• Sonuç bulunamadı

Bir kurumun paydaşları onun ekonomik ve toplumsal çevresini oluşturur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir kurumun paydaşları onun ekonomik ve toplumsal çevresini oluşturur"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

i YAZAR ADI-SOYADI: Hüseyin Önlem ERSÖZ

BAŞLIK: Kurumsal Toplumsal Sorumluluk: Aydın Organize Sanayi Bölgesinde Üretim İşletmeleri Örneği

ÖZET

Kurumsal toplumsal sorumluluk (KTS), bir kurumun faaliyetlerini yürüttüğü çevrede varlığını sürdürebilmesi için paydaşların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi gütmesidir. Bir kurumun paydaşları onun ekonomik ve toplumsal çevresini oluşturur. İşletmenin çevresini memnun etmesi, çevresine olumlu katkılar yapması pazarda kalıcı olmalarını sağlayabilir. İşletmeler çeşitli nedenlerle toplumsal sorumluluk uygulamalarını geliştirmekte ve toplumun beklentilerini artırmaktadırlar.

Bu araştırmanın amacı Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) üretim işletmelerinin KTS düzeyini belirlemektir. Araştırma örneği bölgedeki işletmelerden ve paydaşlarından oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama yöntemi hazır verilerden yararlanma ve soru sormadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak AOSB işletmeleri yöneticileri (sahip yönetici, müdür, müdür yardımcısı) ve AOSB çalışanlarına yönelik iki farklı anket kullanılmıştır. Çalışmada AOSB’deki işletmelerin KTS boyutlarını ortalama düzeyde uyguladıkları görülmüştür. Bölgedeki işletmelerin öncelikli paydaşları müşterileri, işletme sahipleri, çalışanları ve tedarikçileridir. KTS faaliyetlerinden müşterilere ve çalışanlara yönelik olanları ön plana çıkmaktadır.

Yaş ve eğitimin paydaşların KTS boyutlarına yönelik algılamalarına etkisi sınırlıdır.

Çalışmaya göre yöneticilerin çalışma sürelerinin ve konumlarının KTS boyutlarına yönelik algılamalarında farklılık yoktur. Yöneticiler ve çalışanlar işletmelerin ekonomik boyutu dışındaki KTS boyutlarda farklı algılamalara sahiptir. Sonuçta AOSB işletmelerinin KTS boyutlarını yetersiz de olsa gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Sorumluluk, Toplumsal Sorumluluk, Kurumsal Toplumsal Sorumluluk, İşletme Paydaşları, Paydaş Yönetimi Kuramı

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilim (Bilimsel Eğitim, Bilimsel Araştırma) ve Politika (İktidar) İlişkisi: Türkiye’de Bilim Politikaları..

Thus, the need for a consistent distinction between language and speech in the interpretation of pragmatic meaning requires the distinction between stable

İllere göre bireysel emeklilik sistemine katılanların sayısı ile kamu zorunlu sosyal sigorta programları tarafından kapsananların aktif sigortalıları arasındaki ilişki

Tıp fakültesi öğrencilerinin insan gıdası için mikroorganizmalarda, bitkilerde, hayvanlarda modifikasyon uygulamalarının diğer uygulamalara oranla daha az kabul edilebilir

Özellikle akciğer dışı malignitesi olan olgularda PET/CT’nin plevral tutulumu göstermede negatif prediktif değerinin düşük olması nedeni ile PET/CT tutulumu olmayan

Doğal çevre ve toplumu gözetici girişimleri için yeterli danışmanlık hizmetleri var

Erken dönemde henüz kapsamlı bir etik dizgeden söz etmek

• Aşağılama, kınama, suçlu ilan etme, özel yaşamın ihlali gibi kişilik haklarına saygı gösterilmesi konularına vurgu.... Etik

• 24 Temmuz 1960 tarihinde 10 maddelik basın ahlak yasası ilan edildi ve basın şeref divanı kuruldu... Basın

Zeka ve akıl oyunları dersi aracılığı ile değerler eğitiminin sağlanmasını konu alan bu araştırmanın bulguları ışığında, zeka ve akıl oyunlarının değerler

Araştırma sonucunda öğretim üyelerinin akademik unvanlarına ilişkin algıları ile cinsiyetleri, akademik kıdemleri, öğretim üyeliği kıdemi ve üniversite

Bu inceleme memnuniyet kavramı üzerine odaklandığı için İstanbul Ataköy yerleşiminde daha önce bu anlamda incelenmemiş olan iki yeni konut alanı ile

Ali‟den nakledilen ve Hanefilerin görüĢüyle çeliĢen “Cünüb kimse, Kur‟an‟dan bir harf dahi okuyamaz.” rivayetini Ģu Ģekilde te'vil etmeye

6360 sayılı Yasa uyarınca, belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personel arasında, norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenenlerin DPB tarafından

1326) de babasının ölümünden az bir zaman önce Bursa'yı zaptedince, şehir yeni doğan İmparatorluğun merkezi ittihaz edildi. Bey, hisara yeni müdafaa tertibatı yaptırdı

Tarih Öncesinden Bizans Dönemine Kadar Konya Ulaşımı ve Balkayalar-Bağırsakdere Kalesi | 127.. Tarih Öncesi

Yapılan çalışmadan elde edilen verilerim değerlendirilmesi, uygulanan kavram öğretim teknikleri ile öğrencilerin coğrafya konularına yönelik tutumları ve kavramları

Antik Roma’da da, Eski Yunanlılarda olduğu gibi intihar anlamında kullanılan pek çok ifade bulunur: Kendini yok etme (vim sibi infeere), kendi eliyle canına kıyma (sua

Türkiye doğasında mevcut olan, ancak doğadan sökülmeyerek tarla veya uygun alanlarda üretilmek suretiyle elde edilen çiçek soğanlarının ihracatı, Tarım İl

Parsova ve Eroğlu (2018, s.164) kadına yönelik ekonomik şiddeti kadının maruz kaldığı şiddet türleri içerisinde “kadının ruh ve beden sağlığını etkileyen

Giddens için toplumsal düzen problemi, çeşitli alt-sistemlere sahip bir bütünlük olan sosyal sistemlerin zamanı ve mekânı nasıl birbirine bağladığı

Yöneticilerin konumlarına göre işletmelerin hayırseverlik, ahlaki, yasal ve ekonomik boyutlarına yönelik algılamaları ile ilgili ortalamalarının istatistiksel

rilmiştir. ye yükseleceği) kısacası iki katına çıkaca~ı hesapla nmışt ı r.. Master Planda da tasar l andı~ı gibi GAP, sulama ve enerji projele- rine ek olara k