5) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Kabotaj Laiklik MedeniCumhuriyet Aşar A)

Download (0)

Tam metin

(1)

Aldığı not “Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen;

Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

A) İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.( 30 Puan )

1- Atatürk’ün, Türk gençliğine seslendiği bu metin hangi eserinin içinde yer almıştır?

_____________________________________________________________________________________

2-Atatürk’e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3-Atatürk’ün Gençliğe hitabede üzerinde durduğu iki temel kavram hangileridir?

____________________________________________________________________________________

B) Aşağıdaki İnkılâpları ilgili oldukları alanlarla eşleştiriniz.(10 Puan )

1 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Siyasi

2 Şapka Kanunu (25 Kasım 1925 ) Ekonomik

3 Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923 ) Toplumsal

4 Türk Medeni Kanunu Kabulü (17 Şubat 1926) Hukuk

5 Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927) Eğitim

C) Aşağıda verilen kavramları uygun boşluklara yerleştiriniz.(10 Puan)

 İzmir İktisat Kongresi’nde Genç Türkiye’nin ekonomi politikalarına yön verecek ………

kararları kabul edilerek milli üretim seferberliği başlatıldı.

 ………Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

 Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması………..

ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.

 1925 yılında………vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.

 ………Kanunla, kadınlar toplumsal hayatta erkeklerle eşit hale gelmiştir.

Arka sayfaya geçiniz.

D)Aşağıdaki ifadelerde verilen yanlış kelimeleri

5)

Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARNAVUTKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I.SINAV SORULARI

ADI: SOYADI:

NO: SINIF: 8/

Mustafa Kemal Atatürk

Laiklik Misak-ı İktisadi Aşar Cumhuriyet Medeni

Kabotaj

(2)

bularak altına doğru kelimeleri yazınız.(10 Puan )

Kurtuluş Savaşı’nda İlk zafer müjdesi Batı Cephesinden gelmiş Millet-i Sadıka olarak tanımlanan Rumlar

yenilgiyi kabul etmiştir.

Düzenli Ordu kurulduktan sonra ilk zafer Gediz Muharebesi sonrasında gelmiştir.

Mustafa Kemal “Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözünü Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan

Muharebesinde söylemiştir.

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması, toplumsal alanda yapılan inkılâplardandır.

Ankara Antlaşması ile Batum Gürcistan’a bırakılarak Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir.

E)Aşağıdaki test sorularını cevaplayın. Her bir soru (5 Puan) değerindedir.

1) Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Halkçılık B) Laiklik

C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik 2) –Miladi takvimin kabulü

-Ölçü birimlerinin değiştirilmesi -Hafta tatilinin Pazar gününe alınması Yukarıdaki inkılâpların yapılış amacını işaretleyiniz.

A)Eğitimde birliği sağlamak

B)Laik devlete geçişte kolaylık sağlamak C) Batılı devletlerle ilişkileri kolaylaştırmak D)Millet egemenliğini pekiştirmek

3) Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Millî Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.

B) Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir.

C) Batı Cephesi güçlenmiştir.

D) TBMM itibar kazanmıştır.

4) İtalya ve Fransa’nın işgal bölgelerinden askerlerini çekmeye başladığı ve kesin olarak çektiği savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir

A) I. İnönü - II. İnönü savaşı B) I. İnönü – Sakarya savaşı

C) II. İnönü – Sakarya savaşı

Muharebesi öncesi Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirle arasında yer almaz?

A) Saltanat kaldırıldı

B)Tekalif- i Milliye emirleri ilan edildi

C)M. Kemal’e Başkomutanlık yetkisi verildi D) Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekildi

6)Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin

ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir?

A) Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek.

B) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.

C) Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak.

D) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak 7)

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki konuşmasında eğitimin,

aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

A) Dinî B) Karma C) Millî D) Uygulamalı

8) Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

C) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.

D) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

SÜRE: 40 dk. BAŞARILAR…

“Eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış

özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak,tarihî karakterimize uygun olmalıdır...”

(3)

D)Sakarya – Büyük Taarruz T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETMENİ

DİLEK HAYTA

CEVAP ANAHTARI (A)

C-1) NUTUK (10 Puan)

C-2) Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir (10 Puan) C-3) İstiklâl ve Cumhuriyet (10 Puan)

(B)

(C)

 İzmir İktisat Kongresi’nde Genç Türkiye’nin ekonomi politikalarına yön verecek Misak-ı İktisadi kararları kabul edilerek milli üretim seferberliği başlatıldı.

 Kabotaj Kanunuyla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

 Saltanat ve hilafetin kaldırılması, medreselerin, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır.

 1925 yılında Aşar vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.

 Medeni Kanunla, kadınlar toplumsal hayatta erkeklerle eşit hale gelmiştir.

(D)

Kurtuluş Savaşı’nda İlk zafer müjdesi Batı (DOĞU)Cephesinden gelmiş Millet-i Sadıka olarak tanımlanan Rumlar(ERMENİLER) yenilgiyi kabul etmiştir.

Düzenli Ordu kurulduktan sonra ilk zafer Gediz(I.İNÖNÜ) Muharebesi sonrasında gelmiştir.

Mustafa Kemal “Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözünü Büyük Taarruz ve

Başkomutanlık Meydan

(SAKARYA)Muharebesinde söylemiştir.

Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kurulması, toplumsal(EĞİTİM-KÜLTÜR) alanda yapılan

(E) 1)A (5 Puan) 2)C (5 Puan) 3)B (5 Puan) 4)B (5 Puan) 5)A (5 Puan) 6)D (5 Puan) 7)C (5 Puan) 8)D (5 Puan)

1 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) (2 Puan) 3 Siyasi 2 Şapka Kanunu (25 Kasım 1925 ) (2 Puan) 5 Ekonomik 3 Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923 ) (2 Puan) 2 Toplumsal 4 Türk Medeni Kanunu Kabulü (17 Şubat 1926) (2 Puan) 4 Hukuk 5 Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927) (2 Puan) 1 Eğitim

(2 Puan)

(2 Puan)

(2 Puan)

(2 Puan)

(2 Puan)

(4)

inkılâplardandır.

Ankara(MOSKOVA) Antlaşması ile Batum Gürcistan’a bırakılarak Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :