• Sonuç bulunamadı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ"

Copied!
80
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

KOLTUK VE SANDALYE GĠYDĠRME

542TGD873

(2)

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğ- retim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrenci- lere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.

 PARA ĠLE SATILMAZ.

(3)

GĠRĠġ ... 1

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ... 2

1.KOLTUK KILIFI DĠKĠMĠ ... 2

1.1. Koltuk Kılıf Modelleri ... 2

1.2. KumaĢ ve Model Seçimi ... 3

1.3. Ölçü Alma ... 5

1.4. Kalıp Hazırlama ... 7

1.5. KumaĢ Miktarını Tespit Etme ... 10

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 ... 12

1.6. Koltuk Kılıfı Kesim ve Süsleme ... 21

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 ... 22

UYGULAMA FAALĠYETĠ–3 ... 24

1.7. Koltuk Kılıfı Dikimi ... 26

1.8. Kalite Kontrol ... 26

UYGULAMA FAALĠYETĠ–4 ... 27

UYGULAMA FAALĠYETĠ–5 ... 34

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2... 38

2. SANDALYE KILIFI DĠKĠMĠ ... 38

2.1. Sandalye Kılıf Modelleri... 38

2.1.1. Konsepte Uygun Sandalye Kılıfları ... 39

2.2. KumaĢ ve Model Seçme ... 41

2.3. Ölçü Alma ... 41

2.4. Kalıp Hazırlama ... 42

2.4.1. Sandalye Giydirme ... 42

2.4.2. Sandalye Kılıfı ... 42

2.5. KumaĢ Miktarını Tespit Etme ... 43

2.5.1. Prova Yapma (provalı dikim) ... 44

2.5.2. Kalıpları KumaĢa YerleĢtirme ... 44

2.6. Sandalye Kılıfı Kesim ve Süsleme ... 44

UYGULAMA FAALĠYETĠ ... 47

2.7. Sandalye Kılıfı Dikme ... 50

2.7.1. Sandalye Kılıfı Kapatma Teknikleri ... 50

2.8. Kalite Kontrol ... 52

UYGULAMA FAALĠYETĠ ... 53

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ... 71

MODÜL DEĞERLENDĠRME ... 72

CEVAP ANAHTARLARI... 74

KAYNAKÇA ... 76

(4)

ALAN El Sanatları Teknolojisi DAL/MESLEK Dekoratif ev Tekstili

MODÜLÜN ADI Koltuk ve Sandalye Giydirme

MODÜLÜN TANIMI Koltuk ve sandalye giydirme konusunda bilgi içeren öğrenim materyalidir.

SÜRE 40/ 32

ÖN KOġUL Ev Tekstili KumaĢları modülünü almıĢ olmak.

YETERLĠK Öğrenci bu modül ile uygun araç gereç sağlandığında, tekniğe ve modele uygun koltuk ve sandalye giydirmesi yapabilecektir

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, araĢtırma yaparak koltuk ve sandalye giydirme ile ilgili bilgileri doğru tanıyabile- cek ve edindiğiniz bilgilerle uygulama yapabileceksiniz.

Amaçlar:

1. Tekniğe ve modele uygun olarak koltuk kılıfı dikimi yapabileceksiniz.

2. Tekniğe ve modele uygun olarak sandalye kılıfı dikimi yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Ortam: Ev tekstili ürünleri dikimi için uygun aydınlık ve geniĢ bir atölye ortamı.

Donanım: Düz dikiĢ makinesi, overlok, çalıĢma masası, san- dalye, ütü, ütü masası ve yardımcı araç-gereçler, kaynak kitap- lar, elektronik bilgi kaynakları, kumaĢ örnekleri, süsleme ör- nekleri ve gereçleri, çeĢitli ürün katalogları, vb.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz.

(5)

GĠRĠġ

Sevgili Öğrenci,

Ev dekorasyonunda yapılan küçük değiĢiklikler bile, çoğu zaman bizleri mutlu etmek için yeterlidir. Ġnsanların, yaĢadıkları mekanları olduğundan daha farklı hale getirmek iste- meleri dekorasyonun önemini her geçen gün artırmaktadır. Evlerimizin en çok kullanılan eĢyalarından olan sandalye ve koltuk takımları bizlere estetik ve konforu aynı anda sunar.

Kılıflar, sandalye ve koltukların özelliğini ve orjinal görüntüsünü bozmadan korumak, Ģık ve modern bir görünüme kavuĢturmak amacıyla istekleriniz doğrultusunda oluĢturabile- ceğiniz ev tekstil ürünleridir.

Siz de bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda sandalye ve koltuk örtüsü çalıĢmaları- nızda kaliteli, nitelikli ve amaca uygun ürünler hazırlayabileceksiniz.

BaĢarılar

(6)

modele uygun olarak koltuk kılıfı dikebileceksiniz.

 Koltuk örtü modellerini araĢtırınız

 Koltuk örtülerinde kullanılan kumaĢ çeĢitlerini araĢtırınız.

 Koltuk örtüsüne uygun süsleme tekniklerini araĢtırınız

 Koltuk örtüsüne uygun kapatma tekniklerini araĢtırınız

 Edindiğiniz bilgilerden oluĢan bir dosya hazırlayarak arkadaĢlarınız ve öğret- meninizle paylaĢınız.

1.KOLTUK KILIFI DĠKĠMĠ

1.1. Koltuk Kılıf Modelleri

Toplumun her kesimi tarafından kullanılan koltuklar, ev eĢyaları arasında vazgeçilmez yerini korumakta, ayrıca hayatımızın her aĢamasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Koltuk kılıfı ise, genel olarak koltuklarımızı her türlü dıĢ etkenden korumak ve yenilik sağlamak amacıyla tercih edilir. Günümüzde bu örtüler iĢlevselliği ve bütünlüğü ile dekoras- yonun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir.

ARAġTIRMA

(7)

Resim 1.1. Koltuk kılıfı

1.2. KumaĢ ve Model Seçimi

Kılıflar; hayatımızı kolaylaĢtırmak, ev tekstili ürünlerini ve mobilyaları, kısa ya da uzun süreli korumak amacıyla kendi biçimine göre çeĢitli kumaĢlardan üretilen ve rahatça takılıp çıkartılabilen örtülerdir.

Koltukların özelliği ve orjinal görüntüsünü bozmadan korumak Ģık ve modern bir gö- rünüme kavuĢturmak amacıyla dikilen örtü modeline karar vermeden önce koltuklar iyi analiz edilmeli ve bazı hususlara dikkat edilmelidir.

 Günün modası

 Mekân özellikleri

 Renk uyumu

 Ekonomiklik

 KiĢisel tercihler

(8)

gösterilmelidir.

Resim 1.3: KumaĢ çeĢitleri

Koltuk kılıfı dikiminde çok farklı kumaĢlar tercih edilmekle beraber, kumaĢ seçimi yaparken bazı genel özelliklere dikkat etmek gereklidir.

KumaĢlar

 Kolay temizlenmelidir.

 Leke tutmamalıdır.

 Kolay ütülenmelidir.

 Sağlam ve yumuĢak olmalıdır.

Zarif ve dökümlü görünmelidir.

Kaymamalıdır

 Estetik bütünlük sağlamalıdır

KumaĢlar, çok çeĢitli amaçlarla değiĢik hammaddelerden, çeĢitli yapı ve dokularda üretilmektedir. Düz, desenli, kareli, puanlı, kabartmalı kumaĢların her çeĢidini rahatlıkla

(9)

KumaĢ ÇeĢitleri

 Viskon

 Polyester

 Pamuklu

 Ġpek

 Keten

 Tafta

 Koton

 Yapay kürk/deri

 Süet

 Kadife

 Yöresel dokumalar

 Örme kumaĢlar

Resim 1.4: KumaĢ çeĢitleri

1.3. Ölçü Alma

Koltuk/ sandalye boyutlarını belirlemek için yapılan yatay ve düĢey uzunluk ölçme fa- aliyetleridir.

Kalıbın hazırlanabilmesi için koltuk (bölümlerinin)ölçülerinin bilinmesine ihtiyaç var- dır. Ölçü olmadan kılıf dikimi yapılamaz ve devamındaki iĢlemler yürütülemez. Bu nedenle doğru ölçü almak çok önemlidir ve değiĢiklik, yenileme, dekorasyon iĢlerinin temelidir.

(10)

Resim 1.5: Koltuk ölçüsü

Not; Ölçü almaya baĢlamadan önce pratik kroki çizerek aldığınız ölçüleri üzeri- ne yazabilirsiniz.

Resim 1.6: Koltuk ölçüsü

Bütünün parçası olan elemanları tek tek ölçmek gerekir

 Sırt geniĢliği

 Sırt yüksekliği

 Minder derinliği

 Minderin yerden yüksekliği

 Kol uzunluğu

 Kolun yerden yüksekliği

 Kolun içinden minder geniĢliği

(11)

 Kolların dıĢından koltuk geniĢliği

 Koltuk özelliğine göre diğer ölçüler

Resim 1.7: Orijinal koltuk modeli

Bazı modeller kafamızdaki koltuk imajını bozabilir

1.4. Kalıp Hazırlama

Koltuk örtüsü kalıbı hazırlayabilmek için öncelikle koltuk tespit edilmelidir.

Koltuk üzerinden ölçü alınır ve ölçülere uygun kalıp hazırlanır veya pratik dikim tek- nikleri ile ölçüler kumaĢ üzerine direkt çizerek çalıĢılır.

Koltuk örtüsü kalıbı oluĢturmanın en kolay yolu, kumaĢı koltuğa Ģekline göre iğnele- yerek (prova ederek) hazırlamaktır. Örtüdeki dikiĢ yerlerinin, mobilyanın kaplı olduğu ku- maĢta bulunan dikiĢ yerleriyle uyumlu olması gerekir.

(12)

Resim 1.8: Provalı dikim

Kalıpla dikim: Koltuk modellerinin birbirinden farklı olması nedeniyle daha çok seri üretim yapan atölyeler tarafından hazır kalıplar kullanılır. Uzun süre kullanılan koltuklarda farklı Ģekilde yıpranmalar, sünger kısımlarında çökmeler oluĢabilir. Bu nedenle kalıpla dikim yerine provalı dikim uygulamak daha uy- gundur.

Resim 1.9: Koltuk kalıbı

(13)

çirilir. Yani prova edilen kumaĢ direk kalıp olarak kullanılır. Prova iĢlemi kol- tuk kumaĢıyla yapılabileceği gibi evdeki eski kumaĢlar, mulâj kâğıdı vb kullanı- larak ta uygulanabilir

Resim 1.10: Provalı kalıp hazırlama

Resim 1.11: Provalı kalıp hazırlama

Lastikli dikim: Bu dikim tekniğinde koltuk kılıfı birebir ölçülere göre hazır- lanmaz, bol kesilen kumaĢ lastikle toplanarak dikilir. Genel ölçüler ve modelin resmi yeterlidir. Lastikli yapısı nedeniyle kılıf rahatlıkla takılıp çıkartılabilir.

(14)

Resim 1.12: Lastikli koltuk kılıfı

Bürümcük dikim: KumaĢ lastik bobinle tamamen örülür gibi dikilerek, oluĢtu- rulur. Tamamen lastikli olduğu için koltuğu sararak birçok modele tam uyum sağlar. Bu dikim için de ölçü veya resim olması yeterlidir. KumaĢın tamamı las- tik dikilerek büzülür

Resim 1.13: Bürümcük koltuk kılıfı

1.5. KumaĢ Miktarını Tespit Etme

KumaĢ miktarı öncelikle mobilyanın modeline, boyutlarına, parça sayısına, kumaĢın enine ve desen özelliğine dikkat edilerek belirlenir. Daha sonra hazırlanmıĢ olan kalıba göre kumaĢ ölçüsü tespit edilir. KumaĢın özelliğine göre çekme payı, dikiĢ payı, model özelliğine göre ise fırfır payı, büzgü payı vb. eklenmelidir.

(15)

KumaĢ tespitinde aynı zamanda kumaĢın eni, desen özelliği, verev veya düz kullanımı da göz önünde bulundurulması gereken özelliklerdendir.

KumaĢ alındıktan sonra mutlaka yıkanmalı (dikildikten sonra çekmemesi için) ve daha sonra dikim aĢamasına geçilmelidir.

Kalıplar kumaĢa yerleĢtirilirken ekonomik davranmalı ve dikiĢ paylarına dikkat ederek kesim yapılmalıdır.

(16)

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 Koltuk modelinizi belirleyiniz

Resim 1.14.

 Koltuk ölçülerini alınız

(17)

 Koltuğun orta noktalarını bularak iĢaret koyunuz.

Resim 1.16

 Aldığınız ölçülere uygun olarak kol- tuk kumaĢını kesiniz.

 Gövde kısmını bütün kesiniz

Resim 1.17.

 KumaĢı dikimden önce mutlaka yıkayınız

 Kestiğiniz kumaĢ parçalarını koltuğun Ģekline göre yerleĢtiriniz

 5 cm dikiĢ payı veriniz (Provalı di- kimlerde)

Resim 1.18.

Resim 1.19.

(18)

Resim 1.20.

 ĠĢaret sabunu kullanınız

 YaklaĢık 5cm dikiĢ payı vererek ku- maĢı koltuğun Ģekline göre kesiniz.

Resim 1.21.

 Gövde kumaĢının (alt ve üst kısmın- da) orta noktasını bularak iĢaretleyi- niz ve koltuğun orta noktasına iğnele- yiniz

Resim 1.22.

Resim 1.23.

(19)

 KumaĢı koltuğa gerdirerek iğneleyi- niz

Resim 1.24.

 Koltuğun Ģekline göre kumaĢınızı yerleĢtiriniz ve Ģekline göre kesiniz

Resim 1.25.

 Sırt kısmındaki eğimden dolayı olu- Ģan potluğu gidermek için pens yapı- nız.

Resim 1.26.

 Kılıfta potluk olmamasına dikkat ediniz

 Pensi Ģekline göre iğneleyiniz

(20)

 Penste oluĢan fazlalığı 1 cm dikiĢ

payı vererek kesiniz. Resim 1.28.

Resim 1.29.

 Sırt ve kol kısmını koltuğun Ģekline göre iğneleyerek birleĢtiriniz.

Resim 1.30.

 Sırt kısmında orta noktasını bularak iĢaretleyiniz.

Resim 1.31.

(21)

 Koltuk dikiĢinin olduğu yerle uyumlu olarak kumaĢınızı kesiniz.

Resim 1.32.

 Koltuğun arka ortasını iĢaretleyiniz

Resim 1.33.

 Koltuğun arka kısmına (yarısına) kumaĢınızı yerleĢtirerek Ģekline göre iğneleyiniz

Resim 1.34.

 KumaĢ fazlalıklarını koltuğun Ģekline göre kesiniz

Resim 1.35.

(22)

Resim 1.36.

 Koltuk örtüsünün (arka kısmında) yerle birleĢtiği noktayı makasla kese- rek iĢaretleyiniz.

Resim 1.37.

 Ön kol parçasını yerleĢtirerek Ģekline

göre iğneleyiniz. Resim 1.38.

Resim 1.39.

(23)

Resim 1.40.

 Ön kol parçasını 1 cm pay vererek kesiniz

Resim 1.41.

 Koltuğun ön boyunu ölçerek ön kol üzerine iĢaretleyiniz.

Resim 1.42.

 Koltuğun köĢe noktalarına iĢaret ko- yunuz.

Resim 1.43.

(24)

Resim 1.44.

Resim 1.45.

 Provası tamamlanan ( yarım ) kılıfı koltuğun üzerinden çıkartınız.

Resim 1.46.

(25)

1.6. Koltuk Kılıfı Kesim ve Süsleme

Koltuk kılıfı kalıpları kumaĢın üzerine aralarında boĢluk kalmayacak Ģekilde ekono- mik olarak yerleĢtirilir. Kesim yapılacak parçalar büyük olduğundan uygun ortamlar tercih edilmelidir.

Süslemeler, koltuk örtüsünün daha Ģık ve güzel görünmesini sağlamak amacıyla yapı- lır. Koltuk süslemelerinde genel olarak dikiĢ tekniklerinden yararlanılır. Çok yaygın olma- makla birlikte nakıĢ teknikleri de kullanılabilir. Süslemeler tasarıma uygun olarak kılıfın dikim iĢleminden önce veya sonra yapılabilir.

En çok uygulanan süsleme teknikleri,

 Biye ile süsleme

 Fırfır/büzgü ile süsleme

 Pili ile süsleme

 Fitil dikiĢi ile süsleme

 Aplike ile süsleme

 NakıĢ teknikleri ile süsleme

 Hazır gereçlerle süsleme

Resim 1.47: Çocuk koltuk kılıfı süslemeleri

(26)

 Yarım çalıĢarak elde ettiğiniz kalıpla- rı kumaĢın üzerine yerleĢtiriniz.

Resim 1.48.

 KumaĢı en ekonomik Ģekilde kullanınız.

 Kalıpları çizerek kesiniz

Resim 1.49.

 KumaĢ yönüne dikkat ediniz

 Prova esnasında iĢaretlediğiniz kısım- ları diğer kumaĢa aktarınız.

Resim 1.50.

 ĠĢaretleri diğer kumaĢa dikkatli geçiriniz

(27)

 2 adet ön kol elde ediniz

Resim 1.51.

 Gövde kısmını ortadan ikiye katlaya- rak Ģekline göre kesiniz.

Resim 1.52.

Resim 1.53.

Resim 1.54.

(28)

 Koltuğun 3 tarafının ölçüsünü alınız(

ön ve 2 yan)

 Bulduğunuz ölçünün 2.5 katını hesap- layınız (200 +300 =500 cm)

 Pili yapmak için kumaĢınızı kesiniz

Resim 1.55.

 KumaĢı ekonomik kullanmaya özen göste- riniz

 Parçalara overlok çekiniz ve birleĢti- riniz

 Pili geniĢliğini (istediğiniz aralıklarla) iĢaretleyiniz

Resim 1.56.

 ĠĢaretlediğiniz yerlerden katlayarak pili oluĢturunuz

Resim 1.57.

 Makinenizi kumaĢınızın özelliğine uygun olarak ayarlayınız

(29)

 Pililerin üzerinden makine çekiniz

Resim 1.58.

 Koltuğun 3 kenarının uzunluğuna (200cm) uygun olarak pilileri tamam- layınız

Resim 1.59.

(30)

maya bırakılmadan giderilmelidir.

 Alınan ölçüler kontrol edilmelidir

 Kesim ve dikiĢler kontrol edilmelidir

 Süslemeler kontrol edilmelidir

 Fermuar dikiĢi kontrol edilmelidir

 Amaca uygunluğu kontrol edilmelidir.

(31)

UYGULAMA FAALĠYETĠ–4

Koltuk kılıfı dikiniz.

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 Kesimi yapılan tüm parçaların kenar- larına overlok çekiniz.

Resim 1.60.

 Makine çekerken güvenlik kurallarına uyunuz

 Koltuğun sırt kısmına yuvarlak Ģekil verebilmek için oluĢturduğunuz pen- sin iki katına birlikte overlok çekiniz

Resim 1.61.

 Pens kısmına tersinden makine çeki- niz.

Resim 1.62.

 KumaĢınızın rengine ve kalınlığına uygun iplik seçiniz.

(32)

 Ġsterseniz pens kısmına 1cm’den spor dikiĢ yapabilirsiniz.

Resim 1.63.

Resim 1.64.

 Solmayan iplik tercih ediniz.

 DikiĢ makinesine fitil ve fermuar dikiĢi yapabilmek için tek taraflı fer- muar ayağı takınız.

Resim 1.66.

 Yan kolun ön kol ile birleĢme nokta- sına fitil geçiriniz.

Resim 1.67.

 Fitilin bol veya sıkı olmamasına dikkat

(33)

 ĠĢaretlere dikkat ederek yan kol ile ön kol(faça) kısmını birleĢtiriniz

Resim 1.68.

 ĠĢaretlerin denk gelmesine dikkat ediniz

Resim 1.69.

 Kolları sırt kısmı ile birleĢtiriniz Resim 1.70.

Resim 1.71.

(34)

 Koltuğun ön kısmına dikdörtgen par- ça geçirerek örtünün boyunu eĢitleyi- niz

Resim 1.72.

 BaĢlangıçta ve bitiĢ noktasında pekiĢtirme dikiĢi yapınız

 Örtünün 3 tarafına (ön ve 2 yan) fitil geçiriniz.

Resim 1.73.

 Arka ortasına (örtüyü kolay takıp çıkartabilmek için ) fermuar dikiniz

Resim 1.74.

(35)

Resim 1.75.

 Fermuar ayağı kullanınız

 Metrelik fermuar kullanınız Resim 1.76.

Resim 1.77.

 Koltuğun ön kısmından yere kadar olan kısmın ölçüsünü alınız

Resim 1.78.

(36)

Resim 1.79.

 Koltuk kılıf ile pili kısmını makine çekerek birleĢtiriniz

Resim 1.80.

 Koltuğun arkası ile pili kısmını birleĢ- tiriniz

Resim 1.81.

 Dikkatli ve titiz çalıĢınız

 Koltuk örtüsünün alt kısmına 1 cm’

den makine çekerek bastırınız

Resim 1.82.

(37)

 Dikimi tamamlanan örtüyü ütüleyiniz

Resim 1.83.

 KumaĢa uygun ısıda ütü yapınız

Resim 1.84.

Resim 1.85.

(38)

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 Koltuk minderinin en boy ve yüksek- lik ölçülerini belirleyiniz

Resim 1.86.

Resim 1.87.

 KumaĢı ölçülere uygun Ģekilde kesi- niz.

Resim 1.88.

(39)

 Kılıfın denk gelmesi için kumaĢın orta ve kenar kısımlarına iĢaret koyu- nuz

Resim 1.89.

 Minder kılıfına overlok çekerek ma- kine dikiĢi yapınız

Resim 1.90.

 Kılıfın rahat takılıp çıkartılabilmesi için fermuar dikiniz

Resim 1.91.

Resim 1.92.

(40)

 Minderi kılıfa yerleĢtiriniz

Resim 1.93.

Resim 1.94.

Resim 1.95.

Resim 1.96.

(41)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Kılıflar çeĢitli kumaĢlardan üretilen ve rahatça …….., ………. örtülerdir.

2. Koltuk kılıfı kumaĢı, ………. ve yumuĢak olmalıdır.

3. Ölçü alma,Koltuk boyutlarını belirlemek için yapılan yatay ve ……..uzunluk ölçme faaliyetleridir.

4. Ölçü almaya baĢlamadan önce pratik bir ………. çizerek aldığınız ölçüleri üzerine yazabilirsiniz.

5. Örtüdeki dikiĢ yerlerinin, mobilyanın kaplı olduğu kumaĢta bulunan …… …….

uyumlu olması gerekir.

6. provalı dikim tekniği bire bir koltuğun Ģekline göre kumaĢların ………. ile diki- lir.

7. Lastikli kılıflar, yapısı nedeniyle ……….. takılıp çıkartılabilir.

8. Bürümcük dikim, tamamen lastikli olduğu için koltuğu ……….. birçok modele tam uyum sağlar.

DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce- vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

(42)

 Sandalye örtü modellerini araĢtırınız

 Sandalye örtülerinde kullanılan kumaĢ çeĢitlerini araĢtırınız.

 Sandalye örtüsü kalıbı çıkartma tekniklerini araĢtırınız.

 Sandalye örtüsüne uygun süsleme tekniklerini araĢtırınız

 Sandalye örtüsüne uygun kapatma tekniklerini araĢtırınız

 Edindiğiniz bilgilerden oluĢan bir dosya hazırlayarak arkadaĢlarınız ve öğret- meninizle paylaĢınız

2. SANDALYE KILIFI DĠKĠMĠ

2.1. Sandalye Kılıf Modelleri

Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan bir kiĢilik oturma eĢyası olarak tanımlayabile- ceğimiz sandalyeler, evimizde ve farklı mekânlarda sıklıkla kullanılır.

Kılıflar ise, günün her saatinde kullanılan sandalyelerin, özelliğini ve orjinal görüntü- sünü bozmadan korur, Ģık ve modern bir görünüme kavuĢturur.

Ayrıca kalabalık, çocuklu ve evinde hayvan besleyen aileler tarafından da tercih edil- mektedir.

ARAġTIRMA

(43)

Resim 2.1: Sandalye kılıfı

Resim 2.2: Sandalye kılıfı

Kılıflar sandalyeyi korurken rahatça çıkarıp takıldığı için temizliği de kolay olacaktır.

Her türlü mekânda veya organizasyonda masa ve sandalye giydirmeleri dekorasyonun en önemli parçasıdır.

2.1.1. Konsepte Uygun Sandalye Kılıfları

(44)

Resim 2.3:Konsepte uygun Sandalye kılıfı 2.

Resim 2.4: Doğum günü konseptine uygun sandalye kılıfı 3.

4.

(45)

Resim 2.5:YılbaĢı konseptine uygun sandalye kılıfı

2.2. KumaĢ ve Model Seçme

Sandalye kılıfı dikiminde en önemli aĢamalardan birisi de model seçimidir. Düzgün bir kılıf elde etmek için sandalye özelliğine uygun model seçimi yapılmalıdır. Öncelikle sandalye iyi analiz edilmeli, daha sonra modele karar verilmelidir.

Resim 2.6: Sandalye kılıfı

Dekoratif amaçla hazırlanan sandalye örtüleri bizlere zarif ve estetik ortamlar sunar

2.3. Ölçü Alma

Kılıf sandalyeye tam oturduğu için ölçü de sandalye üzerinden tam olarak alınır.

(46)

rak(çiçek, boncuk, kurdele vb) zenginleĢtirilir. KumaĢlar önceden daire Ģeklinde hazırlanır ve birçok kez farklı Ģekillerde kullanılabilir.

Sandalye giydirmeleri genellikle masa düzenlemeleri ile uyumlu olarak hazırlanır.

Resim 2.7: Sandalye giydirme

2.4.2. Sandalye Kılıfı

Daha çok kalıcı mekânlarda (ev, otel, restoran, toplantı salonu) kullanılan, giydirme sandalye Ģeklidir. Kılıf, sandalye üzerinde tam olarak oturur. Çok sayıda üretim yapılacağı zaman, sandalyenin tam Ģekline göre kalıp hazırlanır.

(47)

Resim 2.8:Sandalye kılıfı

2.4.2.1. Kalıp Hazırlamanın Yararları

 Sandalyenin model ve ölçülerine uygun çalıĢılmasını sağlar.

 Zamandan tasarruf sağlar.

 Malzeme ekonomik kullanılır.

Pratiklik kazandırır.

2.5. KumaĢ Miktarını Tespit Etme

KumaĢ miktarı öncelikle sandalyenin modeline, boyutlarına, parça sayısına, kumaĢın enine ve desen özelliğine dikkat edilerek belirlenir. Daha sonra hazırlanmıĢ olan kalıba göre kumaĢ ölçüsü tespit edilir. KumaĢın özelliğine göre çekme payı, dikiĢ payı, model özelliğine göre ise fırfır payı, büzgü payı vb. eklenmelidir.

KumaĢ tespitinde aynı zamanda kumaĢın eni, desen özelliği, verev veya düz kullanımı da göz önünde bulundurulması gereken özelliklerdendir.

KumaĢ alındıktan sonra mutlaka yıkanmalı (dikildikten sonra çekmemesi için) ve daha sonra dikim aĢamasına geçilmelidir.

Kalıplar kumaĢa yerleĢtirilirken ekonomik davranmalı ve dikiĢ paylarına dikkat ederek kesim yapılmalıdır.

(48)

Resim 2.9: Provalı dikim

2.5.2. Kalıpları KumaĢa YerleĢtirme

Kalıplar kumaĢa yerleĢtirilirken bazı özelliklere dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki iyi hazırlanmıĢ bir kalıp, sandalye dikimini kolaylaĢtırır ve hızlandırır.

 DikiĢ payları dikkatli ve muntazam verilmelidir.

 Orta iĢaretleri ve pay yerleri belirlenmelidir.

 Kalıp üzerinde model özellikleri belirtilmelidir.

 Fermuar yerleri iĢaretlenmelidir.

 Kalıp parçaları numaralandırılmalıdır.

2.6. Sandalye Kılıfı Kesim ve Süsleme

Süsleme, sandalye kılıfının daha Ģık ve güzel görünmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Süslemeler öncelikle dekorasyon ve konseptle uyumlu olmalıdır. Sandalye süslemelerinde hayal gücünün de kullanılabileceği çok geniĢ bir yelpazede seçenekler mevcuttur.

Sandalye süslemelerinde ayrıntılı ve masraflı modeller yerine evde bulunan malzeme- lerle bile yapılabilen küçük değiĢikliklerle alternatif süslemeler yapılabilir.

(49)

Resim 2.10. Sandalye kılıfı

Resim 2.11: Sandalye süsleme

(50)

Resim 2.12: Sandalye süsleme

(51)

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, pro- valı dikim tekniğine uygun sandalye kalıbı çıkarabileceksiniz

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 Sandalye modelinizi belirleyiniz

Resim 2.13

 Sandalye ölçülerini tespit ediniz. Resim 2.14.

Resim 2.15.

 KumaĢınızı ölçülerinize uygun Ģekil- de kesiniz.

(52)

Resim 2.17.

 ĠĢaretlerin doğruluğunu kontrol ediniz

 Sandalyenin Ģekline uygun olarak köĢeleri belirleyiniz.

Resim 2.18.

Resim 2.19.

 Sandalyenin Ģekline göre sırt kısmını

Ġğneleyiniz Resim 2.20.

(53)

 Sandalye Ģeklini alan kumaĢın fazla- lıklarını kesiniz.

Resim 2.22.

Resim 2.23.

 Sandalyenin oturma kısmının yerden olan yüksekliğini ölçünüz

Resim 2.24.

(54)

Resim 2.25: Sandalye kılıfı

En çok tercih edilen kapatma teknikler ise,

Fermuar DikiĢi Ġle

Fermuar; kılıflarda ve çok farklı alanlarda kapama amaçlı kullanılan araçtır. Kullanıl- dığı alanlarda kolaylık sağlamak için değiĢik tekniklerde dikilmektedir. Kılıflarda genellikle istenilen uzunlukta, metreyle satılan fermuarlar kullanılır.

(55)

Cırt bant dikiĢi Ġle

Cırt bant, karĢılıklı dikilerek birbirini tutma özelliğinden dolayı kapama amacıyla kul- lanılan gereçlerdir. Kılıflarda, kullanım kolaylığı sağlamak için uygulanmaktadır.

Kullanılacağı yere uygun renk seçilmelidir.

Resim 2.27:Cırt bant ile kapatma

Düğme DikiĢi Ġle

Düğmeler, çok farklı kullanım alanlarında iliğe geçirilerek iki tarafı birbirine birleĢ- tirmek amacıyla kullanılır. Düğme için olması gereken ilikler kullanım yerine, amacına ve düğmenin büyüklüğüne göre hazırlanır.

(56)

Resim 2.29:Bağlayarak kapatma

2.8. Kalite Kontrol

Kılıflar, dikim iĢleminin her aĢamasında, kontrol edilmeli hata varsa bir sonraki aĢa- maya bırakılmadan giderilmelidir.

 Alınan ölçüler kontrol edilmelidir

 Kesim ve dikiĢler kontrol edilmelidir

 Süslemeler kontrol edilmelidir

 Fermuar dikiĢi kontrol edilmelidir

 Amaca uygunluğu kontrol edilmelidir

(57)

UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, Sandalye kılıfı dikebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 Kesimi yapılan tüm parçaların kenar- larına overlok çekiniz.

Resim 2.30.

 Makine çekerken güvenlik kurallarına uyunuz

 Sandalyenin kenarlarından 1 cm den makine çekiniz

Resim 2.31.

 Makine dikiĢi yaptıktan sonra sandal- yenin sırt ve oturma kısmının birleĢ- me noktasını çıtlatarak esneklik sağ- layınız.

Resim 2.32.

(58)

 Sandalyenin uç kısmına fitil geçiriniz

Resim 2.33.

Resim 2.34.

Resim 2.35.

 Sandalyenin yan kısmına (kılıfı rahat çıkartıp takmak için) fermuar dikiniz.

Resim 2.36.

(59)

Resim 2.37.

 Dikime baĢlamadan önce fermuarın çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol ediniz.

 Kalite kontrol yapınız.

Resim 2.38.yandan fermuarın görünüĢü

(60)

 Sandalyenin ön kısmından yere kadar olan bölümün ölçüsünü alınız (40 cm)

Resim 2.39.

 Sandalyenin 3 tarafının geniĢlik ölçü- sünü alınız

 Bulduğunuz ölçünün 2 katını hesap- layınız (150x2 =300 cm)

 Pili yapmak için kumaĢınızı kesiniz

Resim 2.40.

 Parçalara overlok çekiniz ve birleĢti- riniz

 Pili geniĢliğini (istediğiniz aralıklar- la) iĢaretleyiniz

Resim 2.41.

 ĠĢaretlediğiniz yerlerden katlayarak pili oluĢturunuz

 Pililerin üzerinden(fitil) makine çe- kiniz

Resim 2.42.

(61)

 Koltuğun 3 kenarının uzunluğuna (200cm) uygun olarak pilileri tamam- layınız

 Pililerin kenarından 1cm den makine çekiniz.

Resim 2.43.

 DikiĢi tamamlanan sandalye kılıfını ütüleyiniz.

Resim 2.44.

Resim 2.45.

(62)

layacaktır.

 Plastik sandalye amacınız için uygun ola- caktır.

 Kullanılacak sandalyeye göre kılıfını- zın ölçülerini belirleyiniz.

 Belirlediğiniz modele bağlı kalarak ölçü almalısınız.

 Ölçü alırken tam boy, arkalık, oturma kısmı, alt kısım (etek kısmı) için ayrı ayrı ölçü almalısınız.

ġekil 2.1

 Sandalye kılıfı kalıbınızı hazırlayınız.  Kalıp hazırlamanız dikim sırasında ve kullanım sırasında sorun yaĢamamanızı sağlayacaktır.

 KumaĢ miktarının tespit edilmesinde de hazırlamıĢ olduğunuz kalıp önemlidir.

(63)

 40 cm x 60 cm x 2 adet (arkalık) ölçü- lerinde parĢömen kâğıdına kalıp çiziniz (ġekil 2.2).

ġekil 2.2

 40 cm x 40 cm x 1 adet (oturma kısmı) ölçülerinde parĢömen kâğıdına kalıp çiziniz (ġekil 2.3).

ġekil 2.3

(64)

ġekil 2.4

 Kalite kontrolü yapınız.  HazırlamıĢ olduğunuz kalıplarınızın mo- delinize uygunluğunu kontrol ediniz.

 Kalıplarınızın kullanılabilirliğini kontrol ediniz.

 ÇalıĢma masası sandalyesi kılıfı için kalıbınızı kumaĢa yerleĢtiriniz.

Resim 2.47.

 HazırlamıĢ olduğunuz kalıplarınızı ku- maĢınızın tersinden yerleĢtiriniz.

(65)

 Kalıbınızı sabun ile çizerek kumaĢa geçiriniz.

Resim 2.48.

 Sandalye kılıfı için kumaĢınızın kesim iĢlemini yapınız.

 40 cm x 60 cm x 2 adet (arkalık), 40 cm x 40 cm x 1 adet (oturma kıs- mı)

 45 cm x 160 cm x 1 adet (etek kısmı) için kesiniz.

 Kesim iĢleminden önce çizimin doğru yapıldığını kontrol ediniz.

 1 cm dikiĢ payı vererek kesiniz.

Resim 2.49.

 Kalite kontrolü yapınız.  Kesimini yapmıĢ olduğunuz kalıplarınızın doğruluğunu kontrol ediniz.

(66)

Resim 2.50.

 Kılıf dikebilmek için hazırlamıĢ olduğu- nuz tüm parçaların kenarlarını overlok ile temizleyiniz.

 Önce arkalık olarak kullanılacak olan parçaların dikiĢini yapınız.

Resim 2.51.

 60+40+60 cm’ lik üç kenar birleĢtirile- cektir(ġekil.3.1).

(67)

 40x60 cm olan iki parçanızı dikiĢ pay- larınızdan düz makine dikiĢi ile diki- niz.

Resim 2.52.

 40 cm’ lik kısım(tek katı) 40 cmlik oturma kısmı ile birleĢtirilmelidir(ġe- kil.3.2).

ġekil 2.6.

 Arkalık kısmı ile oturma kısmını bir- leĢtiriniz.

 Arkalığın açık kalan kısmından tek katına 40x40 cm’ lik oturma kısmını makine dikiĢi ile birleĢtiriniz.

Resim 2.53

(68)

ġekil 2.7.

 Arkalığın diğer katı ile oturma kısmını kılıfın etek kısmı (45x160 cm) ile bir- leĢtiriniz.

Resim 2.54

 Sandalye kılıfınızda kenar temizleme yapınız.

Resim 2.55.

 Etek ucunu 1 cm’ den tersine çevirerek iğneleyiniz.

 Ġğnelediğiniz yerden düz dikiĢ ile temiz-

(69)

 Ütüleyiniz.

Resim 2.56.

 KumaĢınızı uygun ısıda ve dikiĢ yerlerine dikkat ederek ütüleyiniz.

 Sandalye kılıfınızı sandalyenize giydi- riniz.

Resim 2.57.Önden görünüĢ

(70)

Resim 2.58.YandangörünüĢ

 Kalite kontrolü yapınız.  DikiĢlerinizin düzgünlüğünü kontrol edi- niz.

 Kılıf parçalarınızı doğru birleĢtirdiğinizi kontrol ediniz.

 Gerekli düzeltmeleri yapınız.

(71)

Sandalye kılıfı süsleme iĢlemini yapınız.

ĠĢlem Basamakları Öneriler

 ÇalıĢmalar için aydınlık, temiz bir ortam hazırlayınız.

 Kesim masası kullanınız.

Sandalye kılıfı için süsleme ya- pınız

 Sandalye kılıfınızda Resim.4.8-4.9-4.13’ te gördüğünüz süslemelerden de yararlanabilir- siniz.

Sandalye kılıfı süslemesi dikiĢ sırasında yapı- lan biye, fırfır, fiyonk, kurdele veya yumuĢak kumaĢlar (tül, Ģifon vb.) bağlayarak yapılabi- lir.

 Sandalye süslemeniz için kumaĢ bant hazırlayınız.

 Aynı renk kumaĢtan veya uyumlu farklı renk kumaĢtan hazırlayabilirsiniz.

 Çift kat eni 20 cm boyu 350 cm olan kumaĢ kesiniz(1 cm dikiĢ payı bırakınız.).

Resim 2.59.

 KumaĢ bandınıza overlok ile kenar temizleme yapınız.

Resim 2.60.

 Tek kat olarak her kenarına overlok ile kenar temizleme yapınız.

(72)

Resim 2.61.

 Tek kısa kenarda açıklık bıraka- rak kumaĢın tersinden makine dikiĢi ile birleĢtiriniz.

 Kısa kenarların dikiĢinde yuvarlatarak dikiniz.

 KumaĢınızı ön yüzüne çevirerek açık kalan kısmı elde çırpma di- kiĢi ile temizleyiniz

Resim 4.62.

 Hazırladığınız bandınızı kumaĢı- nıza uygun ısıda ütü ile ütüleyiniz.

Resim 2.63……….

 HazırlamıĢ olduğunuz bandınızın kontrolünü yapınız.

(73)

olduğunu kontrol ediniz

 KumaĢ bandınızı sandalyenize yerleĢtiriniz.

 HazırlamıĢ olduğunuz bandınızı sandalyenizin arkalığına çizimde görüldüğü Ģekilde bağlayı- nız.

ġekil 2.8.

 Bağlama yaparken kumaĢı orantılı bağlayınız.

Resim 2.65. Bandın Önden görünüĢü

Resim 2.66.Bandın arkadan görünüĢü

(74)

Resim 2.67.Bandın fiyonk yapılmıĢ hali

(75)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Kılıflar sandalyeyi korurken rahatça çıkarıp takıldığı için, ………… de kolay olacaktır.

2. Sandalye giydirmeleri genellikle ……….düzenlemeleri ile uyumlu olarak hazır- lanır.

3. Sandalye kılıfları daha çok ………… mekânlarda (ev, otel, restoran, toplantı salonu) kullanılır.

4. Sandalye kılıfının rahat çıkartılıp takılması ancak ……….. teknikleri kullanılarak ger- çekleĢtirilebilinir.

5. Kalıp hazırlamak ……… tasarruf sağlar.

6. Kalıbı kumaĢa yerleĢtirirken ………….. yerleri iĢaretlenmelidir.

7. Dikilen kılıf, sandalye üzerinde ……… olarak oturur.

8. Süsleme, sandalye kılıfının daha ………ve…… görünmesini sağlamak amacıyla yapı- lır.

DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce- vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

(76)

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil- giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1. (…..) Kılıflar eskiyen koltukları yenilemek, yeni koltukları korumak veya değiĢiklik sağlamak amacıyla tercih edilir

2. (…..)Kılıflar koltuğa bir kez takılır ve zımba ile tutturulur.

3. (…..)Kalıp hazırlamak için ölçü almak zorunlu değildir.

4. (…..)Kılıf dikiminde kullanılan kumaĢların özenle seçilmesi ve düzgün dokuda olmasına dikkat edilmesi gereklidir.

5. (…..)Bürümcük örtüler tamamen lastikli olduğu için koltuğu sararak birçok modele tam uyum sağlar.

6. (…..)Koltuk kılıfı kalıpları kumaĢın üzerine geliĢigüzel Ģekilde yerleĢtirilir.

7. (…..)Sandalye; arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan bir kiĢilik oturma eĢyası olarak tanımlanabilir

8. (…..)Kılıflar sandalyeyi korurken rahatça çıkarıp takıldığı için temizliği de kolaydır 9. (…..)Sandalye süslemeleri baĢlı baĢına değerlendirilir, dekorasyon ve konseptle iliĢkili

değildir.

10. (…..)Sandalye kılıfı kapatma tekniği olarak yalnızca fermuar kullanılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce- vaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.

(77)

UYGULAMALI TEST

Soru: Kendi belirleyeceğiniz konsepte uygun olarak sandalye kılıfı çalıĢması yapınız.

Süre: 8 ders saati

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. ÇalıĢma ortamını ve kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

2. Konseptinizi belirlediniz mi?.

3. Sandalye ölçüsünü alınız ve kumaĢ hesabı yaptınız mı?.

4. Kalıplarınızı kumaĢa yerleĢtirerek kesiniz veya prova tekniğini uyguladınız mı?

5. Kesilen kumaĢları overlokla temizlediniz mi?

6. Kılıfı, iĢaretlere dikkat ederek diktiniz mi?

7. Model özelliğine göre fitil dikiĢi yaptınız mı?

8. Sandalyede konsepte uygun olarak belirlediğiniz süsleme tekni- ğini uyguladınız mı?

9. Modelinize uygun kapatma tekniğini uyguladınız mı?

10. Kılıfın etek kısmına 1cm den makine çektiniz mi?

11. Sandalye kılıfına son kontrol yaptınız mı?

12. Kılıfınızı ütüleyerek tamamladınız mı?

DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce- vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

(78)

2 Sağlam

3 DüĢey

4 Kroki

5 DikiĢ yerleriyle

6 YerleĢtirilmesi

7 Rahatlıkla

8 Sararak

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI

1 Temizliği de

2 Masa

3 Kalıcı

4 Kapatma

5 Zamandan

6 Fermuar

(79)

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 Y

4 D

5 D

6 Y

7 D

8 D

9 Y

10 Y

(80)

Megep Modülleri

Meydan Larousse Ansiklopedisi

Türk Dil Kurumu Sözlüğü

 www.hungrycube.com

 www.examiner.com.

 www.folksy.com

 www. parisianevents.com

 www.susieharrisblog.com

 www.10marifet.org

Referanslar

Benzer Belgeler

 Yer darlığı yüzünden, ölçü çizgisi sınır iĢaretleri arasına, ilgili ölçü rakamı yazılamıyorsa, ölçü çizgisi uzantısı üzerinde, sınır iĢaretinin

Pafta resimlerinin çini mürekkebi ile çizilmesinde, yazı Ģablonları ile yazı yazılmasında ve tefriĢ Ģablonları ile Ģekillerin çizilmesinde kullanılan iğne

 GeniĢ noktalı uzun kesik çizgi: Özel iĢlemli yüzeylerin sınırlarının gösterilmesinde, kesit düzlemleri izlerinin gösterilmesinde kullanılır (ġekil 1.11)..

Resim 1.16: Çember içine düzgün sekizgen çizimi Resim 1.17: Düzgün sekizgen çizimi Eğer sekizgen farklı geometrik Ģekillerle birlikte çizilecekse simetrisiyle

NakıĢ tasarımları dersi içinde yer alan bu modül, kiĢinin zevkine ve kullanım alanına uygun ürün belirleme, ürüne uygun malzeme ihtiyacı seçebilme, tekniğe uygun

 TS çizelgelerinden perno çapını, boyunu ve diğer ölçülerini tespit ediniz..  Pernoya ait

I. Sıvı içinde bulunan bir molekül ortalama olarak bütün yönlerden aynı kuvvetle çekilir. Sıvı yüzeyi bir gerilim altında bulunur ve bu, sıvı yüzeyinde her

Belirli hacimde alınacak olan sıvının bulunduğu ĢiĢe, uygun olarak tutulur ve azar azar istenilen düzeye kadar sıvı, mezür içine aktarılır.. Aktarma iĢlemi