8.SINIF LGS TÜRKÇE AMAÇ NEDEN KOŞUL TESTİ VE CEVAPLARI

121  Download (0)

Tam metin

(1)

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

1. Bir yargının yapılma amacıyla birlikte anla-tıldığı cümlelere “amaç-sonuç” cümlesi

de-nir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-so-nuç” ilişkisi vardır?

A) Balığa çıkmasa kendini kötü hissediyor. B) Ahmet Maraşlı, okumayı sevdirmek için

bir kitap hazırladı.

C) Önümüzde bir dere çağlayarak akıyordu. D) Tek başına tüm odunları taşıdığı için çok

yorulmuştu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula

bağlılık” vardır?

A) Bir önceki evleri çok eski olduğundan bu

eve taşındılar.

B) Dinlese ona gerçeği anlatacağım

aslın-da.

C) Son yazısında gençlerin mizah

anlayışı-na da değinmiş.

D) Konuyu anlamak için biraz araştırma

yap-tım.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam

özeliği yay ayraç içinde yanlış verilmiş-tir?

A) Birbirimize saygı gösterirsek çok daha

huzurlu yaşarız. (koşul-sonuç)

B) Bana inanmadığından konuyu bir de

ar-kadaşıma sordu. (sebep-sonuç)

C) İnsanlara saygı gösterirseniz onlardan

saygı görürsünüz. (koşul-sonuç)

D) Ağlamamak için kendini tutuyordu.

(se-bep-sonuç)

4. 1. Yazılarını yazmak üzere deniz kenarına giderdi.

2. Çok çalıştı da başarılı oldu.

3. Annesi üzülmesin diye hukuk okumak is-tiyor.

4. Akrabalarını ziyaret etmeye Kütahya’ya gitti.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi

“sebep-sonuç” cümlesidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir ey-lemin yapılmasına bağlı olduğu cümlelere

“koşul cümlesi” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul

anlamı” vardır?

A) Biraz dikkat ederseniz çevrenizde ne

ka-dar çok hayvan yaşadığını fark edersi-niz.

B) Buradan geçen hayvan büyük ihtimalle

bir kurttu.

C) İşaretleri görmek için çok uzaklara

gitme-ye gerek yok.

D) Bu yazıyı okuduğundan hayvanlar

hak-kında bilgi sahibi oldu.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç-so-nuç” ilgisi vardır?

A) Geyikler boynuzlarını ağaçlara

sürttükle-ri için ağaçların kabuklarında izler oluş-muş.

B) Yaban ördekleri sıcak ülkelere göç etmek

için hazırlanıyorlar.

C) Kar yağarsa hayvan izlerini takip etmek

kolaylaşır.

D) Doğayı sevdiği için hafta sonları ailesini

(2)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 1

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Amaç, Neden, Koşul Cümleleri

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. 1. Yarın sabah tarlaya tütün toplamaya

gi-deceğiz.

2. Eğlenceye düşkünlüğü yüzünden elinde avucunda ne varsa sattı.

3. Seviyorum diyebilseydi belki gitmesini en-gelleyebilirdi.

4. Küçük çocukları sevdiği için ana sınıfı öğ-retmeni oldu.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi

“amaç-sonuç” cümlesidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. (1)Sadece bir çatısı ve üç duvarı olan bara-kaya gittik. (2) Bildiğimiz anlamda kapı ve pencere yoktu. (3) Burası sadece güneşten korunmak için yapılmıştı. (4) İçeride ısı da-ha yüksekti çünkü taşlarla çevrili bir çembe-rin ortasında bir ateş yanmaktaydı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi

“amaç-sonuç” cümlesidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” anlamı yoktur?

A) Şu ottan bir tutam kaynatıp içersen

ök-sürüğüne iyi gelir.

B) Yeni buluşlar yapmak için ekibini kurdu. C) Bu kümese yaklaşmazsanız iyi olur. D) Oyunun sonunda birinci ol, sana

istedi-ğini alırım.

10. “Güneş öylesine parlaktı ki yürürken gözle-rimi kısmak zorunda kalıyordum.” cümle- sindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin han-gisinde vardır?

A) Yürürken kadınların biri kayboldu ve

bi-raz sonra tekrar ortaya çıktı.

B) Ormandaki karınca yuvasında

neredey-se iki santim büyüklüğünde karıncalar vardı.

C) O an arkadaşlarımın hepsinin bana

ga-rip gaga-rip baktığını hissettim.

D) Sanayi atıkları bölgedeki hayvanların

ya-şamını etkilediğinden çevreciler sık sık eylem yapıyordu.

(3)

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi

“amaç-so-nuç” cümlesidir?

A) Borcunu erkenden ödemek için mağaza-ya girdi.

B) Söylenenleri anlamadığından sorulan

şeylere ilgili ilgisiz cevaplar veriyordu. C) Ekonomik durumu iyi olmadığı için bir sü-re daha akrabalarının yanında yaşadı. D) Dikkatini toplarsa daha başarılı olacak-tır. 2. (1) Eğer çalışmaz ve sizden öncekileri geç-mezseniz zor durumda kalırsınız. (2) Düşman bir kez daha tepeyi ele geçir-meye gelmişti. (3) Gördüğü manzaraya katlanamadığından oradan ayrıldı. (4) Geldiğiniz yoldan geri dönüp 3 km son- raki sapaktan sola dönerseniz aradığınız kö-ye ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ay-nı anlam ilişkisi vardır?

A) 1 ve 3 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı

“gerekçesiyle birlikte” verilmiştir? A) Çocuklar dikkatleri kendi üzerlerinde top- lamak için değişik davranışlar sergileye-bilirler. B) Çocuklar genellikle kendilerini değersiz hissettiklerinden alışılmışın dışında tep-kiler gösterirler. C) Çocuk yetiştirirken anne ve babanın be- lirlenen kuralları aynı ciddiyetle uygula-ması gerekir. D) Çocukları sağlıklı bireyler olarak yetiştir-mek için onlarla doğru bir şekilde iletişim kurmalıyız. 4. (1) Yolda rahat konuşalım diye beni yanına bindirdi. (2) Dışarıdaki gürültü yüzünden konuşamı-yorduk. (3) Eğer buraları temizlemezsen burası ya-şanmaz bir hal alır. (4) Sıcaklar dayanılmaz bir hal alınca eve klima aldılar.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi-sinde “amaç-sonuç” ilişkisi vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Bir eylemin, yapılma nedeniyle (sebebiyle) birlikte anlatıldığı cümlelere “neden (se-bep)-sonuç cümlesi” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi

“sebep so-nuç” cümlesidir?

A) Kuşları gözlemlemek için çok uzaklara

gidiyordu. B) Kuş türlerini tanımak amacıyla her gün araştırma yapıyor, kitap karıştırıyordu. C) Hatta kuşları gözlemlemeye bir dürbün bile aldı. D) Çok araştırma yaptığı için adı “kuşçu”ya çıkmıştı. 6. Kitap okumak…

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle ta-mamlanırsa “amaç-sonuç” cümlesi olur? A) onun her gün zevkle yaptığı bir işti. B) ve resim çizmek çok hoşuna gidiyordu. C) maksadıyla odasına çekildi.

(4)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 2

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Amaç, Neden, Koşul Cümleleri

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. (1) Yanlış anlaşılmamak için sözlerini tarta-rak konuşuyordu. (2) Doğru iletişim sağlandığında huzurlu ve mutlu olmak zor olmayacaktır.

(3) Birbirimize saygı göstermediğimiz tak-dirde huzursuzluk artar.

(4) Çok sert konuştuğundan karşısındaki in-sanlar ona kırıldı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangile-rinde “koşul” anlamı vardır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

8. (1) Dört tarafımda yüzlerce hatta binlerce kuğu var. (2) Kendimi çok şanslı hissediyo- rum, bir süre kuğuları izliyorum. (3) Bu za-rif kuşlar yem bulmak için uzun boyunlarını suya daldırıp çıkarıyor. (4) Bu arada her bir- kaç dakikada bir gruplar halinde havalanı-yorlar, aynı anda başka bir grup suya iniyor.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi-sinde “amaç-sonuç” ilişkisi vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula

bağlılık” vardır? A) Yağmur bitsin, birlikte alışverişe gideriz. B) Baştan beri böyle çalışmadığı için şimdi pişmanlık duyuyor. C) Konuyu daha iyi kavratmak amacıyla bir etkinlik yaptırdı.

D) Seninle konuştuğumuzda bana bunları

söylememiştin. 10. (1) Su maymunu Türkiye doğasında eski-den beri bulunan yerli bir tür olmadığı için pek fazla bilinmeyen gizemli bir hayvandır. (2) Boyu kuyruk dahil bir metreye, ağırlığı da sekiz kilograma yaklaşabiliyor. (3) Görü-nümü iri bir sıçana benziyor. (4) Bu yüzden zaman zaman etrafta görülen bu hayvanlar “Devasa sıçanlar görüldü.” şeklinde endişe-ye neden olabiliyor.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-de yargı “gerekçesiyle” birlikte verilmiş-tir?

(5)

CÜMLEDE ANLAM TEST-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D B A B A C B D TEST-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B A D C C C A A TEST-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B B C D D A B B TEST-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D D B A C A D C D C TEST-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B C B B B C B C A TEST-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C A A C A B A B C TEST-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C C D C D B C A C B A D TEST-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C C B C A A A A B TEST-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D B C A C C D C A D TEST-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C D A B D C B C TEST-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A A A B A C D D A

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :