Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Tam metin

(1)

VIDAREFÖRDELNING TILL EXTERN KULTURVERKSAMHET 2017 1

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Inför 2017 tilldelas Kultur och utbildning 124,2 mkr i landstingsbidrag. Av rambudgeten vidarefördelas ca 46 procent till extern kulturverksamhet, såsom verksamhets- och projektbidrag samt stipendier, se sammanställning enligt nedan.

Verksamhet Belopp Andel

Utbildningsverksamhet 2,0 mkr 2 %

Kulturverksamhet, intern 64,5 mkr 52 %

Kulturverksamhet, extern 57,7 mkr 46 %

TOTALT 124,2 mkr

Samtliga organisationer som ansökt om verksamhetsbidrag för 2017, både de som tidigare fått bidrag och organisationer som inte fått bidrag tidigare, har beretts av divisionen. I bedömningen har det bland annat beaktats i vilken omfattning organisationerna bedriver länstäckande verksamsamhet.

Till 2017 års fördelning har fyra nya organisationer föreslagits tillkomma då samtliga uppfyller landstingets kriterier för fast verksamhetsbidrag;

Konstlängan AB, Konstnärscentrum Nord, Vi Unga Norrbotten och Folkuniversitetet. Föreningarna Unga musiker Norrland, Sáminuorra, Tornedalsgillet, Equmenia Nord och Svenska Downföreningen har däremot inte fått förslag på förnyade anslag då de inte lämnat in någon ansökan.

ABCD Budokai Sverige och Rikslänkarnas Norrbottensdistrikt är föreningar som inte fått förnyade anslag då de inte uppfyller landstingets kriterier.

Sveriges kommuner och landsting rekommenderar landsting och regioner att öka schablonbeloppet för interkommunal ersättning avseende budgetåret 2017 från 385 kr till 390 kr per deltagarvecka. Vidare rekommenderas landstingen och regionerna att schablonbeloppet tillämpas för inter- kommunala ersättningar för utbildning vid landstingens och regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Förslag till vidarefördelning för extern kulturverksamhet Förslag till vidarefördelning för extern kulturverksamhet 2017 föreslås bli 57 714,9 tkr. Förslag i detalj redovisas nedan (tkr).

Verksamhetsbidrag - Kulturinstitutioner

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

Norrbottensteatern 1) 17 987,5 18 407,5

Ájtte fjäll- och samemuseum 1 409,0 1 409,0

Dans i Nord 1 850,3 1 850,3

Silvermuseet 513,0 513,0

Sámi Téahter 450,0 450,0

TOTE-Tornedalsteatern 725,0 725,0

Norrbottens föreningsarkiv 680,0 680,0

Havremagasinet 3 012,0 3 012,0

Summa 26 626,8 27 046,8

(2)

VIDAREFÖRDELNING TILL EXTERN KULTURVERKSAMHET 2017 2

1) I Norrbottensteaterns anslag ingår fr o m 2017 ett anslag om 1 182 tkr avseende ökade hyreskostnader i samband med renoveringen 2011. Kostnaderna har tidigare tagits från Divisionsstabens ram, men är fr om 2017 flyttad till anslaget för Norrbottensteatern. Budgeten 2016 är korrigerad med samma belopp sedan beslutet 2015-12-15

Verksamhetsbidrag - Folkbildning

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

Sunderby folkhögskola 819,2 783,3

Kalix folkhögskola 583,6 574,0

Framnäs folkhögskola 632,8 642,3

Älvsby folkhögskola 441,3 430,3

Tornedalens folkhögskola 314,3 334,3

Malmfältens folkhögskola 436,4 508,3

Sverige-Finska folkhögskolan 554,8 545,9

Arbetarnas bildningsförbund, ABF 1 430,0 1 504,8

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV 143,0 162,3

Studieförbundet vuxenskolan, SV 1 150,7 1 063,7

Studiefrämjandet, SFR 498,9 464,0

Medborgarskolan 169,9 208,0

Studieförbundet Bilda Nord 265,3 268,1

Sensus studieförbund 273,4 290,5

Kulturens bildningsverksamhet 166,2 175,2

Folkuniversitetet 25,0

Interkommunal ersättning för studerande norrbottningar vid folkhögskolor utanför länet enligt regelverk, 390

kr/vecka 1 300,0 1 500,0

Summa 9 179,8 9 480,0

(3)

VIDAREFÖRDELNING TILL EXTERN KULTURVERKSAMHET 2017 3

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande organisationer kultur mm

BUDGET 2016 Förslag

BUDGET 2017

Skådebanan 57,8 57,8

Riksteatern Norrbotten 389,5 389,5

ATR Amatörteatrarna 86,8 86,8

Teater Scratch 320,0 320,0

Teaterföreningen Bröt, Kalix 318,1 280,0

Lule Stassteater 340,8 300,8

Lule Stassteater sjukhusclowner 100,0 150,0

Samernas utbildningscentrum 96,4 96,4

Föreningen Norden 192,8 192,8

Hela Sverige ska leva 57,8 57,8

Norrbottens hembygdsförbund 70,0 70,0

Norrbottens hemslöjdsförening 40,0 40,0

Konstnärer i Norrbotten (KiN) 40,0 40,0

SKR Norrbotten (Sveriges Konstföreningar Norrbotten) 60,0 60,0

Konstlängan AB 10,0

Konstnärscentrum Nord 20,0

Norrbottens körsångarförbund 62,7 62,7

Norrbottens idrottsförbund, varav 150,0 tkr till

Norrbottens Ridsportförbund 2 410,0 2 500,0

Norrbottens parasportförbund 510,9 550,0

Vi Unga Norrbotten 20,0

Unga Örnar 385,6 385,6

4 H 241,0 241,0

STR-T Svenska Tornedalningars Riksförbund 81,9 100,0

Teatercentrum 106,0 50,0

Försvarsmuseum Boden 404,9 410,0

SVEROK Norrbotten 30,0 70,0

Sv Folkdansringen Övre Norrlands distrikt 35,0 35,0

SFRF (Sverige-Finska Riksförbundet) 38,6 38,6

Jord 168,7 90,0

Folkets Hus och Parker Norrbottensdelen 96,4 100,0

Galleri Syster 90,0 200,0

Bygdegårdarnas riksförbund 24,1 24,1

Unga musiker norrland (ej sökt) 38,6 0,0

Friluftsfrämjandet norrbotten 125,3 125,3

Sveriges körförbund 28,9 28,9

Siknäsfortet 19,3 20,0

Sáminuorra (ej sökt) 28,9 0,0

Tornedalsgillet (ej sökt) 10,0 0,0

Kulturföreningen Ebeneser 192,8 150,0

Teater Mila 100,0 100,0

Equmenia Nord (ej sökt) 9,6 0,0

Korpilombolo Kulturförening 225,0 150,0

NMD 100,0 100,0

Summa 7 734,2 7 723,1

(4)

VIDAREFÖRDELNING TILL EXTERN KULTURVERKSAMHET 2017 4

Verksamhetsbidrag - Pensionärsorganisationer

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

Pensionärernas Riksförbund, PRO Norrbotten 384,0 382,8

Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF 141,5 144,1

Sveriges Pensionärsförbund, SPF 107,0 105,5

Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF 42,2 42,6

Summa pensionärsorganisationer 674,7 675,0

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande organisationer landstingskompletterande

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

ABCD Budokai Sverige 15,0 0,0

Barnens rätt i samhället (BRIS) 57,8 58,0

FAMY Norrbotten 19,3 20,0

FMN – Föräldraföreningen mot narkotika 28,9 29,0

Hjärtebarnsföreningen, Region Norr 28,9 35,0

Kvinnojouren 120,5 121,0

Norrbottens distrikt av IOGT 86,8 90,0

Norrbottens distrikt IOGT/Juniordistrikt 24,1 30,0

Norrbottens Stamningsförening 10,0 7,0

NTF Norrbotten (Nationalföreningen för

Trafiksäkerhetens Främjande) 200,0 200,0

RFHL (Riksförbundet För Hjälp åt narkotika och

Läkemedelsberoende) 40,0 40,0

Rikslänkarnas Norrbottensdistrikt 67,5 0,0

UNF Norrbotten 24,1 30,0

Svenska Downföreningen (ej sökt) 10,0 0,0

Summa landstingskompletterande 732,9 660,0

Projektbidrag

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

Projektbidrag – egna initiativ 500,0 500,0

Projektbidrag – Övriga ** 8 150,0 9 150,0

Turnébidrag 1 500,0 1 500,0

Ungdomsarrangemang "Snabba ryck" 100,0 100,0

Utomlänsverksamhet, konst och litteratur 350,0 350,0

Summa projektbidrag 10 600,0 11 600,0

Stipendier

BUDGET 2016

Förslag BUDGET 2017

Rubus Arcticus 400,0 400,0

Idrotts- samt heders- och förtjänststipendium 100,0 100,0

Idrottsledarestipendium 30,0 30,0

Summa stipendier 530,0 530,0

(5)

VIDAREFÖRDELNING TILL EXTERN KULTURVERKSAMHET 2017 5 Summa verksamhetsbidrag, projektbidrag och

stipendier 56 078,4 57 714,9

*) Tidigare år har det även redovisats andra fördelningar inom kulturdivisionens budget, såsom konsulenterna och resurscentrumens ramar samt särskilda satsningar av mindre karaktär, dessa ingår numera i divisionens verksamheter och redovisas inte särskilt i fördelningsärendet.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :