ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI

Tam metin

(1)

KAYSER

KAYSER Đ Đ Đ Đ L L Đ Đ Đ Đ MALAT SANAY MALAT SANAY Đ Đ DURUM TESP DURUM TESP Đ Đ T T Đ Đ ANKET

ANKET Ç Ç ALIŞ ALI Ş MASI BULGULARI MASI BULGULARI

DODOÇÇ.DR.NISFET UZAY.DR.NISFET UZAY

KAYSO, HAZ

KAYSO, HAZĐĐRAN 2008RAN 2008

(2)

ARA ARA Ş Ş TIRMANIN AMACI VE Y TIRMANIN AMACI VE Y Ö Ö NTEM NTEM Đ Đ Kayseri Sanayi OdasKayseri Sanayi Odasıı üyelerinin son altüyelerinin son altıı aya iliaya ilişkin şkin dedeğerlendirmelerini ve geleceğerlendirmelerini ve geleceğe iliğe ilişşkin beklentilerini kin beklentilerini belirlemek amac

belirlemek amacııyla yla ““Ekonomik Durum Tespit Anketi”Ekonomik Durum Tespit Anketi” ççalalışmasışmasıı yapyapıılmlmıştıştıır. r.

 Anket 2008 yAnket 2008 yııllıı Nisan ayNisan ayıında gernda gerççekleekleşştirilmitirilmişştir. tir.

 Bu anket Bu anket ççalalışmasışmasıı, bir , bir öönceki dnceki döönemle karnemle karşışılalaştştıırrıılabilir labilir veriler sa

veriler sağlayacak ğlayacak şşekilde gekilde gününüün kon koşullarşullarına gına gööre re yenilenerek, alt

yenilenerek, altışışar aylar aylıık dk döönemler itibariyle nemler itibariyle tekrarlanacakt

tekrarlanacaktır. ır. Anket Anket ççalalışışmasmasıınnıın her altn her altıı aylaylıık dk döönemler itibariyle nemler itibariyle yenilenmesi,

yenilenmesi, öönceki dnceki döönemlere gnemlere göre geliöre gelişşmeleri takip meleri takip edebilmek, reel sekt

edebilmek, reel sektöörrüün durumunu izleyebilmek ve n durumunu izleyebilmek ve sorunlar

sorunlarıınnıı ortaya koyabilmek aortaya koyabilmek aççııssıından son derece ndan son derece önemlidir. önemlidir.

(3)Anketin kapsam Anketin kapsam ı ı imalat sanayiinde faaliyet imalat sanayiinde faaliyet

g g ö ö steren t steren t ü ü m KAYSO m KAYSO ü ü yeleridir. Toplamda geri yeleridir. Toplamda geri d d ö ö n n ü ü ş ş ü ü m yü m y ü zdesini artı zdesini art ırmak rmak ü ü zere mü zere m ü mkü mk ü n n

oldu oldu ğ ğ unca soru say unca soru say ı ı s s ı ı az tutulmaya az tutulmaya ç ç al al ışı ışı lm lm ış ış ve ve toplam 2 sayfadan olu

toplam 2 sayfadan oluş ş an bir anket an bir anket haz haz ı ı rlanm rlanm ış ış t t ı ı r. r.Anket, Kayseri Sanayi Odas Anket, Kayseri Sanayi Odas ı ı ü ü yelerinin yelerinin tamam

tamamı ın n ı ı n y n y ö ö netim kurulu baş netim kurulu ba ş kan kan ı ı veya genel veya genel m m ü ü d d ü ü r r ü ü ad ad ı ı na faks yoluyla g na faks yoluyla g ö ö nderilmi nderilmi ş ş ve ve

anketin belli s

anketin belli sü ü re i re i çinde cevaplanarak sanayi ç inde cevaplanarak sanayi odas odas ı ı na ulaş na ula ş t t ı ı r r ı ı lmas lmas ı ı istenmiş istenmi ş tir. 155 firma tir. 155 firma anketimizi cevaplam

anketimizi cevaplam ış ış t t ı ı r. Ara r. Ara ş ş t t ı ı rma verileri rma verileri SPSS 14.0 paket program

SPSS 14.0 paket programı ı ile değ ile de ğ erlendirilmi erlendirilmi ş ş tir. tir.

(4)

ANKET KAPSAMINDAK

ANKET KAPSAMINDAKĐ Đ ĐŞLETMELERE ĐŞ LETMELERE ĐL Đ LĐŞ ĐŞ K K ĐN GENEL B Đ N GENEL BĐ ĐLG LG ĐLER Đ LER

ŞEKŞEKĐĐL 1:L 1: Anket KapsamıAnket Kapsamındaki ndaki ккletmelerin Sektletmelerin Sektöörelrel DaDağılğıımı

0 5 10 15 20 25

Gıda ünleri sanayi Dokuma, giyim eşya ve deri sanayii Mobilya sanayii Kağıt ünleri ve bam sanayii Kimyasal ünler ve plastik sanayii Taş ve toprağa daya sanayii Demirelik sanayii Metal eşya sanayii Makine- techizat, ulaşım aracı, ilmi ve mesleki öme aletleri sanayii Der Đmalat sanayii Cevapz

(5)

ŞŞEKEKĐĐL 2: Anket KapsamL 2: Anket Kapsamıındaki ndaki ккletmelerin Bletmelerin Büyüyüüklklüük k DaDağığıllıımmıı

6,5

48,4

35,5

9,7

0 10 20 30 40 50 60

1-9 kişi 10-49 kişi 50-250 kişi 250 ve yukarısı

(6)

ŞŞEKĐEKĐL 3:L 3: Anket KapsamAnket Kapsamındaki ındaki ккletmelerin Teknoloji letmelerin Teknoloji DüDüzeyi zeyi

30,3

62,6

6,5

0,6 0

10 20 30 40 50 60 70

Đleri teknoloji Orta-s eviyeli teknoloji

Düş ük s eviyeli teknoloji

Cevapsız

(7)

ŞŞEKĐEKĐL 4:L 4: UluslararasUluslararasılaılaşşma Sma Sürecine Gürecine Gööre re ккletmelerin letmelerin DağıDağıllıımmıı

41,9

10,3

14,8

32,9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Đhracat yapmayan işletmeler

Kısmen ihracat yapan işletmeler

Büyüyen ihracatçı işletmeler

Düzenli ihracat yapan işletmeler

(8)

ANKET KAPSAMINDAK

ANKET KAPSAMINDAKĐĐ ĐŞLETMELERĐŞLETMELERĐĐN SON ALTI N SON ALTI AYA AYA ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐN DEN DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMELERRMELERĐĐ

ŞŞEKEKĐĐL 5L 5: : Đşletmelerin Son AltĐşletmelerin Son Altıı Aya Aya ĐĐlilişşkin Dekin Değğerlendirmelerierlendirmeleri

2,6

14,2

41,3

27,7

14,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Çok iyi Đyi Orta Kötü Çok Kötü

(9)

Đ Đ ç ç inde bulunduklar inde bulunduklar ı ı ortam ortam ı ı ç ç ok iyi ve iyi olarak ok iyi ve iyi olarak belirten i

belirten i ş ş letmelerin letmelerin temel iki temel iki ö ö zelliklerinin zelliklerinin var oldu

var oldu ğ ğ u g u g ö ö zlenmektedir. Bu i zlenmektedir. Bu i ş ş letmeler; letmeler;D D ü ü zenli ihracat yapabilen zenli ihracat yapabilen i i ş ş letmelerdir. letmelerdir.Đ Đ leri teknoloji leri teknoloji ile ile ü ü retim yapan i retim yapan i ş ş letmelerdir. letmelerdir.

Bu iki

Bu iki ö ö zellik, i zellik, i ş ş letmeler a letmeler a ç ç ı ı s s ı ı ndan d ndan d ış ış pazarlara pazarlara

y y ö ö nelmenin ve teknolojik geli nelmenin ve teknolojik geli ş ş menin ne kadar menin ne kadar

ö ö nemli oldu nemli oldu ğ ğ unu bir kez daha vurgulamaktad unu bir kez daha vurgulamaktad ı ı r. r.

(10)

 Teknolojik gelişTeknolojik gelişmimişşlik dlik düüzeylerine gzeylerine göreöre son altson altıı aya aya ilişilişkin dekin değğerlendirmeler Tablo 1erlendirmeler Tablo 1’’de verilmide verilmişştir. tir.

TABLO 1:

TABLO 1: Teknolojik GeliTeknolojik Gelişşmimişşlik Dlik Düüzeylerine Gözeylerine Göre Son Altre Son Altıı Aya Aya ĐliĐlişkin Deşkin Değerlendirmelerğerlendirmeler

Çok Đyi

Đyi Orta Kötü Çok Kötü

Toplam Đşletme Sayısı

Đleri Teknoloji 8,5 25,5 38,2 17 10,6 100 47

Orta Düzeyli Teknoloji 0 40,3 43,3 32 14,4 100 97

Düşük Düzeyli Teknoloji 0 0 40 30 30 100 10

(11)

 Đhracattaki durumlarĐhracattaki durumlarıına gna göörere işişletmelerin son altletmelerin son altıı aya aya ilişilişkin dekin değğerlendirmeleri Tablo 2erlendirmeleri Tablo 2’’de gde göörrüülmektedir.lmektedir.

TABLO 2:

TABLO 2: ĐĐhracat Durumlarhracat Durumlarıına Gna Gööre Son Altre Son Altıı Aya Aya ĐĐlilişşkin kin DeDeğerlendirmeler ğerlendirmeler

Çok Đyi

Đyi Orta Kötü Çok Kötü

Toplam Đşletme Sayısı Kısmen Đhracat Yapan

Đşletmeler 0 0 37,5 37,5 25 100 16

Büyüyen Đhracatçı

Đşletmeler 0 26 26 26 22 100 23

Düzenli Đhracat Yapan

Đşletmeler 3,92 21,6 43,1 23,5 7,9 100 51

(12)Sekt Sekt ö ö rlere g rlere g ö ö re son alt re son alt ı ı ayl ayl ı ı k de k de ğ ğ erlendirmelere erlendirmelere bakı bak ı ld ld ığında, durumlar ığı nda, durumlar ı ı n n ı ı kö k ö t t ü ü ve ve ç ç ok k ok k ö ö tü t ü olarak olarak belirten i

belirten i ş ş letmelerin yo letmelerin yo ğ ğ unla unla ş ş t t ığı ığı sekt sekt ö ö rler rler Mobilya, Metal E

Mobilya, Metal Eş ş ya ve Dokuma Sanayidir. ya ve Dokuma Sanayidir.Đşletme b Đş letme b ü ü yü y ü kl kl ü ü ğ ğ ü ü artt artt ı ı kç k ç a son altı a son alt ı aya ili aya ili şkin ş kin de de ğ ğ erlendirmelerde farkl erlendirmelerde farkl ı ı l l ı ı klar ortaya klar ortaya ç ç ı ı kt kt ığı ığı

g g ö ö r r ü ü lmektedir. lmektedir. Đş Đş letme b letme b ü ü yü y ü klü kl ü ğ ğ ü ü arttı artt ık k ç ç a son a son

alt alt ı ı ay ay ı ı k k ö ö t t ü ü ve ve ç ç ok k ok k ö ö t t ü ü olarak de olarak de ğ ğ erlendiren erlendiren

i i ş ş letme y letme y ü ü zdeleri de azalmaktad zdeleri de azalmaktad ı ı r. r.

(13)

ŞEKŞEKĐĐL 7: L 7: ккletmelerin 2008 Yletmelerin 2008 Yııllıına na ĐĐlilişşkin Beklentilerikin Beklentileri

1,9

16,8

42,6

29

8,4

1,3 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Çok iyi Đyi Orta Kötü Çok Kötü Cevapsız

(14)

Ü Ü retimde Meydana Gelen De retimde Meydana Gelen De ğ ğ i i ş ş meler meler

 Üretimde Meydana Gelen DeÜretimde Meydana Gelen Değğiişşmeler ve Beklentilermeler ve Beklentiler

3%

58%

22%

17%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(15)

ŞŞEKEKĐĐL 9: L 9: ÜÜretimdeki Azalma Oranlarretimdeki Azalma Oranlarıı

15,6

23,9

27,5

33

0 5 10 15 20 25 30 35

%10'dan az %10-19 %20-29 %30'dan fazla

(16)

ŞŞEKĐEKĐL 10:L 10: ккletmelerin 2008 Yletmelerin 2008 Yııllıı ĐĐççin in ÜÜretime retime ĐĐlişlişkin kin Beklentileri

Beklentileri

14%

39%

28%

19%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(17)

Đ Đ ç ç Sat Sat ış ış larda Meydana Gelen De larda Meydana Gelen De ğ ğ i i ş ş meler meler ve Beklentiler

ve Beklentiler

ŞEKŞEKĐĐL 11:L 11: Đşletmelerin Đşletmelerin ĐĐçç SatışSatışlarlarıındaki Dendaki Değğişişmeme

3%

67%

18%

12%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(18)

ŞŞEKEKĐĐL 12:L 12: 2008 Y2008 Yııllıı ĐçĐçin in ĐĐçç SatSatışlara ışlara ĐĐlilişkin Beklentilerşkin Beklentiler

17%

42%

24%

17%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(19)

Đ Đ hracatta Meydana Gelen De hracatta Meydana Gelen De ğ ğ i i ş ş meler ve meler ve Beklentiler

Beklentiler

ŞŞEKEKĐL 14: ĐL 14: Son AltSon Altıı Ayda Ayda ĐĐhracattaki Dehracattaki Değğiişşme me

27%

32%

41%

Azaldı Aynı kaldı Arttı

(20)

ŞŞEKĐEKĐL 15: L 15: ккletmelerin letmelerin ĐĐthal Girdi Kullanthal Girdi Kullanımımıı

27%

38% 16%

19%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(21)

ŞŞEKEKĐL 16: ĐL 16: 2008 Y2008 Yııllıı ĐĐççin in ĐĐhracata hracata ĐĐlilişşkin Beklentilerkin Beklentiler

24%

33%

43%

Azalır Aynen kalır Artar

(22)

Đ Đ stihdamda Meydana Gelen De stihdamda Meydana Gelen De ğ ğ i i ş ş meler meler ve Beklentiler

ve Beklentiler

ŞŞEKĐEKĐL 18: L 18: Son AltSon Altıı Ayda Ayda ĐĐstihdamda Meydana stihdamda Meydana Gelen De

Gelen Değğiişmeşme

5%

35% 47%

13%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(23)

ŞŞEKEKĐĐL 19: L 19: ĐĐstihdamdaki Ystihdamdaki Yüüzde Azalmazde Azalma

30,3 29,3

15,7

27,7

0 5 10 15 20 25 30 35

%10'dan az %10-19 %20-29 %30'dan fazla

(24)

ŞEKŞEKĐL 20:ĐL 20: 2008 Yı2008 Yıllıı ĐçĐçin in Đstihdama Đstihdama ĐĐlilişkin Beklentilerşkin Beklentiler

17%

35%

37%

11%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(25)

Kapasite Kullan

Kapasite Kullan ı ı m Oranlar m Oranlar ı ı

ŞEKŞEKĐL 21: ĐL 21: Đşletmelerin Kapasite KullanĐşletmelerin Kapasite Kullanıım Oranlarm Oranlarıı

16,8 16,8

16,1 16,1

14,8

7,1

5,2

7,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Cevapz

(26)

Kârl Kârl ı ı l l ı ı kta Meydana Gelen Geli kta Meydana Gelen Geli ş ş meler ve meler ve Beklentiler

Beklentiler

ŞŞEKEKĐĐL 22: L 22: Son AltSon Altıı Ayda KârlAyda Kârlııllııkta Meydana Gelen kta Meydana Gelen DeDeğğiişşimim

3%

80%

13% 4%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(27)

ŞŞEKEKĐĐL 23: L 23: 2008 Y2008 Yııllıı ĐĐççin Kârlin Kârlııllığığa a ĐĐlilişşkin Beklentikin Beklenti

16%

64%

14%

6%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(28)

Yat Yat ı ı r r ı ı mlarda Meydana Gelen De mlarda Meydana Gelen De ğ ğ i i ş ş meler meler ve Beklentiler

ve Beklentiler

ŞŞEKĐEKĐL 24: L 24: ккletmelerin Yatletmelerin Yatıırrıımlarmlarında Meydana ında Meydana Gelen De

Gelen Değğiişmelerşmeler

10%

54%

25%

11%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(29)

ŞŞEKEKĐĐL 25: L 25: 2008 Y2008 Yılılıı ĐĐççin Yatin Yatıırrıımlarda Beklenen Demlarda Beklenen Değiğişmelerşmeler

17%

48%

25%

10%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(30)

Birim Maliyette Meydana Gelen Birim Maliyette Meydana Gelen

De De ğ ğ i i şmeler ve Beklentiler ş meler ve Beklentiler

ŞŞEKĐEKĐL 26:L 26: ккletmelerin Son Altletmelerin Son Altıı Ayda Birim Ayda Birim Maliyetlerindeki De

Maliyetlerindeki Değğiişşmeme

4% 7%

11%

78%

Cevapsız Azaldı Aynı kaldı Arttı

(31)

ŞEKŞEKĐĐL 27:L 27: 2008 Y2008 Yııllıı ĐçĐçin Birim Maliyetlere in Birim Maliyetlere ĐĐlilişşkin Beklentikin Beklenti

17%

4%

11%

68%

Cevapsız Azalır Aynen kalır Artar

(32)

ĐŞ ĐŞ LETMELER LETMELER Đ Đ N KAR N KAR Ş Ş ILA ILA Ş Ş TIKLARI TIKLARI D D ĐĞ ĐĞ ER SORUNLAR ER SORUNLARBirim maliyetler yan Birim maliyetler yan ı ı nda, i nda, i ş ş letmelerin kar letmelerin kar şı şı la la şt ş t ı ı klar klar ı ı di di ğ ğ er sorunlar i er sorunlar i ç ç inde en inde en ö ö nemli olan nemli olan ı ı alacak alacak

tahsilinde ya

tahsilinde ya şan ş an ı ı lan g lan g üç üç l l ü ü klerdir. klerdir.Đş Đş letmelerin kar letmelerin kar şıla şı la şt ş tı ı klar klar ı ı di di ğer ğ er ö ö nemli sorunlar; nemli sorunlar;

finansman s

finansman s ı ı k k ı ı nt nt ı ı s s ı ı ve haks ve haks ı ı z rekabettir. z rekabettir.Finansman s Finansman s ı ı kı k ınt nt ıs ı sı ı, d , dü ü şü ş ü k kur nedeniyle daha k kur nedeniyle daha ç ç ok ok dö d öviz cinsinden bor viz cinsinden bor çlanmayla giderilmeye ç lanmayla giderilmeye

çal ç al ışılm ışı lm ışt ış t ır. ı r.Anket kapsamı Anket kapsam ı ndaki i ndaki i şletmelerin %49 ş letmelerin %49’ ’unun d unun d öviz ö viz cinsinden borcu bulunmaktad

cinsinden borcu bulunmaktad ır. ı r.

(33)Đş Đş letmelerin maliyetlerinde art letmelerin maliyetlerinde art ışa yol a ış a yol a ç ç an en an en ö ö nemli nemli fakt fakt ö ö r, hammadde fiyatlar r, hammadde fiyatlar ı ı ndaki art ndaki art ışt ış t ı ı r. r.Maliyetleri etkileyen di Maliyetleri etkileyen di ğer ğ er ö önemli fakt nemli faktö örler, enerji rler, enerji maliyetlerindeki art

maliyetlerindeki art ış ış ve vergilerin y ve vergilerin y ü ü ksek olmas ksek olmas ı ı d d ı ı r. r.Maliyetleri etkileyen fakt Maliyetleri etkileyen fakt örlerle ilgili olarak a ö rlerle ilgili olarak aç çı ı k u k u çlu ç lu soru y

soru y ö ö neltilmi neltilmi ştir. Anket kapsam ş tir. Anket kapsamı ındaki i ndaki i şletmelere ş letmelere g g ö ö re maliyetleri etkileyen di re maliyetleri etkileyen di ğer fakt ğ er fakt ö ö rler; kay rler; kay ı ı td td ışı ışı l l ı ı k, k, kurlardaki dalgalanma, iflas eden i

kurlardaki dalgalanma, iflas eden i şletmelerin ş letmelerin firmalara verdi

firmalara verdi ği zarar, ileri teknoloji kullanamamak, ğ i zarar, ileri teknoloji kullanamamak, sendikalar

sendikaları ın varl n varl ığı, nakliye fiyatlar ığı , nakliye fiyatları ın n ın y ı n y ü ü ksekli ksekli ği, ğ i, mevsimsel etkiler, maliye ve SSK

mevsimsel etkiler, maliye ve SSK’ ’ya kay ya kay ı ı tl tl ı ı olmak, iç olmak, i ç pazar darl

pazar darl ığı ığı , kapasite kullan , kapasite kullan ı ı m oranlar m oranlar ı ı n n ı ı n azalmas n azalmas ı ı ve i ve i şg ş g ü ü c c ü ü verimlili verimlili ğinin d ğ inin d ü ü şü ş ü k olmas k olmas ı ı olarak olarak

belirtilmi

belirtilmi ştir. ş tir.

(34)

 Anket kapsamıAnket kapsamında dnda dööviz borcu olan iviz borcu olan işşletmelerin toplam letmelerin toplam borborççlarlarıı iiççinde dinde dööviz borviz borççlarlarıınnıın payn payıı ŞŞekil 28ekil 28’’de de

ggöörrüülmektedir.lmektedir.

ŞŞEKEKĐĐL 28:L 28: Toplam BorToplam Borççlar lar ĐĐççinde Dinde Dööviz Borviz Borççlarlarıınnıın Payn Payıı

60,6

18,8 21,5

0 10 20 30 40 50 60 70

%30'dan az %31- 50 arası %51'den fazla

(35)

ŞŞEKEKĐĐL 29: L 29: ккletmelerin Hletmelerin Hüükküümetin Ekonomi Programmetin Ekonomi Programıı Konusundaki G

Konusundaki Göörrüüşşlerileri

14%

48%

30%

8%

Başarılı buluyorum Kısmen başarılı buluyorum Başarısız buluyorum Cevapsız

(36)

TTÜÜRKRKĐĐYEYE’’NNĐĐN EKONOMN EKONOMĐĐK SORUNLARININ K SORUNLARININ ÖÖNEM NEM DERECELER

DERECELERĐĐ VE SORUNLARA VE SORUNLARA ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐN N BEKLENT

BEKLENTĐĐLERLER

 Anket kapsamıAnket kapsamındaki indaki işşletmelere gletmelere gööre, Tre, Türkiyeürkiye’’nin en nin en önemli sorunu cari aönemli sorunu cari aççıktıktır. ır. Siyasi istikrarsSiyasi istikrarsıızlzlııkk ise, ise,

iişletmelerin %60şletmelerin %60’’ıınnıın n ççok ok önemli gönemli gördördüükleri bir sorundur. kleri bir sorundur.

 Anket kapsamıAnket kapsamındaki indaki işşletmelere gletmelere gööre, Tre, Türkiyeürkiye’’nin en nin en önemli sorunu cari aönemli sorunu cari aççıktıktır. ır. Siyasi istikrarsSiyasi istikrarsıızlzlııkk ise, ise,

iişletmelerin %60şletmelerin %60’’ıınnıın n ççok ok önemli gönemli gördördüükleri bir sorundur. kleri bir sorundur.

 TüTürkiyerkiye’’nin dinin diğğer er öönemli sorunlarınemli sorunları, i, içç ve dışve dış borçborçlarların ın yüyüksekliksekliği ile iği ile işşsizlik olarak gsizlik olarak görörüülmektedir.lmektedir.

(37)2008 y 2008 y ı ı l l ı ı nda bu sorunlara ili nda bu sorunlara ili ş ş kin beklentilere kin beklentilere baktığı bakt ığı m m ızda, bir ı zda, birç çok sorunla ilgili beklentinin ok sorunla ilgili beklentinin olumsuz oldu

olumsuz oldu ğ ğ u g u g ö ö r r ü ü lmektedir. lmektedir. Đş Đş letmelerin letmelerin

%54,2

%54,2 ’ ’ si i si i ş ş sizlik sorununun daha k sizlik sorununun daha k ö ö t t ü ü olaca olaca ğı ğı n n ı ı d d ü ü şü ş ü nmektedirler. nmektedirler.Enflasyon Enflasyon ö ö nemli bir sorun olarak nemli bir sorun olarak

alg alg ı ı lanmamakla birlikte, lanmamakla birlikte, ö ö n n ü ü m m ü ü zdeki d zdeki d ö ö nemde nemde enflasyonun daha k

enflasyonun daha k ö ö t t ü ü olaca olaca ğı ğı beklentisinin beklentisinin hakim oldu

hakim olduğ ğ u g u g ö ö r r ü ü lmektedir. lmektedir.

(38)

Ş Ş EK EK Đ Đ L 30: 2008 Y L 30: 2008 Y ı ı l l ı ı Đ Đ ç ç in T in T ü ü rkiye rkiye de Krize de Krize Đ Đ li li ş ş kin kin Beklenti

Beklenti

49%

28%

16%

7%

Evet Kararsızım Hayır Cevapsız

(39)

KAYSER

KAYSER Đ Đ SANAY SANAY Đ Đ ODASINDAN ODASINDAN BEKLENEN H

BEKLENEN H Đ Đ ZMETLER ZMETLERAnket kapsam Anket kapsam ı ı ndaki i ndaki i şletmelerin Sanayi Odas ş letmelerin Sanayi Odas ı ı ndan ndan bekledikleri en

bekledikleri en ö ö nemli hizmet, bilgilendirme ve nemli hizmet, bilgilendirme ve

dan dan ışmanl ış manl ık hizmetidir. Sanayinin sorunlar ı k hizmetidir. Sanayinin sorunları ı n n ı ı ortaya ortaya koymak

koymak ü ü zere ekonomik ara zere ekonomik ara şt ş t ı ı rmalar rmalar ı ı n yap n yap ı ı lmas lmas ı ı ve ve yay yay ı ı nlanmas nlanmas ı ı i i şletmelerin %53,5 ş letmelerin %53,5 ’ ’ i taraf i taraf ı ı ndan ndan ç ç ok ok

ö ö nemli g nemli g ö ö r r ü ü lmektedir. Bu ba lmektedir. Bu ba ğlamda bak ğ lamda bak ı ı ld ld ığı ığı nda nda ü ü niversite sanayi i niversite sanayi i şbirli ş birli ğ ğ inin inin ö ö nemi bir kez daha nemi bir kez daha ortaya

ortaya ç ç ı ı kmaktad kmaktad ı ı r. r.Sanayi odas Sanayi odas ı ı ndan beklenen ndan beklenen ö ö nemli hizmetlerden bir nemli hizmetlerden bir

di di ğ ğ eri de, ekonomik veriler ve geli eri de, ekonomik veriler ve geli şmeler konusunda ş meler konusunda

d d ü ü zenli bilgilendirmedir. zenli bilgilendirmedir.

(40)

Ü Ü RET RET Đ Đ M, M, Đ Đ ST ST Đ Đ HDAM, HDAM, Đ Đ HRACAT VE HRACAT VE Đ Đ Ç Ç SATI SATI Ş Ş A A Đ Đ LĐŞ L ĐŞK K Đ Đ N YAYILMA ENDEKSLERĐ N YAYILMA ENDEKSLER ĐSanayideki e Sanayideki e ğ ğ ilimi tespit etmek ve de ilimi tespit etmek ve de ğ ğ i i ş ş imi imi izlemek

izlemek ü ü zere endeksler hesaplanm zere endeksler hesaplanm ış ış tı t ır. Bu r. Bu endeksler ge

endeksler ge ç ç mi mi ş ş d d ö ö nemle ilgili karşı nemle ilgili kar şı la la ş ş t t ı ı rmalar rmalar yap yap ı ı lmas lmas ı ı n n ı ı kolayla kolayla ş ş t t ı ı racakt racakt ı ı r. r.Bu y Bu y ö ö ntem AB, TU ntem AB, TU Đ Đ K, K, TCMB TCMB ’ ’ nin nin kulland kulland ığı ığı denge y

denge y ö ö ntemine g ntemine g ö ö re hesaplanm re hesaplanm ış ış olan olan endekslerdir.

endekslerdir.Endeksin 100 Endeksin 100 den b den b ü ü y y ü ü k olmas k olmas ı ı iyimser iyimser durumu, 100

durumu, 100 den k den k üçü üçü k olmas k olmas ı ı k k ö ö t t ü ü mser mser durumu g

durumu g ö ö stermektedir. stermektedir.

(41)

Ü Ü RET RET Đ Đ M, M, Đ Đ ST ST Đ Đ HDAM, HDAM, Đ Đ HRACAT VE HRACAT VE Đ Đ Ç Ç SATI SATI Ş Ş A A Đ Đ LĐŞ L ĐŞK K Đ Đ N YAYILMA ENDEKSLERĐ N YAYILMA ENDEKSLER Đ

130,5

123,1

114,5

126,4

50,7

63,9

114

46,2 77,5

71,1

118,4

69

0 20 40 60 80 100 120 140

Üretim Đs tihdam Đhracat Đç Satış

2005 2007 2008 Yılı Đçin Beklenti

(42)Bu d Bu d ö ö rt g rt g ö ö stergenin a stergenin a ğı ğı rl rl ı ı kl kl ı ı ortalamas ortalamas ı ı al al ı ı narak narak Sanayi Geli

Sanayi Geli ş ş im Endeksi im Endeksi hesaplanabilir. hesaplanabilir.

SANAY

SANAY Đ Đ GEL GEL ĐŞĐ ĐŞĐ M ENDEKS M ENDEKS Đ Đ

0 20 40 60 80 100 120 140

2005 2007 2008 Yılı Đçin Beklenti

Sanayi Geliş im Endeks i

(43)

TE TE Ş Ş EKK EKK Ü Ü R EDER R EDER Đ Đ M. M.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :