Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Tam metin

(1)
(2)
(3)

TES-‹fi Genel Baflkan› ve TÜRK-‹fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda yaflanan do¤algaz krizinin “hatal› enerji politikalar›ndan” kaynakland›¤›n› belirtti. Kumlu, “Yaflad›¤›m›z kriz, ihtiyac›m›z olan enerjinin yerli kaynaklardan karfl›lanmas›n›n öncelikli hedef olmas› gerekti¤ini bir kez daha ortaya ç›karm›flt›r. Kriz, Türkiye aç›s›ndan enerji politikalar›n› yeniden gözden geçirmek için bir vesile say›lmal›d›r” dedi.

Kumlu, Türkiye'nin enerji konusundaki d›fla ba¤›ml›l›¤›na iliflkin tart›flmalar›n yaflanan Rusya-Ukrayna krizinin ülkemize yans›mas›yla yeniden gündeme geldi¤ini, en son ‹ran'›n do¤algaz› k›smas›yla söz konusu tart›flmalar›n yo¤unlaflt›¤›n› belirtti. Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›n yüzde 60'lar›n üzerinde oldu¤una ve Türkiye'de elektri¤in yüzde 43.5'inin do¤algazdan üretildi¤ine dikkat çeken Kumlu, flöyle dedi:

“Yaflad›¤›m›z kriz, ihtiyac›m›z olan enerjinin yerli kaynaklardan karfl›lanmas›n›n öncelikli hedef olmas›

gerekti¤ini bir kez daha ortaya ç›karm›flt›r. Kriz, Türkiye aç›s›ndan enerji politikalar›n› yeniden gözden geçirmek için bir vesile say›lmal›d›r. Türkiye'nin enerji politikas›n› ülke ç›kar› ve gelece¤i do¤rultusunda düzenlemesi gerekti¤i aç›kt›r. At›lmas› gereken en acil ad›mlardan biri özellefltirilece¤i gerekçesiyle y›llard›r tek bir çivi çak›lmayan termik santrallerin, özellefltirmeden vaz geçilerek ›slah› ve hidrolik santrallerin kapasite art›r›m› olmal›d›r. Enerjinin ticarî bir mal de¤il, toplumsal bir hizmet oldu¤unun bir an önce anlafl›lmas› ve enerji üretim ve da¤›t›m›n›n kamusal bir hizmet oldu¤unun fark›na var›lmas› art›k ertelenemez bir durum olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Madencilik Sektörü Baflkanlar Konseyi, Türkiye'nin belirlenmifl kömür rezervini 9.3 milyar ton olarak aç›klamakta, bunun sadece 1 milyar tonunun kullan›ld›¤›n› ifade etmektedir. Ayr›ca kömür rezervi konusunda Türkiye'nin gerçek potansiyelinin 25-30 milyar ton düzeyinde oldu¤unun alt› çizilmektedir. Kömür aramalar›na h›z verilmesi ve kömür kaynaklar›n›n do¤ru bir flekilde de¤erlendirmesi hâlinde 100 y›ll›k enerji ihtiyac›m›z›n karfl›lanabilece¤i aç›kt›r. Ayr›ca ülkemizdeki akarsu varl›¤›, daha kapasiteli hidrolik santralleri mümkün k›lmakta, rüzgâr ve günefl enerjisi de yararlanabilece¤imiz kaynaklar aras›nda yer almaktad›r.

Yerli kaynaklar›n tam kapasite ile kullan›lmas› hâlinde, ne sak›ncalar› dünyaca kabul edilen nükleer santrallere, ne de ithal do¤algaza ihtiyac›m›z olacak, ülkemiz gelece¤e güvenle bakabilecektir. Enerjinin bir ülkenin can damar› oldu¤u bilinmeli, enerjide kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmek için her yolun denenmesinin vatanseverli¤in bir gere¤i oldu¤u unutulmamal›d›r.”

Mustafa Kumlu:

Do¤algaz Krizi Hatal› Enerji Politikalar›n›n Sonucudur

(4)

7

TES-‹fi’ten

TES-‹fi, üyelerini “Grup Hayat Sigortas›” kapsam›nda sigortalad›. TES-

‹fi Genel Baflkan› ve TÜRK-‹fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, “Primler, sendikam›z taraf›ndan ödenecektir.

Amac›m›z üzücü durumlar›n gerçekleflmesi hâlinde üyelerimize ve ailelerine katk›da bulunmakt›r” dedi.

Kumlu, yapt›¤› aç›klamada, sigortalama ifllemi için al›nan Yönetim Kurulu karar›n›n ard›ndan tüm sigorta flirketleri ile ba¤lant› kurularak teklifler al›nd›¤›n› belirtti.

En uygun teklifi veren “Vak›f Emeklilik” ile “Türkiye Enerji Su ve Gaz

‹flçileri Sendikas› Grup Hayat Sigortas›

Sözleflmesi”nin imzaland›¤›n› kaydeden Kumlu, sözleflmeyle, üyenin ecel ile vefat›

hâlinde 10 bin YTL, kaza ile vefat› hâlinde 20 bin YTL, üyenin daimi malûliyete

TES-‹fi’ten Üyelerine Sigorta Hizmeti

TES-‹fi, üyelerini, Grup Hayat Sigortas› kapsam›nda, üyenin vefat› hâlinde 10 bin YTL; kaza ile vefat› hâlinde 20 bin YTL; daimî malûliyeti hâlinde 20 bin YTL'ye sigortalad›. Genel Baflkan Mustafa Kumlu, "Primler, sendikam›z taraf›ndan ödenecektir. Amac›m›z üzücü durumlar›n gerçekleflmesi hâlinde üyelerimize ve ailelerine katk›da

bulunmakt›r" dedi.

u¤ramas› hâlinde de 20 bin YTL ödenece¤ini belirtti.

Kumlu, üyenin k›smî daimî malûliyete u¤ramas› hâlinde de, ödemede malûliyet cetvelindeki oranlar›n dikkate al›naca¤›n› ifade etti.

Mustafa Kumlu, “Elbette ki dile¤imiz tüm üyelerimizin uzun ve sa¤l›kl› bir hayat sürmesidir. Amac›m›z, üzücü durumlar›n gerçekleflmesi halinde üyelerimize ve ailelerine küçük bir maddî katk› sa¤lanmas›d›r” diye konufltu.

Tüm Yönleriyle Y›ll›k Hayat Sigortas›

Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O.nun ifltiraki olan ve Hayat Sigortac›l›¤› ve Bireysel Emeklilik alanlar›nda faaliyet gösteren Vak›f Emeklilik A.fi.nin Ankara Bölge Müdürü ‹brahim Efilti, TES-‹fi üyelerini vefat, kaza sonucu vefat ve malûliyet

risklerine karfl› sigortanlayan “Grup Y›ll›k Hayat Sigortas›” ürünleri hakk›ndaki sorular›m›z› cevaplad›:

“Grup Y›ll›k Hayat Sigortas›”

nedir?

Y›ll›k Hayat Sigortas› Vak›f Emeklilik'in yaln›z kendi gelece¤ini de¤il, tüm sevdiklerinin gelece¤ini de düflünenlere özel olarak sundu¤u bir hayat sigortas› ürünüdür. Sigortal›n›n vefat›, kazaen vefat› veya malûliyeti hâlinde sevdiklerine, yak›nlar›na toplu bir teminat ödemesi yapmak suretiyle geleceklerini güvence alt›na al›r.

TES-‹fi ile fiirketiniz aras›nda yap›lan bu anlaflmaya göre üyelerimizin bu teminat karfl›l›klar›

nedir ö¤renebilir miyiz?

TES-‹fi üyelerine sunulan bu üründe vefat teminat› 10.000.-YTL, kaza sonucu vefat teminat› 20.000.- YTL ve kaza sonucu malûliyet teminat›

da 20.000.-YTL'dir.

VAKIF EMEKL‹L‹K ile Türkiye Enerji Su ve Gaz ‹flçileri Sendikas› aras›ndaki Grup Hayat Sigortas› Sözleflmesi, TES-‹fi Genel Baflkan› ve TÜRK-‹fi Genel Sekrreteri Mustafa Kumlu ile Vak›f Emeklilik A.fi.nin Ankara Bölge Müdürü ‹brahim Efilti taraf›ndan imzaland›.

(5)

8

TES-‹fi’ten

Y›ll›k Hayat Sigortas› ürününüze dileyen herkes sahip olabilir mi?

Evet, gelece¤ini düflünen, ailesine önem veren, sa¤l›kl› 18 ile 60 yafl aras›ndaki herkes Y›ll›k Hayat Sigortas›na sahip olabilir.

Peki TES-‹fi üyelerinin sahip oldu¤u bu ürün onlar› ömür boyu mu risklere karfl› teminat alt›na alm›fl oluyor?

Ne yaz›k ki hay›r. Y›ll›k Hayat Sigortas› ad›ndan da anlafl›labilece¤i üzere y›ll›k olarak aktedilen bir sigortad›r. Yani geçerlilik süresi bir y›ld›r ancak yenilemelerle birer y›ll›k sürelerle dilendi¤i kadar uzat›labilir.

Ürününüzü anlat›rken bir yafl aral›¤› belirttiniz, bu yenilemeler yap›ld›¤› sürece yaflla ilgili nas›l bir

de¤erleme yap›yorsunuz?

Malûmunuz, ürüne sahip olabilme yafl›n›n 18 olmas› medenî haklar›n kullan›labilme ehliyetine sahip olundu¤u kanunî bir s›n›r yaflt›r, bunun d›fl›nda sa¤l›k durumu ve yafl kriteri ürünümüzün istenen teminat tutarlar›na kafl›l›k ödenmesi gereken prim karfl›l›¤›n› do¤rudan etkileyen bir unsur olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Tabiîdir ki yenilemelerle beraber, ilerleyen yafl ortalamalar›, teminat alt›na al›nan risklerinde artmas›na paralellik arzetti¤i için ödenecek prim miktarlar›nda da art›fllara neden olacakt›r.

Teminat alt›na al›nm›fl risklerin gerçekleflmesi hâlinde, teminat tutarlar› sigortal›lar›n varislerine mi ödeniyor?

Sigortal›n›n vefat› ve kazaen vefat›

hâlinde sigorta poliçesinde belirtilen t e m i n a t t u t a r › s i g o r t a l › n › n menfaatdar(lar)›na Sendika arac›l›¤›yla ödenir. Kazaen malûliyette ise sigortal›ya yine Sendika arac›l›¤›yla ödenir.

Üyelerin primleri TES-‹fi taraf›ndan karfl›lan›yor. Bildi¤imiz kadar›yla bir de hayat sigortas›

ürünlerinin prim ödemelerine iliflkin vergi avantajlar› var; biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Y›ll›k Hayat Sigortas›nda sa¤lanm›fl olan vergi avantaj›, 4697 say›l›

kanunun 63. ve 89. maddelerinde belirtilmifltir.

Buna göre, Sendikan›n üyeleri ad›na yapt›¤› prim ödemeleri de, bu kanunca belirlenmifl oranlar›

çerçevesinde bir indirime tâbidir. Bu indirim de ürünün tercihi konusunda sigorta ettirene ciddî avantajlar sa¤lamaktad›r.

Y›ll›k Hayat Sigortas› bir özel emeklilik sigortas› m›d›r?

Hay›r, Y›ll›k Hayat Sigortas›

hayat›n›za dair riskleri (vefat, kazaen vefat ve kazaen malûliyet) karfl›lamak üzere, oluflturulmufl bir hayat sigortas›

ürünüdür. Özel emeklilik ile ilgili olarak Bireysel Emeklilik Sisteminden ve avantajlar›ndan bahsetmemiz gerekir.

Y›ll›k Hayat Sigortas› hakk›nda özellikle belirtmek istedi¤iniz bir husus var m›?

Evet, müsaade ederseniz bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum; bu ürünün do¤ru kulan›m›

aç›s›ndan da önem arzetmektedir:

Beyan yükümlülü¤ü.

Sigorta ettiren/veya sigortal› ve temsilci, sigorta sözleflmesinin y a p › l m a s › s › r a s › n d a v e / v e y a sonras›ndaki yenilemelerde, kendisince bilinen ve sigortac›n›n yani fiirketimizin sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha a¤›r flartlarda yapmas›n› gerektirecek bütün hâlleri bildirmekle yükümlüdür.

Bildirmedi¤i ve bunun fiirketimiz taraf›ndan tespiti hâlinde sözleflmenin iptal dahi edebilice¤inin bilinmesi karfl›l›kl› iflbirli¤imiz ve ürünün en do¤ru flekilde kullan›lmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

Çin ‹flçi Lideri TES-‹fi’te

Tüm Çin ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (ACFTU) Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Genel Sekreteri Zhang Junjiu ve beraberindeki bir hayet, 25 Kas›m günü, TES-‹fi Genel Merkezini ziyaret etti.

Zhang Junjiu, TES-‹fi Genel Baflkan Yard›mc›s› M. Murat Aytemiz, TES-‹fi Genel Malî Sekreteri H. Tahsin Zengin, TES-‹fi Genel Teflkilâtland›rma Sekreteri Esat Durmufl ve TES-‹fi Genel E¤itim Sekreteri Bayram Eren ile yaklafl›k 2 saat süren bir görüflme yapt›. Türkiye’de sendikal hareketin yap›s› ve içinde bulundu¤u durum hakk›nda ayr›nt›l›

bir flekilde bilgi alan Junjiu, Çin emek piyasalar› ve sendikal hareketi konusunda TES-‹fi yöneticilerini bilgilendirdi. Çin’in nüfusunun 1,3 milyar oldu¤unu ve aktif ifl gücünün 800 milyona yaklaflt›¤›n› belirten Junjiu, ifl gücü piyasas›na her y›l milyonlarca yeni iflçi aday›n›n kat›ld›¤›na dikkat çekti. Bu durumda hedeflerinin, iflçi ücretlerini ve sosyal haklar›n›

yükseltmek de¤il, herkese ifl sa¤lamak oldu¤unu söyleyen Junjiu, her iflin en az befl taliplisi oldu¤unu ve bir kiflilik iflin befl kifliye verilerek sadece yaflayabilecek kadar bir ücretle herkese ifl sa¤lamaya gayret ettikleri söyledi. Çin’deki sendikal yap› hakk›nda da bilgi veren Junjiu, ülkesinde sendikal hareketin önderlerinin ço¤unun ayn› zamanda parlâmento üyesi oldu¤unu kaydetti.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :