133,76 TL. % 40'ina 31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL

Download (0)

Full text

(1)

KATSAYILAR (01.01.2009-30.06.2009)

Maaş Katsayısı 0,053505

Taban Aylık Katsayısı 0,7084

Yan Ödeme Katsayısı 0,016965

Kıdem Aylık Göstergesi(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) Her hizmet yılı için 20 25 yılı hizmetten sonra 500 Aile Yardımı Ödeneği (1500*Maas Katsayısı) 80,26TL (01.01.2009 Tarihinden Đtibaren)

Çocuk Yardımı (En fazla iki çocuk)

(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)

1 Çocuk 13,38TL (72 aydan büyük) (0-72 ay grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır)

2 Çocuk 26,75 TL Dogum Yardımı Ödenegi

(2500*Maaş Katsayısı) 133,76 TL

Ölüm Yardımı Ödeneği

Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı) Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

508,30 TL 1.016,60 TL Özel Hizmet Tazminatı Tavanı ;

9.500*Maaş Katsayısı 508,30 TL

Emekli Keseneği (Kişi Đçin) % 16

Emekli Keseneği (Kurum Đçin) % 20

Emekli Keseneği Matrahına eklenecek Tutarlar En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge Dahil) Brüt Tutarının

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ina

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 180'inine Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine Ek göstergesi 3600 (dahil) -4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda % 70'ine Diğerlerinde tekabül eden miktari, emeklilik kesenegine ve kurum karsiligina tabi

tutulur. % 40'ina

HARCIRAHLAR

YURTIÇI HARCIRAHLAR

(01.01.2008-31.12.2008 tarihler arası) Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar b) Göstergesi 5800 (Dahil) -8000 (Hariç) Olanlar c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) -5800 (Hariç) Olanlar d) Kadro Derecesi 1 -4 Olanlar

e) Kadro Derecesi 5 -15 Olanlar

31,50 TL 28,50 TL 26,00 TL 23,50 TL 22,50 TL

(2)

6245 sayili Harcirah Kanununun Arazi üzerinde Çalisanlara verilecek Tazminatlari düzenleyen 1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden

a) Kadro Derecesi 1 -4 Olanlar b) Kadro Derecesi 5 -15 Olanlar

9,00 TL 8,50 TL 2-50.maddesinin 3.bendinde yer alan Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlügü

personelinden

a)Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi

b) Bölge Müdür Yrd., Kadastro Müdür Yrd., Mühendis, Kadastro Sefi, Kadastro üyesi, Kontrol Memuru

c)Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Daktilograf, Soför, Yardimci Hizmetler Sinifi Personeli ve Diger Hizmetliler

Bu tazminatlardan Yararlananlardan; 1-Memuriyet Mahalleri Disindaki çalisma alanlarinda hizmet görenler ile 24.02.1984 gün ve 2981 sayili Kanunun uygulanmasinda çalisan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü personeline yukarida yazili miktarlarin yarisi ek olarak ödenir.

2-Bu çalismalari dolayisiyla arazide, santiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarin yarisi ek olarak ayrica ödenir.

VERGĐ ORANLARI

Damga Vergisi Oranları

1. (Belli parayı ihtiva eden)Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)

2. Đhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 4,5)

(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)

3. Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar (Binde 7,5)

4. Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (Binde 6 )

5. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,50 TL)

GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ (01.01.2009 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirine uygulanacak.)

8.700 TL’ye kadar %15

22.000 TL’nın 8.700TL.si için 1.305.TL, fazlası %20

50.000 TL’nin 22.000 TL.si için 3.965 TL., fazlası %27 50.000 TL’den fazlasının 50.000TL.si için 11.525 TL., fazlası %35

(3)

AVANS LĐMĐTĐ (Ön Ödeme Usul ve Esaslarında belirtilen acil ve zorunlu ihtiyaçlarda) 800 TL.-, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere ilişkin harcamalar için 4.000 TL.-Mahkeme Harç ve Giderleri için 8.500 TL.il Dışına Yapılacak Seyahatlerde Kullanılacak Akaryakıt Giderleri 4.000 TL.

SAKATLIK ĐNDĐRĐM ORANLARI

1. Derece 670,00.-TL

2. Derece 330,00.-TL

3. Derece 160,00.-TL

(4)
(5)

Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplaması ÜNĐVERSĐTE ÖDENEĞĐ

9500x0.051448= En.Yük.Dev.Mem.Maaşı (508,30) nın

Kadro Ünvanı

Oran %

12’de 1’i alınır.

508,30/: 12 'de 1'i = 42,36 _

1-Rektör,Rektör Yrd.Dekan,Dekan

Yrd.Yük.ok.müd. Proförsörlük kadrosunda 3 yılı tamamlamış olanlar

245

Geliştirme Ödeneğinin hesaplanması 2-Diğer Profosör kadrosunda Bulunanlar 215

(Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Maaş katsayısı 3-Doçent kadrosunda bulunanlar 175

Örnek = 4-Yrd.Doç.Kadrosunda bulunanlar 165

Ar.Gör. % 20’i alınır okutman,Uzman-% 10 5-Diğer öğretim elemanlarında

(865 + 2300) x 0.053505 = 169,34 % 10 = 16,93; % 20 = 33,87 a) 1. Dereceden aylık alanlarda 130

Üniversite ödeneği hesaplaması b) 2. Dereceden aylık alanlarda 117

9500x0.053505=En.Yük.Dev.Mem.Maaşı’nın Orana çarpımının Yüzdesi c) 3. Dereceden aylık alanlarda 110

508,30 x %104= 528,63 d) 4. -5. Dereceden aylık alanlarda 104

GELĐR VERGĐSĐNĐN HESAPLANMASI e) Diğer Dereceden aylık alanlarda 98

Gel. Ver. Matrahı =Taban aylık + Maaş + Ek gösterge + Kıd.Aylığı+Yan Ödeme

=………….TL.x %

Gelir vergisi Matrahından indirilecek tutarlar = % 16 em.san.kes+ Özel Sigorta

=...TL.

Prof.Rektör,Rektör.Yrd.Dekan.Dekan

Yrd.Y.O.M.olan ve Profesör kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar

6.400

Gelir Vergisine giren değerlerden, Profosör 5.300

Gelir Vergisinden çıkan değerler çıkarılacak kalan rakamı Doçent (1 -3 ) 4.800

% 15 ‘i alınıp Gelir Vergisi Tespit Edilir. Matrah'a Göre Oranlar Her Yıl Maliye

Bakanlığınca Belirlenir. (%15 Đlk Dilim Đçin) Yrd.Doçent (3 -5 ) 3.600

Öğ.Görevlisi Okutman ( 1 ) 3.600

Öğ.Görevlisi Okutman ( 2 ) 2.700

DAMGA VERGĐSĐNĐN HESAPLANMASI Öğ.Görevlisi Okutman ( 3-7 ) 2.300

Taban aylık + Maaş+Ek gös.+Kıd.Ay.+Yan Öd.+Tazminatlar (Lojman,Özel Hiz. Emekli kesenekleri Yabancı dil,+Ödenekler (Ün.ödeneği,Eğitim öd,Geliştirme ödeneği.) Toplanarak 8400 – Yukarısı % 240

Binde Altısı alınır (%0 6’sı) alınır. 7600 ile 8400 Arası % 200

6400 ile 7600 Arası % 180

Makam tazminatının hesaplanması 4800 ile 6400 Arası % 150

Rektörler 7000, kıdemli prof.3 yıl üstü 6000, yeni prof.4500, 1.doç.2000, genel

sekreter 2000 3600 ile 4800 Arası % 130

mak.taz.puanı*maaş katsayısı=tutar*%0,6 damga vergisi 2200 ile 3600 Arası % 70 Makam taz. alan öğr.gör.aynı zamanda görev taz. Alırlar Diğerleri % 40

Görev Tazminatı( maaş katsayısı*gör.taz.puanı)

kıd.prof.3 yıl üstü 15000 , yeni prof. 11500, 1.doç. 8000, gen.sek.8000

(6)

Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı Dil Puanı x Katsayı (0.053505) A Düzeyi 96-100 Puan 1200 A Düzeyi 90-95 Puan 900 B Düzeyi 80-89 Puan 600 C Düzeyi 70-79 Puan 300

ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ

01.01.2009 tarihinden itibaren Asgari Ücret (16 Yasından Büyükler için Aylık)

666,00

NOT: Yıl içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimi uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 32, 265 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 04.12.2007-26720 R.G.)

Asgari Geçim Đndirimi (A.G.Đ.) Oranı Çocuk Sayısı A.G.Đ. Oranı

Mükellefin Kendisi Đçin %50 Bekâr %50

Mükellefin Eşi Đçin %10 Evli Çocuksuz %60

Đlk Đki Çocuk Đçin (ayrı ayrı) %7,5 1 çocuklu için %67,5

Diğer Çocuklar Đçin (ayrı ayrı) %5 2 çocuklu için %75 3 çocuklu için %80 4 çocuklu için %85

* Çalısmayan ve herhangi bir geliri olmayan es dikkate alınarak çocuk sayısına göre hesaplanmıstır.

Aylık asgari geçim indirimi tutarı=(2008 yılı bürüt asgari ücret tutarı X 12 X asgari geçim indirimi oranı X %15) / 12 Not: Mükellefe ödenecek asgari geçim indirimi tutarı, ilgili ayda mükellefin ödeyeceği gelir vergisi tutarını geçemez.

1) Asgari Geçim Đndirimi 666,00*12 = 7.992,00

2) Memur Aile Yardımı Bildirimine Göre Hesaplamaya Esas Oran (3 Çocuk ve Esi Çalısmayan memur için)

(%50+%10+%7,5(1.çocuk)+%7,5(2. çocuk)+%5(3. çocuk)=%80) 7.992,00 %80=6.393,60 3) 1 Aylık Asgari Geçim Đndirimi Hesabı

Not:Gelir Vergisini asan kısım hesaplamaya alınmaz. 6.393,60 %15=959,04÷12=79,92 GELĐSTĐRME ÖDENEĞĐ ÖDENMESĐNE DAĐR

15.03.2009 tarihli

Bakanlar Kurulu Kararı (Sayı:2009/14736)

Düzce Merkez %70

Akçakoca %75

Cumayeri %75

Gümüsova %75

Gölyaka %75

Çilimli %75

Kaynaslı %75

Yığılca %80

Figure

Updating...

References

Related subjects :