Atatürk Düflmanlar na Siyasi Tarih Dersi

Tam metin

(1)

HP’nin kuruluflundan itiba- ren, tek parti döneminde ya- flanan ne varsa, art›k belli bir kesim taraf›ndan günümüz siyasetine malzeme yap›l›yor. Dersim isyan›,

‹stiklal Mahkemeleri, Ezan’›n Türkçe okunmas› vb konular, yeni iddialar eklenerek kamuoyunun önüne getirili- yor.

En yetkili a¤›zlardan yap›lan ko- nuflmalarda, bir k›s›m medyan›n ya-

56

y›nlar›nda flimdilik ad› verilmeden (kimileri veriyor) Atatürk’e çat›l›yor.

K›sacas› 1920’lerin, 30’lar›n, 40’lar›n Türkiye’sinde demokrasinin bulunma- d›¤›, bask›c›, din düflman› bir yöneti- min egemen oldu¤u kamuoyuna anla- t›l›yor. Ayn› çevreler, o y›llarda, dün- yada özgürlük rüzgârlar› esiyormufl, her yerde demokratik yönetimler ifl- bafl›ndaym›fl da Türkiye’de bu yok- mufl izlenimini vermeye de özen gös-

EVRENSEL BAKIfi AÇISI

Gürbüz Evren

Atatürk

Düflmanlar›na Siyasi Tarih

Dersi

Son dönemin modas›, tek parti dönemine gidip, ‹smet ‹nönü üzerinden bafllat›lan a¤›r elefltiri ve hakaretleri gizli bir hedefe do¤ru götürmek oldu. Bu hedef Atatürk’tür.

C

Atatürk

Düflmanlar›na Siyasi Tarih

Dersi

(2)

teriyor. Benim konum ne ‹stiklal Mah- kemeleri ne Dersim ‹syan› ne de iddia edilen din düflmanl›¤›. Arand›ktan sonra yanl›fll›klar, haks›zl›klar ve olumsuzluklar mutlaka bulunacakt›r.

Atatürk, “Herkes yanl›fl yapabilir, önemli olan bunlardan ders ç›karabil- mektir” dememifl midir? Kendi düzen- lerini kurabilmenin alt yap›s›n› olufl- turmak için Atatürk’ü hedef tahtas›na oturtanlar›n, söz konusu y›llarla ilgili anlatmad›klar› çok önemli gerçekler vard›r. Gelin bu gerçeklere bakal›m ve o y›llarda Türkiye’yi cehennem, çevremizi de demokrasi cenneti göste- renlerin gizlediklerini ortaya koyal›m.

omflumuz Bulgaristan’dan bafllayal›m. 1930’lu y›llarda büyük bask›lar›n yafland›¤›

Bulgaristan’da, yeni yaz›y› kullanma- lar› yasaklanan Türkler, Arapça alfabe kullanmaya itilmifltir. Türklerin ayd›n din adamlar› da görevden uzaklaflt›r›l- m›flt›r. Bulgaristan’da 19 May›s 19- 34’deki darbe ile iflbafl›na gelen Faflist yönetim, II. Dünya Savafl›’na da Nazi Almanya’s›n›n müttefiki olarak gir- mifl, savafltan da Do¤u Blok’unun bir parças› olarak ç›km›flt›r. Demek ki neymifl, Avrupa’ya aç›lan kap›m›zda demokrasi ile özgürlük de¤il, faflizm, bask›, darbe ve savafl varm›fl.

Di¤er kap› komflumuz Yunanistan’

daki durum da farkl› de¤ildir. Yuna- nistan’da, 1923 y›l›nda yap›lan halk oylamas›yla Cumhuriyet kurulmufltu.

Ancak 1926'da General Theodoros Pangalos diktatörlü¤ünü ilan etti. Bun- dan dokuz y›l sonra, 1935 y›l›nda ise

57

Kral II. George tahta geçti ve böylelik- le Monarfli yeniden bafllad›. ‹kinci Dünya Savafl›’nda ise Almanya, ‹talya ve Bulgaristan Yunanistan’› iflgal etti.

Savafl bittikten sonra Komünistler- le Kralc›lar aras›nda iç savafl bafllad›.

‹ç savafl, ‹ngilizlerin yard›m›n› alan Kralc›lar›n zaferiyle bitti. Ard›ndan

K

Yunanistan’da 1926 y›l›nda diktatör- lü¤ünü ilan eden Theodoros Pangalos

Demek ki neymifl, Avrupa’ya aç›lan

kap›m›zda demokrasi ile özgürlük de¤il,

faflizm, bask›, darbe ve savafl

varm›fl.

(3)

da 1947’de yap›lan halk oylamas›nda yönetim Kral II. George’a geçti.

Demek ki neymifl, Avrupa’ya aç›- lan di¤er kap›m›zda, o y›llarda, özgür- lük ile demokrasi de¤il, diktatörlük, monarfli, düflman iflgali ve iç savafl varm›fl.

eçelim Avrupa’n›n önemli ülkesi ‹talya'ya. 18 Ekim 19- 22’de, bir diktatör, Faflist Mussolini, Kral Victor Emanuel’in de onay› ile iflbafl›na geldi. Afrika ül- kesi Etiyopya'y› 1935 y›l›nda iflgal eden Mussolini, Nazi Almanya’s› ile de ittifak anlaflmas› imzalad›. ‹kinci Dünya Savafl›’nda Hitler’in en önemli orta¤› olan Mussolini’nin ‹talya’s› her cephede büyük yenilgiye u¤rad›. 19- 43’e kadar süren Mussolini dönemi, her türlü muhalefetin yasakland›¤›

kara y›llar olarak tarihe geçti.

Faflist diktatörlükten ve savafltan

büyük zararlarla ç›kan ‹talya’da, 19- 46’da yap›lan referandumla, Monarfli kald›r›ld›, yeni Demokratik Cumhuri- yet kuruldu.

Demek ki neymifl, ‹talya’da da, özgürlük, demokrasi de¤il de diktatör- lük, faflizm ve savafl varm›fl. ‹talyanlar, bir faflist diktatörün yönetimi alt›nda, bask›, zulüm, iflkence ve yoksulluktan baflka bir fley görmemifller.

Avrupa’n›n bir di¤er önemli ülkesi

‹spanya’daki duruma bakal›m. Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ‹spanya’

da, General Primoderivera’n›n dikta- törlük dönemi bafllad›. Primoderive- ra’n›n 1930 y›l›nda iktidardan düflme- sinden sonra yap›lan seçimleri Cum- huriyetçiler kazand›. Bunun üzerine Kral XVIII. Alfonso ülkeden ayr›ld›.

1936'daki seçimlerin ard›ndan Cum- huriyetçilerle Milliyetçiler aras›nda 1939’a kadar sürecek iç savafl bafllad›.

Binlerce ‹spanyol’un yaflam›n›

yitirdi¤i iç savafl›n sona ermesiyle General Franco Devlet Baflkan› oldu ve 1975 y›l›na kadar ‹spanya, “Franco

G

‹talya’da 1943 y›l›na kadar iktidar›n›

sürdüren faflist lider Mussolini

‹talya’da 1943’e kadar süren Mussolini dönemi, her türlü

muhalefetin yasakland›¤› kara y›llar olarak tarihe

geçti.

58

(4)

Almanya’s›ndaki istihbarat servisi Gestapo’nun bir benzerini kurdu. Sa- lazar’›n faflist diktatörlü¤ü 1973’ deki Karanfil devrimine kadar sürdü.

Demek ki neymifl, Portekiz’de o y›llarda özgürlük ve demokrasi de¤il, tüm kurumlar›yla resmen faflizm var- m›fl. Portekizliler de, faflist diktatörlük- ten baflka bir düzen tan›mam›fl.

vrupa’n›n en önemli ülkele- rinden Almanya’da, 30’lu y›llardaki durum nas›ld›?

30 Ocak 1933’de Baflbakan olan Hit- ler, dünya tarihini de¤ifltirecek süreci bafllat›yordu. Önce Alman Meclisini yakt›r›p suçu muhalefete atan Hitler, tüm yetkileri polise devrederek polis devleti kuruyor, anayasaya ba¤l› kal- madan kanun hükmünde kararname- lerle ülkeyi yönetiyor, tüm sendikalar›

kapat›yor, toplama kamplar› aç›yor, korkunç bir bask› ve sindirme politi- Faflizmi” olarak adland›r›lan diktatör-

lükle yönetildi. Demek ki neymifl,

‹spanya’da da, o y›llarda demokrasi, özgürlük de¤il diktatörlükler, monarfli ve faflizm varm›fl. ‹spanyollar, bask›, zulüm, iç savafl görmüfl ölümler, kat- liamlar yaflam›fl.

spanya’n›n komflusu Portekiz’e geçelim. Cumhurbaflkan› General Carmona’n›n, 14 Haziran 1928’de General Salazar’› Maliye Bakanl›¤›

görevine getirmesi dönüm noktas›yd›.

Portekiz’de faflist bir düzen kurmak isteyen Salazar, önce 1930’da “Milli Birlik” adl› bir harekete liderlik etti.

Ard›ndan da 1932’de Baflbakan oldu.

“Mavi Gömlekliler” adl› faflist bir ör- gütlenmeyi hayata geçiren Salazar,

“Portekiz Lejyonu” ad›yla silahl› çe- teler oluflturdu. Son olarak ise Nazi

‹spanya’y› 1975 y›l›na kadar faflizmle yöneten General Franco

A

Adolf Hitler

(5)

kas› uyguluyor, Nasyonal Sosyalist Parti d›fl›ndaki partileri kapat›yor, ye- nilerinin kurulmas›n› da yasakl›yor- du. Faflizmin bask› ve tehdidinden ka- çan ünlü Alman bilim adamlar› ise çareyi Türkiye’ye s›¤›nmakta buluyor- du. Kamuoyuna, o y›llarda Türkiye’

nin cehennem oldu¤unu anlatanlar, böylesi bir ülkeye Alman bilim adam- lar›n›n neden s›¤›nd›klar›n› söyleseler de, biz de ö¤rensek.

ekrar konumuza dönelim.

Sald›rgan politikas›yla 1939’

da II. Dünya Savafl›’n› baflla- tan Nazi Almanya’s› Yahudi soyk›r›- m›n› yap›yor, dünyada milyonlarca insan›n ölümüne yol aç›yordu. Bu sa- vafl ayn› zamanda milyonlarca insan›n sakat ve evsiz kalmas›na, kentlerin, ülkelerin y›k›lmas›na neden oluyordu.

Demek ki neymifl, Almanya’da o y›llarda demokrasi, özgürlük de¤il, faflist diktatörlük, bask›, soyk›r›m,

toplama kamplar› ve savafl varm›fl.

Bugün olmayan, ama o y›llarda komfluluk yapt›¤›m›z Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nden de söz edelim. 1917’deki Ekim Devrimi’nin ard›ndan, Lenin liderli¤inde kurulan Sovyetler Birli¤i’nde demokrasi mi vard›? Lenin’in ölümünden sonra Sta- lin’in 1924’de yönetime gelmesi ile, aç›k bir cezaevine dönüflen Sovyet- ler Birli¤i’nde, herkesin istihbarat örgütü KGB taraf›ndan izlendi¤i, mu- haliflerin Sibirya’ya sürüldü¤ü, çal›fl- ma kamplar›nda yok edildi¤i bir ülke- den bahsediyoruz. ‹kinci Dünya Sava-

fl› y›llar›nda Nazi Almanya’s› ile sava- flan Sovyetler Birli¤i’nin, 1941-1945 döneminde 27 milyon vatandafl›n›

kaybetti¤ini de unutmayal›m.

1990’l› y›llar›n bafl›nda çöken Sov-

Kamuoyuna, o y›llarda Türkiye’

nin cehennem oldu¤unu anlatan-

lar, böylesi bir ülkeye Alman bilim adamlar›n›n

neden s›¤›nd›kla- r›n› söyleseler de,

biz de ö¤rensek.

T

1924’den itibaren Sovyetler Birli¤i’ni aç›k cezaevine dönüfltüren Stalin

60

(6)

yet rejiminde yaflananlar› anlatmaya sayfalar yetmez. Bu nedenle sadece kuruluflundan II. Dünya Savafl› sonuna kadar olanlar› özetledim.

Demek ki neymifl, Do¤u komflu- muz Sovyetler Birli¤i’nde de o y›llar- da demokrasi, özgürlük de¤il, diktatör- lük, bask›, sürgün ve ölüm kamplar›

varm›fl. Sovyet vatandafllar›, ac›, kor- ku, kan ve savafl› yaflam›fl.

Yedi Avrupa ülkesindeki durumu Türkiye ile karfl›laflt›rd›m. Bu ülkelerin o y›llardaki ortak özellikleri, bask›, zulüm, sürgün, toplama kamplar›, kat- liam, diktatörlük, faflizm, iç savafl, savafl vb olumsuzluklard›r. Demokra- sinin ve özgürlü¤ün laf› bile geçmiyor.

‹flte bu tabloyu görmezden gelip, o y›llar›n Türkiye’sine, daha do¤rusu ad›n› vermeden Atatürk’e hakaret edenlere tek kelime ile “Nankör”

denir.

Yirmili, 30’lu ve 40’l› y›llarda, Türkiye’de iç savafl, savafl, iflgal, dar- beler ve diktatörlükler yaflanmad›¤›

için mi ‹nönü üzerinden üstü kapal›

Atatürk’e hakaret ediyorlar?

O y›llarda, Türkiye’de Harf Devri-

mi ile E¤itim ve Ö¤retim Devrimi ya- p›ld›¤›, Medeni Kanun ve Soyad› ya- sas› kabul edildi¤i, Kad›nlara seçme ve seçilme hakk› verildi¤i, Halifelik ve Saltanat kald›r›ld›¤› vb birçok yeni- lik getirildi¤i, yani insan›m›z kulluktan vatandafll›¤›na yükseltildi¤i, cehaletten kurtar›l›p, ayd›nlat›ld›¤› için mi, flimdi- lik ‹nönü üzerinden Atatürk’e üstü kapal› hakaret ediyorlar?

Di¤er Avrupa ülkelerinde o y›llar- da demokrasi ve özgürlük de¤il de ne tür yönetimler oldu¤unu bir baflka yaz›da anlataca¤›m. •

gurbuzevren@butundunya.com.tr

O y›llar›n Türkiye’sine, daha do¤rusu ad›n› vermeden

Atatürk’e hakaret edenlere

tek kelime ile

“Nankör” denir.

"Ben diktatör de¤ilim. Benim kuvvetim oldu¤unu söylüyorlar. Evet bu do¤rudur. Benim isteyip de yapamayaca¤›m bir fley yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafs›zca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri k›rarak de¤il kazanarak hükmetmek isterim."

"Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuflaklar›n flerefi, varl›¤›, esenli¤i için çal›flmakta bulunabilir."

"Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vard›r. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."

M. Kemal Atatürk

61

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :