1- Cerrahi el yıkama Yüz üzerinden

Tam metin

(1)

UYGULAMA DEĞERLENDĠRME FORMU (FORM-3)

………..HASTANESĠ

ÖĞRENCĠ NO:

ADI SOYADI:

UYGULAMA TARĠH ARALIĞI : …..../…..../….…. -- …..../…..../….….

1- Cerrahi el yıkama

Yüz üzerinden

değerlendime notu

Kriterler

 Tırnak uçlarından başlamak. ………

 Parmak araları ve baş parmağı yıkamak. ………

 Friksiyon ile ön kolları yıkamak. ………

 Dirseğe girmemek, girerse ya da bir yere dokunursa yıkamayı baştan almak. ………

 Durulamayı doğru yapmak. ………

 Süreyi doğru kullanmak, işlemi yeterince tekrarlamak. ………

 Kurulamayı uygun şekilde almak. ………

 Elleri doğru kurulamak. ………

NOT ………….

(2)

2- Steril gömlek ve eldiven giyme

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Gömleği doğru tutmak ve açmak. ………

 Kolları göz seviyesinden uzaklaştırmadan gömleği giymek, kollarını ilerletmek. ………

 Eldiveni açık ve kapalı sistemle doğru giymek. ………

 Steril gömleğin bağlarını doğru açmak , dönmek , ve bağlamak. ………

 Steril gömleği önce çıkarmak. ………

 Steril gömleği çıkarırken dış yüzünün içeri çevirmek. ………

 Eldivenleri gömlekten sonra çıkarmak. ………

 Eldivenlerin dış yüzüne temas etmeksizin, iç içe çıkarmak, dış yüzleri içte bırakmak.

………

NOT …………..

3- Cerrahi masa hazırlığı ve kullanımı / Aseptik teknik sürdürme

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Mayo ve enstrümante masasını ayırt etmek. ………

 En az iki kat örtülmesi gerektiğini bilmek. ………

 Mayo masası ve enstrümante masası düzenini bilmek. ………

 Ameliyatın aşamalarına göre mayo ve enstrümante masası değişimlerini bilmek.

………

 Masa hazırlamada, setten çıkanların sirküle ile sayılması gerektiğini bilmek.

………

 Masasındaki tüm spunch ve tamponların, serbest iğnelerin ve atravmatik iğnelerin vb.sayıma dahil olduğunu bilmek.

………

 Aletlerin temizlenerek yerine konması gerektiğini bilmek. ………

 Alet isimlerini bilmek. ………

NOT ………….

(3)

4- Ameliyathanede Kullanılan Hasta Pozisyonları ve Yöntemleri

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Ameliyathanede yapılacak operasyona göre verilmesi gerekli pozisyonu bilmek. ………

 Pozisyone etmede yöntemi ve gerekli kişi sayısını bilmek, uygulamak. ………

 Verilmesi gerekli pozisyonun destek noktalarını bilmek. ………

 Pozisyone etmede yöntemi ve gerekli kişi sayısını bilmek, uygulamak. ………

 Pozisyonda uygun malzeme ile destek noktalarını desteklemek. ………

 Kemer kullanma vb. hasta güvenliği önlemlerini almak. ………

 Pozisyona uygun cilt temizliği ve örtme yapmak. ………

NOT ………….

5- Ameliyat Bölgesi hazırlığı Uygulamaları - Hasta Boyama ve Örtme

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Yapılacak operasyona göre bölge tıraşını kontrol etmek, eksikse uygun şekilde tamamlamak.

………

 Bölgenin temizliğini kontrol etmek, gerekli ise temizlemek. ………

 Bölgenin boyanmasında alt, üst ve çevre sınırları bilmek. ………

 Hastanın iyot allerjisi vb. durumda alternatiflerini bilmek, temin etmek. ………

 Boyamanın steril koşullarda yapılmasını sağlamak, ya da yapmak. ………

 Boyama tekniğinde insizyon hattından başlaması gerektğini bilmek. ………

 Boyama tekniğinde temizden kirliye doğru yöntemini izlemesi gerektiğini bilmek.

………

 Boyama spunchlarının sayıma dahil olmadığını ve ayrılması gerektiğini bilmek. ………

NOT ………….

(4)

6- Hastadan çıkarılan doku- materyal - patoloji vb. durumlarda uygulamalar

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Hastadan çıkarılan tüm doku parçalarının steril koşullarda muhafaza edilmesi gerektiğini bilmek.

………

 Hastadan çıkarılan doku parçalarının ve materyallerin ancak hekim istemi ile imha ya da patoloji, mikrobiyoloji, sitoloji lab. İçin muhafaza edilmesi

gerektiğini bilmek.

………

 Patoloji numunesi gönderimini bilmek, uygulamak. ………

 Mikrobiyoloji numunesi gönderimini bilmek, uygulamak. ………

 Ampute uzuv, abortus vb. durumlarda, patoloji ya da gömme durumunu ayırt edebilmek, prosesi bilmek ve uygulamak.

………

NOT ………….

7- Hasta organ - vücut boşluğu kapamadan önce sayım yapılması gerekenler ve yöntemleri

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Pre- op dönemde scrup / sirküle hemşire ile sayıma dahil edilmesi gereken alet, sarf, malzeme, iğne vb. bilmek ve saymak.

………

 Per-op dönemde sayım yapılması gereken aşamaları ve sayılması gerekenleri bilmek, uygulamak.

………

 Büyük vücut boşlukları ve organ boşluklarının kapatılmasından önce sayım yapılması gerekenleri bilmek, uygulamak.

………

 Post-op dönemde odayı terketmeksizin sayım yapılması gerekenleri bilmek, uygulamak.

………

 Hekim bilgilendirmesi ve kayıt aşamalarını bilmek ve uygulamak. ………

NOT ………….

(5)

8- Ameliyathanede Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Hasta güvenliğinin temel prensiplerini bilmek. ………

 Pozisyone etme ve transferde yeterli kişinin bulunmasını sağlamak. ………

 Hastanın asla yalnız bırakılmaması gerektiğini bilmek. ………

 Emniyet kemeri, koter plağı vb. güvenlik önlemlerini eksiksiz uygulamak, kayıtlarını tutmak.

 Ameliyat masası, tepe lambası, monitör vb. ekipmanların güvenliği riske eden durumlarını bilmek, bildirmek ve düzenlenmesini sağlamak.

 Sayımların hasta güvenliği üzerindeki önemini bilmek.

 Pre- op , per – op, post op dönemde aseptik tekniğe ait tüm uygulamaları bilmek ve uygulamak, uygulanmasını sağlamak.

………

………

………

………

 Turnike uygulama ve kayıtları konusunda gerekli tedbirleri bilmek, uygulamak.

 Çalışan güvenliğinde delici ve kesici aletlerin muhafazası ve elden ele değişimindeki teknikleri bilmek.

 Atıkların toplanmasında gereklilikleri bilmek, uygulamak.

 Radyasyon alanı ve uygulamalarında uygun önlemleri bilmek ve uygulamak.

………

………

………

………

NOT ………….

(6)

9- Post- op Uygulamalar

Yüz üzerinden değerlendime notu

Kriterler

 Ameliyat sonrası farklı özellikteki drenleri bağlama ve çalıştırmayı bilmek. ………

 Ameliyat sonrası insizyon alanı temizliği, antisepsisi ve steril pansuman kapama yöntemlerini bilmek.

………

 Ameliyat sonrası hasta odadan çıkıncaya kadar steril masaların muhafaza edilmesi gerektiğini bilmek.

………

 Ameliyat sonrası odada kapatılması gerekli ekipmanları bilmek.

 Ameliyat sonrası teknik ya da biyomedikali ilgilendiren arızaların onlara bildirilmesi gerektiğini bilmek.

 Ameliyat sonrası yapılması gerekli sayımları bilmek.

 Sterilizasyonda yaralanmaları önlemek için yapması gerekli uygulamaları bilmek.

………

………

………

………

NOT ………….

10- Genel Kriterler

Yüz üzerinden

değerlendime notu

Kriterler

 Mesai saatlerine uymak. ………

 Kuruma ait genel kural ve kaidelere uymak. ………

 Ekip çalışanları ile olumlu iletişim kurmak. ………

 Tüm çalışanlar ile olumlu iletişim kurmak.

 Olağan dışı durumlarda olaya adaptasyon sağlamak.

 Verilen görevleri eksiksiz tamamlamak.

 Öğrenmeye istekli ve eğitime açık olmak.

………

………

………

………

NOT ………….

(7)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :