• Sonuç bulunamadı

1 4 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 4 5"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2008 Yazar Dizini / 2008 Author Index

Yazar Dizini Author Index T ü r k d e r m 2 0 08; 4 2: 1 4 5

1 4 5

A Ad›flen E, 9,39,82, 1 1 3 Akman H, 1 3 6 Aktafl E, 1 3 0 Alper M, 2 6 Anul H, 2 6 Arda H, 13,1 2 2 Ar› S, 6 0 At›lgano¤lu U,1 3 , 4 5 Atik E, 1 3 3 Atmaca M, 9 4 Aydemir EH, 1 0 1 Ayg›n MS, 8 7 B Balsever Kural Y, 13 Bayraktar B, 91 Berk Y, 5 6 B›y›k Özkaya D,13 Bostanc› S, 7 6 C - Ç Ceren E, 9 1 Çelebi Gereli M, 4 5 Çetinkaya Z, 6 4 Çetiflli A, 3 1 Çiçek D, 7 0 Çiler Ç›k›m A, 5 1 D Danal›o¤lu A, 8 7 Demirgünefl EF, 1 8 Demirkan N,1 3 6 Demirkesen C, 8 7 Deniz K, 1 3 0 Dizdar Balc› D, 6 7 ,1 3 3 , 1 2 7 Do¤an B, 97, 1 0 8 Dücan F, 9 4 E Ekmekçi TR, 9 1 Erdemo¤lu Y, 1 0 0 Erdo¤an MK, 9 4 Ergin fi, 1 3 6 Ergun T, 7 7 Evans Ersoy S, 18 F F›rat T, 118 G Gedik F, 7 0 Gidero¤lu K, 1 1 8 Gökdemir G, 3,60 Göksügür N, 2 2 Güler E, 1 3 0 Güler Özden M, 5 6 Gürbüz O, 1 0 3 Gürer MA, 9,38,39,82,1 1 3 H Haholu A, 9 7 Hakverdi S, 2 8 , 6 7 Harmanyeri Y, 9 7 ‹ ‹brahimbafl Y, 2 2 ‹nand› T, 1 2 7 K Kaçar N, 9 4 ,1 3 6 Kandi B, 7 0 Karabudak Ö, 97,1 0 8 Karaca fi, 31, 64 Karl›kaya G, 5 6 Kavak A, 2 6 Kesero¤lu Ö, 8 2 K›l›ç B, 2 2 Köfllü A, 3 , 6 0 , 9 1 Kulaç M, 31,64 Kulaç M, 3 1 Kumbasar E, 3 Kükner A, 1 1 8 M - N Mutlu N, 5 6 Nazari fi, 3 4 O Onsun N, 13,45,87,1 2 2 Orhan O, 1 3 0 Özbulut Ö, 3 1 Öztafl M, 9 Özkaya DB, 139 P Parlak AH, 2 2 Pekdemir A, 1 2 2 Polat M, 2 2 ,1 1 8 S - fi Sak›z D, 9 1 Seçkin D, 7 7 Serarslan G, 2 8 , 6 7, 1 3 3 Seyhan M, 5 1 Su Ö,13,1 2 2 Suna M, 2 6 fiahin S, 1 8 fianl› Erdo¤an B, 9 4 ,1 3 6 fieker Ü,1 1 3 fiereflican B, 2 2 fieremet S, 8 7 T Tahtac› Y, 2 2 U - Ü Ukflal U, 1 Utafl S, 1 3 0 Ümmeto¤lu Ö, 73,1 2 2 Y Yasavul Ü, 1 8 Y›ld›z OG, 1 3 0 Y›lmaz R, 1 8

Referanslar

Benzer Belgeler

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kağıdına

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kağıdına

[r]

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.. FEN

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.. T.C. Selanik’in aşağıdaki

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ A.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.. T.C. Mustafa Kemal, Sofya’da Osmanlı

Bir markette turşular küçük ve büyük boy ka- vanozlarda satılmaktadır. Küçük boy kavanoz- larda 650 gram turşu vardır. Büyük boy kava- nozlarda ise küçük