• Sonuç bulunamadı

[T.C. Maarif Vekaleti Galatasaray Lisesi mezuniyet imtihanları hakkında bilgilendirme yazısı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[T.C. Maarif Vekaleti Galatasaray Lisesi mezuniyet imtihanları hakkında bilgilendirme yazısı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T * T » 6 $ i» 2-3>9

S u ret

1 ____ 13u y ı l l i s e , m u allim v e o r t a m e k t e p le r in in m ezu n iyet im t ih a n la r ın a t a b i olm ayan s ı n ı f l a r ı n d a t e d r i s a t 16 / H azıran t a r i l l i n e . kadar devan e d e c e k t i r .

2 Bu t a r i h t e n H a z ir a n g a y e s in e k a d a r b i r t a r a f t a n itmam

e d ile m iy e n d e r s l e r i l e ic m a le a l â k a s i olmayan d e r s l e r i n t e d ­ r i s i n e devam e d i l e c e k d iğ e r t a r a f t a h b i t e n d e r s l e r ic m a l e t t i ­

r i l e c e k t i r . Bu müddet z a r fın d a son yoklama (k a n a a t) n o t l a r ı

t e s b i t o lu n a c a k t ır .

3 _30/ H aziran d a m ektep t a t i l o lu n a c a k t ır T a le b e y e a i t n o t l a r da bu t a r i h t e m u a llim le r t a r a fın d a n m ektep id a r e s in e v e r i l m i ş - bulunacc k t ı r .

4 _10/Temnuz t a r i h i n d e n o t l a r m a h a llin d e bulunan t a le b e y e t e v ­ s i e d i l e c e k t i r . L e y l i l e r d e n başka b i r şehre- g it m iş o la n la r a a i t n o t l a r i s e te a h h ü tlü b i r n e’:tup i l e v e l i l e r i n e g ö n d e r i­ l e c e k t i r .

5 ____ m ezu n iyet im tih a n la r in a l/ Temmuz t a r ih in d e b a ş la n a c a k t ır k e y f i y e t i n a la k a d a r bilumum m e k te p le re tam im i i ercu d u r efen d im

7/5/929 I.Ia a r if V e k i l i

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir zamanlar padişah ve saray erkanına hizmet veren Çadır Köşkü, şimdi herkese açık.. Sessizliğe ve yeşile hasret İstanbullu için mükemmel bir

Napolyon hakkındakl eserde şu satırlara zihnim takılmıştı: «B ir İnsan önünde haksızlık çığırı açtı mı, aynı zamanda bir mahvolma çığırı açmış

Ayşe Sıtkı, Nâzım Hikmet’le karşılaşmasını da şöyle anla­ tıyor: “ Sabahattin çok beğendiğimi ve sevdiğimi bildiği Nâ­ zım Hikmet’le beni

duvardaki büyük fotoğraf-kir kakıma meslektaşı sayılan- cumhuriyetin ilk yıllarından keri fotoğrafçılığa tutkusu ile tanınan,dönemin İçişleri Bakanı,merhum

Avrupa'da rafine şeker (o dönemdeki adıyla kelle şekeri) üretildiğim duyup OsmanlI'ya getirip akide üretimi için ilk kullanan Hacı Bekir. Lokumu buğday unu yerine o tarihte

1946’dan bu yana Fransa, İngiltere, ABD, İtalya, Brezilya, İsviçre, Hindistan ve Mısır’da yapıtları sergilenen Ferruh Başağa’nm İstanbul, Ankara,

George tarafından takdirname alan ve birçok A v - rupa ülkesine silah satarak casusluk yapan Satvet Lütfü Tozan'ın Darüşşafaka'ya ölümünden önce evi ile

Pitter ve arkadafllar› (34) taraf›ndan yap›lan çal›fl- mada, uygun antibiyotik kullan›m›, s›k aral›klarla pansuman ve gere¤inde cerrahi debridman ile izlenen

Subjects were randomly assigned to receive (1) acupuncture by inserting disposable, sterile needles over five points on the back or (2) a single intramuscular injection of 50

[r]

difficile infection-associated reactive arthritis (CDIAReA) in a child, who developed severe diarrhea and a knee effusion following a course of oral antibiotic treatment.. Our

萬芳醫院邱文寬醫師淺談「乳房重建」

The repeatability of facial soft tissue thickness measurements at 10 standard anatomical landmarks was evaluated using lateral X-ray images obtained from 50 adult subjects..

Kiralite özelliğine sahip molekülleri ayırma yolunda daha kat edecek yolumuz var, ama çalışmamızın tarım, gıda ve ilaç endüstrileri için çok şey vaat

Atatürk öldüğü zaman şimdi mil­ letvekili olan ablam Tezer Taş- kıran’a bir mektup yazan babam ki, iki seneden beri yüzünü gör­ müyordu ve onun menkubu

Prolonged measurements of QT and corrected QT (QTc) dispersions show the electrical instability of the myocardium and predisposition to arrhythmias associated

Senem Betü’in pastalarının pandispanyaları olgun ve dolgun, kreması ölçülü, süsleri güzel mi güzel.... Pastaların üzerini doğal çiçeğe benzer, şekerden

Kısaca uzaktan eğitim, öğrenci sayısının ve eğitime olan talebin artması, küreselleşme ile birlikte meydana gelen iş ve çalışma hayatındaki değişiklikler gibi

-B atarya Eokak

Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir vergi

Results: Nasal obstruction frequency and severity scores in patients treated with both radiofrequency and lateral displacement on post-operative days 3, 5 and 7 were found to

But premenstrual dysphoric changes have been reported in more than 2/3 of women with life time major depressive disorder.. In our study; we aimed to investigate the frequence of PMS

In the present study, cholesterol levels of the patients with borderline personality disorder in which impulsivity, aggressive behaviors and suicide attempts are clearly