• Sonuç bulunamadı

SİSTEM KURAMLARI VE EĞİTİME SİSTEM YAKLAŞIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SİSTEM KURAMLARI VE EĞİTİME SİSTEM YAKLAŞIMI"

Copied!
23
0
0

Tam metin

(1)

SİSTEM KURAMLARI VE EĞİTİME

SİSTEM YAKLAŞIMI

(2)

SİSTEM

• Sistem, birbirlerine dayanan ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan amaçlı bir bütündür.

• Sistemin var olması ve yaşaması çevre, girdi, işleme, çıktı ve dönütün eksiksiz var olmasına bağlıdır.

• Sistem kavramı, bir yapı bütünlüğünü ve sorun çözme sürecini içerir.

• Sistemin amacı yaşamaktır.

(3)

SİSTEM

• Çevre, sistemin yaşamını sürdürebilmesi için gereken gücü sağlar. Sistem ise çıktıları ile

çevreye yeni güç katar.

• Toplumun kültürel yapısı, siyasal düzeni,

yönetsel birimleri, ekonomik yapısı, toplumsal değişim ve eğilimleri, kaynakları, yasal

düzenlemeleri, bilimsel ve teknolojik

gelişmişliği gibi pek çok değişken sistemi

etkiler.

(4)

SİSTEM

• Çevrenin duruklaşması, sistemi, mekanik,

bürokratik ve hiyerarşik bir yapı oluşturmaya zorlarken çevrenin dirikleşmesi, sistemi,

değişen toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak esnek bir yapı oluşturmaya zorlar.

• Sistem çevresinden seçerek aldığı girdilerle

yaşamını sürdürür. Sistemin beslenebilmesi,

dıştan aldığı gücün elverişliliğine bağlıdır.

(5)

SİSTEM

(6)

SİSTEM

• Sistemin girdilerini 4 grupta toplamak mümkündür:

1)İşlenen girdiler: Örgütün üretim sürecinden geçirerek ürüne (çıktıya) dönüştürdüğü girdilerdir.

2)İşleyen girdiler: İşlenen girdiyi üretim sürecinden geçirerek ürüne dönüştüren işgücüdür.

3)Tüketilen girdiler: Doğrudan üretim sürecinde

kullanılmayan ama işgörenlerin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olandır. Dayanıklı girdilere araç-gereç, dayanıksız girdilere elektrik örnek verilebilir.

4)Teknoloji: Örgütün işe vuruk bilimsel bilgi girdisidir.

(7)

SİSTEM

• Girdilerin elverişli bir teknolojiyle işlenerek asıl ve destek ürüne dönüştürülmesine üretim süreci

denir.

• Sistemin girdilerini işleyebilmesi için girdileri ile çıktılarını dengede tutması önemlidir.

• Sistemin yaşamını sürdürebilmesi için çıktılarının değeri, girdilerinin değerini aşmalıdır.

• Örgütün büyüyebilmesi için ürettiği artı değer,

yeniden sisteme dönmelidir.

(8)

SİSTEM

• Bir sistemin işleyişine ve çıktılarına ilişkin topladığı bilgilere dönüt denir.

• Örgütün güçyitimini durdurması, çevresine

uyarlanabilmesi, iç denetimini yapabilmesi ve

yenileşmesi, içinden ve dışından, güvenilir ve

güçlü dönütler almasına bağlıdır.

(9)

SİSTEM YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1)Kapalı ve açık sistemler 2)Çevre (Dış çevre)

3)Sistemin sınırları

4)Entropi (dengenin kaybolması, enerjinin tükenmesi ile ilgili) ve negatif entropi (dış çevreden bilgi, enerji, materyal alma) 5)Değişkenler ve parametreler

6)Dengeli durum ve dinamik denge 7)Girdi, çıktı ve geri besleme

8)Değişik girdi-çıktı ilişkisi (kapalı sistemde girdi-çıktı arasında

direkt sebep-sonuç ilişkisi olması)

(10)

ALT SİSTEM

• Her sistem alt sistemlerden oluşur.

• Alt sistemler, sistemin birbirine dayalı ve bağımlı olan alt parçalarıdır. Alt sistemler,

parçası oldukları sistemden ayrı özellikler taşır.

• Bir örgütün birimleri, alt sistem özelliği

gösterebilir. Okulun öğrenci işleri ya da

muhasebe bölümü alt sistem özelliği

gösterebilir.

(11)

ALT SİSTEM

• Alt sistemler 5 grupta toplanabilir:

1) Üretim Alt Sistemleri

2) Alışveriş Alt Sistemleri

3) Uyarlama Alt Sistemleri

4) Yaşatma Alt Sistemleri

5) Yönetim Alt Sistemleri

(12)

ALT SİSTEM

1) Üretim Alt Sistemleri

• Eğitim sisteminde eğitim hizmetini, malını ve teknolojisini üreten yerlere üretim alt

sistemleri denir.

(13)

ALT SİSTEM

2) Alışveriş Alt Sistemleri

• Sistemin girdilerini sağlayan ve çıktılarını sunan alt sistemlere alışveriş alt sistemleri denir.

• Alış alt sistemleri: Okula öğrencileri, eğitim iş görenlerini, eğitim araç gereçlerini, eğitim ve yönetim teknolojisini alan birim ve bölümlerdir.

• Veriş alt sistemleri: Ürettiğini ve iletilerini üst ve dış

sistemlere, topluma, halka, velilere sunan, satan, gönderen

birim ve bölümlerdir. Bunlar, öğrencilerin sistemden çıkış

işlerini yürütürler. Eğitim sisteminin etkilerini ve ürettiği

bilgileri topluma iletirler.

(14)

ALT SİSTEM

3) Uyarlama Alt Sistemleri

• Eğitimi sistemini dirikleştiren, elde ettiği bilgilere dayalı olarak eğitim sisteminin

yenileşmesini ve çevreye uyumunu sağlayan alt sistemlerdir.

• Ör.) Değişme, pazar araştırması, çevre

sistemlerdeki gelişmeleri izleme ve araştırma,

planlama, geliştirme etkinlikleri

(15)

ALT SİSTEM

4) Yaşatma Alt Sistemleri

• Okulun bir örgüt olarak var olmasına, ömrünü sürdürmesine yönelik olarak çalışan alt

sistemler, yaşatma alt sistemleridir.

• Ör.) Bina, tesis ve mal varlığının temizliği,

onarımı, bakımı; örgütün işlemesini engelleyen

sorunların çözülmesi.

(16)

ALT SİSTEM

5) Yönetim Alt Sistemleri

• Okulu alt sistemlerini planlayan, örgütleyen, eşgüdümleyen, iletişimi sağlayan ve

denetleyen alt sistemleridir.

• Ör.) Politika ve strateji kararlaştırmak, sorun çözmek, yönetim süreçlerini gerçekleştirmek, gerektiğinde sistemi değiştirmek ve

geliştirmek

(17)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

• Eğitim sisteminin yapılandırılmasında ve

tanınmasında en çok kullanılan 3 sistem vardır:

1)Genel Sistemler Kuramı

2)Toplumsal Sistem Kuramı

3)Açık Sistem Kuramı

(18)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

1)Genel Sistemler Kuramı

• Bu kurama göre sistem özelliği gösteren yalnızca canlılar değildir. Eğer bir nesne, birbirine dayalı parçalardan oluşmuş;

çevresinden girdiler alıp bunları işledikten

sonra ürüne dönüştürüyor; böylece önceden

belirlenmiş amaçlarını gerçekleştiriyor ise bir

sistemdir.

(19)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

1)Genel Sistemler Kuramı

• Bu kurama göre bilimlerin ve mesleklerin uğraş alanı olan 10 tür sistem vardır:

a)Öğesel etkileşim (Ör. H

2

+O

2

H

2

O) b)Duruk sistem (Ör. Bina, tesis)

c)Yalın, devinimli sistem (Ör. Makine) d)Özdevinimli sistem (Ör. Bilgisayar)

e)Özyaşamlı sistem (Ör. Bakteri, mantar)

(20)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

1)Genel Sistemler Kuramı f)Bitki

g)Hayvan h)İnsan

ı)Örgüt (Ör. MEB)

j)Soyut sistem (Ör. Evren)

(21)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

2)Toplumsal Sistem Kuramı

• Birden çok insanın ortak amaçlar için bir araya

gelmesi, toplumsal bir yapı oluşturur. Böylece her örgüt, toplumsal sistem özelliğine kavuşur.

• Ortak amaçların geçekleştirildiği sınırlı belli bir çevre, sistemin üyeleri arasında kurallaşmış ilişki, işbirliği ve dayanışmayı içeren bir etkileşim vardır. Bu

etkileşimin sağlıklı oluşabilmesi için toplumsal

sistemin her üyesinin önceden belirlenmiş rolünü

oynaması gerekir.

(22)

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ SİSTEM KURAMLARI

3)Açık Sistem Kuramı

• Sistem girdilerini çevresinden alıyor; çıktılarını çevresine veriyor; böylece yaşamasını sağlıyorsa açık bir sistemdir.

• Çevresine kapalılaşmaya başlayan açık bir sistem beslenemeyeceği için yaşamını yitirir.

• Okul açık bir sistemdir; ama ihtiyaç duyduğu girdilere açıktır.

• Girdilerin ayıklanması, eğitimin niteliğini yükseltmek içindir. Eğitim sisteminde ayıklanmayan tek girdi,

ilköğretim çağındaki öğrencilerdir.

(23)

Yararlanılan Kaynaklar

• Başaran, İ. E. (2000). Yönetim. (3. Baskı).

Ankara: Feryal Matbaası.

• Başaran, İ. E. ve Çınkır, Ş. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (4. Baskı). Ankara:

Siyasal Kitabevi.

• Koçel, T. (2011). İşletme yöneticiliği. (13.

Baskı). İstanbul: Beta Basım.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bu deneyler sonunda yönetim biliminde, çalışanların morali, grup dinamiği, demokratik yöneticilik, insan ilişkileri, motivasyon gibi kavramlar araştırılmaya

Köprülü’nün edebiyat tarihi ve edebiyat sosyolojisi ile iştigalinde, bütün İçtimaî müesseselerin tarihi ve sosyolojisi ile de iştigal zaruretinin nasıl

Taşıyıcı durumundaki işaretin genlik, frekansı veya fazı gibi parametrelerinden herhangi biri öyle değiştirilir ki, bu değişim sonucu taşıyıcı işaretin ilgili

Kitle iletişimi ile ilgili teorilerin gelişimi 2: Sınırlı etkiler kuramı, seçici algılama kuramı, tutarlılık

değişmezlik yeni öğrenmelerle bağ kurmak için temel işleve sahiptir.. Gestalt Psikoloji

  Başka bir bakış açısıyla sistem, birbiriyle ilişkili küçük parçalardan oluşan, fakat kendisi de daha büyük bir sistemin parçası olarak işlevde bulunan

– Bilinebilir olması bakımından en basit ve kolay parçadan başlayarak adım adım en kompleks parçaya doğru düzenli olarak ilerlerim ve zihnime belli bir düzen

Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine

Katlı Oranlar Yasası: Eğer 2 element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerin herhangi birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasında

Hastane bilgi sistemleri (HBS), sağlık kurumunun ürettiği hizmetlerin bilgisayar vasıtasıyla yapılması, bilgi alışverişinin elektronik bir ortamda otomatik bir

Molekül ya da atom ağırlığı çevrim faktörü olarak kullanılır... % ifadeler kütlece verildiğinden bileşiğin tamamı 100 gram

• İnce Altın folyo üzerindeki deneyleriyle Rutherford bu hipotetik modeli çürütmüş ve nükleer atom modelini ortaya atmıştır. • Bu modelde atom hacminin büyük

• Anlamın ansiklopedik sunumu, bir sözlüksel öğeyle çağrışan anlam kullanıldığı bağlamın bir sonucu olarak değişir. • Bir sözcede belli bir varlığın sadece

Fiziksel illüzyon, uyarıcının kendisinden kaynaklandığı için tüm insanlarda aynı şekilde algılanırken, psikolojik illüzyon ise kişinin psikolojik özelliklerinden

Alanyazında ebeveyn yabancılaşması (ebeveyne yabancılaşma sendromu), özellikle yüksek çatışmalı boşanma davalarında çocukların ebeveynlerinden biriyle

Duygusal zihin kuramı becerilerini ölçen duygusal uyarıcılar nötr, negatif ve pozitif olarak ayrıştı- rıldığında, Major depresif bozukluğa sahip bireylerin sağlıklı

Ali Esgin, Anthony Giddens Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık, 2005. Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve

 Sabit aralıklı ve sabit oranlı pekiştireçler öğrencinin başarısından sonra deneme..

VIII. ∗ Cohen’in [] kanıtladığı teoreme göre ZF tutar- lıysa, o zaman ZF + ¬AC aksiyomları da tutarlıdır, ve ayrıca ZFC + ¬KH tutarlıdır. Sierpiński’nin

Kuvvet Kümesi Aksiyomuna (Power Set Axiom []) göre, bu sınıf, her zaman bir kümedir.. Cantor’un Teoremine ∗∗ göre, her kümenin kuvvet kümesi, kümeden kesinlikle

Örneğin öyle bir R topluluğu vardır ki her elemanı bir küme, ama bu küme, kendisinin elemanı değildir.. Burada x değişkeni her zaman bir

Aslında  numaralı sayfadaki Seçim Aksiyomuna göre her küme iyi sıralanabilir; ama şu anda bu aksiyom, resmi askiyomlarımızdan biri değildir.. .

Ayrıca a ile b kümeyse, o zaman öyle bir küme vardır ki her elemanı, ya a kümesinin bir elemanı, ya da b kümesinin kendisidir.. Bu yeni