ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ. Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) ve (BDDK) ilgili tebliğleri uyarınca

Tam metin

(1)

ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ve (BDDK) ilgili tebliğleri uyarınca

‘’ Lisanslı Gayrimenkul Değerleme ġirketleri ‘’listesinde yer almaktadır.

GENEL MÜDÜRLÜK

Mebusevleri Mahallesi Ayten Sokak 22 / 7 ÇANKAYA ANKARA

adimgd@adimgd.com.tr

Tel: (0312) 213 55 00

Faks: (0312) 222 02 03

(2)

HAKKIMIZDA

Adım Gayrimenkul Değerleme Anonim ġirketi; bankacılık ve gayrimenkul sektöründeki deneyimlerin bir araya getirilmesi ile gayrimenkul değerlemesi ve danıĢmanlığı hizmeti vermek üzere kurulmuĢtur.

Gayrimenkul ipoteği ile iĢlem yapan banka ve finans kurumları, mortgage Ģirketleri, bayilik teĢkilatına sahip Ģirketler ve ulusal-uluslararası yatırımcılar için; mülk teminat, alım, satım ya da paylaĢım sırasında taĢınmazların doğru değerinin tespiti, yatırımın güvenilirliğinde ilk ve en önemli adımdır.

2006’dan itibaren faaliyetlerini yürütmekte olan Ģirketimiz, gayrimenkul değerlemesi konusunda tecrübeli ve eğitimli uzman kadrosu ile Türkiye genelinde değerleme hizmeti vermektedir.

Değerleme, danıĢmanlık, proje geliĢtirme, pazar araĢtırması, fizibilite çalıĢması, en etkin ve en verimli kullanım, makine parkı değerlemesi, gayrimenkul hasar tespiti, gayrimenkul hukuk danıĢmanlığı hizmetlerini lisanslı eksperlerinin yanı sıra öğretim üyesi danıĢman kadrosunun bilimsel desteği ile gerçekleĢtirmektedir.

Sektördeki geliĢmeleri iyi değerlendiren, teminat ve ekspertiz iliĢkisinin önemini doğru algılayan ve değerleme çalıĢmalarını sektörel ilkeler çerçevesinde tüm hassasiyeti ile uygulayan Adım Gayrimenkul Değerleme Anonim ġirketi olarak birlikte çalıĢmak dileğiyle, tanıtım dosyamızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla;

Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Özgür ÖZCAN Genel Müdür

(3)

KURULUŞ AMACI

Tecrübeli, eğitimli, konusunda uzman kadrosu ile yurtiçi yurtdıĢı tüm müĢterilerine; hızlı hizmet anlayıĢı ile doğru ve güvenilir kaynaklardan edinilen bilgileri; teknoloji, bilimsel veriler ve tecrübe ile analiz ederek; tarafsız, kaliteli, uluslararası standartlara uygun olarak güvenilir değerleme ve danıĢmalık hizmetlerini vermek için kurulmuĢtur.

VİZYONUMUZ

Bireysel ve Kurumsal Gayrimenkul Değerleme hizmetinde müĢteri memnuniyetini ön sırada tutan güvenilir, dürüst, Ģeffaf ve süratli hizmet anlayıĢı ile sektörde yer almaktır.

MİSYONUMUZ

Gayrimenkul Değerleme sektöründe uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz, deneyimli kadromuz ve teknolojik alt yapımızla, bağımsız ve tarafsız olarak müĢteri memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayıĢıdır.

HİZMET VERİLEBİLECEK KURUMLAR

Kamu Kurumları Bankalar

Sigorta ġirketleri Mahkemeler Hukuk Büroları

Mali MüĢavirlik Büroları Özel Finans Kurumları Leasing ġirketleri Özel ve Tüzel KiĢilikler Vakıflar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Bayilik TeĢkilatına Sahip Kurumlar

(4)

GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETLERİ

Gayrimenkul Değerlemesi

Makine-Tesis Değerleme Portföy Değerlemesi

Yabancıya SatıĢ ĠĢlemleri Ġçin Değerleme Raporu Türk VatandaĢlığına GeçiĢ

Kentsel DönüĢüm Hizmetleri

Hukuki Süreçler Ġçin Değer Tespiti Raporu Gayrimenkule Yeniden ĠĢlev Kazandırma Raporu Yatırım DanıĢmanlığı

Kira Değerlemesi

GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ

Konut/ev değerleme çalıĢması, boĢanma ve miras davaları, hisse paylaĢımı, ipoteğe konu olacak gayrimenkul değerlemeleri için hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Değerleme raporlarına ait hizmet kapsamlarımız;

Tarımsal Nitelikli TaĢınmazların Değerlemesi Gayrimenkul Kira Değer Tespiti

Ġntifa hakkı ve iĢletme hakkı değerlemesi Üst hakkı değerlemesi

Gelir Getirici Mülklerin Değerlemesi/ Otel, AVM, Akaryakıt Ġstasyonu, Enerji Üretim Tesisleri vb Tesis Değerleme /Fabrika Üretim ve Depolama Tesisleri

Dükkân, Konut, Arsa, Tarla, Bina Değerlemesi

(5)

MAKİNE VE EKİPMAN DEĞERLEME HİZMETLERİ

Gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların; tekne, gemi, uçak gibi araçların, taĢınmaz kabul edildiği durumlarda bu araçların mülkiyet araĢtırılması yapılmak amacıyla;

Yasal değerleri (GiriĢ faturası olan ve muhasebe aktiflerinde kayıtlı olan makine ve ekipmanlar)

Mevcut değerleri (GiriĢ faturası olmayan ve muhasebe aktiflerinde kayıtlı olmayan makina ve ekipmanlar)

Leasing süreci devam etmekte olan Leasing’li makinelerin gelecekte Ģirket aktiflerine kayıtlı olacak makine ve ekipmanlar ayrımı belirtmek kaydı ile hurda değerleri, ikinci el piyasa değerleri ve sigorta değerleri rapor edilmektedir.

PORTFÖY DEĞERLEMESİ

Konu yatırımcının yatırım tercihleri göz önüne alınarak; portföyün öncelikle hangi yatırım kategorisine iĢtirak edeceği belirlenmektedir.

TaĢınmazın en verimli, en iyi kullanım değeri, pazar değeri analiz edilerek uzman kadromuzla rapor hazırlanmaktadır.

YABANCIYA SATIŞ İŞLEMELERİ İÇİN DEĞERLEME RAPORU

Yabancı uyruklu gerçek kiĢilerin satın aldıkları her türlü taĢınmazların değerlemesi hizmetini vermekteyiz.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ

Türk vatandaĢlığına geçme isteğinde bulunan yabancıların satın almıĢ oldukları taĢınmazların değerlemesi hizmetini vermekteyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Ekonomik ve fiziksel ömrünü tamamlamıĢ binaların, mevcut ve dönüĢüm sonrası oluĢacak değeri, proje geliĢtirme gibi kentsel yenileme projelerine katkı vermekteyiz.

(6)

HUKUKİ SÜREÇLER İÇİN DEĞER TESPİTİ RAPORU

Hukuki ve mali konuların çözümünde müĢterilerimize ve avukatlarına yardımcı olacak profesyonel bir ekibe sahibiz. Hukuki konulara iliĢkin olarak, bilirkiĢi raporları da yapılmaktadır.

Hazırladığımız konular;

BoĢanma varlık değerleme ĠĢ ortaklığı feshi için değerleme

ĠĢ ortaklığı anlaĢması için değerleme hasar ve amortisman (Yıpranma payı) değerlemesi

GAYRİMENKULE YENİDEN İŞLEV KAZANDIRMA RAPORU

Özgün kullanımını kaybetmiĢ yapıların, belirli ilkelerle yapısal özelliklerini koruyarak yapılara yeniden fonksiyon kazandırmak amacıyla rapor hazırlanmaktadır.

Gayrimenkule yeniden iĢlev kazandırma amacıyla hazırlanan raporlarda yapının ekonomik, çevresel, tarihsel ve toplumsal faktörleri, konumun ve çevresinin ihtiyacı belirlenmektedir.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırımcılarımıza gelecekte ulaĢmak istedikleri yatırım hedefleri, risk profilleri, gelir-gider dengeleri ve varlık durumlar dikkate alınarak,

Uzmanlarımız tarafından gayrimenkul stratejisinin iĢletme ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilerek danıĢmalık hizmeti verilmektedir.

MüĢterilerimiz arasında inĢaat Ģirketleri, proje geliĢtiriciler ve kredi kuruluĢları gibi yatırımcılar bulunmaktadır.

KİRA DEĞERLEMESİ

TaĢınmaz malın sahibi / kiralayıcı arasındaki anlaĢmaya;

TaĢınmaz malın sahipleri arasındaki anlaĢmalara (birleĢme, mal paylaĢımı, miras, intikal vb.) Kurumsal firmaların yatırım portföylerinin yönetilmesinde;

ġirket aktiflerinin değerlendirilmesinde, Yatırım potansiyellerinin irdelenmesinde,

Mevcut kira kontratının yenilenmesi ve/veya kira artıĢ oranları ile ilgili anlaĢmazlıkların giderilmesinde; kira değerlemesi raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm gayrimenkul değerleme iĢlemlerinde olduğu gibi kira değer tespitinde de uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

(7)

REFERANSLARIMIZ

TURİZM TESİSLERİ

Kaya Grubu Otelleri, Turtel Tesisi, Dedeman Grubu Otelleri, Net Grubu Tesisleri

T.C.Emekli Sandığı Otelleri (Ankara, Stad) TMSF Otelleri (Ceylan Ġntercontinental, Simena Park, Simena Tatil Köyü)

ĠĢ Bankası Otelleri (Seven Seas), Koç Grubu Otelleri (Divan, Talya)

TC. BaĢbakanlık Milli Emlak Md. Sosyal Tesisleri

BANKALAR

TÜRKĠYE HALKBANKASI ZĠRAAT BANKASI (2015-2016)

YAPI VE KREDĠ BANKASI ING BANK (2011-2013)

DENĠZBANK (2012-2016) KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI (2010-2013) VAKIF KATILIM BANKASI (2018-2020) T.A.O. VAKIFLAR BANKASI (2013-2019)

GYO, LEASİNG ve SGK GAYRIMENKULLERİ

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.

Vakıf Leasing Gayrimenkulleri Halk Leasing Gayrimenkulleri

Bursa SGK Gayrimenkulleri Çanakkale SGK Gayrimenkulleri Ankara Rüzgârlı SGK Gayrimenkulleri

FABRİKALAR

Toprak Grubu Kâğıt Fabrikası Mermer Fabrikası

Pınar Grubu Entegre Tesisleri, KerevitaĢ &

Superfresh Grubu Entegre Tesisleri, Anet Entegre Tesisleri

Uzan Grubu Çimento Fabrikaları Zeytinoğlu Grubu

IĢıklar Grubu Tesisleri

Çimento Fabrikaları, Sabit kıymetler Penguen Tesisleri, Efes Grubu Tesisleri

(8)

DİĞER REFERANSLAR

DarüĢĢafaka Portföyü

Demirhalk Portföyü Akfen Holding Portföyü

Planet ĠĢ Merkezi Gayrimenkulleri

THK Portföyü Gayrimenkulleri, Fi-Yapı Fi-Side AVM

Kızılay Derneği Portföyü Gayrimenkulleri, Anadolu ÇağdaĢ Eğitim Vakfı Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.ġ. Portföyü Gayrimenkulleri Eroğlu Holding Portföyü Gayrimenkulleri POAġ

KeleĢoğlu Tasarım Portföyü Gayrimenkulleri Armada AlıĢveriĢ Merkezi Eston Yapı Portföyü Gayrimenkulleri Panora AlıĢveriĢ Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı Portföyü Gayrimenkulleri Karsu Tekstil Fabrikaları Portföyü Gülsan Holding Portföyü Gayrimenkulleri Gayrimenkulleri

AtakaĢ ġirketler Grubu Portföyü Gayrimenkulleri Memorial Sağlık Grubu Makine Cihaz ve Teknik Donanım Değerlemesi

Özgörkey Holding Portföy Gayrimenkulleri

Tekinak Gıda Sanayi ve Tic. A.ġ.

Portföyü Gayrimenkulleri Yurtkur Vakfı Portföyü Gayrimenkulleri

TSK Mehmetçik Vakfı Portföyü Gayrimenkulleri

(9)

HİZMET AĞIMIZ

ADANA BATMAN DÜZCE ĠSTANBUL KONYA SAKARYA YALOVA

ADIYAMAN BAYBURT EDĠRNE ĠZMĠR KÜTAHYA SAMSUN YOZGAT

AFYONKARAHĠSAR BĠLECĠK ELAZIĞ KAHRAMANMARAġ MALATYA SĠĠRT ZONGULDAK

AĞRI BĠNGÖL ERZĠNCAN KARABÜK MANĠSA SĠNOP

AKSARAY BĠTLĠS ERZURUM KARAMAN MARDĠN SĠVAS

AMASYA BOLU ESKĠġEHĠR KARS MERSĠN ġANLIURFA

ANKARA BURDUR GAZĠANTEP KASTAMONU MUĞLA ġIRNAK

ANTALYA BURSA GĠRESUN KAYSERĠ MUġ TEKĠRDAĞ

ARDAHAN ÇANAKKALE GÜMÜġHANE KIRIKKALE NEVġEHĠR TOKAT

ARTVĠN ÇANKIRI HAKKÂRĠ KIRKLARELĠ NĠĞDE TRABZON

AYDIN ÇORUM HATAY KIRġEHĠR ORDU TUNCELĠ

BALIKESĠR DENĠZLĠ IĞDIR KĠLĠS OSMANĠYE UġAK

BARTIN DĠYARBAKIR ISPARTA KOCAELĠ RĠZE VAN

(10)

SPK KABUL YAZIMIZ

(11)

BDDK KABUL YAZIMIZ

(12)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :