DVD Çalar ME

Tam metin

(1)

http://www.blaupunkt.com

In Car Entertainment

http://www.blaupunkt.com

DVD Çalar ME4 7 607 004 523

Kullanma ve montaj k∂lavuzu

(2)

4 5 1

8 9

16

26 24

22 25 23 3

7 6

10 11 12

13 14

15 2

17 18 19 20 21

26

(3)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

1 Cihaz∂ açma / kapatma tuµu.

2 REP, REPEAT (tekrar) fonksiyonunun etkinleµtirilmesi/

kapat∂lmas∂.

SCAN modu sadece TV modunda kullan∂labilir.

3 DVD/TV/EXT, DVD, CD, MP3, AUX1 ve AUX2 harici kaynaklar∂

aras∂nda geçiµ.

4 T.MENU, DVD’nin baµl∂k bölümüne eriµim için.

5 MENU, DVD’nin ana menüsüne (Root) eriµim için.

6 ZOOM, oynatma esnas∂nda görüntünün bir k∂sm∂n∂n büyütülmesi için.

7 ANGLE, izleme aç∂s∂ için.

8 AUDIO DVD’deki ses kanallar∂

aras∂nda geçiµ için.

9 SUBTITLE, DVD’deki kullan∂labilir alt yaz∂lar aras∂nda geçiµ için.

: SKIP tuµlar∂, bir önceki veya bir sonraki bölümün (DVD) veya parçan∂n (CD/MP3) çaπ∂r∂lmas∂

için.

; DVD SETUP, temel ayarlar için setup menülerinin çaπr∂lmas∂ için.

< MON.SETUP, fonksiyonu yoktur.

= Menüler içinde gezinmek için ok tuµlar∂.

CH+ ve CH-tuµlar∂ sadece TV modunda kullan∂labilir.

> SLOW, yavaµ oynatma fonksiyonunun baµlat∂lmas∂/

bitirilmesi için.

? STOP/RETURN, oynatma iµleminin sona erdirilmesi /

@ Say∂ tuµlar∂ ve PREV./GOTO tuµu, bölümleri veya bölümlerdeki zaman noktalar∂n∂ doπrudan seçmek için.

A BACKWARD, h∂zl∂ geri sarma iµlemini çal∂µt∂rmak için.

B FORWARD, h∂zl∂ ileri sarma iµlemini çal∂µt∂rmak için.

C ENTER/PLAY, menü kay∂tlar∂n∂n seçilmesi ve onaylanmas∂ ve oynatman∂n baµlat∂lmas∂ için.

D PAUSE/STEP tuµu, oynatman∂n duraklat∂lmas∂ için (görüntü dondurma).

E EQUALIZER, bir eµitleyici (EQ) ön ayar∂n∂n seçilmesi, özel bir eµitleyici ayar∂n∂n belirlenmesi ve eµitleyicinin kapat∂lmas∂ için.

F MUTE, audio ç∂k∂µ∂n∂n, yani sesin kapat∂lmas∂ için.

G Volume + -, ses µiddeti ayar∂ için.

H DISPLAY, farkl∂ gösterge modlar∂

aras∂nda seçim yapmak için.

I A-B tuµu, tekrarlama

fonksiyonunu baµlang∂ç ve bitiµ noktalar∂n∂n belirlenmesi için.

Tekrarlama fonksiyonunu açmak/

kapatmak için.

SAV/ ERS, sadece TV modunda kullan∂labilir.

J EJECT tuµu, CD/DVD’yi cihazdan ç∂kartmak için.

K Cihazdaki PLAY tuµu, oynatma iµlemini baµlatmak için.

L Uzaktan kumandan∂n k∂z∂lötesi al∂c∂s∂.

KULLANIM ELEMANLARI

(4)

∑Ç∑NDEK∑LER

Uyar∂lar ... 5

Trafik güvenliπi ... 5

Güvenlik bilgileri ... 5

Geri dönüµüm ve imha ... 6

Montaj ve baπlant∂lar ... 7

∑lk iµletmeye alma ... 11

Uzaktan kumandan∂n devreye sokulmas∂ ... 11

Açma / kapatma ... 11

Ses µiddetinin ayarlanmas∂ .. 12

Sesi birden düµürme devresi (Mute) ... 12

DVD modu ... 12

DVD/CD’nin tak∂lmas∂ / ç∂kart∂lmas∂ ... 13

Oynatman∂n / çalman∂n baµlat∂lmas∂ ... 14

Monitör göstergesi / Ekran ... 14

H∂zl∂ ileri hareket ... 14

Yavaµ çekim ... 15

Çalmaya ara verme (Pause) ve yeniden baµlatma ... 15

Dondurulmuµ görüntü ... 15

Bölüm atlama ... 15

DVD’nin bir k∂sm∂n∂ tekrar oynatma ... 16

Bölümün doπrudan seçilmesi ... 16

Oynatmay∂ DVD’nin birinci k∂sm∂n∂n baµ∂ndan tekrar baµlatma ... 17

Alt yaz∂ görüntüleme ... 17

Oynatma lisan∂n∂n seçimi ... 17

Kamera perspektifini deπiµtirme .. 17

Görüntü bölümünün büyütülmesi (zoom) ... 18

Menü kay∂tlar∂n∂n seçilmesi ... 19

DVD menüsünden ç∂k∂µ ... 19

Baµl∂k menüsünün gösterilmesinin saπlanmas∂ ... 19

Harici kaynaklar ... 20

CD ve MP3 modu ... 20

Ekolayzer ... 21

Ekolayzer için ayar yard∂m∂ ... 23

DVD Setup ... 24

Setup menüsünün çaπ∂r∂lmas∂ ... 24

Setup menüsünde ayar yap∂lmas∂ ..24

Monitör görüntüsünün lisan∂n∂n seçilmesi ... 24

Oynatma lisan∂n∂n seçimi ... 24

Alt yaz∂ lisan∂n∂n seçilmesi ... 24

DVD menüsü için lisan seçilmesi ... 24

Monitör ayarlar∂n∂n seçilmesi ... 24

DivX ... 25

Çocuk emniyeti ... 25

TV cihaz∂n∂n televizyon normunun ayarlanmas∂ ... 26

Görüntü modunun ayarlanmas∂ ... 27

Kamera perspektifinin gösterilmesinin saπlanmas∂ ... 27

Koaksiyal dijital baπlant∂n∂n (SPDIF) aç∂lmas∂ / kapat∂lmas∂ ... 27

Audio ç∂k∂µ∂n∂n ayarlanmas∂ ... 27

"Dual Mono" ayar∂ ... 27

Dynamic Range Control (DRC) ayarlama ... 28

Pro Logic modu ... 28

Dolby Digital DVD’lerinden downmix ... 28

PCM ayarlanmas∂ ... 28

Ekran koruyucunun etkinleµtirilmesi ... 29

(5)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Trafik güvenliπi

Trafik güvenliπi her µeyden daha önemlidir. Bu cihaz∂ sadece yol ve trafik koµullar∂n∂n izin verdiπi durumlarda kullan∂n∂z. Yola ç∂kmadan önce cihaz∂n∂z∂ tan∂y∂n∂z.

Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyar∂ sinyalleri arac∂n∂zda zaman∂nda duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk s∂ras∂nda program∂n∂z∂ ölçülü bir ses µiddetinde dinleyiniz.

Güvenlik bilgileri

D∑KKAT:

DVD çalar, görünmeyen ve insan için tehlikeli bir ∂µ∂n özelliπi taµ∂yabilen lazer ∂µ∂n∂ ile çal∂µan, 1. s∂n∂f bir lazer

∂µ∂nl∂ üründür. DVD çalar sadece bildirilen talimatlara göre çal∂µt∂r∂lmal∂d∂r. Cihaz∂n gövdesini kesinlikle açmay∂n∂z ve kendi baµ∂n∂za onar∂m yapmaya kesinlikle çal∂µmay∂n∂z. Bak∂m iµlerini eπitilmiµ elemanlara yapt∂r∂n∂z.

Uyar∂lar

Bir Blaupunkt ürününü seçtiπiniz için teµekkür ederiz. Yeni cihaz∂n∂z∂ iyi günlerde kullanman∂z∂ dileriz.

∑lk çal∂µt∂rma öncesi lütfen kullan∂m k∂lavuzunu okuyunuz.

Blaupunkt editörleri, kullan∂m k∂lavuzunun aç∂k ve kolay anlaµ∂l∂r olmas∂ için sürekli çal∂µmaktad∂rlar.

Bununla birlikte, kullan∂m ile ilgili sorular∂n∂z olursa, lütfen yetkili sat∂c∂ya dan∂µ∂n∂z ya da ülkenizdeki müµteri dan∂µma hatt∂n∂ aray∂n∂z. Telefon numaralar∂ bu kitapç∂π∂n arka yüzünde bulunmaktad∂r.

Avrupa Birliπi s∂n∂rlar∂ içerisinde sat∂n al∂nan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koµullar∂, www.blaupunkt.de internet adresinden öπrenilebilir ya da doπrudan µu adresten istenebilir:

Blaupunkt GmbH Hotline

Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim

B∑LG∑LER VE UYARILAR

(6)

DVD-ME4 DVD-CD-MP3 PLAYER

DVD-ME4 DVD-CD-MP3 PLAYER

80mm

DVD-ME4 DVD-CD-MP3 PLAYER

DVD-ME4 DVD-CD-MP3 PLAYER

DVD-ME4 DVD-CD-MP3 PLAYER

B∑LG∑LER VE UYARILAR

Geri dönüµüm ve imha

Bizim ürünlerimiz, çevreyi koruyarak imha edilebilir ve uygun olarak geri dönüµtürülebilen malzemelerden üretilmiµtir. Eski ürünler evsel at∂klardan ayr∂ olarak toplanmal∂d∂r. Ürünün imhas∂nda kullan∂labilir geri verme ve toplama sistemlerinden faydalan∂n.

(7)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

MONTAJ VE BA∏LANTI Montaj ve baπlant∂lar

Montaj seti

Cihaz ile birlikte teslim edilen montaj setinde iki tutturma köµebendi, c∂vatalar, elektrik besleme kablosu ve 3,5 mm pim soketli bir IR (enfraruj) al∂c∂ vard∂r.

Montaj ve güvenlik bilgileri

ME4 DVD çalar∂n∂z∂n baπlant∂s∂n∂

yapmadan önce, aµaπ∂daki bilgi ve uyar∂lar∂ lütfen dikkatlice okuyunuz.

Montaj ve baπlant∂ iµlemi süresince akümülatörün eksi kutbu sökülmelidir.

Burada araç üreticisinin güvenlik uyar∂lar∂na (hava yast∂π∂, alarm sistemleri, araç bilgisayar∂, elektronik çal∂µt∂rma engeli) dikkat edilmelidir.

Cihaz∂ monte edeceπiniz yeri seçerken, ME4 modelinin sabit bir µekilde vidalanabileceπi, sürücüyü arac∂

sürerken rahats∂z etmeyeceπi ve aniden durma gibi bir durumda (örn. acil fren yap∂ld∂π∂nda) araç içindeki diπer yolcular için tehlike yaratmayacaπ∂ bir yer seçiniz.

Uzaktan kumanday∂ hava yast∂π∂n∂n aç∂lma alan∂na koymay∂n ve ani bir fren yap∂ld∂π∂nda bunun yolculara zarar vermeyecek emniyetli bir yere koyulduπundan emin olun.

Cihaz∂n monte edileceπi yerinin seçiminde µu noktalara dikkat edilmelidir:

- C∂vatalar arac∂n yak∂t tank∂na zarar vermemelidir.

- Cihaz∂n monte edileceπi yüzeyin alt taraf∂nda herhangi bir tel, kablo veya boru hatt∂ olmamal∂d∂r.

- Stepne, alet vs., c∂vatalardan dolay∂ zarar görmemelidir.

Stepnenin, aletlerin vs. d∂µar∂

ç∂kar∂lmas∂n∂n cihaz taraf∂ndan engellenmemesine de dikkat ediniz.

Cihaz∂ aµaπ∂daki özelliklere sahip yerlere kurmay∂n∂z:

- Doπrudan güneµ ∂µ∂nlar∂na maruz kalan yerler.

- S∂cak hava ç∂k∂µlar∂na (kalorifer vs.) yak∂n yerler.

- Yaπmura veya neme maruz kalan yerlert.

- Toz veya pisliπe maruz kalan yerlerr Schmutz ausgesetzt ist.

- Çiddetli titreµimlere maruz kalan yerler.

Ön göπse montajda (1 DIN kutusu) lütfen birlikte verilen tutma çerçevesini kullan∂n.

Güvenli ve saπlam bir montaj için sadece cihaz ile birlikte teslim edilen, ekteki sabitleme parçalar∂n∂ (tuttutma köµebentleri, c∂vatalar) kullan∂n∂z.

(8)

MONTAJ VE BA∏LANTI

Baπlant∂lar

Akü ile ME4 aras∂ndaki sürekli art∂

kablosu, aküde doπrudan bir sigorta tutucu ile (5 Amper) emniyete al∂nmal∂d∂r.

Baπlant∂ fiµini cihaz∂n sol taraf∂ndaki 4 kutuplu prize tak∂n∂z.

3,5 mm pim prizine sahip REMOTE SENSOR soketine, uzaktan kumanda için enfraruj al∂c∂s∂y∂ baπlayabilirsiniz ve bu al∂c∂y∂ arac∂n içinde uygun bir yere monte edebilirsiniz.

Not:

ME4'ü araçta gizli bir yere monte etmiyorsan∂z, uzaktan kumanday∂ da cihaz∂n ön yüzündeki k∂z∂lötesi al∂c∂s∂na doπrultabilirsiniz.

Audio/Video oynatma iµlemi için, AUDIO/VIDEO OUT (AUD∑O/V∑DEO ÇIKIΩ) ve DIGITAL OUT (D∑J∑TAL ÇIKIΩ) kablo baπlant∂lar∂n∂

sisteminizdeki ilgili giriµlere baπlay∂n∂z.

Ek olarak harici ses/video kaynaklar∂n∂

bu kablo setine baπlayabilirsiniz (AUDIO/VIDEO IN). Bu konu ile ilgili olarak, "Harici kaynaklar" bölümünü okuyunuz.

BATT (+) ACC (+) GROUND (–) Remote Sensor  

Baπlant∂ prizi (4 kutuplu)

VIDEO

DIGITAL OUT OUT L

R IN

VIDEO

AUDIO R L AUDIO

AUX IN

Ωasi (siyah) Sürekli art∂ (sar∂) Kontak (k∂rm∂z∂)

AV1 AV2

VIDEO

DIGITAL OUT OUT L

R IN

VIDEO

AUDIO R L AUDIO

AUX IN

Audio IN/OUT VIDEO IN/OUT

DIGITAL OUT

(9)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Teslimat kapsam∂

*) Arac∂n 15 numaral∂ terminaline baπlant∂da bir sigorta tutucu (0,8 A sigorta) art∂ kablosunun emniyete al∂nmas∂ için 15 numaral∂ terminalden maks. 30 cm uzakta yap∂lmal∂d∂r.

.

Dikkat: Bu baπlant∂ yetkili bir servis taraf∂ndan yürütülmelidir.

Opsiyon

12V

k∂rm∂z∂/

red

siyah/black sar∂/yellow

I =<2A, 0,8A typ.*)

Ground (toprak) ACC+B Sigorta (FUSE) 5A

Akümülatör

MONTAJ VE BA∏LANTI

ACC +B sar∂/yellow

k∂rm∂z∂/red siyah/black

12V Akümülatör Sigorta (Fuse) 5A

Relais

Ground (toprak)

+12V

(10)

10cm

10cm

10cm 7cm

2.

1.

3.

MONTAJ VE BA∏LANTI

Tutma mesnedinin montaj konumlar∂ ve kullan∂m∂

(11)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Açma / kapatma

Cihaz∂n CD yar∂π∂ mavi bir ∂µ∂k ile ayd∂nland∂π∂ zaman cihaz çal∂µmaya haz∂rd∂r.

➮ Çal∂µt∂rmak için, uzaktan kumanda üzerindeki POWER 1 tuµuna veya cihaz üzerindeki tuµa 1 bas∂n∂z.

Cihaz aç∂l∂r.

➮ Kapatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki POWER 1 tuµuna veya cihaz üzerindeki tuµa 1 bas∂n∂z.

Cihaz kapan∂r.

DEVREYE SOKMA AÇMA / KAPATMA

∑lk iµletmeye alma

ME4 cihaz∂n∂ ilk kez çal∂µt∂rd∂π∂n∂zda, uzaktan kumanda cihaz∂na pilleri takman∂z gerekir.

Uzaktan kumandan∂n devreye sokulmas∂

Pillerin tak∂lmas∂

1. Kapaπ∂ ç∂kararak, pil gözünü aç∂n∂z.

2. Yeni pilleri yerleµtiriniz. Pil s∂n∂f∂: ∑ki adet AAA s∂n∂f∂ pil. Pillerin

kutuplar∂n∂n, pil gözü içinde gösterildiπi µekilde yerleµtirilmesine dikkat ediniz.

3. Pil gözünün kapaπ∂n∂ kapat∂n∂z.

Uzaktan kumandan∂n kullan∂lmas∂

Uzaktan kumanda cihaz∂n∂, ayr∂ca monte edilmiµ k∂z∂lötesi al∂c∂s∂na veya cihaz∂n ön yüzündeki k∂z∂lötesi al∂c∂ya doπru tutunuz.

Kullanma aç∂s∂: IR (enfraruj) al∂c∂n∂n ön taraf∂ndan, her yöne doπru yaklaµ∂k 30°.

(12)

Ses µiddetinin ayarlanmas∂

Ses µiddeti, 0 (kapal∂) ile 16 (en yüksek) aras∂nda ad∂m ad∂m ayarlanabilir.

➮ Ses µiddetini yükseltmek için VOLUME + G tuµuna bas∂n∂z.

➮ Ses µiddetini düµürmek için VOLUME - G tuµuna bas∂n∂z.

Sesi birden düµürme devresi (Mute)

Ses µiddetini birden düµürebilirsiniz (Mute).

MUTE F tuµuna bas∂n∂z.

Ekranda "MUTE" yaz∂s∂ gösterilir.

Sesi birden düµürme devresinin (Mute) iptal edilmesi

MUTE F tuµuna tekrar bas∂n∂z.

SES Ω∑DDET∑ DVD MODU

DVD modu

ME4 cihaz∂ ile, DVD’ler, video CD’ler (VCD), süper video CD’ler (SVCD), normal audio CD’ler, resim içeren foto CD’ler (VCD 2.0 - bak∂n∂z sayfa 20) ve MP3 CD’leri kullanabilirsiniz.

Bu kullanma k∂lavuzu, DVD kullan∂m∂

için geçerlidir. Audio CD dinlemek için kullan∂lan tuµ fonksiyonlar∂ ayn∂d∂r.

ME4 cihaz∂, ülke kodu 2 olan DVD’lerin oynat∂lmas∂ için öngörülmüµtür. Cihaz baµka bir ülke kodu için öngörülmüµ olacak olursa, bu kullanma k∂lavuzunun arka yüzüne ve cihaz iµlenmiµ bir etiket ile, bu özellik belirtilmiµtir.

CD-R ve CD-RW diye adland∂r∂lan ("kendi kaydettiπiniz" CD’ler) CD’ler, genelde çal∂nabilir. Farkl∂ CD kaliteleri dolay∂s∂yla, Blaupunkt kusursuz bir fonksiyonu saπlamak için hiç bir garanti veremez.

Kusursuz bir fonksiyon saπlamak için, sadece Compact Disc Logolu CD’leri kullan∂n∂z. Kopyalama korumas∂ olan CD’ler çalma zorluklar∂na yol açabilirler.

Blaupunkt, kopyalama korumas∂ olan CD’ler için bir garanti veremez.

Kendi oluµturduπunuz VCD/SVCD ve DVD-R/RW, DVD+R/RW diskleri normalde çal∂nabilir/oynat∂labilirdir.

Bu disklerin oluµturulduπu yaz∂labilir diskler ve yaz∂l∂ma baπl∂ olarak, Blaupunkt kusursuz bir uyumluluk ve çalma/oynatma garanti etmez.

(13)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

DVD/CD’nin tak∂lmas∂ / ç∂kart∂lmas∂

ME4 cihaz∂, çekmecesi olmayan bir Slot-In sürücü ile donat∂lm∂µt∂r. Sadece bir Slot-In mekanizmas∂yla cihazda mekanizman∂n iyi bir titreµim sönümlemesi saπlan∂r.

DVD/CD tak∂lmas∂

➮ DVD’yi / CD’yi, yaz∂l∂ k∂sm∂

yukar∂ya bakacak µekilde, cihaz∂n ön yüzündeki DVD/CD yuvas∂na bir direnç hissedinceye kadar sürünüz.

DVD/CD mekanizman∂n içine çekilir, DVD/CD’nin çekilmesi engellenmemeli veya desteklenmemelidir.

DVD/CD yüklenir. Ya DVD menüsü gösterilir, ya da oynatma / çalma baµlat∂l∂r. Bu, tak∂lan DVD’ye baπl∂d∂r.

DVD’nin/CD’nin ç∂kart∂lmas∂

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki EJECT J tuµuna veya cihaz üzerindeki EJECT J tuµuna bas∂n∂z .

DVD/CD d∂µar∂ sürülür

➮ DVD’yi / CD’yi dikkatlice al∂n∂z.

DVD sürücüsünün hasar görme tehlikesi!

Yuvarlak olmayan kenar∂ iµlenmiµ DVD’ler/CD’ler (Shape CD’ler) ve çap∂ 8 cm olan DVD’ler/CD’ler kullan∂lmamal∂d∂r.

DVD sürücüsünün uygun olmayan DVD’ler/CD’ler dolay∂s∂yla hasar görmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenilmez.

Bu cihaz∂n desteklediπi disk formatlar∂:

• DVD 12 cm

• DVD-R / DVD-RW

• DVD+R / DVD+RW

• DVD DivX 3.11; 4.0; 5.0...x

• Video CD (VCD) Süper Video CD (SVCD) 12 cm

• Foto CD (VCD 2.0 - bak∂n∂z sayfa 20)

• Audio CD (CD metni olanlar desteklenmez), CD-R ve CD-RW 12 cm

• Üzerinde müzik parçalar∂na ait MP3 dosyalar∂ olan MP3 CD.

Sadece "Joliet" veya "ISO 9660"

format∂na sahip MP3-CD’ler desteklenir.

Aµaπ∂daki diskler bu cihaz taraf∂ndan desteklenmez:

• DVD-ROM

• CDV

• CD-G

• Baµka bölge koduna sahip DVD’ler.

DVD MODU

(14)

Oynatman∂n / çalman∂n baµlat∂lmas∂

∑stediπiniz DVD’yi / CD’yi yükledikten sonra, ya DVD menüsü gösterilir veya DVD’nin oynat∂lmas∂ baµlar. Bu, tak∂lan DVD’ye baπl∂d∂r.

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z.

Oynatma baµlar.

Monitör göstergesi / Ekran

Baπl∂ olan monitörde, oynatma süresi ile ilgili farkl∂ bilgilerin gösterilmesini saπlayabilirsiniz. Monitör göstergesini kapatabilirsiniz.

Aµaπ∂daki göstergeler kullan∂labilir:

TITLE 01/02 CHAPTER 33/45 01 : 26 : 14: ∑ki ana k∂ms∂mdan (parça) birincisi ve bunun da 45 bölümden (Chapter) 33 bölümü oynat∂l∂r. Bu bilginin alt∂nda ise, geçmiµ olan oynatma süresi bulunmaktad∂r.

TITLE REMAIN

00 : 31 : 58: Aktüel parçan∂n geriye kalan (bakiye) oynatma süresi gösterilir.

CHAPTER ELAPSED 00 : 01 : 34: Aktüel bölümün (Chapter) geçmiµ olan oynatma süresi gösterilir.

CHAPTER REMAIN 00 : 05 : 22: Aktüel bölümün (Chapter) geriye kalan oynatma

Monitör görüntüsünün

görüntülenmesi / deπiµtirilmesi

➮ ∑stenilen bilgi gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki DISPLAY tuµuna H arka arkaya bas∂n∂z.

Monitör görüntüsü, monitörün üst kenar∂nda görüntülenir.

Monitör göstergesinin kapat∂lmas∂

K∂sa bir süre OFF gösterilinceye kadar ve ekran görüntüsü

kapat∂l∂ncaya kadar, DISPLAY H tuµuna arka arkaya bas∂n∂z.

H∂zl∂ ileri hareket

DVD’leri, 2 kat, 4 kat, 8 kat, 16 kat, 32 kat ve 64 kat h∂z ile ileri yönde oynatabilirsiniz (DVD’ye baπl∂ olarak, baz∂ DVD’ler sadece 16 kat h∂z ile oynat∂labilirler).

DVD’yi h∂zl∂ veya çok h∂zl∂ ileri almak için,

➮ istenilen h∂z gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki FORWARD B arka arkaya bas∂n∂z.

H∂zl∂ ileri alma iµlemini sona erdirmek

H∂zl∂ ileri alma iµlemini sona erdirmek için,

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z.

DVD MODU

(15)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Yavaµ çekim

DVD düµük h∂z ile ileri veya geri oynat∂labilir.

➮ Oynatma h∂z∂n∂ düµürmek için, uzaktan kumanda üzerindeki SLOW > tuµuna bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

SLOW tuµuna > bir kez bas∂l∂nca, oynatma h∂z∂ yar∂s∂na kadar düµürülerek ileri doπru oynat∂l∂r (SF 1/2x).

Tuµa müteakip her bas∂µta h∂z daha da düµürülür (dörtte bir, alt∂da bir ve sekizde bir). Ekranda h∂z ve SF „Slow Forward“

gösterilir (yavaµ ileri).

H∂z sekizde bir oran∂ndaki h∂za düµtükten sonra, bundan sonra tuµa her bas∂lmas∂nda film geriye doπru yavaµ çekim ile oynat∂l∂r. Ekranda h∂z ve SR

"Slow Rewind" gösterilir (yavaµ geri).

DVD’yi tekrar normal h∂z ile oynatmak için,

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z.

Çalmaya ara verme (Pause) ve yeniden baµlatma

Çalmaya ara verme

➮ Uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki tuµa ? bas∂n∂z.

Oynatma durdurulur, cihaz∂n baµlang∂ç ekran görüntüsü ve "PRESS PLAY TO CONTINUE" metni gösterilir.

Oynatma iµleminin devam ettirilmesi

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z.

Oynatmaya tekrar baµlan∂r.

Dondurulmuµ görüntü

➮ Oynatma iµlemi esnas∂nda, uzaktan kumanda üzerindeki PAUSE/STEP E tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z.

Oynatmaya ara verilir ve görüntü dondurulur.

Oynatma iµleminin devam ettirilmesi

Oynatmaya devam etmek için,

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna bas∂n∂z..

Bölüm atlama

DVD’nin bir k∂sm∂ birçok küçük bölümden (Chapter) oluµuyor olabilir.

Bir sonraki ya da bir baµka bölüme atlamak için,

➮ uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki SKIP tuµuna : bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da daha sonra gelen bölümün baµ∂na altlar.

DVD MODU

(16)

Aktüel veya daha önceki bir bölümün baµ∂na atlamak için,

➮ uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki SKIP tuµuna : bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Oynatma fonksiyonu aktüel veya bir önceki bölümün baµ∂na altlar.

Not:

Bir DVD DivX modunda oynatılırsa, skip (atlama) tuµları : ile 3, 5 veya 10 dak. ileri veya geri atlanabilir.

Ayarlar için bakınız sayfa 25.

DVD’nin bir k∂sm∂n∂ tekrar oynatma

Bir DVD farkl∂ bölümlere (Chapter) ve k∂s∂mlara (parça) bölünmüµtür ve bu bölüm veya k∂s∂mlar tek tek seçilebilir.

Bölümü veya k∂sm∂ tekrar oynatma Aktüel bölümü tekrarlamak için,

uzaktan kumanda üzerindeki REP tuµuna 2 bas∂n∂z.

Ekranda "CHAPTER REPEAT ON"

gösterilir.

O anda oynat∂lan k∂sm∂ tekrarlatmak için,

uzaktan kumanda üzerindeki REP tuµuna 2 ikinci bir kez bas∂n∂z.

Ekranda "TITLE REPEAT ON" gösterilir.

Tekrarlamay∂ sona erdirmek Eπer tekrarlama fonksiyonunu iptal etmek istiyorsan∂z,

➮ Ekranda "REPEAT OFF"

Bölümün doπrudan seçilmesi

Uzaktan kumanda ile bir bölümü (Chapter) veya belirli bir konumu (zaman) doπrudan seçebilirsiniz.

Bölüm seçme

Bir bölümü doπrudan seçmek için,

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki PREV./GOTO @ bas∂n∂z.

Ekranda, "TITLE" ibaresinin arkas∂nda o andaki parçan∂n numaras∂ ve toplam parça adedi gösterilir. Bunun arkas∂ndan bölümün (Chapter) numaras∂n∂ ve kullan∂labilir bölüm say∂s∂n∂ görebilirsiniz. Bölümün numaras∂n fonu sar∂d∂r.

➮ Uzaktan kumandadaki rakam tuµlar∂ @ ile, istediπiniz bölümün numaras∂n∂ giriniz ve ENTER/

PLAY C tuµuna bas∂n∂z.

Oynatma vey çalma iµlemi istediπiniz yerden itibaren devam ettirilir.

Zaman noktas∂n∂n seçilmesi DVD’de belirli bir konumu, bunun zaman noktas∂n∂ girerek seçebilirsiniz.

Belirli bir konuma atlamak için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki PREV./GOTO tuµuna @ iki kez bas∂n∂z.

Ekranda, "TITLE" ibaresinin arkas∂nda o andaki parçan∂n numaras∂ ve toplam parça adedi gösterilir.

Arkas∂nda "TIME" ve oynatma zaman∂

için giriµ aral∂π∂n∂ görürsünüz. Giriµ aral∂π∂n∂n fonu sar∂d∂r.

DVD MODU

(17)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

➮ Uzaktan kumandadaki rakam tuµlar∂ @ ile, istediπiniz k∂sm∂n oynatma zaman∂n∂ "hh.mm.ss"

biçiminde giriniz ve ENTER/PLAY C tuµuna bas∂n∂z.

Oynatma vey çalma iµlemi istediπiniz yerden itibaren devam ettirilir.

Oynatmay∂ DVD’nin birinci k∂sm∂n∂n baµ∂ndan tekrar baµlatma

➮ Uzaktan kumanda veya cihaz ön yüzü üzerindeki tuµa  ? iki kez bas∂n∂z.

Cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C tuµuna bas∂n∂z.

Oynatma, ilgili k∂sm∂n baµ∂ndan tekrar baµlat∂l∂r.

Not:

Çoπu DVD’de bu DVD’nin ana menüsüdür (Root).

Alt yaz∂ görüntüleme

Alt yaz∂ görüntülemek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki SUBTITLE tuµuna 9 bas∂n∂z.

Alt yaz∂lar gösterilir. Monitör göstergesi belirir. "SUBTITLE" (alt yaz∂) yan∂nda o anda aktif olan lisan ve alt yaz∂ için mevcut olan lisan adedi gösterilir.

Alt yaz∂ lisan∂n∂ deπiµtirmek için,

➮ alt yaz∂ istediπiniz lisan ile gösterilinceye kadar, SUBTITLE tuµuna 9 bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Not:

DVD menüsünde de, alt yaz∂ gösterilip gösterilmemesini ve hangi lisanda gösterilmesini belirleyebilirsiniz (bkz.

DVD menüsü). Ayr∂ca tercih ettiπiniz alt yaz∂ lisan∂n∂ Setup menüsünden ayarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak,

"Setup" bölümündeki "Alt yaz∂ için lisan ön ayar∂ yap∂lmas∂" k∂sm∂n∂ okuyunuz.

Oynatma lisan∂n∂n seçimi

Oynatma lisan∂n∂ seçmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki AUDIO tuµuna 8 bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Oynatma lisan∂ deπiµir. Monitör göstergesi belirir. Aktüel lisan, lisan numaras∂ ve mevcut oynatma lisan∂

adedi gösterilir.

Not:

Oynatma lisan∂n∂ DVD menüsünde de seçebilirsiniz (bkz. DVD menüsü).

Ayr∂ca tercih ses lisan∂n∂ Setup menüsünden ayarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak, "Setup" bölümündeki

"Oynatma lisan∂ ön ayar∂ yap∂lmas∂"

k∂sm∂n∂ okuyunuz.

Kamera perspektifini deπiµtirme

Bir sahne çekimi için iki veya daha fazla kamera perspektifi sunan DVD’ler vard∂r.

Monitör göstergesinde kamera sembolününün yan∂ s∂ra, aktüel kamera perspektifinin numaras∂ ve mümkün olan kamera perspektifi adedi de gösterilir.

DVD MODU

(18)

Kamera perspektifini deπiµmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki ANGLE tuµuna 7 bas∂n∂z.

∑lgili sahne çekimi bir sonraki kamera perspektifinden gösterilir. Monitör göstergesi belirir.

Not:

Setup menüsünde, birden fazla kamera perspektifi mevcut olduπu zaman, bir kamera sembolünün gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak,

"Setup" bölümündeki "Kamera perspektifinin göstertilmesi" k∂sm∂n∂

okuyunuz.

Görüntü bölümünün büyütülmesi (zoom)

Filmde serbestçe seçebileceπiniz herhangi bir kesiti üç kereye kadar büyütebilirsiniz.

Ekran görüntüsünün bir k∂sm∂n∂

büyütmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki ZOOM tuµuna 6 bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Tuµa her bas∂µta merkez resim kesiti ad∂m ad∂m büyütülür. Büyütme kademeleri olarak 1,5 kat, iki kat ve üç kat büyütme kullan∂labilirTuµa her bas∂µta merkez resim kesiti ad∂m ad∂m büyütülür. Büyütme kademeleri olarak 1,5 kat, iki kat ve üç kat büyütme kullan∂labilir.

Not:

∑stenilen büyütmeyi ayarlad∂ktan sonra, uzaktan kumandadaki ok tuµlar∂ = ile resim kesitini istediπiniz gibi kayd∂rabilirsiniz.

Büyütmenin kapat∂lmas∂

Filmi büyütme olmaks∂z∂n seyretmeye devam etmek için,

➮ ekranda „ZOOM OFF“

gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki ZOOM tuµuna 6 arka arkaya bas∂n∂z.

DVD MODU

(19)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

DVD menüsü

DVD menüsü, tak∂lm∂µ olan DVD taraf∂ndan sunulur. Cihaza bir DVD takt∂π∂n∂zda ve oynatma baµlay∂nca, otomatik olarak ekranda DVD menüsü gösterilir.

Not:

DVD menüsünün size hangi seçim olanaklar∂n∂ sunduπu, ilgili DVD’ye baπl∂d∂r.

Bir DVD size DVD menüsünde örn.

µunlar∂ sunabilir:

Oynatma veya alt yaz∂lar için farkl∂

lisanlar aras∂nda seçebilirsiniz.

As∂l filmin yan∂ s∂ra, sinema veya TV’de bu film için reklam amac∂yla gösterilen tan∂t∂m filmini (Trailer) veya filmin çekiliµini gösteren

"Making of ..." filmini de izleyebilirsiniz.

Bir film, peµpeµe gelen birçok bölüme ayr∂lm∂µt∂r. Bir bölüm seçerek, doπrudan o bölümün oynat∂lmas∂na geçebilirsiniz; bir video kasette olduπu gibi, band∂

önce ilgili bölüme kadar "öne sarman∂za" gerek yoktur.

DVD menüsünün

gösterilmesini saπlamak

Her zaman oynatma iµlemini sona erdirebilir ve DVD menüsünün gösterilmesini saπlayabilirsiniz.

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuµuna 5 bas∂n∂z.

Menü kay∂tlar∂n∂n seçilmesi

DVD’ler normal olarak menüler sunar ve siz bu menüler içinden farkl∂

opsiyonlar∂ seçebilirsiniz, örn. "Filmi baµlat", "Bölüm seç" vs. gibi.

Tek tek menü kayd∂ aras∂nda seçmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki ok tuµlar∂ndan   /    = birine bas∂n∂z.

Bir menü kayd∂n∂ tasdik etmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/PLAY C bas∂n∂z.

DVD menüsünden ç∂k∂µ

DVD menüsünde bir seçim yap∂ld∂ktan sonra, örn. filmin oynat∂lmas∂, otomatik olarak DVD menüsünden ç∂k∂l∂r ve filmin oynat∂lmas∂ baµlat∂l∂r.

Baµl∂k menüsünün

gösterilmesinin saπlanmas∂

Her bir parça/bölümün rahatça seçimi için baµl∂k menüsünü doπrudan da çaπ∂rabilirsiniz:

➮ Uzaktan kumanda üzerindeki T.MENU tuµuna 4 bas∂n∂z.

Baµl∂k menüsü gösterilir.

DVD MENÜSÜ

(20)

Harici kaynaklar

Bu cihaza iki harici kaynak baπlayabilirsiniz.

Örneπin AUDIO/VIDEO IN soketleri üzerinden bir televizyonu tuneri ve AUX IN soketleri üzerinden bir oyun konsolu.

Not:

Cihaz∂n hasarlanmas∂n∂ engellemek için, harici kaynaklar baπlant∂s∂nda kablo ve soketlerin renklerinin harici kaynakta ve ME4‘de ayn∂ olduπuna dikkat edin.

Soketler VIDEO IN (Sar∂)

AUDIO IN (K∂rm∂z∂/ Beyaz)

Dahili DVD oynat∂c∂ görüntüsü ve harici kaynaklar∂n görüntüsü aras∂nda geçiµ yapmak için,

uzaktan kumandan∂n DVD/TV/EXT 3 tuµuna istenen kaynak

gösterilinceye kadar bas∂n∂z.

CD ve MP3 modu

Bu cihaz ile DVD’lerin ve video CD’lerin yan∂ s∂ra, audio CD’ler, foto CD’ler (VCD 2.0) ve MP3 CD’leri de kullanabilirsiniz.

Bir audio CD tak∂p çald∂π∂n∂z zaman, çalma, arama, ara verme ve tekrarlama fonksiyonlar∂n∂ DVD modunda tarif edildiπi gibi kullanabilirsiniz.

Eπer bir foto CD takarsan∂z,

➮ "Press play to continue" mesaj∂

göründükten sonra, PLAY Taste K bas∂n∂z.

➮ T.MENÜ tuµuna 4 bas∂n∂z > PBC on.

PLAY tuµuna K bas∂n∂z >

kendiliπinden oluµan baµlang∂ç sayfas∂ belirir.

PLAY tuµuna (K bas∂n∂z > DIA gösterisi baµlar.

MP3-CD’ler dinlemek istediπiniz zaman, bu CD’ler "Joliet" veya "ISO 9660"

format∂na sahip olmal∂d∂r.

Cihaza bir MP3-CD takt∂π∂n∂zda, ekranda iµlem takibi için bir menü (Smart Navi) gösterilir.

Smart-Navi menüsü ile, uzaktan kumanda üzerindeki   /    tuµlar∂ = kullan∂larak, parçalar ve dizinler aras∂nda basit bir µekilde geçiµ yapabilirsiniz.

➮ Seçimden sonra, uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/

PLAY C tuµuna veya cihaz üzerindeki PLAY K tuµuna

CD/MP3 MODU

HAR∑C∑ KAYNAKLAR

(21)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

EKOLAYZER

Not:

Oynatma veya dinleme esnas∂nda dizin deπiµtiremezsiniz.

Diπer fonksiyonlar: Dinleme, arama, ara verme ve tekrarlama fonksiyonlar∂n∂, DVD modunda tarif edildiπi gibi, MP3 modunda da kullanabilirsiniz.

Ekolayzer

ME4 dahili bir 7 bantl∂ eµitleyici ile müziπin tonunu arac∂n∂za veya müzik tarz∂n∂za optimize etmenizi saπlar.

Bunun için, beµ t∂n∂ ön ayar∂ ve bir kullan∂c∂ ekolayzeri kullan∂m∂n∂za sunulmuµtur.

Aµaπ∂daki müzik türleri için, t∂n∂ ön ayarlar aras∂nda seçim yapabilirsiniz:

• Classic

• Jazz

• Pop

• Ballad

• Dance

Kullan∂c∂ taraf∂ndan belirlenen eµitleyici ile müziπin tonunu, 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 6 kHz ve 15 kHz frekanslar∂nda yükselterek veya düµürerek kiµisel zevkinize göre ayarlaman∂z mümkündür. Ayarlama s∂ras∂nda eµitleyici ekranda gösterilir.

T∂n∂ ön ayar∂n∂n seçilmesi

Bu beµ t∂n∂ ön ayar∂ndan birini seçmek için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki EQUALIZER tuµuna E bas∂n∂z.

Güncel ayar veya son kullan∂lm∂µ ayar gösterilir.

➮ ∑stediπiniz ayar gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/ PLAY tuµuna C arka arkaya bas∂n∂z.

Bir kaç saniye sonra eµitleyici ekrandan kaybolur fakat kapat∂ncaya kadar etkin kal∂r.

CD/MP3 MODU

(22)

Kullan∂c∂ ekolayzerinin ayarlanmas∂

Eµitleyiciyi sunulan frekanslarda yükselterek veya düµürerek istediπiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar uyar∂lar∂

Ayarlama iµlemi için, tan∂d∂π∂n∂z bir CD’yi kullanman∂z∂ öneriyoruz.

➮ CD’yi dinleyiniz.

➮ Ses etkisini kendi düµüncenize göre deπerlendiriniz.

➮ Ωimdi müteakip sayfadaki

"Ekolayzer ayar yard∂m∂"

tablosunda "Ses etkisi" baµl∂π∂

alt∂ndaki bilgileri okuyunuz.

➮ Ekolayzer deπerlerini "Önlem" ad∂

alt∂nda tarif edildiπi gibi ayarlay∂n∂z.

Kullan∂c∂ ekolayzerini ayarlamak için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki EQUALIZER tuµuna E bas∂n∂z.

Güncel ayar veya son kullan∂lm∂µ ayar gösterilir.

➮ Ekranda "PERSONAL"

gösterilinceye kadar, uzaktan kumanda üzerindeki ENTER/

PLAY tuµuna C arka arkaya bas∂n∂z.

➮ Seçme iµaretini (sar∂) uzaktan kumandan∂n ok tuµlar∂ (sol/saπ) = ile, deπiµtirmek istediπiniz frekans∂n üzerine kayd∂r∂n∂z.

➮ Uzaktan kumandan∂n ok tuµlar∂

(yukar∂/aµaπ∂) = ile, frekanslar∂

Not:

Ayarlama s∂ras∂nda çalan müziπin tonu ayar doπrultusunda deπiµir.

Son ayarlamadan bir kaç saniye sonra eµitleyici ekrandan kaybolur fakat kapat∂ncaya kadar etkin kal∂r.

Eµitleyicinin kapat∂lmas∂

Ekolayzeri kapatmak için,

➮ uzaktan kumanda üzerindeki EQUALIZER tuµuna E bas∂n∂z.

Ekranda k∂sa bir süre "EQUALIZER OFF" gösterilir.

EKOLAYZER

(23)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

EKOLAYZER

Ekolayzer için ayar yard∂m∂

Ayarlamaya orta / tiz ses ayar∂ ile baµlay∂n∂z ve bas ses ayar∂ ile sona erdiriniz.

T∂n∂ etkisi / sorun

Bas sesi ç∂k∂µ∂ çok zay∂f

Temiz olmayan bas sesi Ç∂k∂µ uπulduyor Hoµ olmayan bas∂nç

Ses çok fazla ön planda, agresif, Stereo efekti yok.

Ses ç∂k∂µ∂ çok boπuk Berrakl∂k az

Cihazlarda canl∂l∂k yok

Önlem

Bas sesinin frekans ile yükseltilmesi:

60 ila 150 Hz aras∂

Seviye: +4 ila +6 aras∂

Alt ortan∂n frekans ile düµürülmesi:

150 ila 400 Hz aras∂

Seviye: yakl. -4

Ortan∂n frekans ile düµürülmesi:

1.000 ila 2.000 Hz aras∂

Pegel: -4 bis -6

Tiz ses aral∂π∂n∂n frekans ile yükseltilmesi: 6.000 ila 15.000 Hz aras∂

Seviye: +2 ila +4 aras∂

(24)

DVD Setup

ME4 setup fonksiyonu, cihaz∂n∂z∂

taleplerinize uygun k∂labilmek için birçok olanak sunmaktad∂r.

Setup menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

Setup menüsünü çaπ∂rmak için,

uzaktan kumanda üzerindeki DVD SETUP tuµuna ; bas∂n∂z.

Setup menüsünde ayar yap∂lmas∂

Setup menüsündeki ayarlamalar, prensipte "Monitör göstergesinin lisan∂n∂n seçilmesi" baµl∂π∂ alt∂nda tarif edildiπi µekilde yap∂l∂r.

"PREFERENCES" (Öncelikler) menü maddesi alt∂nda yap∂lan ayarlamalar sadece DVD cihazdan ç∂kart∂lm∂µken yap∂labilir.

Monitör görüntüsünün lisan∂n∂n seçilmesi

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile, "GENERAL SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

➮ Tuµlar   = ile "OSD LANG"

menü kayd∂n∂ seçiniz.

Tuµa = bas∂n∂z.

Monitör göstergesi için mevcut olan lisanlar gösterilir.

➮ Tuµlar   = ile istediπiniz lisan

DVD SETUP tuµu ; ile setup menüsünden ç∂k∂n∂z.

Ayarlama kaydedilir ve setup menüsünden ç∂k∂l∂r.

Oynatma lisan∂n∂n seçimi

Oynatma lisan∂n∂n ayar∂,

"PREFERENCES" (öncelikler) menüsünde "AUDIO" menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Alt yaz∂ lisan∂n∂n seçilmesi

Alt yaz∂ ayar∂, "PREFERENCES"

(öncelikler) menüsünde "SUBTITLE"

menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

DVD menüsü için lisan seçilmesi

DVD menüsünün lisan ayar∂,

"PREFERENCES" (Öncelikler) menüsünde "DISC MENU" menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Monitör ayarlar∂n∂n seçilmesi

Monitör ayar∂, "PREFERENCES"

(öncelikler) menüsünde "TV DISPLAY"

menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Aµaπ∂daki monitör ayarlar∂ kullan∂labilir:

Normal/PS: DVD cihaz∂ bir 4:3 monitöre baπl∂d∂r. Geniµ görüntü, ekranda tam geniµliπi ile, ekran∂n üst ve alt kenarda siyah çizgiler ile gösterilir.

Normal/LB: DVD cihaz∂ bir 4:3 monitöre baπl∂d∂r. Geniµ görüntü, ekran∂n tam yüksekliπi ile gösterilir.

Geniµ resmin sol ve saπ kenar∂

DVD SETUP - TEMEL AYARLAR

(25)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

WIDE: DVD cihaz∂ bir 16:9 monitöre baπl∂d∂r. Geniµ resim ekranda tam büyüklükte gösterilir.

DivX

3, 5 veya 10 dak. ayarı,

"PREFERENCES" menüsünde "SOFT CHAP. ON" menü maddesi üzerinden yapılır.

Çocuk emniyeti

Cihaz∂n yetkili olmayan kiµiler taraf∂ndan kullan∂lmas∂n∂ önlemek için, bir µifre kullanabilirsiniz. Ayr∂ca, "Rating Level"

diye adland∂r∂lan bir fonksiyonu belirleyebilirsiniz. Rating Lavel, baz∂

DVD’lere yaµa göre bakma müsaadesi belirleyen bir kod tertip edildiπi anlam∂na gelir. Eπer tak∂lm∂µ olan DVD için geçerli bir Rating Level ayarlarsan∂z, bu DVD ancak ilgili µifrenin girilmesinden sonra oynat∂labilir.

Not:

Tüm DVD’ler Rating Level fonksiyonunu desteklemez.

Menüde hangi filmlerin gösterilmesine izin verilmesini ayarlayabilirsiniz. Bu basamaklar Amerikan Film Endüstrisi Birliπinin (MPAA) verileri doπrultusunda belirlenmiµtir.

Ωu seçenekler mümkündür:

1 G: Çocuklar için sak∂ncal∂ deπildir 2: Çocuklar için sak∂ncal∂ deπildir 3 PG: Oynatma s∂ras∂nda bir büyüπün eµlik etmesi önerilir.

4 PG 13: Bir büyüπün eµlik etmesi önerilir, 13 yaµ∂ndan küçük çocuklar için sak∂ncal∂d∂r.

5: DVD’nin içeriπi ile ilgili herhangi bir yorum yoktur.

6 PG-R: Ωiddet ve aç∂k dil vb içerdiπi için çocuklar ve gençlerin izlemesi yasakt∂r.

7 NC 17: 17 yaµ∂ndan küçüklerin izlemesi sak∂ncal∂d∂r.

8 ADULT: Büyükler için içerik: Ωiddet, cinsellik vb.

NO PARENTAL: Çocuk emniyeti yok.

Not:

Baz∂ kilitlenmiµ veya bloke edilmiµ DVD’leri doπrudan start esnas∂nda YES, yani EVET (ENTER) ve µifre ile serbest k∂labilirsiniz. Diπer DVD’lerde ise, DVD oynat∂lmadan önce setup dahilinde Rating Level deπiµtirilmelidir. Bu, DVD’ye baπl∂d∂r.

Çocuk emniyetinin belirlenmesi Çocuk emniyetini belirlemek için,

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile

"PREFERENCES" (Öncelikler) menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

Öncelikler menüsü gösterilir.

➮ Tuµlar   = ile "PARENTAL"

menü kayd∂n∂ seçiniz.

Tuµa = bas∂n∂z.

Mevcut yaµa göre bakma müsaadeleri gösterilir.

DVD SETUP - TEMEL AYARLAR

(26)

➮ Tuµlar   = ile, istediπiniz yaµ kademesini seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

Uzaktan kumandadaki 0-9 tuµlar∂

@ ile µifreyi giriniz.

Not:

Eπer henüz bir µifre belirlemediyseniz, önceden ayarlanm∂µ µifre µudur: 0000.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

DVD SETUP tuµu ; ile setup menüsünden ç∂k∂n∂z.

Ayarlama kaydedilir ve setup menüsünden ç∂k∂l∂r.

Ωifrenin deπiµtirilmesi Ωifreyi deπiµtirmek için,

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile

"PREFERENCES" (Öncelikler) menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

Öncelikler menüsü gösterilir.

➮ Tuµlar   = ile "PASSWORD"

(µifre) menü kayd∂n∂ seçiniz..

Tuµa = bas∂n∂z.

"CHANGE" fonksiyonunu ENTER/

PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

➮ Henüz bir µifre belirlemediyseniz,

yaz∂s∂n∂n yan taraf∂na rakam tuµlar∂

0-9 @ ile giriniz.

Bir µifre belirlediyseniz, önce eski µifreyi "OLD PASSWORD"

yaz∂s∂n∂n yan∂na rakam tuµlar∂ 0-9

@ ile giriniz.

Not:

Eπer henüz bir µifre belirlemediyseniz, önceden ayarlanm∂µ µifre µudur: 0000.

Yeni µifreyi 0-9 say∂ tuµlar∂ @ ile iki kez giriniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

DVD SETUP tuµu ; ile setup menüsünden ç∂k∂n∂z.

Ayarlama kaydedilir ve setup menüsünden ç∂k∂l∂r.

TV cihaz∂n∂n televizyon normunun ayarlanmas∂

En iyi görüntü kalitesi için, DVD cihaz∂nda, baπl∂ olan monitör için geçerli olan renkli televizyon normunu ayarlay∂n∂z.

"PAL", Avrupa ülkeleri için, "NTSC" ise Amerika / Asya ülkeleri için geçerli renkli televizyon normudur.

Eπer "Multi" (mülti) ayar∂n∂ seçerseniz, ç∂k∂µ için DVD normu kullan∂l∂r.

Televizyon normunun ayar∂,

"PREFERENCES" (öncelikler) menüsünde "TV TYPE" menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

DVD SETUP - TEMEL AYARLAR

(27)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Görüntü modunun ayarlanmas∂

Görüntü modunu en iyi görüntü kalitesi için seçebilirsiniz. "AUTO" (OTO) opsiyonunu seçiniz.

Görüntü modunun ayar∂, "GENERAL SETUP" menüsünde "PIC MODE"

menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Kamera perspektifinin gösterilmesinin saπlanmas∂

DVD üzerinde birden fazla kamera perspektifi mevcut olduπu zaman, bir kamera sembolünün " "

gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bunun için "ON" ayar∂n∂ seçiniz.

Kamera perspektifinin ayar∂,

"GENERAL SETUP" menüsünde

"ANGLE MARK" menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Koaksiyal dijital baπlant∂n∂n (SPDIF) aç∂lmas∂ / kapat∂lmas∂

ME4 cihaz∂n∂ dijital giriµ (baπlant∂

kablosunda DIGITAL OUT / D∑J∑TAL ÇIKIΩ soketi) üzerinden bir amplifikatöre baπlarsan∂z, ME4 cihaz∂n∂n SPDIF ç∂k∂µ∂n∂ açman∂z gerekir. Bunun için

“ON” ayar∂n∂ seçiniz.

Dijital ç∂k∂µ ayar∂, “AUDIO SETUP”

menüsünde “SPDIF OUTPUT” menü maddesi üzerinden yap∂l∂r.

Audio ç∂k∂µ∂n∂n ayarlanmas∂

Cihaz araca monte edilmiµse, araç sistemi (güçlendirici, monitör) Line- ç∂k∂µ∂na baπlanmal∂d∂r. Bunun yerine k∂z∂lötesi al∂c∂s∂n∂n giriµine kulakl∂k da baπlayabilirsiniz (cihaz∂n sol taraf∂, REMOTE SENSOR).

DVD SETUP - TEMEL AYARLAR

Kulakl∂k kullanmak istiyorsan∂z, "AUDIO SETUP" menüsünde "OP MODE"

alt∂nda "RF REMOD" fonksiyonunu seçiniz.

Not:

Standart olarak Line ç∂k∂µ∂

kullan∂lmal∂d∂r ("LINE OUT").

"Dual Mono" ayar∂

1+1 Audio Mode (iki mono kanal) özellikli DVD’ler için, iki kanal∂n nas∂l çal∂nmas∂n∂ istediπinizi ayarlayabilirsiniz.

Aµaπ∂daki ayarlar kullan∂labilir:

Stereo:

Bir 1+1 program∂n∂n stereo çal∂nmas∂. Kanal 1 sol ç∂k∂µ üzerinden, kanal 2 ise saπ ç∂k∂µ üzerinden çal∂n∂r.

CH1-Mono:

DVD’nin 1. kanal∂ her iki ç∂k∂µ (sol ve saπ) üzerinden çal∂n∂r.

CH2-Mono:

DVD’nin 2. kanal∂ her iki ç∂k∂µ (sol ve saπ) üzerinden çal∂n∂r.

Mix Mono:

DVD’nin 1. ve 2. kanal∂ her iki ç∂k∂µ (sol ve saπ) üzerinden çal∂n∂r.

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile, "AUDIO SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

➮ Tuµlar∂   = ile "DUAL MONO"

menü kayd∂n∂ seçiniz.

Tuµa = bas∂n∂z.

(28)

DVD SETUP - TEMEL AYARLAR

➮ Tuµlar   = ile, istediπiniz ayar∂

seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

DVD SETUP tuµu ; ile setup menüsünden ç∂k∂n∂z.

Ayarlama kaydedilir ve setup menüsünden ç∂k∂l∂r.

Dynamic Range Control (DRC) ayarlama

Bir Dolby program∂n∂n dinamik özelliπini, DRC fonksiyonu ile ad∂m ad∂m "Kapal∂"

(OFF) ile "Tam" (Full/Maksimum) aras∂nda ayarlayabilirsiniz. Tam dinamik için "Full" ayar∂n∂ seçiniz.

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile, "AUDIO SETUP" menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

➮ Tuµlar   = ile,

"COMPRESSION" menü kayd∂n∂

seçiniz.

Tuµa = bas∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile, istediπiniz ayar∂

seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

DVD SETUP tuµu ; ile setup menüsünden ç∂k∂n∂z.

Ayarlama kaydedilir ve setup

Pro Logic modu

Dolby Surround Pro Logic ses kanal∂

bulunan bir DVD seyrederken, Pro Logic’i etkinleµtirerek dijital ç∂k∂µta bir geniµlik efektli ses sinyali elde edebilirsiniz. MP4'ün Pro Logic dekoderi sonra bir geniµlik efektli ses sinyali hesaplayarak Dolby 5.1‘e yak∂n bir duyma efekti oluµturur.

Ωu ayarlar aras∂nda seçim yapabilirsiniz:

"ON" (Aç∂k), "OFF" (Kapal∂) ve "AUTO".

"AUTO" ayar∂ ile, mevcut bir Dolby Surround Pro Logic ses kanal∂ daima Pro Logic dekoderi ile dijital ç∂k∂µ üzerinden sunulur.

Pro Logic ayarlar∂n∂ "AUDIO SETUP"

menüsünde "PRO LOGIC" maddesi alt∂nda bulabilirsiniz.

Dolby Digital DVD’lerinden downmix

Güçlendirici cihaz∂n∂zda bir dijital giriµ bulunmuyorsa, ME4'ü iki serbest giriµe baπlayabilirsiniz. Downmix fonksiyonu ile ME4 Dolby Digital sinyalinden uyumlu bir stereo sinyali oluµturur.

Downmix ayar∂n∂ Setup menüsünde

"SPEAKER SETUP" alt∂nda bulabilirsiniz.

PCM ayarlanmas∂

ME4 ile lineer bir PCM sinyalini (LPCM) 48k veya 96k örnekleme oran∂nda verebilirsiniz.

Bu ayar∂ sadece arac∂n∂zdaki sistem

(29)

DANSKENGLISHDEUTSCHFRANÇAISITALIANONEDERLANDSSVENSKAESPAÑOLPORTUGUÊS

Ekran koruyucunun etkinleµtirilmesi

ME4 cihaz∂, sahip olduπu bir ekran koruyucu sayesinde, görüntülerin (örn.

menüler) s∂v∂ kristal ekran∂ "yakmas∂n∂v engeller.

Ekran koruyucu etkin olduπunda en son kumanda iµleminden yakl. 60 saniye sonra bir Blaupunkt logosu görüntülenerek, görüntülerin ekran∂

yakmas∂ engellenir.

Ekran koruyucu ayar∂n∂ "GENERAL SETUP" menüsünde "SCREEN SAVER" maddesi alt∂nda bulabilirsiniz.

Cihaz ayarlar∂n∂n s∂f∂rlanmas∂

(reset edilmesi)

Cihaz ayarlar∂n∂ s∂f∂rlayarak, tüm kiµisel ayarlar∂ silebilirsiniz.

Not:

Bir DVD yerleµtirilmemelidir.

➮ Setup menüsünü çaπ∂r∂n∂z.

➮ Tuµlar   = ile

"PREFERENCES" (Öncelikler) menü kayd∂n∂ seçiniz.

ENTER/PLAY tuµu C ile tasdik ediniz.

Öncelikler menüsü gösterilir.

➮ Tuµlar   = ile, "DEFAULTS"

menü kayd∂n∂ seçiniz.

Tuµa = bas∂n∂z.

Menü kayd∂ "RESET" iµaretlenmiµtir.

Cihaz∂ gerçekte s∂f∂rlamak istiyorsan∂z,

ENTER/ PLAY tuµuna C bas∂n∂z.

Teknik veriler

∑µletme gerilimi: 10,8 V ile 23 V aras∂nda Çektiπi ak∂m:

∑µletme: 2,0 A’den

daha az Stand-by: yakl. 3 mA

∑µletme s∂cakl∂π∂: 0 °C ile +50 °C aras∂nda Depolama s∂cakl∂π∂: -20 °C ile

+70 °C aras∂nda Havadaki nem oran∂: 10 % ile 75 %

aras∂nda

Lazer: 650 nm

Renk standartlar∂: PAL ve NTSC Frekans aral∂klar∂

48 k deπerinde ses:4 Hz - 22 kHz 96 k deπerinde ses:4 Hz -

44 kHz

Aπ∂rl∂k: 1,35 kg

Ebatlar: 178 x 50 x

187 mm

Deπiµiklikler olabilir!

TEKN∑K VER∑LER DVD SETUP -

TEMEL AYARLAR

(30)

Servis numaralar∂

Ülke: Telefon: Faks:

Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002

Austria (A) 01-610 3150 01-610 393 91

Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263

Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644

Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236

France (F) 01-4010 10007 01-4010 7320

Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394

Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711

Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706

Italy (I) 02-369 6331 02-369 6464

Luxembourg (L) 40 4078 40 2085

Netherland (NL) 0800 400 1010 0800 400 1040

Norway (N) 66-817 000 66-817 157

Portugal (P) 2185 00144 2185 00165

Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078

Sweden (S) 08-7501850 08-7501810

Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650

Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514

Hungary (H) 76 511 803 76 511 809

Poland (PL) 0800-118922 022-8771260

Turkey (TR) 0212-335 06 71 0212-346 00 40

USA (USA) 800-2662528 708-6817188

Brasil

(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773

Malaysia

(Asia Pacific) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640

Blaupunkt GmbH

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :