• Sonuç bulunamadı

ORMAN FAKÜLTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ORMAN FAKÜLTESİ"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SERÎ d c i l t 3 5 S A Y I

2 1985

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ORMAN FAKÜLTESİ

DERGİSİ

(2)

VE KANTİTATİF YAKLAŞIMLAR

Y ıd . D oç. Dr. R. T am er ÖY M EN ı

K ı s a Ö z e t

O rm an yan gım , can lı v e can sız p ek çok çev resel etk en in e tk isiy le olu şan v e g elişen k om p lek s bir olaydır. Y a n g ın d avran ışları özellikle y a m çı m adde k a ra k teristik leri, rüzgar, e ğ ü n v e n em gilıi etk en lere b a ğ ­ lı olarak d eğ işim gösterir.

G erçeğe y a la n y a n g ın davranış tah m in leri g e r e k y a n g ın sa v a ş or­

g a n iza sy o n u olu ştu ru lm ası, g erek se y a ııg u ıla sa v a ş sırasın d a u y g u la y ı­

cıy a b ü yü k ölçüde yard ım cı olur. B u ned en le so n y ılla rd a y a n g ın d av­

ran ışlarım b elirleyen etk en ler v e bunların k a n tita tif olarak İfade edil­

m esin e y ö n elik y o ğ u n araştırm alar y ap ılm ak tad ır. B ıı araştırm alarla, y a n g ın d avran ışlarım tahm üıde k u llan ılm ak ü zere reak siyon yoğunluğu, rü zgar v e eğ im etk en i, y a n g ın y a y ılm a lu zı v e B y ra m y a ııg m b a tt ı y o ­ ğu n lu ğu gibi k a n tita tif olarak ifad e edilebilen k avram lar geliştirilm iştir.

G İR İŞ

O rm a n y a n g ın la r ı g e n e ld e b ir b irle rin e p e k b e n z e m e z le r. Ç ü n k ü y a n g ın d a v r a ­ n ış ı b a ğ ım s ız b ir o la y değil, y e r a ld ığ ı o r ta m ın k o m p le k s b ir ü rü n ü d ü r . O rta m ın s a ­ h ip o ld u ğ u y a n g ın p o ta n s iy e lin i ise o n u o lu ş tu r a n ve e tk is in d e b u lu n d u r a n canlı, c a n s ız tü m ö ğ e le rin e tk ile ş im le ri b e lirle m e k te d ir. A y rıc a y a n g ın d a v r a n ış la r ı fiz ik se l k u r a l l a r a d a u y g u n lu k s a ğ la m a k z o ru n d a d ır.

Y a n g ın d a v r a n ış la r ın ın a r a ş tır ıl m a s ı ile b u d a v r a n ış la r ı b e lirle y e n e tk e n le r o r ­ ta y a k o n u lm u ş v e m a t e m a t ik e ş itlik le rle if a d e ed ilm ey e ç a lış ılm ış tır. B u e tk e n le re d a y a n a r a k y a p ıla c a k y a n g ın d a v ra n ış ta h m in le ri, y a n g ın s a v a ş o rg a n iz a s y o n u n u n o lu ş tu r u lm a s ın d a ve s a v a ş s ır a s ın d a ço k b ü y ü k ö n em ta ş ım a k ta d ı r . Y a n g ın ç ık tık ­ t a n s o n r a n a s ıl g e lişe c e ğ i v e y a n g ın la s a v a ş t a g ö re v li p e rs o n e lin n e re le rd e n n e ş e ­ k ild e m ü d a h a le ed eceğ i y a n g ın d a v r a n ış la r ın ın d o ğ ru o la r a k v e y a e n a z h a ta l ı o la ­ r a k ta h m in ed ilm esiy le m ü m k ü n o la c a k tır . B u r a d a y a n g ın d a v r a n ış la r ın ı b e lirle y e n e tk e n le rd e n b a z ıla r ı g e r e k n ite lik ve g e r e k s e ç e şitli a r a ş t ı r ı c ı l a r ta r a f ı n d a n g e liş ti­

rile n ve y a n g ın d a v r a n ış la r ın d a k i e tk ile r in i o r t a y a k o y a n fo rm ü lle rle a ç ık la n m a y a ç a lış ılm ış tır.

1 I.Ü . O r m a n F a k ü lte s i, O rm a n E n t o m o lo j is i ve K o r u m a A n a b il im D a lı.

Y a y ın K o m i s y o n u n a S u n u l d u ğ u T a rih : 28.1.1 986

(3)

Y A N G IN D A V R A N IŞ L A R I 83

R e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u

R e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u , y a n ıc ı m a d d e le rin y e r a ld ığ ı z e m in in b ir im a la n ın d a n b i­

rim z a m a n d a a ç ığ a ç ık a n ıs ı e n e rjis i o la r a k ifa d e e d ilir. A lev ile rle rk e n , a le v zonu ö n ü n d e re a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u s ıf ır d a n m a k s im u m b ir d e ğ e re k a d a r y ü k s e lir ve m e v ­ c u t y a n ıc ı m a d d e tü k e n in c e t e k r a r s ıf ır a d ü şe r. G en ellik le m a k s im u m d e ğ e re y ü k ­ se lm e sü re si, t e k r a r s ı f ır a d ü şm e s ü re s in d e n ço k d a h a k ıs a d ır.

R e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u ısı e n e r j is i/z a m a n /a l a ıı o r a n l a r ı e s a s a lı n a r a k ö rn e ğ in K c a l/d a k ik a /m - g ib i b irim le ifa d e e d ilir. Y a n g ın d a v r a n ış ın ı b e lirle m e d e ö n em li b ir k o m p o n e n t o la n r e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u a ş a ğ ıd a k i fo rm ü lle (R O T H E R M E L , 1972) h e ­ s a p la n a b ilir :

I n = —h ( d w / d t ) (1 )

b u r a d a d w _

( k g / m2/d a k ik a )

h = Y a n ıc ı m a d d e k a lo r i m i k ta r ı ( K c a l/k g ) (1 ) e şitliğ i a ş a ğ ıd a k i g ib i d ü zen le n eb ilir

- = Y a n g ın h a tt ın d a b ir im a la n d a n b ir im z a m a n d a y a n ıc ı k ü tl e k a y b ı d t

)

d x— = R y a n g ın ın s a b it y a y ılm a h ız ı ( m /d a k i k a ) o ld u ğ u n d a n d t

I n dx — — R h dw y a z ıla b ilir.

x ’in r e a k s iy o n zo n u d e rin liğ in c e (D ) v e w ’n in (a ğ ır lık ) re a k s iy o n z o n u n d a k i lim itle re g ö re in te g r a lin i a lı r s a k

D \v r

I „ y d x = : - R h

J

d w o lu r. B u ra d a n

0 w n

I n D —R h (w „ —w ,) b u lu n u r. (2 )

D •= R e a k s iy o n z o n u d e rin liğ i (ö n d e n a r k a y a ) , m w , — B a ş la n g ıç ta k i n e t y a n ıc ı m a d d e m i k ta r ı, k g / m2

w r — R e a k s iy o n z o n u n u n h e m e n g e ris in d e k i a r t ı k m i k ta r ı, k g / m2

İ R e a k s iy o n z o n u n d a a le v in zo n b o y u n c a h a r e k e t i iç in g e ç e n z a m a n re a k s iy o n s ü r e s i (te ) o la r a k ta n ım la n ır ve

t p— -5 _ şe k lin d e ifa d e edilebilir.

R

R e a k s iy o n s ü r e s in i (2) e ş itliğ in d e y e rin e k o y a r s a k

(4)

I , = h _ ( w .- w t> (3) R

o lu r.

M a k s im u m re a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u ( I Rm„ ) , re a k s iy o n z o n u n d a n g e riy e h iç a r t ı k m a d d e k a lm a m a s ı ve re a k s iy o n z a m a n ın ın s a b i t o lm a sı h a lin d e k i re a k s iy o n y o ğ u n ­

lu ğ u o la r a k b e lirle n ir v e

Ifimaı—-1W- şe k lin d e ifa d e edilir.

B ö y lece r e a k s iy o n z o n u e tk in liğ i (rjd ) r\ , = - ~ R- ■ - ——n T Wf^ o la r a k b e lirle n ir.

iRmai

(w„—w r) if a d e s in in y u k a r ıd a k i e ş itlik te n b u lu n a n ( w , - w , ) , - w n d e ğ e rin i (3) n o lu e ş itlik te y e rin e k o y a r s a k re a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u n u ( I R) ö lç ü le b ilir y a n ıc ı m a d ­ d e ve y a n g ın p a r a m e tr e le r i ile ifa d e ed eb iliriz.

! WnhlB w

Tr

Y u k a r ıd a k i e ş itlik te y e r a la n n e t y a n ıc ı m a d d e m i k t a r ı (w n) a ş a ğ ıd a k i şek ild e b u lu n u r :

w .= : —— — b u fo rm ü ld e 1 + S T

w0 — F ır ın k u ru s u y a n ıc ı m ad d e m ik ta r ı, k g / m 2 w0 = F ır ın k u ru s u y a n ıc ı m a d d e m ik ta rı, k g / m 2

k g , m in e ra lle r S T ~ Y a n ıc ı m a d d e m in e ra l m ik ta r ı,

k g , k u r u y a n ıc ı m a d d e

R e a k s iy o n h ızı. Y a n ıc ı m a d d e tü k e tim in in h ız ın ı b e lirle y e n re a k s iy o n hızı, r e a k ­ s iy o n z o n u e tk in liğ in in (rıâ ) re a k s iy o n s ü r e s in e (-rB) o ra n ı ile ifa d e edilir.

r = re a k s iy o n h ızı, d a k i k a- 1 (5)

Y a n ıc ı m a d d e n in n em , m in e r a l m a d d e m ik ta r ı, p a r ç a b o y u tla r ı ve y a n ıc ı m a d ­ d e y a ta ğ ı n ın s ık ış ık lığ ı o la r a k s ın ıfla n d ır ıla n d ö r t e tk e n re a k s iy o n h ız ı ü z e rin d e e t- k ilid ir.

Y a n ıc ı m a d d e n e m i v e m in e ra l m a d d e iç e riğ i p o ta n s iy e l re a k s iy o n h ız ın ı a z a l­

t a n ik i e tk e n d ir. B u d u ru m d a re a k s iy o n h ız ı

r = r ' n M ns

o la r a k g ö s te rile b ilir. (6 ) T ' := P o ta n s iy e l re a k s iy o n hızı, d a k ik a- 1

n M — N e m k a ts a y ıs ı, d e ğ e ri 1 - 0 a r a s ın d a d ır

n s :=: M in e ra l m a d d e k a ts a y ıs ı, d e ğ e ri 1 - 0 a r a s ın d a d ır.

(5)

Y A N G IN D A V R A N IŞ L A R I 85

Y u k a r ıd a k i (5) ve (6 ) e ş itlik le rin i (4) e şitliğ in d e k i ifa d e le rin y e rin e k o y a rs a k re a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u

I n = 'w„h r ' n Mn s olur.

R e a k s iy o n h ız ın ın m a k s im u m d e ğ e ri ( r ’m„) ve o p tim u m is tifle n m e o ra n ı ((3op), R O T H E R M E L (1972) ta r a f ın d a n , y a n ıc ı m a d d e p a r ç a l a r ı y ü z e y h a c im o ra n ın ın b ir fo n k s iy o n u o la r a k a ş a ğ ıd a k i e ş itlik le rle if a d e e d ilm iştir.

r ' m„ = (0.0591 + 2.926 0 -1-5) - 1 (M a k s im u m re a k s iy o n h ızı, d a k . - 1) Pop = 0.20 4 0 0 - 0-8189 (O p tim u m is tifle m e o ra n ı)

B u ik i e ş itlik A d e ğ iş k e n i ile b ir le ş tir ilir ve p o ta n s iy e l re a k s iy o n ln z ı b e lirle ­ nirse,

r'=r„„((3/(3„„)A e x p [ A ( l —p/j3op) ] o lu r.

A = (6.723 0 °-l- 7 .2 7 )

B ö y lece y a n ıc ı m a d d e p a r ç a b o y u tla rın a (0) ve h e r h a n g i b ir is tifle n m e o ra n ın a ([3) g ö re p o ta n s iy e l re a k s iy o n h ızı ta h m in e d ile b ilm e k te d ir.

N e m k a ts a y ıs ı. R O T H E R M E L (1972) t a r a f ı n d a n n e m k a ts a y ıs ı a ş a ğ ıd a k i e ş i t­

lik le ifa d e e d ilm iş tir.

o

ııM — N e m k a ts a y ıs ı

M r = Y a n ıc ı m a d d e n em iç e riğ i, g r n e m / g r f ı r ın k u r u s u y a n ıc ı m a d d e M , — Y a n ıc ı m a d d e n in y a n m a y a o la n a k v e rm e y e n n e m iç e riğ i

M , d e n e m e le rle b e lirle n ir. A N D E R S O N (1 9 6 9 )’u n b u lg u la r ın a g ö re P in u s p on- clerosa ib r e le r i iç in M, 0.30, d iğ e r ö lü y a n ıc ı m a d d e le r iç in 0.10 -0 .4 0 a r a s ın d a d e ­ ğ iş m e k te d ir. G en ellik le lif d o y g u n lu ğ u n o k ta s ı o la r a k p e k ço k ölü y a n ıc ı m a d d e için M I = 0.30, z e m in ü s tü n d e k i y a n ıc ı m a d d e le r ((3 < 0 .0 2 ) iç in d ü ş ü k r ü z g â r h ız ın ­ d a ( < 5 m i l / s a a t ) M , ~ 0.15 d e ğ e rle ri k u lla n ılm a k ta d ır .

N e m k a ts a y ıs ı n ın b e lirle n m e sin e y ö n e lik ç a lış m a la r s o n u c u d e ğ iş ik M f/M x o r a n ­ la r ın a a i t n M d e ğ e rle ri s a p ta n m ış v e b u d e ğ e rle re g ö re çiz ile n e ğ r i iç in a ş a ğ ıd a k i e ş itlik elde e d ilm iştir.

L j

i

Y u k a r ıd a k i e ş itlik te g ö rü ld ü ğ ü gibi M, —0 o lm a sı h a lin d e n M—1 o lm a k ta d ır.

M, d e ğ e ri 0 - 1 a r a s ın d a d e ğ işir.

M in e ra l k a ts a y ıs ı. B u k a ts a y ı P H IL P O T (1968) ta r a f ı n d a n d o ğ a l y a n ıc ı m a d ­ d e le rin te r m o g r a v im e tr ik a n a liz i ile (T G A ) b e lirle n m iş tir. S ilis a y r ı ş m a h ız ın ı e t ­ k ile m e d iğ in d e n , silis h a r iç k ü l m i k ta r ı b a ğ ım s ız d e ğ iş k e n o la r a k d e ğ e rle n d irilm iş -

(6)

tir . M a k s im u m a y r ı ş m a h ız ın ın 0.0001 m in e ra l m a d d e iç e r iğ i d u ru m u n d a o r t a y a ç ık ­ tığ ı v a r s a y ıla r a k , b u d e ğ e r d o ğ a l y a n ıc ı m a d d e le rin e n d ü ş ü k m in e ra l iç e r ik m ik ­ t a r ı o la r a k k a b u l edilm iş, m in e ra l k a ts a y ıs ı n s = 1.0 a lın m ış tır. B u n a g ö re d e ğ iş ik e tk ili m in e r a l iç e r iğ i (S,,) d e ğ e rle rin e d a y a n ıl a r a k b u lu n a n n s d e ğ e rle rin in b e lirle ­ d iğ i e ğ rin in e ş itliğ i

n s — 0.174 S0-°-l9 o la r a k b u lu n m u ş tu r.

n s — M in e ra l K a ts a y ıs ı

g r silis h a r iç m in e r a lle r S., = S ilis h a r i ç e tk ili m in e ra l m ik ta r ı,

g r f ır ın k u r u s u y a n ıc ı m a d d e

F iz ik s e l y a n ıc ı m a d d e d e ğ iş k e n le ri. Y a n ıc ı m a d d e s ık ış ık lığ ı v e p a r ç a b ü y ü k ­ lü ğ ü , r e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u n u b e lirle m e d e d ik k a t e a lın m a s ı g e re k e n d iğ e r ik i d e ğ iş ­ k e n d ir. Y a n g ın y o ğ u n lu ğ u v e y a y ılm a h ızı, s ık ış ık lığ ın g e v ş e k v e ç o k y o ğ u n o la r a k ta n ım la n a n ik i e k s tr e m d u ru m u n d a d ü ş ü k d e ğ e rle re s a h ip tir . Y a n ıc ı m a d d e y a t a ­ ğ ın ın ç o k s ık ış ık o la r a k is tifle n m e s i h a lin d e h a v a /y a n ıc ı m a d d e o ra n ın ın d ü ş ü k o l­

m a s ı ve y ü z e y d e n ta b a n a ısı g e ç irg e n liğ in in a z o luşu, g e v ş e k is tifle n m e h a lin d e ise p a r ç a c ık la r a r a s ın d a ıs ı tr a n s f e r i k a y ıp la r ı ve y a n ıc ı m a d d e a z lığ ı d ü ş ü k y o ğ u n lu k v e y a y ılm a h ız ın a n e d e n o lm a k ta d ır. B u n e d e n le m a k s im u m y a n g ın y o ğ u n lu ğ u ve r e a k s iy o n h ızı, iy i b ir h a v a la n m a , y a n ıc ı m a d d e ve ıs ı tr a n s f e r i d e n g e sin in k u r u ld u ­ ğ u o p tim u m d ü z e n le m e h a lin d e o r t a y a ç ık a r . B u o p tim u m d ü z e n le m e f a r k l ı y a n ıc ı m a d d e p a r ç a l a r ı için d e ğ iş ik tir.

Y a n ıc ı m a d d e y a ta ğ ın ın s ık ışık lığ ı, is tifle n m e o r a n ı ile ifa d e ed ilir. İs tif le n m e o r a n ı ((3), b irim y a n ıc ı m a d d e y a ta ğ ı y o ğ u n lu ğ u n u n (pb , K g / m 3) b ir im y a n ıc ı m a d ­ de p a r ç a y o ğ u n lu ğ u n a (pp , k g / m 3) o ra n ı ile b u lu n u r.

Y a n ıc ı m a d d e p a r ç a b ü y ü k lü ğ ü n ü b e lirle m e k iç in y ü z e y a la n ın ın h a c im e o ra n ı (0, c m - 1) k u lla n ılır.

R ü zg â r v e eğ im in y a n g ın a etk ileri

R ü z g â r v e eğ im , y a n ıc ı m a d d e y i e tk ile y e n a le v in k o n v e k tif ve r a d y a n t ısısın ı d e ğ iş tirm e le ri n e d e n iy le y a n g ın ile rle m e h ız ın ı e tk ile r le r. B u e tk i le r :

R ü z g â r iç in 0 lv— —- _ ı T?

Ro

R,v — R ü z g â r ın v a r lığ ın d a y a n g ın ile rle m e h ız ı '

E ğ im iç in — 1 —1R Ro

R s — E ğ im y ö n ü n d e y a n g ın ile rle m e h ız ı fo r m ü lle riy le ifa d e ed ileb ilir.

(7)

Y A N G IN D A V R A N IŞ L A R I 87-

R O T H E R M E L (1 9 7 2 )’in d e n e m e le rin e g ö re r ü z g â r , a le v le rin k o n v e lc tif v e r a d - y a n t ıs ıla r ın ı s ü r a tl e a r t t ı r a r a k e tk ili is tifle n m e y o ğ u n lu ğ u n u (p/(3op) d e ğ iş tirm e k te v e r ü z g â r y ö n ü n d e y a n m a y ı h ız la n d ır m a k ta d ır . Y a n m a h ız ın d a a y r ı c a y a n ıc ı mad-, de p a r ç a la r ın ın y ü z e y /h a c im o ra n ı (0) d a e tk i li o lm a k ta d ır . B u n la rı d ik k a te a la n R O T H E R M E L r ü z g â r ın e tk is in i r ü z g â r h ız ı ile ve |3/[3„p g ib i y a n ıc ı m a d d e ö z e llik ­ le rin e b a ğ lı o la r a k ifa d e e tm e k için a ş a ğ ıd a k i e ş itliğ i g e liş tir m iş tir .

0 = 0(0.305 U ) “ (pV3„p) - B 0„ = R ü z g â r fa k tö r ü

U — A lev y a r ı y ü k s e k liğ in d e r ü z g â r hızı, m / d a k ik a C = 7.-17 e x p ( - 0 .8 7 1 1 0°-55)

B = 0.1599 0 0-54

E = 0.715 e x p ( -0 .0 1 0 9 1 0)

E ğ im in e tk is i de is tifle n m e o ra n ı v e e ğ im d ik k a te a lı n a r a k y a p ıla n la b o r a tu v a r d e n e m e le ri ile R O T H E R M E L t a r a f ı n d a n a ş a ğ ıd a k i e ş itlik le ifa d e e d ilm iştir.

0 S = 5 .2 7 5 (3 -0 ,3 ( t a n ,0)2 0S ,= E ğ im f a k tö r ü

t a n p = E ğ im (d ü ş e y y ü k s e k l ik / y a ta y m e s a fe ) Y a n g ın y a y ılm a h ız ı

I s ı k a y n a k la r ı ve ısı k a y b ın a n ed e n o la n e tk e n le rin r ü z g â r s ız k o ş u lla rd a y a n ­ g ın y a y ılm a h ız ın a e tk ile r i

R 0— — ÎS = — e ş itliğ i ile b e lirle n e b ilir.

Pb e

Qıs

R0 = R ü z g â r lıız ı= 0 d u ru m u n d a y a n g ın y a y ılm a h ızı S, = (1 9 2 + 7 .9 0 9 5 0) - 1 e x p [ (0.79 2+ 3.7 60 00-5) (p + o .l) ]

(R ü z g â rs ız k o ş u lla rd a y a n g ın ın ile rle m e sin i s a ğ la y a n re a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u o ra n ı)

e= e x p ( —4,528/0)

Q is= 5 8 1 + 2594 M , (T u tu ş m a ısısı, k j / k g )

R ü z g â r ve e ğ im f a k tö r le r in in e tk ile r i ile y a n g ın y a y ılm a h ızı I r t; (1 + i> w + <t> s)

Pb

E Qig

ş e k lin d e ifa d e ed ilir.

B y ra m y a n g ın h a ttı j'oğuuluğu

Y a n g ın d a v r a n ış la r ın a a i t v a r s a y ım la r d a b u lu n m a k için B y ra m y a n g ın h a t t ı y o ğ u n lu ğ u k u lla n ılm a k ta d ır . B Y R A M (1959) t a r a f ı n d a n o r t a y a k o n a n b u y o ğ u n lu k .la v ra m ı, y a n a n a la n ı k u ş a t a n a le v zo ııu n u n b ir im u z u n lu ğ u n d a n b ir im z a m a n d a a ç ığ a ç ık a n ısı o la r a k ta n ım la n ır v e ısı e ııe r jis i/u z u n lu k /z a m a n , ö rn e ğ in K c a l / m / s n şe k lin d e ifa d e ed ilir. B y ra m y a n g ın h a t t ı y o ğ u n lu ğ u k ıs a c a B y ra m y o ğ u n lu ğ u o la ­ r a k a d la n d ırılır.

(8)

B y r a m y o ğ u n lu ğ u ( I ) d a h a ö nce a ç ık la n a n r e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u n d a n (In) y a ­ r a r la n ı la r a k b u lu n a b ilir. R e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u b ir im a la n d a n b ir im z a m a n d a a ç ı­

ğ a ç ık a n ıs ı e n e rjis i o ld u ğ u n a g ö re b u n u n y a n g ın h a t t ı (a le v z o n u ) d e rin liğ i (D ) ile ç a rp ım ı B y r a m y a n g ın h a t t ı y o ğ u n lu ğ u n u v e re c e k tir .

1 = 1,ıD I = B y r a m y a n g ın h a t t ı y o ğ u n lu ğ u , K c a l/m /s n . I B = R e a k s iy o n y o ğ u n lu ğ u K c a l/m 2/ s n

D — Y a n g ın h a t t ı d e rin le m e sin e u z u n lu ğ u , m

B y ra m , a le v b o y u n u y a n g ın h a t t ı y o ğ u n lu ğ u ile iliş k iy e g e ti r m iş t ir . B u iliş k i­

d en B y r a m y o ğ u n lu ğ u

1 - 2 5 8 Fl2-17 K W /m F L A le v b o y u , m

e ş itliğ i ile a le v b o y u n a d a y a n a r a k k o la y c a b u lu n a b ilir.

G enel b ir in d e k s o la r a k B y ra m y o ğ u n lu ğ u y a n g ın d u ru m u h a k k ın d a k a b a c a d a o ls a b ir f i k ir v e rm e k te d ir. Ö rn e ğ in , A v u s tr a ly a ’lı a r a ş t ı r ı c ı l a r (H U D G S O N , 1968) k o n tr o llü y a k m a d a in s iy a tif i y itir m e m e k iç in y a n g ın h a t t ı n d a n a ç ığ a ç ık a n e n e r ji­

n in 80 K c a l/ m / s n ’y i g e ç m e m e si g e r e k tiğ in i d e n e y le rle o r t a y a k o y m u ş la rd ır.

H U D G S O N a y r ı c a B y ra m y o ğ u n lu ğ u n u n 500 K c a l / m / s n o lm a s ı h a lin d e n o k ta y a n ­ g ın la r ın ın cid d i h a le g e ld iğ in i ve y a n g ın la r ın k o n tr o l e d ilm e s in in m ü m k ü n o la m a ­ y a c a ğ ın ı k a y d e tm e k te d ir .

K A Y N A K L A R

A L B I N I , F R A N K A ., 1976. E s ti m a t in g w ild fir e b e lıa v io r a n d e ffe c ts . U S D A F o r e s t S e r v ., G en era l T e c h n ic a l R e p o r t I N T - 30, 92p. I n te r m t. F o r. a n d R a n g e E x p . S tn ., O g d en , U t ah.

A N D E R S O N , H A L E ., 1969. H e a t tr a n s fe r a n d fi r e sp re a d . U S D A F o r e s t S e rv ., R e s . P a p . I N T - 69, 20p. I n t e r m t. F o r. a n d R a n g e E x p . S tn ., O g d en , U talı.

B Y R A M , G E O R G E M ., 1959. C o m b u s tio n o f fo r e s t fu e ls . I n fo r e s t fir e c o n tr o l a n d u se. K e n n e th P . D a v is, ed. M cG raıo - H ill B o o k Co., N e ıo Y o r k , 82p.

Ç A N A K Ç I O G L U , E ., 1985. O rm a n K o ru m a . İs ta n b u l Ü n iv e r s ite s i O rm a n F a k ü lte s i y a y ın la r ı. l.Ü . Y a y ın N o . 3315, O .F. Y a y ın N o . 376, X I X + J f86pp.

H U D G S O N , A T H O L , 1968. C o n tro l b u r n in g in e u c a ly p t fo r e s ts in V ic to ria , A u s - tra lia . J . F o r. 6 6 (8 ) : 6 0 1 -6 0 5 .

P H I L P O T , C H A R L E S W ., 1968. M in e ra l c o n te n t a n d p y r o ly s is o f se le c te d p la n t m a te r ia ls . U S D A F o r e s t S e r v . R e s. N o te I N T - 84, 4p. I n t e r m t. F o r. a n d R a n g e E x p .

S tn ., O g d en , U talı. ,

R A L P H , A . W I L S O N , J r ., 1982. A r e e x a m in a tio n o f fir e s p r e a d in fr e e - b u rn in g p o ro u s fu e l beds. U S D A F o r e s t S e r v . R e s. P a p . I N T - 289, 28p. I n t e r m t. F o r. a nd R a n g e E x p . S tn ., O g d en , U talı.

R O T H E R M E L , R I C H A R D C., 1972. A m a th e m a tic a l m o d e l fo r p r e d ic tin g fir e sp r e a d in lo ild la n d fu e ls . U S D A F o r e s t S e r v . R e s . P a p . I N T -1 1 5 , 4 0p. I n te r m t.

F o r. a n d R a n g e E x p . S tn ., O gden, U talı.

Referanslar

Benzer Belgeler

E rken çocukluk döneminde proje konularının çocukların yaşadıkları dünyaya ilişkin olması ve çocukların konu ile ilgili deneyime sahip olmaları, onların konuyu

O kul öncesi, ilkokul çocukları için tasarlanan Bank Street, erken çocukluk eğitiminde oyun temelli yaklaşımlardan biridir.. Günümüzde çoğu okul öncesi ve

İngiltere’nin ilk Orman Okulu, bir üniversitede öğrenim gören bir grup öğrenci ve onların eğitimcilerinin Danimarka’daki bir Orman Okulunu ziyaret etmesi ve

H igh Scope programı, yetişkinler ve çocukların kontrolü paylaştıkları ve çocukların öğrenmesinin yetişkinler tarafından gözlendiği bir programdır..

Head Start Programı.. B u program okul öncesi, bebekler ve küçük çocuklar için ABD’de en çok hükümet desteği alan programdır. Bu program, sağlık, tıbbi izleme

Portage erken eğitim programında çocuğun değerlendirmesinin yapılmasının ardından eğitim programı düzenlenmektedir Bu noktada yapılan değerlendirme sonuçlarına

K üçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) ilk olarak gelişimsel anlamda normal gelişim standardının altında gelişim gösteren bir diğer ifade ile

İ lk olarak 1994 yılında annelerin ihtiyaç analizleri yapılmış ve ihtiyaç üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olara annelere özel okuma yazma