• Sonuç bulunamadı

POPULASYON PARAMETRELERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "POPULASYON PARAMETRELERİ"

Copied!
14
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

POPULASYON PARAMETRELERİ

Populasyon: Benzer karakterlere sahip bireylerin oluşturduğu büyük (yüzlerce bireyden oluşan) gruplar

Örnek: Populasyonu temsil eden (ortak karakterlere sahip) küçük gruplar

Populasyon: Örneğe ait bireylerin benzeri olan tüm bireylerin oluşturduğu büyük gruplar

Örnekleme: Populasyonu temsil etmek üzere bir grup bireyin ayrılması

(2)

Türkiye’deki Akkaraman

koyunlar

Bir çiftlikteki Akkaraman

koyunlar

1 Baş Akkaraman

koyun 20 Baş

Akkaraman koyun

POPULASYON SÜRÜ KÜÇÜK GRUP BİREY

POPULASYON VE ÖRNEK

(3)

Populasyon: parametre Örnek: istatistik

Birey: veri

POPULASYON VE ÖRNEK

Populasyon: ortalama μ, variyans 2, standart sapma  Örnek: ortalama X-, variyans s2, standart sapma s

Populasyonu tanımlamaya yarayan (en iyi tanımlayan) parametreler; populasyon ortalaması ve standart sapması

Populasyon ortalaması (μ)

Populasyon standart sapması ()

POPULASYON PARAMETRELERİ

(4)

1 n

)2 x n - (x 2 ...

) x 2 - x 2 ( ) x 1- 2 (x

s

Variyans

s2

s 

n )2 x1 x

s Σ(

Standart Sapma

Variyasyon katsayısı .100 x

%v S

Standart hata

n S Sx

n S2

Sx2 Variyasyon genişliği R = Xmax – Xmin

POPULASYON PARAMETRELERİ

POPULASYON VE ÖRNEK

(5)

DAĞILIMLAR

POPULASYON PARAMETRELERİ

Verilerin sınıflandırılması sonucu sınıflarda belirlenen veri sayısının görünümü Normal dağılım

(6)

Basit Korrelasyon Katsayısı

Bileşik korrelasyon Katsayısı

Pozitif korrelasyon

Negatif korrelasyon

Doğrusal korrelasyon (Pozitif veya Negatif)

Doğrusal olmayan korrelasyon (Pozitif veya Negatif)

KORELASYONLAR

(7)

 Fenotipik Korrelasyonlar (r

P

)

 Genetik Korrelasyonlar (r

G

, r

A

)

 Çevre Korrelasyonları (r

E

)

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KORRELASYONLAR

Karakterler arasında veya karakterler ile çevre faktörleri arasında görülen ve birinin değişmesi ile diğerinin de değişmesi durumu

Bir faktör etkisiyle karakterlerin birlikte değişmesi durumu

(8)

1. Fenotipik

Korrelasyonlar

Bireylerin fenotipik değerleri kullanılarak hesaplanan katsayılar

İnek

No X karakteri Göğüs Çevresi

(cm)

Y karakteri Canlı Ağırlık

(kg)

1 136 200

2 138 208

3 130 190

4 135 202

5 138 200

6 140 220

7 132 190

8 150 190

2 2

2

2

Sy Sx

n y xy x

n y y

n x x

n y xy x

rxy

 

 

 

 

rxy = + 0.965

(9)

Özellikler

    Günler

Bafra Kuzularda canlı ağırlık

Süt emme  döneminde  günlük ortalama  canlı ağırlık artışı

14 42 70 98

Günlük süt verimi

14 0.561*** 0.487** 0.474** 0.425* 0.387* 42   0.706*** 0.750***  0.773**   0.792***

70     0.572***   0.667***   0.692***

98        0.546**   0.604***

Eklemeli süt verimi

14  0.457**  0.393* 0.389* 0.336* 0.301*

42   0.539*** 0.503**  0.479**   0.471**

70     0.543***  0.529***   0.532***

98        0.403*   0.570***

Günlük ortalama süt verimi 0.054  0.362* 0.549*** 0.557***  0.570***

Örnek: Koyunlarda süt verimi ile kuzularda büyüme arasındaki fenotipik korrelasyonlar

(10)

2 2

S x

n y xy x

n x x

n y xy x

b xy

 

 

 

 

 

byx = 2.658 kg

Regresyon

İnek

No X karakteri Göğüs Çevresi

(cm)

Y karakteri Canlı Ağırlık

(kg)

1 136 200

2 138 208

3 130 190

4 135 202

5 138 200

6 140 220

7 132 190

8 150 190

(11)

2. Genetik Korrelasyonlar

Bir sürüdeki bireylerin herhangi iki karakter bakımından toplamalı genotip (yaklaşık damızlık) değerleri arasındaki korrelasyon

Genetik korrelasyonların nedenleri

pleiotropy

bileşiklik

devamlı seleksiyon

(12)

3. Çevresel Korrelasyonlar

Çevre faktörleri, herhangi iki karakteri aynı veya zıt yönde etkileyerek bu karakterler arasında pozitif veya negatif korrelasyonlara sebep olabilmekte

(13)

r

p

=h

x

h

y

r

A

+e

x

e

y

r

E

rp=X ve Y karakterleri arasındaki fenotipik korrelasyon rA=bu iki karakter arasındaki genetik korrelasyon

rE=bu iki karakter arasındaki çevre korrelasyonunu hx=X karakterinin kalıtım derecesinin karekökünü hy=Y karakterinin kalıtım derecesinin karekökünü

ex: X karakteri bakımından çevrenin fenotipi belirleme derecesinin karekökü ey: Y karakteri bakımından çevrenin fenotipi belirleme derecesinin karekökü

1 hx2

ex ey 1hy2

Fenotipik, Genetik ve Çevre

Korrelasyonları arasındaki ilişki

(14)

Verim Özelliği r Sr

Doğum Ağırlığı

(1)

45. Gün Ağırlığı

(2)

75. Gün Ağırlığı

(3)

105. Gün Ağırlığı

(4)

180. Gün Ağırlığı

(5)

Toklu Kırkım Sonu Canlı

Ağırlığı (6)

Toklu Kirli Yapağı Verimi

(7)

1

r - 0.64** 0.51* 0.25 0.11 0.10 0.13

Sr   0.19 0.22 0.29 0.30 0.27 0.30

               

2

r 0.33** - 0.93** 0.73** 0.37 0.33 0.29

Sr 0.03   0.05 0.17 0.31 0.29 0.33

               

3

r 0.30** 0.86** - 0.93** 0.66** 0.37 0.27

Sr 0.03 0.01   0.04 0.19 0.26 0.31

               

4

r 0.32** 0.79** 0.94** - 0.88** 0.48* 0.21

Sr 0.04 0.02 0.01   0.08 0.23 0.32

               

5

r 0.27** 0.63** 0.76** 0.89** - 0.37 0.31

Sr 0.04 0.03 0.02 0.01   0.26 0.30

               

6

r 0.12* 0.35** 0.41** 0.46** 0.43** - 0.65**

Sr 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04   0.17

               

7

r 0.09 0.24** 0.29** 0.33** 0.25** 0.20** -

Sr 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04  

Orta Anadolu Merinoslarında büyümenin çeşitli dönemlerinde genetik (üstte) ve fenotipik (altta) korrelasyon katsayıları

Referanslar

Benzer Belgeler

Structural parameters (bond lengths and bond angles) and spectroscopic studies (IR and NMR) provide a basis for the structure elucidation of chemical

Kaynak: Levent TURAN Doç. E¤itim Fakültesi Fen Bilimleri E¤itimi Bölümü Bilim Teknik say› 361, sayfa 52.. ‹nsanda göz rengi yönünden kahverengi göz bask›n, mavi göz

A pedagogical experiment was conducted to study the effectiveness of the content of the physical education program in rhythmoplasty, Physical development and physical

Derne ğimizin Enerji Komisyonu başkanlığını yapmış olan elektrik mühendisi Arif Künar'ın yapmış olduğu ara ştırmalardan ve yazmış olduğu "Neden Nükleer

*Örnek: Bir A doğal sayısı; 18,20,24 sayılarına ayrı ayrı bölündüğünde kalan

• Populasyon büyüklüğünde dalgalanma ve populasyon darboğazı olduğu durumlarda etkin popülasyon büyüklüğü toplam popülasyon büyüklüğünden oldukça küçük olur..

Populasyondaki hayvan sayısı ve yoğunluğu hakkında kesin bilgi elde etmek yaban hayatı yöneticileri için oldukça zor işlerden biridir.. Veriler tahmin ve indisler

• Genellikle, bir populasyondaki tek bir genetik lokusu çalıştığımız zaman, bu lokusa ait alel dağılımlarının farklı genotipler taşıyan bireyler.