Regler för partistöd 2022 Dnr 1378-2021

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 17 november 2021 Sida 71 (73)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-120, 0.5

§ 239

Regler för partistöd 2022

Dnr 1378-2021

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa regler för partistöd 2022.

Sammanfattning

I kommunallagen 4 kap 32 § anges att fullmäktige ska besluta om att utbe- tala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfull- mäktige 14-15 april 2021, har uppdaterats med uppräkning av partistödet en- ligt förändringar i konsumentprisindex.

Bilagor:

Regler för partistöd 2022

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomidirektör Stabschef

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :