12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına ilişkin öğretmen, yönetici ve veli görüşlerinin incelenmesi: Gaziantep il örneği

Tam metin

(1)

T.C.

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

(GAZİANTEP İL ÖRNEĞİ) (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Fatma TOK

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Rıza ÜLKER

Ekim, 2013 GAZİANTEP

(2)
(3)

ÖZET

TOK, Fatma

Yüksek Lisans Tezi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Rıza ÜLKER Ekim 2013, 82 Sayfa

GAZİANTEP

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Uygulamasına İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

(Gaziantep İl Örneği)

Bu çalışmanın amacı 2012-2013 öğretim yılında uygulamaya konulan 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitim uygulamasının ilişkin öğretmen, yönetici ve velilerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında 12 yıllık zorunlu eğitimin yapısı açıklanmış, Cumhuriyetten günümüze kadar uygulanan eğitim sistemleri incelenmiştir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı araştırmada, veriler yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma örneklemini Gaziantep ili Şehitkamil merkez ilçesinden rastgele seçilen 42 sınıf öğretmeni, 20 branş öğretmeni, 14 okul yöneticisi, 17 veli toplam 93 katılımcı oluşmaktadır.

Araştırmada katılımcılara, öğretmen, yönetim, eğitim programı ve derslerin işleyişi açısından 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği avantajlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir? Açık uçlu sorular sorularak cevap aranmıştır. Sonuç olarak araştırma sonucunda elde edilen veriler 2012-2013 öğretim yılında yürürlüğe giren 12 yıllık zorunlu eğitimin olumsuz yönlerinin olumlu yönlerine göre daha fazla olduğu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: 12 yıllık zorunlu eğitim, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, okul yöneticisi, veli

(4)

ABSTRACT TOK, Fatma

Master Thesis, Department of Elementary Education Thesis Advisor: Asst. Prof. Dr. Rıza ÜLKER

October 2013, 87 Pages GAZİANTEP

Investigating the Opinions of Teachers, Administrators and Parents about 12- year Compulsory Education (Gaziantep Province Sample)

The aim of this study is to investigate the opinion of teachers, administrators and parents about 12-year compulsory education (4+4+4) which was implemented in 2012-2013 education term in Turkey. In the study, the basic structure of 12 year education was explained and education systems that have been applied from republic period to current were examined. The qualitative approach was used in the research and the data were collected by structured interview form. The research sample consists of total 93 participants who were randomly chosen, 42 class teachers, 20 field teachers, 14 administrators and 17 parents. In the research, the participants were asked an open-ended question, what advantages and disadvantages of 12 year compulsory education there are, considering the situation of teacher, administration, curriculum and teaching process. As a result, The date obtained in the research showed that there are more negative aspects of 12 year intermittent compulsory education than positive aspects, which was put into effect in 2012- 2013 academic year.

Key words: 12 year compulsory intermittent education, elementary teacher, school administrator, parents

(5)

İÇİNDEKİLER

ÖZET ………... II ABSTRACT …….………...III İÇİNDEKİLER ………...IV ÇİZELGELER DİZİNİ………...VII TABLOLAR DİZİNİ …...………...IX SİMGELER/KISALTMALAR ……….……...X ÖNSÖZ ……….………...XI

BİRİNCİ BÖLÜM

1.1. GİRİŞ ..………... 1

1.2. Problem Cümlesi …….………..…………..…...4

1.3. Alt Problemler ……….………. 4

1.4. Araştırmanın Amacı ………..……...4

1.5. Araştırmanın Önemi ………..…...4

1.6. Tanımlar ……….………..…...6

1.7. Sayıltılar ………….………...7

1.8. Sınırlıklar ……….…... 7

(6)

İKİNCİ BÖLÜM

2. KURAMSAL TEMEL VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR...8

2. 1. Eğitim Hakkı...8

2. 1. 1. Evrensel belgelerde eğitim hakkı...8

2. 1. 2. Ulusal Belgelerde eğitim hakkı...9

2.2. Dünyada Bazı Ülkerlerde Zorunlu Eğitime Başlama Yaşı ve Süresi... 10

2.3. Osmanlı Döneminde İlköğretim ...………....…...12

2.4. Cumhuriyet Döneminde İlköğretim…...……... .13

2.4.1. 1973’te Yapılan Değişiklik...14

2.4.2. 1998’de yapılan Değişiklik...15

2.5. 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim………...…...16

2. 6. 8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretimin Gerekçeleri……….……... 17

2. 7. 12 Yıllık zorunlu eğitim (4+4+4)……….…...…...…...18

2. 7. 1. 2012-2013 Öğretim Yılı Türkiye Geneli Öğrenci Durumu...23

2. 8. 12 Yıllık Zorunlu İlköğretimin Gerekçeleri….…...…... ...25

2. 9. 12 yıllık zorunlu İlköğretime Geçişin Gerekçeleri Arasında………...29

2. 9. 1.Yasalar Açısından……….….29

2. 9. 2. Kalkınma Planları Açısından………..…..32

2. 9. 3. Milli Eğitim Şura Kararları Açısından……….34

2. 10. 12 yıllık Zorunlu İlköğretime Geçiş Sürecindeki Çalışmalar………...34

2. 11. 12 yıllık Zorunlu Eğitim Hakkında Tartışmalar...35

2. 12. İlgili Araştırmalar………...…...40

(7)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli ………...…....…...42

3.2. Evren ve Örneklem ………...….…...42

3.2.1 Katılımcılar...43

3.3. Veri Toplama Aracı...………... 43

3.4. Verilerin Analizi ………..……….………...44

3. 5. Geçerlik ve Güvenirlik...44

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUM ...46

4.1. Araştırmanın Ana Problemine İlişkin Bulgular ………....46

4.2. Sınıf öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki görüşleri……... 47

4.3. Branş öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki görüşleri...51

4. 4. Yöneticilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki görüşleri... ...55

4. 5. Velilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki görüşleri ...60

(8)

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. SONUÇ ve ÖNERİLER ...63

5.1. Sonuç ...63

5.2. Öneriler ...65

KAYNAKÇA ...70

Ek 1: Veri Toplama Aracı (Görüşme Formu)…..……….. ...74

Ek 2: Gaziantep Valiliğinin İzin Yazısı ……….…...……...…..76

Özgeçmiş ……….………..……...77

(9)

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1. Sınıf öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumsuz

düşüncelerinin analizi ……….……...….47 Çizelge 2. Sınıf öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumlu

düşüncelerinin analizi... 49 Çizelge 3. Branş öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumsuz düşüncelerinin analizi... 51 Çizelge 4. Branş öğretmenlerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumlu

düşüncelerinin analizi... 53 Çizelge 5. Yöneticilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumsuz düşüncelerinin analizi... ...55

Çizelge 6. Yöneticilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumlu düşüncelerinin analizi...………..…... 58

Çizelge 7. Velilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumsuz düşüncelerinin analizi... ...60

Çizelge 8 Velilerin 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki olumlu düşüncelerinin analizi...…... ...62

(10)

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1: Dünyada Bazı Ülkerlerde Zorunlu Eğitime Başlama Yaşı ve

Süresi...11

Tablo 2. 2012-2013 Öğretim Yılı İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgesi...22

Tablo 3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması -İlköğretim...…...24

Tablo 4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması - Ortaöğretim...25

Tablo 5. Katılımcılar... 43

(11)

SİMGELER/KISALTMALAR

a.g.e. Adı Geçen Eser.

Çev. : Çeviren.

IÖO: İlköğretim Okulu.

QSR NVivo 7: Nitel veri analiz istatistik programı Vb. : Ve benzeri.

Vd. : Ve diğerleri.

Vs. : Ve saire.

Sd : Serbestlik Derecesi N : Frekans

% : Yüzde

SÖ: Sınıf öğretmeni BÖ: Branş öğretmeni Ynt: Yöneticiler

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı

(12)

ÖNSÖZ

Günümüzde yaşanan hızlı değişim her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermektedir. Eğitim programlarında, ders kitaplarında, okullardaki teknolojik cihazlarda sürekli bir yenilenme söz konusudur. Eğitim sistemini daha iyi bir hale getirmek için çeşitli toplantılar, sempozyumlar, konferanslar düzenlendiği gibi, yeni eğitim programları ve yeni eğitim sistemleri tasarlanıp yürürlüğe konulmaktadır.

Geliştirilen yeni eğitim programları, eğitim paydaşlarının görüşleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanır ve geliştirilir. Geliştirilen programların değerlendirilmesinde de yine eğitim paydaşlarının görüşleri alınıp değerlendirilir. Bilindiği gibi öğretmenler, yöneticiler öğrencilerin eğitimi için aileden sonra birinci derecede etkili ve sorumlu olan kişilerdir. Yürürlüğe konulan yeni bir sitemin işlevselliğini değerlendirmek için öncellikle program uygulayıcılarının görüşleri önem arz etmektedir. 2012-2013 öğretim yılında yürürlüğe giren 12 yıllık zorunlu (4+4+4) eğitim sisteminin değerlendirilmesi için eğitim paydaşlarından öğretmen, yönetici ve velilerin görüşleri alınmıştır.

Araştırmanın birinci bölümünde araştırmanın problem cümlesi, amacı ve önemi üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte konuya daha iyi hakim olmak için

(13)

araştırma içerisinde geçen bazı kavramların tanımları yapılmış, araştırmanın sayıltı ve sınırlılıkları belirtilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde Türk eğitim sisteminde ilköğretim programlarının Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde geçirdiği değişimler ve dönüşümler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde kullanılan yöntem, evren ve örneklem hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde öğretmenler, yöneticiler ve velilerde yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilen bulgulara yer verilmiş; sonuçlar yoruma açılmıştır. Son bölümde ise yapılan çalışma değerlendirilerek sonuç, ve öneriler kısmına yer verilmiştir.

Yüksek lisans tezimi hazırladığım süre boyunca engin bilgi ve tecrübeleriyle her türlü yardım ve desteğini esirgemeyen ve her konuda rehberlik eden değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Rıza ÜlKER’e, yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Fatih TÖREMEN, Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ, ve Doç. Dr. Hidayet TOK’a teşekkürlerimi sunuyorum.

(14)

BÖLÜM I

1.1. GĠRĠġ

Ġ Ģ c Ģ ğ Ģ c ğ z u ğ Ģ z â c uğu z h Ģ z u (Arslan, 1999). Y Ģ uğu uz "

ğ " h z , Ģ ğ j Ģ ğ u u ğ Ģ Ģ .

G z h Ģ u j " h , enerji ve enformasyonu, u h z Ģ " . B Ģ f , j Ģ Ģ c Ģ fak (TÜSĠAD, 1994). Y Ģ Ģ ğ uğu uz 21. z u u z u u u c ğ Ģ . KuĢ u uz Ģ Ģ ğ c . Bu u c ğ ğu f . Eğ Ģ , ğ f z Ģ ğ z u u . D ğ Ģ Ģ b u u u ğ ğ Ģ , u ğ z , uygulamala ğ Ģ ğ uğ (S ğ u, 1987). Bu ğ Ģ h f , h f Ģ , , ğ u u ğ ğ uĢ z ğ c ğ . B Ģ z ğ f u, ğ z Ģ z u u . Ç ğ Ģ Ģ Ģ Ģ ğ Ģ f u ğ .

(15)

Eğ u u ğ Ģ z u u . z T Ģ ğ ğ Ģ u u u Ģ ğ Ģ c f u u Ģ (G , 2012). T 2012-2013 ğ ğ u u 12 (4+4+4) z u u ğ .

G , (2010) Cu hu ‟ ğ z u u c ğ h u u Ģ c ğ h Ģ u u uğu u z . - u Ģ stenen h f u Ģ ğ f . A c , G (2010) z u u ğ u u Ģu f ; z u u ğ Cu hu 3 u u ğ h 5 ğ ve bu uygu uzu ğ . Bu u z Ģ Ģ u u z u u ğ Ģ Ģ 1973 1739 M Eğ T K u u z u u ğ z 8 Ģ Ģ . Z u u ğ , ğ f z f . Ġ , ğ ğ . T ğ , h Ģ u u ; ğ z ğ . 222 Ġ ğ Eğ Y ‟ “Ġ ğ h ur Ģ ğ ” Ģ . 1739 M Eğ T Y u

“ ğ ” “ ğ ” ğ Ģ Ģ A 42.

“ ğ ; z, Ģ z u u u ve devlet u z ” h ğ z u u Ģ . Ġ ğ ; ğ , Ģ ğ , u u h u u Ģ . T ğ ğ c Ģ ğ ğ u u u u , c Ģ z . Bu ğ u u ğ Ģ , c uĢ . B ğ Ģ c h z . D ğ u z h zorunlu h Ģ . Z u u ğ c ğ ğ , Ģ Ģ z fu Ģ

(16)

ğ . Z u u ğ z c ğ f . Z u u ğ , cuğu Ģ c ; ğ Ģ z u u , Ģ ğ ğ . Bu z u u ğ c Ģ u u cu ğ , u c u h Ģ Ģ Ģ ğ . T ğ 1950‟ , UNESCO f h h ğ u , u -yazma bilmeyen Ģ c ğ u Ģ . Bu , Ģ . ğ , c ğ , ğ c Ģ z c ğ c u zc u . Bu ğ , ğ z u u ğ h Ģ . Y ğ , h f . Y ğ z u u ğ , f . Z u u ğ ğ , ğ ğ h Ģ u u ğ f . Z u u ğ Ģ ğ ğ . Ġ ğ ğ ğ , ğ . B ğ z u u ğ Ģ, u z ğ ğ z Ģ u Ģ . T u u . Z u u ğ , ğ , ğ ğ , 8 u 6-14 Ģ u u cu ğ u ğ Ģ . B Ģ Ģ , z u u ğ Ģ Ģ Ģ ; Ģ c , ğ u u ğ z u u . B , cu ğ , u Ģ (B Ģ , 1984). S u z u u ğ ğ ğ . Bu ğ uzu u ğ z Ģ c . A c , u Ģ ğ z u u ğ uz uğu z . Ü z z u u ğ u u z Ģ G Ģ Ģ ğ u z u u ğ 11-12 uğu z (Eu c , 2012, Murray, 2006).

(17)

1.2. Problem Cümlesi

12 z u u ğ u u Ģ ğ Ģ ( ğ , c ) Ģ ?

1.3. Alt Problemler

Bu Ģ ğ , c 12 z u u ğ u u Ģ Ģ Ģ . Bu ğ u u u Ģ ğ u c Ģ :

1) S f ğ in 12 z u u ğ h Ģ nelerdir?

2) B Ģ ğ in 12 z u u ğ h Ģ nelerdir?

3) Okul y c in 12 z u u ğ h Ģ nelerdir?

4) V 12 z u u ğ h Ģ ?

1.4. AraĢtırmanın Amacı

A Ģ c , T ‟ 2012-2013 ğ u u u 12 z u u ğ (4+4+4) u u h ğ Ģ ğ , ci ve velilerden, yeni uygulama h u u u uz Ģ , u Ģ ğ u u u ğ sisteminde yap ğ Ģ ğ . U u amaya konulan her yeni sistem, ğ , ğ f u, ğ Ģ Ģ i Ģ Ģ .

1.5. AraĢtırmanın Önemi

Bu Ģ 2012- 2013 ğ ğ 12 zorunlu ğ u u n h , u u c u u ğ , c Ģ ğ c . Bu Ģ bilimsel

(18)

, ğ eyenlere, eğ n u u c c ğ c . P Ģ u u , Ģ uy u c h z , z , u u , h z nde bulundurularak ğ Ģ Ģ , ğ u u u u c , ğ Ģ k Ģ vurgulan . Bu ğ , u Ģ , ğ , u u u ğ h Ģ n u , ği ğ c Ģ . A c 12 z u u ğ u u Ģ lardan biri u Ģ Ģ u c ğ . Z u u ğ h u u z u u u , 12 z u u ğ Ģ c Ģ t 12 z u u ğ z Ģ esi ve bu u Ģ u Ģ Ģ c ğ u u . 12 z u u ğ z ğ nde uygulamada problemlerin tesp z Ģ 12 z u u ğ u u u Ģ h , c ğ .

12 z u u ğ u u u , Ģ u u Ģ h , z ğ , c , uz , c , u , c ğ u u .

(19)

1.6. Tanımlar

Eğitim sistemi: Eğ u Ģ , , , ğ ğ uĢ u ğ Ģ , uĢ u c ğ z u u .

4+4+4 Eğitim Modeli: 12 z u u ğ . 4 u , 4 u , 4 ğ .

Eğitim Programı: B ğ u u u u , cu , Ģ ğ ğ , ğ u u u Ģ f (V Ģ, 1994).

Program GeliĢtirme: Eğ h f, , ğ ğ c ğ ğ Ģ (D , 2012).

Öğretmen: ğ ğ Ģ uĢ u ğ ğ Ģ .

Örgün Eğitim: B Ģ u u ğ ğ u u u h z Ģ ğ program u z ğ (T z, 1992).

Yaygın Eğitim: ğ h Ģ, u istemin herhangi bir ğ u u u Ģ u u ğ (Taymaz, 1992).

Sınıf Öğretmeni: Ġ ğ u 1, 2, 3, 4. f , ğ f u ğ .

Okul Yöneticisi: O u M c

Temel Eğitim: D Ģ z u uğu ğ u ğ ğ . (TDK, 2013). Temel ğ h Ģ , ğ c u -yazma, aritmetik, meslek becerileri, , ğ , f , u Ģ , , c z c f an z ve verilen ğ .

Toplu Tedris: D " " Ģ . Herhangi h f ğ c c c , Ģ (E z Ģ (1997).

(20)

Zorunlu Eğitim: B Ģ u ul (4 ), orta okul (4 ) ve lise (4 ) ğ uĢ 12 ğ .

1.7.Sayıltılar

A Ģ f ğ , Ģ ğ , c uygulanan Ģ f u u Ģ c f z c Ģ .

1.8. Sınırlılıklar

Ç Ģ 2012- 2013 ğ G z merkezinde bulunan ğ u Ģ f ğ , Ģ ğ , c ğ c uĢ 93 Ģ Ģ f u u u c .

(21)

BÖLÜM II

2. KURAMSAL TEMEL VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR

Ç Ģ u , ğ h , z u u ğ T ğ , osman z u u ğ , cumhur z u u ğ , z u u ğ , 8 z z u u ğ 12 z u u ğ h Ģ .

2.1. Eğitim Hakkı

2.1.1. Evrensel belgelerde eğitim hakkı

Ü ğ u z u u h Ģ . Bu u , u u z Ģ z z u u ğ z h uğu u Ģ .

10 1948 h u Ġ H E B 26.

; h ğ h . Eğ , h z ğ z z . Ġ ğ z u u u . Bu Bakanlar Kurulu 6 N 1949‟ u Ģ, 27 M 1949 h R G z ğ Ģ .

Bir Ģ Ģ , 20 K 1959 h 1386 u ğ Ç cu H 7. M ğ h Ģu f ; cuğu z ğ z z z u u ğ h .

UNESCO, 14 A 1960‟ u ğ 22 M 1962‟ ğ ; ğ A A c ğ K Ģ M c S z Ģ 4. M Ģ ; u z Ģ f c Ģ u Ģ , ğ u u f Ģ Ģ ğ Ģ u u , z ilk ğ z u u z , u u ğ ğ h ğ .

(22)

A u K , 16 A 1966‟ u 3 Oc 1976‟ ğ E T u K H U u S z Ģ u 13. M Ģ yledir; Bu z Ģ f , h ğ h . Bu h u ğ c , k ğ im zorunlu h z Ģ ğ .

B Ģ Ģ M , 20 K 1989‟ u ğ 2 E 1990‟ ğ Ç cu H S z Ģ esi, B Ku u u T f 27 Oc 1995‟ u 22184 R G z Ģ . K u 28. M Ģ ; T f , cuğu ğ h . Ġ ğ h z u u z u u ( z , 2001).

2.1.2. Ulusal belgelerde eğitim hakkı

Su II. M h u 1824‟de ” Ġ F ” T h f ğ z u u h Ģ . Y 1913 T - Ġ u u Mu (G c Ġ ğ K u u) Ģ . Bu u Ġ ğ 6 , u z z u u u .

1924 A , O D 1913‟ n Tedrisat- Ġ u u Mu ‟ h h Ģ . M 87: h T cu c u , z .

23 N 1924‟ c “ H - Ġ ” - ilkokul kavra Ģ . ğ 6 5 Ģ Ģ .

1926 789 M f T Ģ D K u u 5 , u z 3 Ģ .

1961 Anayasa 50. M Ģu Ģ z . “ H ğ ğ h ğ Ģ . Ġ ğ i z Ģ c u . D u z . A c , 1961 222 ğ ğ u u u Ģu Ģ ;

M 2: ğ , u u , ğ ğ u u z cu c u , u z .

(23)

1973‟ u 1739 M Eğ K u u ğ Ģu Ģ Ģ .

M 22: ğ , 6-14 Ģ cu ğ ğ . ğ , z Ģ z u u u u z .

M 24: T Eğ u , 5 c u u f ğ u ; u u f ğ , u .

1982 A u u u, ğ h Ģ ğ 42. M ; ğ ğ h u z. Ġ ğ , z Ģ z u u u u z ( z , 2001).

G O D z nda ve gerekse de T Cu hu ğ Ģ z u u u z uğu .

2. 2. Dünyada Ba ı Ülkelerde orunlu Eğitime BaĢlama YaĢı ve Süresi

Zorun u ğ , zu cuğu u z u u f . Z u u ğ Ģ cuğu z u u ğ z u u uğu Ģ Ģ Ģ . D z z u u ğ Ģ Ģ f z ğ belirtmektedir. G (2010) 197 60 z u u ğ 8 h z , 130 u 9-12 7 13-14 ğ ğ lirtmektedir. A c , G , T 8 z u u ğ z 30,5‟ u ğ , Ģ f , 197 Ģ 137 T z u u ğ h uzu z u u ğ h uğu u fade etmektedir. G , z u u ğ Ģ f u u Ģu f : Z u u ğ Ģ Ģ 3-7 ğ Ģ . Ü ğu uğu z u u ğ Ģ Ģ 6 , 38 z u u ğ 6 Ģ c Ģ . Z u u ğ Ģ Ģ 7 44, 6 113, 5 33, 4 4 3 1 u u u . Eğ f . Z u u ğ 5 5 , 24 6 , 11 7 , 20 8 , 54 9 , 34 10 , 20 11

(24)

, 22 12 , 6 13 , 1 14 . B c 197 60 z u u ğ 8 h z, 130 u 12 z u u ğ u u . 137 , T 8 z u u ğ h uzu z u u ğ u u . A u B ğ z z u u ğ Ģ . Z u u ğ Ģ Ģ B , Ç Cumhuriyeti, Dan , A , Ġ , E , F , Ġ , A u u , Romanya, Portekiz, Polonya, ABD, Avustralya, Kore, Japonya'da 6 olarak u u . Bu , F Ġ 7, M c , H M 5, Ġ 4-5 Ģ cu z u u ğ Ģ . D u u ğ u ğ Ģ . Ġ ğ A , A u u , B z , Bu , M c Ru F u 4 , F , Ġ , H P 5 , J , H G K 6 , A u , N G Af 7 , Ġ 8 u u (UNESCO, 2011, AKT. G , 2012).

Tablo 1: Dünyada Ba ı Ülkelerde orunlu Eğitime BaĢlama YaĢı ve Süresi

ÜLKELER OKULA BAġLAMA YAġI OKULDAN DÜġÜK AYRILABĠLECEĞĠ YAġ

ORUNLU ÖĞRETĠM SÜRESĠ (KESĠNTĠSĠ )

ĠNGĠLTERE 5 16 11

ĠRLANDA 6 16 10

FRANSA 6 16 10

ALMANYA 6 15/16+ 9/10

MACARĠSTAN 6 18 12

ĠTALYA 6 16 10

HOLLANDA 4/5 18 13

ĠSPANYA 6 16 10

ĠSVEÇ 7 16 9

ĠSVĠÇRE 4/5/ 15 9-11

AUSTRALĠA 5/6 15/16/17 9-11

KANADA 6/7 16/18 10-12

JAPONYA 6 15 9

KORE 6 15 9

YENĠ ELANDA 6 16 10

SĠNGAPUR 6/7 16/17 10

GÜNEY AFRĠKA 7 15 8

ABD 6 16 10

Kaynak: INCA, 2011 Education around the world: Comparative tables: http://

www .inca.org.uk/documents/Table5 Schoolingdurationphases.pdf

(25)

2. 3. Osmanlı Döneminde Ġlköğretim

S u u O ğ Ġ uğu ğ z ğ sistem yani medrese sistemiydi. Medrese S ğ Ģ u (Kocer, 1992: 5). Ġ ğ z u u uğu Ģ O D Ģ . Bu, Su c M h u ‟u 1824‟ ğ f . F Z u u uğu z ğ Ģ (A z, 1989: 131). Bu 1824 f ğ h z ğ Ģ . T O c Ģ u u T z .

S M 5-7 Ģ cu , onlara 3-4 u c ğ u . 7 Ģ cu S z u u u. 5 Ģ cu , u u . S Mektep ; E f , A C z C z , T L , Ah , Y z , Ġ h , T T c , Ku , H fz- Ku ‟ . D h R Ģ Ģ . R Ģ ğ S M uz Ģ Ģ h z ğ ğ f u u u f z R Ģ ecikmeden o ğ z u u u Ģ (A z 1989: 169-170). Bu Ģ u u u Ģ Ģ 14 Ģ ğ u Ģ z ğ Ģ Ģ u u u . T z ğ 1847 h ğ , ğ , ğ , ğ , , ğ Ģ . Ġ ğ h T z 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle Ģ . Bu N z ğ z u u uğu u Ģ, z 6-10, erkeklerin 7-11 Ģ ğ z u u h Ģ . Bu N z S M h ġu : H h , z , M H Ģ Ģ ğ ; h u c . S f u f Ģ c . S ğ 4 h f Ģu Ģ Ģ : U u - C V h E f , Ku K , T c , Ah Risaleleri, Ġ h , Y z T , Muh F -i Hesap, Muhtasar Tarih-i Osmani,

(26)

Muh C ğ f , M u - N f R (A z, 1999:142-143). Maarif-i U u N z z ğ z u u uğu 1876 h Kanunun esaside (anayasa) Ģ u A Ģ . 1878- 1908 Mutlaki ğ u -i , , u - c u . Bu u M f N z ğ u u u u M u -i atika mektepleri denilmektedir. Maarif Nezaretinin ğ z u u h h . Bu u ğ ğ ğ Ģ c h , Ģ (A z 1989:172- 180). Ġ ğ z u u uğu z 1869 h M f- U u N z (Eğ Y ) . T u u ğ z 1869 ihli Maarif-i Umumiye N z ‟ ğ z u u uğu 5 Ģ . 1876 K u -i E ‟ ğ u z u u z uğu u u Ģ .

2. 4. Cumhuriyet Döneminde Ġlköğretim

Cumhuriyetin ilk 1913 Ġ ğ G c K u u z u u ğ 6 z Ģ (Bu u u “ c ” Ģ ğ ğ Cu hu ‟ h 1961‟ 222 Ġ ğ K u u‟ Ģ ), 1924 A 87. z z u u ğ 5 Ģ (B z. G , 2010, K , 1988, E , 1977). Cumhuriyetin ilk ğu uzu u Ģ, ğ men temin Ģ . O u u u ğ . 1926 h u , u c ğ “ u ” Ģ . A c ğ , u c , ers u h z ğ u u h f ğ u c f Ģ . Bu , z h f ( h ) ğu Ģ Ģ Ģ Ģ . (D ğ , K h , 1986).

Cu hu ‟ z ğ ğ

(27)

ğ Ģ z u u ğ u Ģ ğ z u u uğu T h - T z u Ģ Ģ . T h -i Tedrisat , Ģ . Mu f K , ğ B ğ zc ğ ğ Ģ ğ ğ , ğ z Ģ , Ģ u u Ģ Ģ ( z , 2001; G , 2000 2010).

E Ģ fu Ģ z u u ğ ğ Ģ uĢ u . Cu hu ‟ , ğu uzu u Ģ, ğ ğ Ģ . z Ģ Ģ ğ u z ğ u ğ Ģ . 1926 h u , u c ğ

“ u ” Ģ (G , 2010). II. D S Ģ Ģ z u u ğ Ģ Ģ . ğ , 10 A 1946‟ III. M Eğ ġu ‟ Ģ h u u Ģ , ğ 8 Ģ f u u Ģ . 1961 A 50. ğ z u u u z uğu Ģ . z 60‟

h z u u ğ z u u uĢ ğ , z u u ğ u u u Ģ . 5. 1. 1961 h 222 S K u ‟ u u “ ğ u u”

ğ Ģ Ģ .

2. 4. 1. 1973’te Yapılan DeğiĢiklik

1971 8 ğ Ģ Ģ . T ğ u u h z ğ 16 u u z Ģ . Bu ğ 8 1973 h 1739 S M Eğ T K u u‟

ğ ğ , c , Ģ . Bu u ğ 6-14 Ģ cu ğ , z Ģ z u u uğu h ğ Ģ, u ğ u u u z u u Ģ . S z z u u ğ Ģ Ģ . T ğ ğ u u c ğ u , ğ u u u u z ğ z u u c ğ 5 u 3

(28)

u c ğ , u u c ğ Ģ . T ğ u Ģ Ģ Ģ Ģ 50 u Ģ ( z , 2001; G , 2000, 2010). 1980‟

ğ u ğ u u Ģ Ģ . S z ğ Ģ Ģ Ģ z z z u ğ u (Ġ H L , A u L ) ğ Ģ . 1981 9. M Eğ Ģu u ğ c Ģ . 10. M Eğ ġu ‟ u Ģ . S z z u u ğ u Ģ, u ğ 6-14 Ģ cu ğ u Ģ u u z Ģ Ģ ğ Ģ (MEB, 9 10. M Eğ ġu ). D h u u u u u u u Ģ u u uğu h ğ Ģ 158 u u u Ģ . G ğ z , 222 S u 1739 M Eğ u u ğ u u uĢ u uĢ u . 1983‟ 2842 u ğ “ ğ ” u Ģ . 1988 12. M Eğ ġu ‟ 6.

u Ģ Ģ . 2.4.2 1998’de Yapılan DeğiĢiklik

18 Ağu 1997 h R G z ‟ 4306 u

“ ğ u u 8 u Ģ Ģ . Bu u z ğ ğ ” h Ģ (R G z , 23084. .2). M Eğ S u u u u 8 ğ u u Ģ ğ u Ģ . B c u u tek tip programa Ģ . Ġ ğ u u Ģ Ģ ğ Ģ 4306 ; Ġ ğ u u z u uĢ , u u z ğ ğ , 222, 1739 ve 3308 , “ u ”

“ u ” “ ğ u u” ğ Ģ Ģ . 1997- 1998 ğ 8 z u u ğ ğ u uĢ u . 1997 ğ ğ z u u Ģ ğ ğ c Ģ Ģ . Bu z Ģ

(29)

Ģ .

1997-1998 ğ u u u 4306 8 z z u u ğ 6 Ģ ğ Ģ Ģ u Ģ, u Ģ ğ G ğ ğ Ģ . Ġ ğ Ģ u u Ģ ğ c c u ğ ğ Ģ, cu Ģ u Ģ .

2. 5. 8 Yıllık Kesintisiz orunlu Eğitim

16 Ağu 1997 h ğ 4306 „8 z z u u ğ 1997-1998 ğ u u u u. 8 z u u ğ ğ c u u ğ - ğ .

D M Eğ B r vericiler kesintisiz z ğ Ģ u , M Eğ T Y z bir u u u uĢ . Bu , z u u ğ cu , u Ģ Ģ c , ğ c h h u , , u u Ģ c . D u u Ģ ğ c z z z u u ğ ğ ğ u u u u Ģ .

4306 ; ğ u u z u uĢ , u u z ğ ğ ilmesini h ğ Ģ .

Ġ ğ c ğ c , ğ c u h u u c ğ u ğ c ğ Ģ Ģ h u u c , ğ u c z h c Ģ ;

(30)

Ġ ğ u u u , ğ h z c Ģ ğ , 14 Ģ u z ğ u u zu u ğ Ģ .

Z u u ğ Ģ u zu 8 ğ uz ğ h z z „ ğ u u u u uĢ u.

Ġ ğ ğ Ģ 4-5 f c , 6-8. S f „T f Ġ ‟ 1,2 3. S f „B Toplu etkinli ‟ 7,8 f „V Ģ Ġ H Eğ ‟ 4. S f 8.

S f „S (T , Y E , G z K uĢ z , D , B , Ġ c Y c D , Tu z ) u u u uĢ u.

A c 6 7. S f T h M C ğ f „S B ‟ Ģ Ģ . Ġ ğ u 1,2,3. S f 7, 4 5. S f 15, 6 7 f 12, 8. S f 13 Ģ h f 30 saat z Ģ (MEB, 1998:9-11).

2. 6. 8 Yillik Kesintisi orunlu Ġlköğretimin Gerekçeleri

8 z u u ğ f z Ģu : 1.

Ġ u Ģ u 1 700 cu u uĢ c . D Ģ cu c . (T - ĠĢ‟ Ģ 6- 15 Ģ u u cu Ģ ). 2. Z u u ğ z ; ğ z uğu u cu z ğ c . 3. Ç Ģ cuğu c h 9. f c . Ġ u u u ( Ģ cuğ ğ ğ ) u 8 ğ c , h u orta okulda yinelenmesi c , h ğ ğ c . 4. Eğ , Ģ u u h Ģ z, z c u Ģ z h u u c . H Ģ , ğ Ģ j cukla z h z c (G z c 1997:

66-67). 5. G z Ģ Ģ ğ , j Ģ , u u uğu uz z Ģ ğ

(31)

Ģ ğ u u ğ lecek nesiller Ģ Ģ c ğ ğ . 2. 7. 12 Yıllık orunlu eğitim (4+4+4)

30/3/2012 h 6287 Ġ ğ Eğ K u u B z K u D ğ Ģ Y D K u z u u ğ 8 12 Ģ z u u Ģ . Y u u h Ģ ğ c z u u K u z z Ģ (MEB 2012a). Bu z Ģu :

1. Z u u ğ 4 u , 4 u 4 ğ k . ğ c ğ ğ c 4 (1, 2, 3, 4. S f u , c 4 (5, 6, 7, 8. f ) u c 4 (9, 10, 11, 12.

f ) Ģ Ģ .

2. 2012-2013 ğ ğ , 30 E 2012 h 66 cu u Ģ - u z z ol c .

3. 60-66 cu z ğ Ģ h z uğu Ģ u ğ c . D ğ ğ c u c ğ c .

4. O u c ğ 30 E l 2012 tarihi itibariyle 37-66 cu u u u u f , 48-66 cu f ğ ğ c .

5. 2011-2012 ğ ğ ğ 4. f u f ğ c 2012-2013 ğ ğ u 5. f - u z c . A c 2012-2013 ğ ğ ğ ğ Ģ Ģ h u 5. f ğ c u u c .

6. Ġ ğ ğ c c , 12 z u u ğ u ğ c .

7. 2011-2012 ğ ğ 8. f u ğ c Seviye B S (SBS) u ğ c ğ u u

(32)

h h Ģ ğ c u ğ c c h ğ u u u ğ u u ğ c .

8. Y ğ u c u (5, 6, 7 8.

f) ğ c c . Ġ u ğ c u Ģ ğ u ğ u z ğ c .

9. Ġ K u u 3. ; "Ġ ğ u u u u ğ z u h u u . A c â Ģ u , ilkoku u u ." h . Bu ğ 2012-2013 ğ ğ z u c f c ğ c u c u u h h ğ Ģ ğ ;

10. F z Ģ u u uğu u u u , u ğ z z c c . O u f z , ğ c Ģ z z c .

11. A u u u u u u u u u , u Ģ Ģ h u ğ c Ģ h z ğ c .

12. Ġ -h u ğ z u u u c c , u u ğ u u -hatip liseleri ile birlikte kurulabilec . A c u u u h u u ğ c h ğ c u Ģ Ģ h u ğ c Ģ h z ğ c r.

13. ġ u u u u u u u u u ğ u u c . Ġ ğ u u h , u ğ c ğ ğ f c ir.

(33)

14. Ġ K u u 4 ğ ğ u u ğ , Ģ Ģ f u u 1, 2, 3 4. f c Ģ u u c .

15. M Eğ B ğ T Ģ Ġ ğ Y ğ Ģ ğ ğ ğ c z u u Y ğ 9. (c) belirtilen; "1-3. f ğ c 10 u " f , "1-4. f ğ c 10 u ", ( ) "4-8. f " f se

"ortaokul 5-8. f " Ģ u u c .

16. Ġ K u ğ 2012-2013 ğ ğ z u u ğ ğ ( ) ğ c Ģ , T Ģ Ġ ğ U u u u ğ ğ , ğ Ģ z ğ c (MEB, 2012a).

17. K u ‟ ğ u u u u ğ z u hâ u u uğu c â Ģ u , u u u c ğ Ģ . T Eğ G M ğ ‟ ğ O u D Ģ u u z u Ģ c f u / u uĢ u u c ğ : 1) M u , 2) M u , 3) Ġ h u u 4) Ġ u u (3 u c ) 5) Ġ u u (3 u c ) 6) O u h , u ğ c 7) Ġ u , u imam hatip ortaokulu bir arada.

18. 12 z u u ğ h f z ğ Ģ .

O u . 6-8. S f z u u 30 , u 6. S f d 36‟ , 7. 8.

S f 37‟ .

19. 12 z u u ğ ğ M Eğ B ğ

u u uĢ ğ c z Ģ . AĢ ğ z u u Ģ :

a) Serbest etkinlikleri uygulama velinin ist ğ ğ u u u okul y etiminin kar ğ u z u u ğ r.

(34)

b) S rslerin k kez c ğ der y rantez Ģtir.

c) S rslerden birden f z f zeyinde c rslerin ğretim progr bir y oluĢturulacak r. ğrenciler bu derslerden her hangi birini, 5-8. f ar herhangi bir fta ya da rekli olarak alabileceklerdir. ğrenci, Ģ c ftan itibaren programda olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci fta c ğ gibi, bu dersi Ģ c ftan itibaren rekli olarak ya da herhangi bir f zeyinde Ģka bir alandan der r.

d) ğretim progr uy u haft bir / sekiz (8) ders saatlik zaman dilimi “ rs saatleri” rak belirlenir. Bu Ģ f f zeylerinde olup fakat ders a eviyede ğrenciler rs grubu oluĢ u u ğ r. ğ bir ğrenci Kur‟an- Kerim dersini ilk kez yedinci ft yorsa v h z Ģ seviyesinde ise bu dersi Ģ c , c ve sekizinci fta okuyan ve Ģ seviyesinde olan ğrencilerle birlikte alabilir. B ylece hem ka daha rasyonel ku h ğr c tercih h karĢ kâ ğ r.

e) Sanat ve Spor, G rsel Sanatlar, M z , Spor ve Beden Eğ rsleri ğrencilerin tercihlerine ğ olarak iki (2) ya da (4) ders saati olarak r.

f) B Ģ c fta T k , Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din K ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik dersi tamamlamak kay , imkâ ve Ģ uygun olan okullarda isteğe ğ olarak 18 ders saatine kadar y c r ğretimi y r.

g) Ġsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve evrenin Ģ ile ğrencilerin bireysel zellikleri ve ihtiy dikkate rak; sanat etkinlikleri, sportif Ģ r, sosyal ve rel etkinlikler ile her ğ c faaliyetlerin ger Ģtirilmesi okul y etiminin kar ğ rak uygulanabilir (MEB, 2012b).

(35)

Tablo 2. İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERSLER

SINIFLAR

İlkokul Ortaokul

1 2 3 4 5 6 7 8

ZORUNLU DERSLER

Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5

Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5

Hayat Bilgisi 4 4 3

Fen Bilimleri 3 3 4 4 4 4

Sosyal Bilgiler 3 3 3 3

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2

Yabancı Dil 2 2 2 4 4 4 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 2 2 2 2

Görsel Sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1

Müzik 1 1 1 1 1 1 1 1

Oyun ve Fizikî Etkinlikler 5 5 5 2

Beden Eğitimi ve Spor 2 2 2 2

Teknoloji ve Tasarım 2 2

Trafik Güvenliği 1

Rehberlik ve Kariyer Planlama 1

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI 26 28 28 30 28 28 29 29

SEÇME DERSLER

Din, Ahlak ve Değerler

Kur'an-ı Kerim (4) 2 2 2 2

Hz. Muhammed'in Hayatı (4) 2 2 2 2

Temel Dinî Bilgiler (2) 2 2 2 2

Dil ve Anlatım

Okuma Becerileri (1) 2 2

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) 2 2 2 2

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) 2 2 2 2

İletişim ve Sunum Becerileri (1) 2 2

Yabancı Dil

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı

ile Kabul Edilen Diller) (4) 2 2 2 2

Fen Bilimleri ve

Matematik

Bilim Uygulamaları (4) 2 2 2 2

Matematik Uygulamaları (4) 2 2 2 2

Çevre ve Bilim (1) 2 2

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4) 2 2 2 2

Sanat ve Spor

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel

Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)

Müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)

Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara

Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)

Drama (2) 2 2

Zekâ Oyunları (4) 2 2 2 2

Sosyal Bilimler

Halk Kültürü (1) 2 2

Medya Okuryazarlığı (1) 2 2

Hukuk ve Adalet (1) 2 2

Düşünme Eğitimi (2) 2 2

Seçilebilecek Ders Saati Sayısı 8 8 8 8

SERBEST ETKİNLİKLER 4 2 2

TOPLAM DERS SAATİ 30 30 30 30 36 36 37 37

Kaynak: MEB, www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf

(36)

2. 7. 1. 2012-2013 Öğretim Yılı Türkiye Geneli Öğrenci Durumu

12 z u u ğ ğ T ğ ğ u u u ğ Ģ u. Bu ğ Ģ Ģ ğ ğ u u Ģ f .

Ġ ğ Ku u M c u ğ ğ 6-13 Ģ u u cu . Bu ğ cuğu 5 Ģ ğ u Ģ , 13 Ģ 14 Ģ ğ ğ u .

İlköğretimin amacı; h T cuğu u bir birey , bilgi, beceri, Ģ Ģ z , h Ģ u u Ģ , , h ğ h z ğ .

İlköğretim kurumları; z u u u li zorunlu f c h u h u uĢu . O u -h u ğ c Ģ ğ c , Ģ c h uĢ u u u .

Açık Öğretim Ortaokulu : Ġ u u c h h u Ģ Ģ uz ğ u u ğ ğ u u u . S ğ Ģu ğ u u .

Ortaöğretim; ğ , z z u u, ğ , ğ u u . O ğ ; M Eğ lkelerine u u , 1. B ğ c ğ ortak bir genel u Ģ u u , z aramak ve yu u u u bilinc c z , 2. ğ c , Ģ u , ğ u u u ğ h Ģ

(37)

h z . Bu ğ c kabil u h ğ (MEB, 2012b),

Genel Ortaöğretim: Ġ ğ z z u u ğ ğ c z , , ğ u u u ğ , h ğ c ğ h z ğ ğ c . M T O ğ Ġ ğ z z u u ğ ğ c z , , ğ u u u ğ , h ğ h ğ c ğ Ģ h z ğ ğ c .

Açık Öğretim Lisesi: Y z z ğ ğ u u , ğ ğ ğ sine ğ c h z . A ğ ğ . S ğ Ģu , ğ u u .

Tablo 3. Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. dü ey yerleĢim yeri ve eğitim seviyesine göre yeni kayıt öğrenci sayısı, [2012/ 13 ğ Ģ

A. T B. ġ h C. K

Ġlkokul

Toplam Erkek K

ĠBBS- 3. D z

TURKEY A

B C

1 756 618 1 366 853 389 765

898 743 699 829 198 914

857 875 665 024 190 851

Kaynak. M Eğ Ġ , Eğ 2012-2013 National Education Statistics, Formal Education 2012-2013

T 3‟ 2012- 2013 ğ ğ ‟ ğ c Ģ . Ġ ğ ğ c 1.756.618 c . Bu ğ c . 12 z u u ğ

(38)

Ģ ğ ğ u , c Ģ c . (MEB, 2012b).

Tablo 4 Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 3. dü ey yerleĢim yeri ve eğitim seviyesine göre yeni kayıt öğrenci sayısı [2012/' 13 Öğretim yılı baĢı

A. T B. ġ h C. K

Genel Ortaöğretim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Toplam Erkek K Toplam Erkek K

TURKĠYE A B C

476 823 453 443 23 380

237 261 225 230 12 031

239 562 228 213 11 349

651 734 624 637 27 097

358 238 341 784 76 454

293 496 282 853 10 643

Kaynak. M Eğ Ġ , Eğ 2012-2013 National Education Statistics, Formal Education 2012-2013

Tablo 4‟ 2012-2013 ğ ğ , ğ u u ğ c . Genel ğ 476.823 bin ve ğ 651.734 bin ğ c Ģ .

2. 8. 12 Yıllık orunlu Ġlköğretimin Gerekçeleri

20 ġu 2012, h Ģ TBMM Ģ ğ 12 zorunlu ğ u f Ģ . K u f , 6/1/1961 h 222 Ġ ğ Eğ K u u z u ğ Ģ u u uĢ . Kanun teklifi sinde talep ğ , ğ standart , ğ h ğ c ğ , ABD, F , A u u ğ ğ Ģ . G

(39)

konu Ģu Ģ z :

Eğ , u u h u u , Ģ Ģ z . Eğ hu u Ģ , u c en ilk ve ğ Ģ u , u Ģ f ğ . ğ c Ģ u Ģ z h u u u ğ , , c h u u u c . Bu , z ğ Ģ ğ u u u Ģ . ğ c u - z Ģ z ğ , u h Ģ h ğ , , Ģ ğ z ğ , Ģ uĢ u Ģ ğ u , ğ h Ģ h .

B Ģ ğ d uğu u u u f d f , ğ u u Milletvekilleri Ģ c Ģu Ģ f Ģ :

Ġ ğ Ģ ğ c h z Ģ ğ ğ u u u A 42 c ğ z Ģ z u u D u z uğu u h ğ . Ü z ğ Ģ Ģ Ģ z ğ 24/6/1973 h 1739 M Eğ T K u u u 7 c ğ h T Ģ h uğu , 22 c ğ in 6-14 Ģ z cu ğ z uğu, 24 c 8 ğ " z" c ğ h Ģ . Zorunlu eğitim süresinin 8 yıla çıkarılması, ülkemizde eğitim düzeyinin yükseltilmesi adına önemli bir atılım olmakla birlikte, aynı değişiklikler çerçevesinde söz konusu zorunlu eğitimin ‘kesintisiz’ gerçekleştirilmesi sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması adına ciddi sorunlara neden olmuş ve olmaktadır.

Su u Ģ Ģ u u dan 12 z u u ğ Ģ .

ABD f u u cu ğ

(40)

ilkokul-ortaokul- z 3 z u z u . ğ c Ģ u 4-6 Ģ u c ( ch ) ğ Ģ , 10-11 Ģ u u ğ ( ) , 11-14 Ģ u u ( ch ) - c (ju h h ch ) Ģ , 15-18 Ģ 4 (h h ch ) .

Ġ Ģ u u ulanmakta, 5-18 Ģ z u u ğ c , 5-6 Ģ u u ( f ), 7-10 Ģ u (junior), 11-13 ve 14-15 Ģ u u ( c ) h 16-18 (c ) uĢ .

Fransa'da 6-11 Ģ u , 11-15 Ģ u 15-18 Ģ ğ , A 6/7-11/12 Ģ u , 12/13-15/16 Ģ u 16/17-18/19 ğ u u nmakta, Japonya'da da ğ c 6 ğ , 3 ğ 3 z 3 z u u . (TBMM 2012a)

M f ğ u f z Ģu ğ z , u ğ c Ģ z uğu u u u iddi Ģ . Zorunlu ğ Ģ ğ ğ ğ beliritmektedirler:

1- 8 z ğ u uz ğ u u z cu ğ ğ h . K Ģ z u ğu Ģ Ģ ğ uzu Ģ uĢ u . Bu z z Ģ z cu u Ģ . A u u z cu u Ģ .

2- M ğ u uz u z ğ ğu uğu u . M ğ c u z z Ģ Ģ Ģ u . B Ģ u ğ Ģ Ģ Ģ . Ç Ģ ğ c

(41)

u u ; h h z .

3- M ğ u Ģ ğ c Ģ f u u ğ c h Ģ c ğ u u .

4- M Eğ T K u u 6. ğ c ğ u c h h z Ģ c ğ u u u Ģ u u . F 14 Ģ h z h z Ģ ğ c u Ģ uĢ u u c ğ u u ğ c ğ ğ c z ğ u Ģ c .

5- S Ģ ğ ğ Ģ ğ f M Eğ ġu ğ u h f Ģ dir.

6- A u B ğ ğ z u ğ %60‟ , z %44‟ ğ ğ z ğ z . 7- Gerek z 1997„ z ğ u u Ģ ğ u Ģ Ģ u u c , ğ c Ģ Ģ u f z uh Ģ Ģ ğ h u ğ 222 Ġ ğ Eğ K u u, 1739 M Eğ T K u u 3308 M Eğ K u u ğ Ģ z u u hâ Ģ (TBMM, 2012 ).

(42)

2. 9. 12 Yıllık orunlu Ġlköğretime GeçiĢin Gerekçeleri Arasında ; 2. 9. 1.Yasalar Açısından;

Madde gerekçeleri:

MADDE 1- M 222 Ġ ğ Eğ K u u u 7 c ğ Ģ 8 ğ â ğ Ģ .

MADDE 2- 222 K u u 9 u cu c f ğ Ģ , ğ u u ğ c ğ c uĢ c ğ u u Ģ, c u u uĢ c ğ z u u u u f z , c ğ f ğ c ğ c u u c ğ Ģ .

Maddede yer " z ğ " u u u z u u ğ h h ğ Ģ z ğ , ğ c ğ c c ğ h ğ Ģ .

MADDE 3- 222 K u u 9 u cu ğ Ģ ğ ğ u u u u c 14 c ğ Ģ Ģ .

MADDE 4- 222 K u u M 22 c ğ Ģ ğ Ģ Ģ zu Ģ ğ Ģ .

MADDE 5- 222 K u E 4 c ğ u u Ģ .

MADDE 6- K u h ğ u u 5, 6, 7 8 c f ğ ğ u u u .

A c , ğ Ģ Ģ Ģ ğ u u c ğ ,

(43)

ğu z u u ğ 12-13 uğu . Ü z ğ z u u 12 u u h u u ğ ğ h c Ģ ğ Ģ . Z u u ğ 12 u u c ğ c ğ Ģ . MADDE 7- Ġ ğ ğ c u ğ Ģ Ģ ğ u u .

MADDE 8- 14/6/1973 h 1739 K u u 23 c ğ Ģ , ğ c ğrencilere ikinci kademede devam c ; c ğ devam edilebilecek, u h u u c ğ u ğ c ğ Ģ u u c verilmesi .

MADDE 9- G , 1739 K u u 24 c z u u ğ " z" c ğ Ģ u u .

MADDE 10- 1739 K u u 25 c c f z , ğ u ğ c ğ c uĢ c ğ , ğ c ğ c u u c ğ ir.

MADDE 11- 1739 K u u 26 c ğ Ģ ğ u u z u u ğ .

MADDE 12- Eğ ğ Ģ z u u ğ f t ve imkan vermek.

MADDE 13- 3308 K u u 9 u cu c f ğ Ģ ğ Ģ c ğ c Ģ ğ â ğ Ģ .

MADDE 14- 3308 K u u 10 u cu c f ğ Ģ ğ Ģ c ğ

Şekil

Updating...

Benzer konular :
Outline : BULGULAR ve YORUM