• Sonuç bulunamadı

Türkiye'de Kalıcı Kalp Pili Iınplantasyonunun Durumu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türkiye'de Kalıcı Kalp Pili Iınplantasyonunun Durumu "

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tiirk Kardiynl Dem Arş 2004:32: 115-116

EDİTORYAL YORUM

Türkiye'de Kalıcı Kalp Pili Iınplantasyonunun Durumu

Doç. Dr. İzzet ERDİNLER

Siyanıi Ersek Cöğiis Kalp l'e Damar Cerrahisi, Kardiyoloji Böliimii, İstanbul

Türk Kardiyoloji

Derneği,

Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji

Çalışma

Grubu

tarafından hazırlanan

ve Tü rk Kardiyoloji

Derneği Arşivi­

nin bu

sayısında yayınlanan

"Türkiye'de 2000, 2001 ve 2002

yılı kalıcı

kalp pili bildirimlerinin

değerlendirilmesi" başlıklı

makaley i ilgiy le okudu m

(1 >.

Türki ye'deki toplam 40 hastaneden

alınan kalıcı

kalp pili implantasyonuna ait bilgi- ler makale içinde

değerlendirilmektedir,

ancak Türkiye'de pil takan merkez

sayısının

çok daha fazla

olması

ve belirt ilen listede çok

sayıda

kalp pili

taktığı

bilinen

bazı

merkezlerin

Çalışma

Grubuna verilerini

yollamamış olduğunun

dik- kati çekmesi nedeni ile

yayın

kurulunun

isteği

ile

aynı

döneme ait bilgiler o

yıllarda

kalp pili satan firmalardan da

derlenmiş

ve bu konu

tartı­

şılmıştır.

2000-2002

yıllarında

kalp pili satan firmalar Türkiye

çapında

7 1 ila 82

ayrı

hastanede kalp pili implantasyonu

yapmışlardır.

Bu s ürelerde implante edilen kalp pili

sayıları

kalp pili mod-

larına

göre Tablo 1 'de

verilmiştir.

Bu tab loda ilk dikkati çeken nokta implante edilen ka lp pili

sayılarının düşüklüğüdür.

Ülkelerin

kalıcı

kalp pi li implante etme

sayıları karşılaştırılırken

her bir mil yon nüfus için

kalıcı

kalp pili implantas- yo n ve implantasyon

yapılan

merkez

sayıları

değerlendirilmektedir.

Ülkeler

açısından

belirti- len parametreler büyük

değişiklikler

göstermek- tedir. Devlet

İstatistik

Enstitüs ü verilerine göre 2000

yılında

ül kemizin nüfusu

yaklaşık

68 mil- yo ndur

(2)_

Türk iye'de 2000-2002

yılı kalıcı

kalp pili

takılma sayılannın ortalaması

her bir mi lyon nüfus için yeni implantasyon

sayısı

27, pil takan merkez

sayısı

ise 1 .2'dir. Bu

sayılarla

ülkemi z

Doğu

Avrupa ülkelerinin gerisinde kal-

dığı

görülmektedir.

He r milyon nüfus için yeni impl antasyon, kalp pi li

takılan

merkez ve ortalama gay ri safi mil li

hasıla

(GSMH) yönünden

karşılaştırma yapıldı­ ğında

Avrupa içinde de

anlamlı farklılıklar

mevcuttur.

Batı

Avrupa'da yeni implantasyon

sayısı, Doğu

Avr upa'dan 2 kat

fazladır,

her mil - yon nüfus iç in 400'dür. Kalp pili

takılan

merkez

sayısı, Doğu Avrupa'nın

3

katıdır. Örneğin

2000

yılı

nüfus

sayısı

verile rine göre nüfusu ül - kemizden az olan

İtalya'da

397 ka lp pi li imp- lante edilen merkez

vardır. Yukarıda

da be lirtil-

diği

gibi bu

sayı

ülkemizdeki merkez

sayısının yaklaşık

5

katıdır. Batı Avrupa'nın

ortalama

GSMH'sı, Doğu

Avrupa'dan 4 kat

fazladır.

Tür- kiye'nin

kişi başına GSMH'sı Doğu

Avrupa ül- kelerinden

düşüktür.

Bu rakam 2000'de 2965 dolar iken, 2001

yılında

2 123 dol ara

inmiş,

2002'de 2584 dolara

çıkmıştır.

Ülkelerin

GSMH'nın

yüzdesi olan

sağlık

harca-

maları,

yeni implant kalp pili

sayılarını

belirle- mede kritik rol oynar. Bu oran

Batı

Avrupa'da

%8.3,

Doğu

Avrupa'da %5.4, Türkiye'de

%3 .3'tür. Tablo 2'de kalp pili ve ekonomik in- deksler

arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Ülkemizi n

sağlık

organi zasyonu, hekimlerin kalp pi li

indikasyanlarını

bil meleri ve günlük pratikte

kullanmaları

da kalp pili

implantlarının sayısını

etkilemektedir.

Türkiye'de kalp pili

takılına oranlarının düşük­

lüğünü açıklayan diğer

önemli parametre nüfus

yapısıdır.

Dünya

Sağlık

Örgütünün verilerine göre

(4),

Türkiye'nin nüfusun un 60

yaş

ve üstü

oranı

%8, 65

yaş

ve üstü

oranı

%5.5, 80

yaş

ve üstü

oranı

%0.7'dir.

Örneğin

Almanya'da bu oranlar

sırasıyla

%23.2, % 16.3 ve %3.5'dur. Al-

manya'nın

nüfusunun 60

yaş

ve üstü

oranı

Tür-

Yazışına adresi: Si yanı i Ersek Göğüs Kalp Daınar Cerrahisi Merkezi, istanbul Tel: (02 16) 349 91 20 (420 1)

Alındığı tarih: ı 7 Şubat 2004

ı 15

(2)

Tiirk Kardiyol Dem Arş 2004; 32: 115-116

T~?lo 1. 2000-2002 yılları arasında implante edilen kalp

pılı sayıları ve modlara göre dağılımı

Pil Modu 2000 2001 2002

vv

ı 296 385 320

VVIR 289 433 414

YDD 173 277 199

VDDR 324 429 377

DDD 92 101 116

DDDR+Antitaşikardik 385 561 443

kalp pilleri

Bivenıriküler kalp 16 38 20

pilleri

Toplam 1575 2219 1869

kiye'nin 3

katıdır.

Almanya'da 850 merkezde 41.230 kalp pili implante edilmektedir.

Her bir milyon nüfus için yeni implantasyon ve merkez

sayısının düşüklüğü çeşitli

nedenlere

bağlı

olabilir. Ülkelerin GSMH, GSMH'den

sağlığa ayrılan

pay, ülkelerin

sağlık

organizas-

yonları

ve hekimlerin

eğitim

düzey i belirleyici olab ilir.

İlk iınplantasyon

verilerinde ortalama

yaş değerlendirildiğinde

ülke mizin Pola nya'da- ki

sayılara yaklaştığı

görülm ekted ir. Poton-

ya'nın

60

yaş

ve üstü nüfus

oranı

Türkiye'nin 2

katıdır <4

> . 1999

yılında

Polanya'da 1 m ilyon nüfus için implantasyon

sayısı

200'den, kalp pi- li im plantasyon m erkezi de 1.5'dan

fazladır.

Tablo 2'de 65

yaş

ve üstü milyon nüfus için Al- manya, Polanya ve T ürkiye'de implante edilen kalp pili

sayıları

verilmektedir. Polanya'd a 65

yaş

üstü kalp pil i im plan tasyon u Türkiye'nin 3.4

katı

olarak

hesaplanmıştır.

Kalp pili impl antasyonu

sırasındaki

elektrokar- diyografik bulgular

değerlendirildiğinde

Türki- ye'de daha çok atriyoventriküler blok nedeni ile pil

takıldığı

görülmektedir. Hasta sinü s sendro- mu nedeniyle kalp pili

iınplantasyonu oranı

dü-

şüktür.

İlk

implantasyon için seçi len pil

modları

A vru-

pa'nın

bütününde önemli

coğrafi farklılıkları

göstermekted ir. Avrupa'da daha çok iki

odacıklı

kalp pilleri terc ih edilirken,

Doğu

Avrupa'da

116

Tablo 2. Kalp pili ve ekonomik indeksler!Ji Parametreler U atı Doğu

Avrupa Avrupa Türkiye

Kişi Başına 20.693 4.191 2.584 Gayri Safi Milli Hasıla ($)

Toplam Sağlık harcaması 166* 8.640* 8 (milyar S)

Her milyon nüfus için 6.36±3.29 1.86±2.71 1.2 kalp pili merkezi

65 yaş ve üstü milyon

nüfus için kalp pili implarıtı 3.076* 1.640* 480

*

Belirlifen sayılar Almanya ve Po/nuya için ı·erilmişlir.

daha çok tek

odacıklı

kalp pilleri implante edi l- mektedir. Ülkemizde de iki

boşluklu

kalp pili

iınplantasyonu

artmakta beraber hala

Batı

Av ru-

pa'nın

geris indedir.

Örneğin

Yunanista n'da iki

odacıklı

ka lp pili

oranı

% 55 iken, Ru sya'da

%7'dir

<3

>. Atriyal tek

boşluklu

kalp pili oran lan ülkemi zde Avrupa ülkeleri

ortalamasına yakın­ dır.

Dikkat çek ici en önem li özellik VDD (R) kalp pillerinin ülkemi zde oldukça

sık takıldığı­ dır.

Bu kalp pillerinin

takılma amacına

ne kadar hizmet

ettiği

ülkemiz iç in uzun dön emli takip

sonuçları

ile

değerlendirilmesi

gerekmek tedir.

Ülkem iz için ka lp pi li implantasyon ve pil mer- kezlerinin

sayılarının düşük olduğu açıktır.

Bu- nun nedenleri ül kenin

gelişmişlik

düzey i, nüfus

yapısı, sağlık

organizasyonunun durum u ve he- kimlerin

eğitim

düzeyleri il e

açıklanabilir.

Ül- kemizin ekonomik

gelişmişlik

düzeyi ve

sağlığa ayrılan

pay

arttıkça,

yeni merkezler kurulup semptom lar daha fazla

tanınıp

tedavi edildikçe kalp pili implantasyon

sayıları

artabilir.

KAYNAKLAR

1. Karaoğuz R, Yazıcıoğlu N, Özin B, Mercanoğlu F, Tez- can UK: Türkiye'de 2000, 2001 ve 2002 yılı kalıcı kalp pili bildirimlerinin değerlendirilmesi. Türk Kardiyol Dern Arş

2004; 32: 117-124

2. 2000 Genel Nüfus Sayımı. T.C. Başbakanlık Devlet İs­

tatistik Enstitüsü. http:\www.die.gov.tr

3. Vardas PE, Ovsysclıer ZI: Geographic differences of pa- cemaker implant rates in Europe. J Cardiovasc Electroph- ysiol 2003; 13:S23-6

4. WHO Colloborating Cenıre on Surveillance of Cardio- vascular Diseases Infobase.uotıowa.com

Referanslar

Benzer Belgeler

Ekokardiyografik incelemede biküspid aort kapa¤›, hafif aort kapak darl›¤›, orta derecede aort kapak yetersizli¤i, hafif mitral kapak yetersizli¤i belirlendi.. Hastaya

2004 yılında kliniğimizde mitral ve triküspit meka- nik protez kapak değişimi uygulanan 58 yaşında kadın hastaya, 2009 yılında çar- pıntı ve presenkop

Hemodinamik parametrelerin değerlendirilmesin- de, atım hacmi (ml), SVÇY kesitsel alanının SVÇY hız-zaman integrali ile çarpımından; kardiyak debi (ml/dk), atım hacmi ve

Kalıcı kalp pili uygulamalarında apikal pacinge alternatif olarak seçilebilecek bir diğer elektrod yerleşim böl- gesi sağ ventrikiil ç ıkış yoludur (SVÇY)..

alınan 3 kan kültürünün tamamında veya 4 ve daha fazla kan kültürünün çoğunluğunda enfektif endo- kardit için tipik mikroorganizm aların üre mesi. 2)

venıriküler, ventrikül içi ve ventriküller arası ileti gecikmesi olan dilaıe kardiyomiyopatili hasıa grup- lannda bivenıriküler kalp pili tedavisinin fonksiyo- nel

ASD primum nedeni ile operasyon uygul anan bir has tada, operasyon sonrası AV tam blok nedeni ile uygulanan endokardiyal kalı cı kalp pili istenmeyen şekilde sol

senkop atakl arı olan eğik masa testi poz itif 20 hasta- da DDI kalıc ı kalp pilinin et k inliğini retrospektif analizle değerlendirmişl erd ir.. Ç ift odacık lı kalp