• Sonuç bulunamadı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME"

Copied!
6
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Prof. Dr. Gürsel DELLAL

KOYUN ve KEÇİDE ÜREME, SÜT, ET ve LİF

ÜRETİMİNİN BİYOLOJİK KONTROLÜ

(2)

• Koyun ve keçide üreme süreçleri

• Üremenin mevsime bağlılığı ve foto periyot • Pubertas

• Kızgınlık döngüsü, kızgınlık, çiftleşme

• Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem

• Postpartum,mevsimsel ve laktasyona bağlı anöstrus,

(3)

• Koyun ve keçide üreme süreçlerinin endokrin kontrolü • Döl verimi yüksek olan koyun ve keçi ırkları

• Koyun ve keçilerde üremenin denetimi(kızgınlık senkronizasyonu, yapay tohumlama, süperovulasyon, embriyo aktarımı vb.)

(4)

• Koyun ve keçide laktasyonun biyolojisi

• Koyun ve keçide meme bezinin anatomisi ve histolojisi

• Koyun ve keçide laktasyon= glaktopoez + sütün indirilmesi • Koyun ve keçide laktasyonun hormonal kontrolü

• Koyun ve keçide laktasyon ile ilişkili diğer biyolojik süreçler(gebelik, postpartum, lif ve et üretimi vb.)

• Koyun ve keçide laktasyon eğrileri

(5)

• Koyun ve keçide et üretiminin biyolojisi • Koyun ve keçide büyüme ve gelişme

• Koyun ve keçide büyüme ve gelişme ile et üretimi arasındaki ilişkiler • Koyun ve keçide büyü ve et üretiminin hormonal kontrolü

• Koyun ve keçide büyüme eğrileri

(6)

• Koyun ve keçide lif üretiminin biyolojisi • Koyun ve keçi lif folikülleri, oluşum

• Koyun ve keçi lifleri(yapağı, tiftik, keşmir, kaşgora, keçi üst kaba kılı) • Koyun ve keçi lif foliküllerinin ve liflerinin oluşum ve büyüme süreçleri • Koyun ve keçi liflerinin dokusal, kimyasal ve fiziksel özellikleri

• Koyun ve keçi liflerinin büyüme ve döküm süreçlerinin hormonal kontrolü

Referanslar

Benzer Belgeler

MADDE 18 – (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde

As Arslan searches for her family history to fill out painful gaps in her life journey through documentary practice, she ends up uncovering a restless history

1930'larda ortaya çıkan ve birbirlerine rakip olan çağdaşlık modellerinin yanı sıra ulusların devletler tarafından nasıl şekillendirildiğini de inceliyor.

Talihin bir yuva kurmasına imkân vermediği durumlarda ise ideal Türk kadını cemiyet hizmetlerindeki başarısı ile bahtsızlığını yenebilen kadındır.. Onun

Hayvancılığın kalkınmasında ve gelişmesinde büyük önemi olan yetiştirici örgütlerinden 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu Kapsamında Kurulmuş olan Malatya

Çiğ ve pastörize koyun sütünden üretilen peynirlerin 180 gün olgunlaştırılarak incelendiği çalışmada (Mendia et al., 2000), pastörize sütten üretilen peynirlerde suda

a) OHD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, KKKS’ de, OTBİS İcmali- 1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde

Bu çalışmada, grup 1’de yer alan olguların %48’inde (n=12), grup 2’dekilerin ise %50’sinde (n=1) sadece bir adet ölümcül nitelikte kesici alet yaralanması olduğu,

SMMT puan›nda oldu¤u gibi GDÖ puan› yüksekli¤i için de yafl, kad›n ve ev han›m› olmak, iflsiz olmak, ö¤renim düzeyinin düflük olmas›, eflini kaybetmifl ol- mak

Tatvan Belediye mezbahasında kesilen 220 sığır, 1850 koyun ve 250 keçi kesimden sonra larval cestodiosis ( Cysticercus tenuicollis, Cyst hydatid ) yönünden muayene edildi..

A.) Ali okula neden geç kaldığını söylemedi. C.) Annem bana çok kızdı. D.) Elma en çok sevdiğim meyvedir. B.) Ayşe geç uyandığı için servisi kaçırdı.. 9.)

Laboratuvar raporuna bağlı olarak atların enfeksiyöz anemisi hastalığı tespit edildiğinde hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanarak hastalık çıkış kararı

Aşı, hastalık çıkan yerlerde doğumdan hemen sonra, koruyucu amaçla ise doğumların tamamlanmasından sonra her yaştaki kuzu ve oğlaklara toplu alarak Regio

Aşı, hastalık çıkan yerlerde doğumdan hemen sonra, koruyucu amaçla ise doğumların tamamlanmasından sonra her yaştaki kuzu ve oğlaklara toplu alarak Regio

Türkiye’de kırmızı et üretimi ve çeşitli türlerin payı Türkiye’de süt üretimi ve çeşitli türlerin payı... Koyun ve Keçinin

Kuzuların ana sütü emdiği veya ikame süt ile beslendiği döneme (süt emme dönemine). Büyütme

Kültür ırkı keçi sütü ile inek ve insan sütlerinin ortalama bileşimi (%).. KEÇİLERDE SÜT ÜRETİMİ- devam-.. • KEÇİ SÜTÜNÜN TOPLUM BESLEMESİ VE SAĞLIĞINDAKİ

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız tarafından (KOP TEYAP) Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında, küçükbaş hayvancılığımızın en

Results: While the testosterone levels, the epi- didymal sperm concentration and the progressive sperm motility were significantly decreased, the abnormal sperm rate was

Diyaliz hastası bakım verenlerinin sosyodemografik özelliklerine göre Travma Sonrası Büyüme, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek, Spiritüal İyi Oluş

Daha sonra Avrupa Birliği’nin sosyal politikasının tarihsel gelişimi incelenecek ve Birlik içindeki refah devleti modelleri ele alınarak ülkelerdeki sosyal refah

Yabancı dil olarak Arapça öğretimi tarihsel süreçte birçok kez kesintiye uğradığı ve öğretim yöntemi olarak geleneksel yöntemden farklı bir yöntemle öğretme arayışına

Bu çalışmada, sulu ve kuru şartlar birlikte değerlendirildiğinde, granüler uygulamaya göre yapraktan solüsyon uygulamaları ile yüksek ekmeklik kalite ile