key…reel bir sabit olmak üzere bir f (t) fonksiyonunun key…basamak- tan türevini

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2 KES· IRL· I TÜREV VE · INTEGRALLER

Bu bölümde diferensiyel ve integral notasyonlar¬n genelle¸ stirilmi¸ s hali göz önüne al¬nacak.

key…reel bir sabit olmak üzere bir f (t) fonksiyonunun key…basamak- tan türevini

a

D

t

f (t) ile gösterece¼ giz.

Kesirli integral ise n¬n negatif de¼ gerlerine kar¸ s¬l¬k gelir. O halde f (t) fonksiyonunun > 0 basamaktan kesirli integrali

a

D

t

f (t) ile gös- terilebilir. Kesirli denklem kesirli türevleri içeren denklemdir. Kesirli integral denklem ise, kesirli integralleri içeren integral denklemidir. Ke- sirli basamaktan sistemler, kesirli diferensiyel denklem veya kesirli inte- gral denklem veya bu denklemlerin bir sistemi taraf¬ndan ifade edilen sistemdir.

Burada kullanaca¼ g¬m¬z ifadelerde; kesirli integral ifadesi, key…basamak- tan integral ve negatif de¼ gerine kar¸ s¬l¬k gelen anlam¬na gelmektedir.

ve t alt de¼ gerlerini kesirli diferensiyelin uç noktalar¬olarak kullanaca¼ g¬z.

6

Figure

Updating...

References

Related subjects :