• Sonuç bulunamadı

YENİ ÜRÜN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YENİ ÜRÜN"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Mühendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 547 7

yeni

ürünler

Çeviri: Ceren KUZEYYELÝ

Uzaktan Monteli Manifold

Swagelok uzaktan monte edilen iki vanalý mani-fold panel montajlý olsa bile onun açýlý havalandýrma vanasýný harekete geçirmek kolaydýr. Bu kompakt monifold sýzdýrmazlýk aþýnmasýný en aza indirmek ve yuvayý korumak için dönmeyen, sertleþtirilmiþ iðne tasarýmý özelliklerine sahip olmakta ve uzun çalýþma ömrü

ve sýzdýrmaz kapama saðlamaktadýr. Dayanýklý, soðuk çekilmiþ gövde diþleri sistem ortamýndan yalýtýlmakta ve bir paslanmaz çelik tabaka ile kir ve tozdan korunmaktadýr. Firmanýn ürün serisine en son eklenen manifoldu 316 paslanmaz çelik konstrüksiyona, 93

°

C'da 413 bar iþletme basýncýna ve renk kodlu vana etiket halkalarýna sahiptir.

Temmuz 2005 Mechanical Engineering dergisinden çevrilmiþtir. Ýletiþim için: http://www.memagazine. org

Çevirici Tüp Sistemi

Firmanýn yeni SuperCylinder ürünü, geniþ kapasiteli çatal mafsal harekete geçirici (aktüatör) serisi saðlamak için mekanik harekete geçirici bileþenlerine hassas kýlavuzlu çevirici tüp sistemini eklemektedir. Polimer yataklarda

kayan taþlanmýþ ve krom kaplama bir çevirici tüp aþýnmaya dirençli olarak tasarlanmaktadýr. Üreticiye göre, bu kýlavuzlu montaj SuperCylinderlerin basýnçlý yüklerde geleneksel çift çatal mafsallý mekanik harekete geçiricilere göre daha büyük strok uzunluklarý gerçekleþtirmektedir. Tüp sistemi tarafýndan vidanýn sarýlmasý onu çevresel kirleticilerden korumakta ve yaðý sýzdýrmamakta, böylece daha az bakým gerektirmekte ve daha uzun çalýþma aralýklarýna olanak vermektedir. Tüp sisteminin dik açýlý (bir C-yüzü adaptörüne bir motoru düz olarak kullanarak) ve paralel (bir flaþlý adaptöre bir motor ve diþli redüktör kullanarak). iki ana düzenlemesi bulunmaktadýr. Üretici yüksek kapasite ve yüksek hýz gerektiren kritik uygulamalar için SuperCylinderleri önermektedir.

Temmuz 2005 Mechanical Engineering dergisinden çevrilmiþtir. Ýletiþim için: http://www.memagazine. org

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(2)

Mühendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 547

yeni

ürünler

8

tor sürücüler, 200'ün üstünde hareket eksenini de yönetecek olan bir tam fonksiyonlu makina kontrolörü ve bir serbest yazýlým ortamý içeren ürün, bir Ethernet dostu makina kontrol mimarili makina yapýmlarý saðlamaktadýr. Bununla son kullanýcýlarýn yerel ve geniþ alan aðlarýna eklemesiz baðlanmalarý ve daha basit sistem inþasý ve komisyonunun saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Baldor ayrýca azalan kablolama, hemen hemen her uygulama için tek bir kontrolör kullanabilme yeteneði ve açýk pazardan en ekonomik donanýmý seçme özgürlüðü gibi avantajlarý da sunmaktadýr. Baldor'un Mint dili sistem inþacýlarýna Ethernet uyumlu makina kontrol donanýmýný kullanmalarýna olanak vermektedir. Firmanýn sunduðu ürün yeni NextMove e100 kontrol platformunu kullanmaktadýr. Kompakt panel montaj paketi sürücüler, kodlayýcýlar, að geçitleri gibi 200'den fazla Ethetnet Güç hattý cihazlarýný kontrol edebilen bir gerçek-zaman çekirdeðine ve ayrýca bir makina kontrol tamamlayýcýsýna ve baðlama özelliklerine sahiptir.

Temmuz 2005 Mechanical Engineering dergisinden çevrilmiþtir. Ýletiþim için: http://www.memagazine. org

Evirici (Inverter) Ýþ Motorlarý

Pacesetter ac evirici iþ motorlarý, diþli motorlarý ve ac deðiþken hýz kontrolleri küçük bir pakette çýkýþ gücü için tamamen yeni motor ve diþli baþlýklarý içermektedir. Yeni evirici iþ diþli motor uygulamalarý fabrika otomasyonu, makina takýmlarý, konveyörler ve malzeme taþýma ve paketlemeyi kapsamaktadýr. Evirici-dereceli mýknatýs kablosu ve F Sýnýfý yalýtým sistemi eviricinin neden olduðu sivri empülsiyonlara ve korona zararýna karþý koruma saðlamaktadýr. Pacesetter motor ve diþli motorlarý evirici ürünlerin geniþ bir aralýðý ile 1/25 ile 0 hp aralýðýnda, 230 V ac, 60 Hz, 3-faz olarak bulunmaktadýr. Diþli motorlarýn çýkýþ mili üstündeki iðneli yataklar artmýþ yük kapasitesi ve uzun ömür saðlamaktadýr. Diþli motorlarý

kalýcý olarak yaðlanmakta ve hiçbir bakým gerektirmemektedir.

Temmuz 2005 Mechanical Engineering dergisinden çevrilmiþtir. Ýletiþim için: http://www.memagazine. org

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Yeni Makina Kontrol

Platformu

Baldor sanayi- Standard Ethernet Powerlink protokolünü kullanarak makina ve hareket kontrol sistemlerinin yürütmesi için ürünler piyasaya sürmektedir. Servo

Referanslar

Benzer Belgeler

Ürünün fiziksel veya kimyasal olarak hatalı kullanıma maruz kalması veya ihmalkârlık dahil olmak üzere müşteri tarafından herhangi bir şekilde yanlış kullanılması

Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyesi

Rus yönetimi altında olan Türk halklarının mücadele tarihinde önemli bir yeri Fatih Kerimi hayatı boyunca Tatar Türklerinin gelişimi ve milli bilinçle

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora

Hafif Düzey Destek Konforlu, ayak bilek desteği Orta Düzey Destek Baskıyı azaltır ve esneklik sağlar Orta Düzey Destek Bunyon rahatlatma bölgesi, ayak fasyasını toparlar

Hava girişi A‘dan yapıldığında hava pistonları dışa doğru zorlar ve pinyonun saat yönünün tersine dönmesine neden olur. Hava Girişi A‘dan kesildiği zaman, kurulmuş

Toplanan bilgilerin ilgili tarihte geçerli olan mevzuata göre tüm teşvik ve destek programları ile karşılaştırılması.. Mevcut ve muhtemel faaliyet ve projelere ilişkin

Entegre ve standartlaştırılmış Güvenli Teşhis Erişimi (Secure Diagnostic Access) çözümü ile Bosch, ESl[tronic] 2.0 Çevrimiçi diyagnoz yazılımı aracılığıyla