• Sonuç bulunamadı

Beyninde D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beyninde D"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Beyninde Dört Dikiş İğnesi Olan Epilepsi Hastası

Epilepsi Patient with Four Sewing Needles in his Brain

Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Dr. Hakan Tekeli, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul, Türkiye Tel.: +90 216 542 20 20 E-posta: hakantekeli@yahoo.com

Epilepsinin değerlendirilmesinde görüntülemenin rolü, nöbet kaynağını lokalize etmek ve etiyolojisini tespit etmek için çok önemlidir. Biz burada 20 yaşında bir erkek hastanın ilginç ve sıra dışı görüntülemesini paylaşıyoruz. Sekiz yaşından beri bayıldığını ifade eden hastanın primer jeneralize epileptik nöbetleri vardı. İnteriktal elektroensefalografileri (EEG) normal olan hastanın bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT), konveksiteye yakın, corpus callosuma dik planda 4,5 cm uzunluğunda, 4 adet dikiş iğnesi görüldü.

Bu durumdan haberi olmayan hastaya cerrahi bir müdahale planlanmadı.

Antiepileptik tedavi ile nöbetleri kontrol altında olan hastanın durumuna benzer nadir olgular literatürde mevcuttur (1).

Bu iğnelerin dördünün de yaklaşık aynı bölgede ve vertikal pozisyonda olması, infantisid amacıyla kullanılmış olabileceklerini düşündürmektedir.

Hakan Tekeli, Mehmet Güney Şenol, Mustafa Tansel Kendirli, Fatih Özdağ

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Nörolojide Görüntüler / Images in Neurology

183

Solda kranial BT kemik pencere sekansında coronal kesitte verteksten corpus callosuma doğru dik durumda 4 adet dikiş iğnesi görülmekte. Sağda 3D-BT'de sagittal kesitte 4 adet dikiş iğnesinin vertikal yerleşimleri izlenmekte

Kaynaklar

1. Güven G, Topuz KA, Çetinkal A, Demircan MN, Kutlay M, Çolak A. İntrakranial dikiş iğnesi nedeniyle geç başlayan epilepsi: olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:353-6.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu hastalarımızın 5 tanesinde BT de bulging, MRG de ise 2 tanesi bulging, biri normal inceleme, biri disk protrüzyonu, birinde ise degeneratif disk çıktı.. Bir

Çoğalma evresinde meydana gelen erken dönem sinir hücreleri gelişmekte olan nöral tüpün ara bölgesine yaklaşırlar.. Ara alan ile ventriküler alan arasında bir araya gelen

Ali’nin kalemleri çoğaldığı için toplama işlemi yapmalıyız. Sonra 5 kuş daha kondu. Ağaçta kaç tane kuş oldu??. Ağaçtaki kuşlar Sonra konan

[r]

Yandaki çıkarma işleminde verilmeyen sayı hangisidir?. İşleminde

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Testi?. İşleminin

[r]

leZyonlarda EEG'de devamll bozuklukla birlikte kontrlateral anormallik daha fazla gorOIOrken, tezyon hacmi ve lezyon cinsi ile EEG'de tesbit edilen bozukluklar arasmda