• Sonuç bulunamadı

Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2013 Cilt:2 Sayı:1 Makale No:22 ISSN: 2146-9199

206

İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUM DENETİMİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN DENETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Doç. Dr. Salih Paşa Memişoğlu Abant İzzet Baysal Üniversitesi memisoglus@hotmail.com

Zeki Ekinci Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ekincizeki@hotmail.com

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarının kurum denetimi sırasında karşılaşın sorunlara ilişkin eğitim denetmenleri ve okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür.

Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Mardin İli Merkez İlçede görev yapan yönetici ve eğitim denetmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada Gök (2009) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır.

Araştırmada yönetici ve öğretmenlerden toplanan verilerin analizinde frekans ve aritmetik ortalamanlar hesaplanarak ve gerekli testler yapılarak ilgili tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kurum denetimi sırasında okul müdürleri, müdür yardımcıları ve eğitim denetmenlerinin karşılaştıkları sorunlar “orta” düzeydedir. Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Kıdem ve eğitim değişkeni açısından da denek görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar sözcükler: İlköğretim Okulu, kurum denetimi, yönetici, denetmen

SUPERVISOR AND ADMINISTRATOR OPINIONS RELATING TO ENCOUNTERED PROBLEMS DURING THE FOUNDATION SUPERVISION OF ELEMENTARY SCHOOLS

Abstract

The aim of this research is to present the views of education supervisors and school directors related to encountered problems during the foundation supervision of elementary schools.The research is carried out with survey model.Directors and education supervisors who work in Mardin city central district in 2011-2012 academic year generate the universe of the research. In the research, evaluation instrument developing by Gök(2009) is used.In the research, in analysis of datas which is collected from the directors and the teachers, relevant tables are constituted and interpreted by calculating frequency and arithmetic means and executing required tests. According to the research results, the problems that the school managers, deputy managers and education supervisors encounter during the foundation supervision are on the medium level.It is observed that there isn’t a significant difference betweent the views of school managers,deputy managers and the education supervisors relating to the encountered problems during the foundation supervision. There isn’t also found a significant difference between the experimental views in the sense of education variable.

Key words: Primary school, foundation supervision, administor, supervisor

Referanslar

Benzer Belgeler

Yeraltı Kömür Ocaklarının İyileştirilmesinin Esasları ve Gelik Projesine Uygulanması Fundementals of Rehabilitation for Underground Coal Mines and Their Application to The

J. Deny bir hareketi tasvir eden birle úik Þilleri 1. Mürek- kep Þiller úeklinde iki bölümde inceler. Mürekkep Þiller bir isimle onun ardõn- dan gelen bir Þilden teúkil

The Researcher will be employing a Learning Management System (LMS) in SMARTPHONE Device, the reason behind this study is its convenience and flexibility

Pimekrolimus Krem Kullanımı Sırasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu Gelişen Atopik Dermatitli Bir Olgu Kaposi’s Varicelliform Eruption During Treatment of Atopic

OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  1581 has concerned to the conception of “teacher” was included in the catego- ry of teacher as the source of love, most

Manyasiaado Refik Beyin Midillideki bu meşguliyeti biraz uzayınca Namık Ke - mal, Refik Beyin eşi­ ne gönderdiği ve kendi el yazısile dosyamda saklı bir

Svetosavlje views the Serbian church not only as a link with medieval statehood, as does secular nationalism, but as a spiritual force that rises above history and society --

With regard to the videoing process, Luoma (2004: 39) highlights the advantages of recording the discussion, as they may be used in self reflection of speaking skills. However,

Kurum denetimi sırasında karşılaşılan sorunlar alt boyutuna ilişkin; okul müdürleri, müdür yardımcıları ve eğitim denetmenlerinin görüşleri arasında görev durumu,

In this case, we are going to discuss the education before madrasa and understanding of education in view of ancient scholars, religious education and

Araştırma sonuçlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin % 17’sinin eğitim hayatının bir döneminde okulu bırakmayı düşündükleri; okula devam

Bu sonuca benzer olarak Kayıkçı ve diğerleri (2015) tarafından yapılan araştırmada katılımcılar, sınav değerlendirme konularını uygun bulmakla birlikte;

Toplum içerisinde yaşanan sorunlar, gençlik tarafından autopoiesis 4 gibi kavramlar temelinde yorumlanarak iktidara yönelik olarak kullanılmakta ve buna bağlı olarak

So this case report is about a 56-year-old man, who developed membranous glomerulonephritis 23 days after the vaccination against Infl uenza A (H1N1) virus.. KEY WORDS:

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; okul öncesi dönemde öğretmenlerin çocukların okula uyum sürecine ilişkin görüşlerini ele alan sınırlı sayıda çalışmanın

Gıda endüstrisinde açık ve kapalı alanlarda, çiftliklerde süt sağım ünitelerinde alkali yıkama olarak kullanılabilen klor bazlı dezenfektan. Foamy fluid detergent used

The developed system is Graphical User Interface ( MENU type), where a user can load new speech signals to the database, select and play a speech signal, display

Thermocouples are a widely used type of temperature sensor for measurement and control and can also be used to convert a temperature gradient into electricity.. Commercial

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar.. “makalenin

Sıcaklıkla genleşmeyi ihmal ederek, ampul yandığında flamanın (tungsten telin) direncini bulun.. İç dirençleri önemsiz üreteçler ve beş tane direnç kullanılarak

o Sınıfların fiziksel konfor koşullarından (aydınlatma, sıcaklık, havalandırma, hijyen ve koku) duyulan memnuniyet düzeyi ile okulun başarısı arasında belirlenen

Belki de bundan olacak Doğan Avcıoğlu bir tari­ kat şeyhi gibi belli müritleri ile sarılmış bir hayat yaşadı. Kala­ balıklar için çalışkan adamdı

Mütarekenin karanlık günlerinde beş buçuk ay müd­ detle burada oturan Mustafa Kemal Paşa, bu müddet içinde Milli Mücadele’nin plânlarını bu evde tasarla­