• Sonuç bulunamadı

[T.C. Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü tarafından dernek durumunun bildirilmesi hakkında Rebia Tevfik Başokçu'na gönderilen yazı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[T.C. Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü tarafından dernek durumunun bildirilmesi hakkında Rebia Tevfik Başokçu'na gönderilen yazı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T C.

V

A n k a ra V ilâ yek

Em ni y rr M úd r > »-iu $0 Ş I . B I .

i l ___ ... . _

u 1011/

_

T7(cZr> ^ ^ g^/l/1959 özü: Dernek durumunun b ild ir ilm e s i Hk.

ttebia T e v fik Başokçu

Türk-A meri kan Çocuk Kültür Derneği Başkanı .

O Zıya Grökalp Cd.Ho:31 de.

Ankara

D ern eğin iz nizamnamesinin 11 in c i maddesi gen el kurulun her y ı l ocak a yı iç in d e y a p ıla c a ğ ın ı âmir bulunmasına rağmen kuruluş t a r ih in iz olan 7/1/1955 ta rih in d en b e ri nizamnamenizin bu hükmünün y e rin e g e t ir ilm e d iğ i dosyanızın tetk ik in d en a n la ş ılm ış t ır .

Bu hususta Dernek Merkezi olarak g ö s te r ­ d iğ in iz Y en işeh ir Sümer sokak 16 numaralı y e r ­ de D ern eğin izin bulunmadığı, B irleşm iş M i l l e t ­ l e r Çocuklara Yardım Fonu m ü m essilliği y a z ı­ sından a n la ş ılm ış t ır .

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu nedenle artık odun hammaddesi taşıma çalışmalarında meta-sezgisel yöntem olarak adlandırılan Genetik algoritma, Tavlama benzetimi, Tabu arama, Karınca

Bu çalışmada Çoruh nehrinde bulunan 6 familya içinde 18 balık türünün sıcaklık, oksijen, besin ve habitat istekleri incelenerek, su sıcaklığının

[r]

Yabani kiraz üretimine katkıda bulunmak amacı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesinden 10, 20 ve 30 Haziran 2006 tarihlerinde olmak üzere 3 farklı zamanda

Gerek estetik gerekse güvenlik açısından yapılan tüm aydınlatmalarda ışık miktarının, aydınlatma elemanının ve aydınlatma yönünün doğru ayarlanması

[r]

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nda farklı programlarda öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman özellikleri ile

‘Bir sürgünlüktür aşk/ (Sevgilim, bir­ den böyle dedim.)’ dizelerindeki gibi ko­ nuşma dilinden de sıkça yararlanan şa­ irin vazgeçemediği temaların yanı sıra tüm