• Sonuç bulunamadı

20’ den 39’a kadar açık yeşil 100’ den 119’a kadar turuncu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " 20’ den 39’a kadar açık yeşil 100’ den 119’a kadar turuncu "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Adı Soyadı:

100’ün

%40’ ı 100’ün

%22’ si 100’ün

%1’i

40’ın

%5’ i

40’ın

%70’ i

120’nin

%25’ i 50’nin

%4’ ü

20’nin

%5’ i

200’ün

%3’ ü

20’nin

%55’ i

200’ün

%60’ ı 40’ın

%25’ i

700’ün

%2’ si

250’nin

%50’ si 50’nin

%8’ i

100’ün

%3’ ü 10’un

%90’ ı

400’ün

%2’ si 400’ün

%10’ u

250’nin

%18’ i

250’nin

%20’ si 100’ün

%33’ ü 100’ün

%7’ si

750’nin

%2’ si 30’un

%50’ si 100’ün

%60 ’ı 80’in

%75 ’i 160’ın

%5’ i

1000’in

%6’sı

200’ün

%6’ sı

100’ün

%9’ u

1000’in

%7’si

400’ün

%1’i

400’ün

%15 ’i

100’ün

%70 ’i 10’un

%50’ si 200’ün

%11’ i 50’nin

%60’ ı 450’nin

%5’ i 500’ün

%11’ i 200’ün

%25’ i 25’in

%8’ i 220’nin

%5’ i 75’ in

%80 ’i 300’ün

%20 ’si 200’ün

%30 ’u 80’in

%95 ’i 150’nin

%2’ si 225’in

%8’ i 120’ nin

%60 ’ı 260’ın

%25 ’i 150’nin

%40 ’ı 630’ un

%10 ’u 150’nin

%4’ ü 40’ın

%80’ i 60’ın

%50’ si 75’in

%40’ ı 140’ın

%30’ u

300’ün

%15’ i 70’in

%60’ ı 20’nin

%95’ i

120’nin

%5’ i

240’ın

%25 ’i

600’ün

%11 ’i

120’nin

%50 ’si 240’ ın

%30 ’u

620’nin

%10 ’u

500’ün

%12 ’si

770’ in

%10 ’u

340’ ın

%20 ’si 900’ün

%1’i

130’un

%10’ u 800’ün

%6’ sı

1000’in

%2’ si 60’ın

%65’ i 50’nin

%44’ ü 60’ın

%70’ i

700’ün

%7’ si

300’ün

%2’ si 60’ın

%30’ u 50’nin

%18’ i

1000’in

%1’i

110’ un

%60 ’ı

350’nin

%18 ’i

125’ in

%60 ’ı

210’ un

%30 ’u

800’ün

%2’ si

20’nin

%85’ i 60’ın

%15’ i 75’in

%8’ i 60’ın

%60’ ı 80’in

%65’ i

300’ün

%5’ i

100’ün

%35’ i 80’in

%45’ i

100’ün

%25’ i

250’nin

%8’ i

100’ün

%8’ i

280’in

%5’ i

1000’in

%6’sı

200’ün

%75’ i

720’nin

%10 ’u 90’ın

%80 ’i

600’ün

%25’ i

175’ in

%40 ’ı

260’ın

%5’ i

200’ün

%8’ i

600’ün

%3’ ü 500’ün

%2’ si 75’in

%44’ ü 550’nin

%10’ u 200’ün

%2’ si 75’in

%12’ si 50’nin

%70’ i 35 ’in

%80’ i 55’in

%20’ si 30’un

%60’ ı 320’nin

%20 ’si 300’ün

%50’ si 440’ ın

%15 ’i 130’un

%50 ’si 280’in

%50’ si 800’ün

%8’i 450’nin

%4’ ü 25’in

%40’ ı 75’ in

%20’ si 40’ın

%85’ i

300’ün

%4’ ü 25’in

%88’ i 80’in

%70’ i

900’ün

%5’ i

500’ün

%3’ ü

120’nin

%15’ i

450’nin

%2’ si 45’in

%40’ ı

100’ ün

%80 ’i

270’ in

%30 ’u

150’ nin

%60 ’ı

450’nin

%18 ’i

300’ ün

%30 ’u

120’ nin

%75 ’i

200’ün

%7’ si

500’ün

%1’i

85’in

%20’ si 200’ün

%22’ si 300’ün

%6’ sı

600’ün

%1’i

300’ün

%18’ i

100’ün

%44’ ü 580’in

%10’ u 90’ın

%20’ si 20’nin

%75’ i

200’ ün

%40 ’ı

1000’in

%10’ u 125’in

%80’ i

320’nin

%25 ’i

240’ ın

%40 ’ı

400’ün

%25’ i 140’ın

%75’ i

380’in

%25 ’i 60’ın

%25’ i 140’ın

%5’ i 55’in

%80’ i 70’in

%70’ i 125’in

%8’ i 50’nin

%6’ sı 650’nin

%8’ i 60’ın

%85’ i 100’ün

%5’ i 20’nin

%45’ i 160’ ın

%50 ’si 200’ün

%50’ si 500’ün

%20’ si 1000’in

%8 ’i 100’ ün

%85 ’i 175’in

%60’ ı 1000’in

%11’ i 170’ in

%50 ’si 200’ün

%5’ i 180’in

%10’ u 150’nin

%30’ u

1000’in

%4’ ü

180’in

%5’ i

25’in

%44’ ü

550’nin

%2’ si

200’ün

%9’ u

150’nin

%10’ u

250’nin

%4’ ü

340’ın

%25 ’i

100’ ün

%95 ’i

550’nin

%18 ’i

200’ ün

%40 ’ı

420’nin

%20 ’si 180’ in

%50 ’si 900’ün

%10 ’u

220’nin

%40 ’ı 45’in

%80’ i

650’nin

%2’ si 450’nin

%10’ u 60’ın

%75’ i 90’ın

%60’ ı

400’ün

%4’ ü

50’nin

%22’ si 70’in

%10’ u

800’ün

%1’i

80’in

%35’ i 50’nin

%50’ si 400’ün

%20 ’si 800’ün

%10 ’u

140’ ın

%70 ’i

600’ün

%15 ’i

360’ın

%25 ’i

100’ ün

%90 ’ı

400’ün

%8’ i

65’in

%40’ ı

275’in

%8’ i 950’nin

%2’ si 180’in

%25’ i

600’ün

%8’ i

20’nin

%65’ i

240’ın

%5’ i

100’ün

%2’ si 55’in

%40’ ı 40’ın

%75’ i

150’nin

%22’ si 140’ın

%25’ i

200’ün

%1’i

950’nin

%8’i

100’ün

%75 ’i 35’in

%40’ ı

100’ün

%4’ ü 85’in

%40’ ı

400’ün

%3’ ü 70’in

%50’ si 360’ın

%5’ i 200’ün

%4’ ü 150’nin

%6’ sı 250’nin

%2’ si 100’ün

%11’ i 15’in

%80’ i 300’ün

%9’ u 35’in

%60’ ı 50’nin

%2’ si 175’in

%12’ si 35’in

%20’ si 150’nin

%80’ i 250’nin

%30 ’u 250’nin

%6’ sı 40’ın

%35’ i 500’ün

%3’ ü 20’nin

%80’ i 100’ün

%18’ i 700’ün

%1’i

1000’in

%3’ ü 60’ın

%5’ i

375’in

%8’ i

340’ın

%5’ i

150’nin

%8’ i

30’un

%30’ u

300’ün

%3’ ü 10’un

%70’ i 20’nin

%50’ si 380’in

%5’ i

600’ün

%20’ si 160’ ın

%40 ’ı

850’nin

%2’ si 25’in

%60’ ı

320’nin

%5’ i

175’in

%8’ i

600’ün

%2’ si 60’ın

%45’ i 80’in

%30’ u

250’nin

%8’ i

120’nin

%30’ u 80’in

%40’ ı

100’ün

%7’ si

900’ün

%2’ si 30’un

%90’ ı 80’in

%5’ i

350’nin

%2’ si

200 ’ün

%35 ’i

220’nin

%30 ’u

700’ün

%10 ’u 20’nin

%90’ ı 90’ın

%40’ ı

300’ün

%1’i

65’in

%20’ si 100’ün

%30’ u 500’ün

%7’ si 350’nin

%10’ u 40’ın

%60’ ı 30’un

%80’ i 100’ün

%20’ si 350’nin

%10’ u 600’ün

%10 ’u 80’ in

%80 ’i 280’in

%25 ’i 600’ün

%20’ si 400’ün

%30’ u 90’ ın

%70 ’i 160’ın

%75’ i 350’nin

%4’ ü 65’in

%60’ ı 100’ün

%6’ sı 300’ün

%8’ i 240’ın

%15’ i 110’un

%20’ si 130’un

%30’ u 475’in

%8’ i

440’ın

%4’ ü

300’ün

%7’ si

120’nin

%55 ’i

500’ün

%25’ i

240’ın

%50’ si 110’ un

%70 ’i 160’ın

%80’ i

1000’in

%12’ si

350’nin

%20 ’si

650’nin

%20’ si 425’in

%8’ i

400’ün

%5’ i

250’nin

%10’ u 125’in

%20’ si 200’ün

%10’ u 150’nin

%18’ i 70’in

%40’ ı

500’ün

%5’ i

300’ün

%10’ u 95’in

%40’ ı

400’ün

%18 ’i 170’in

%80’ i

900’ün

%15’ i

180’ in

%40 ’ı

500’ün

%15 ’i

680’ in

%10 ’u

150’nin

%50 ’si 640’ ın

%10 ’u 90’ ın

%30’ u 175’in

%12’ si

200’ün

%15’ i 160’ın

%15’ i 60’ın

%55’ i 100’ün

%55’ i 600’ün

%5’ i 50’nin

%66’ sı 700’ün

%5’ i 350’nin

%8’ i 80’in

%90 ’ı 140’ın

%50 ’si 120’ nin

%60 ’ı 650’nin

%10 ’u 380’ in

%20 ’si 180’in

%70’ i 360’ın

%20 ’si 900’ün

%8’i 40’ın

%55’ i 60’ın

%40’ ı 450’nin

%8’ i 80’in

%45’ i 40’ın

%90’ ı 55’in

%60’ ı

290’ın

%10’ u

110’ un

%30’ u 40’ın

%95’ i 80’in

%25’ i

150’nin

%90’ ı 60’ın

%35’ i

300’ün

%22 ’si 50’nin

%40’ ı

150’nin

%20’ si 100’ün

%65 ’i 50’nin

%50’ si 300’ün

%40’ ı

500’ün

%9’ u

25’ in

%80’ i

100’ün

%50’ si 45’in

%60’ ı

200’ün

%18’ i 30’un

%70’ i 40’ın

%50’ si 800’ün

%5’ i

580’in

%10’ u 225’in

%20’ si

850’nin

%8’i

100’ün

%45’ i 80’in

%85 ’i

400’ün

%12’ si 125’in

%40’ ı

610’ un

%10 ’u

220’nin

%25’ i

600’ün

%12 ’si 110’un

%50’ si 60’ın

%80’ i 70’in

%30’ u

200’ün

%20’ si 325’in

%8’ i 175’in

%20’ si 500’ün

%10’ u

550’nin

%8’ i

50’nin

%80’ i 180’in

%30’ u

300 ’ün

%25 ’i

250’nin

%22’ si 160’ın

%45 ’i

550’nin

%8’ i

60’ın

%90’ ı

750’nin

%10 ’u

1000’in

%5’ i 70’in

%90 ’ı 80’in

%60’ ı

160’ ın

%25’ i

500’ün

%8’ i

40’ın

%65’ i 60’ın

%95’ i

Bahriye Yücel AKMANLAR

0’ dan 19’a kadar açık mavi 80’den 99’a kadar koyu sarı

20’ den 39’a kadar açık yeşil 100’ den 119’a kadar turuncu

40’ tan 59’ a kadar koyu yeşil 120’ den 139’a kadar kahverengi

60’ dan 79’a kadar açık sarı 140 veya 140’ tan büyük ise siyah

Referanslar

Benzer Belgeler

§irketimiz Ortak ve gahjanlan i?in; (Sirket'te yen! ba§layan denet^iler iki yilda 150 saatten az olmamak uzere) Yonetim Kurulumuzun tespiti lie ne tiirde egitim ihtiyaci

Bu kapsamda, Çamur Bertaraf Tesisi yapım ve işletmesi ile Barakfa- kih Sanayi Bölgesi, Ankara Yolu Yatay Delgi Geçişi ve Kolektör Hattı yapım işine ilişkin sözleş- me,

[r]

[r]

[r]

Landstingstingsstyrelsen anser att det är viktigt att använda det definierade och överenskomna begreppet för innovation som finns i den regionala innovationsstrategin - ”En

Det finns rutiner för överföring av patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin sedan 2010. Syftet är bland annat att det ska bli en smidigare övergång

Kravet är, som tidigare, att minst 90 procent av barn och unga med beslut om en första bedömning inom den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin, eller annan verksamhet med