Delegationsbeslut Regionstyrelsens ordförande 

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN 3 OKTOBER 2017

Sida 1 (2)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP520-1985487950-38 2.0

Delegationsbeslut

Regionstyrelsens ordförande

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Betänkande om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50), dnr 2747-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Förslag till ändring av förordningen (1996:992) om Patientskade- nämnden och ny arbetsordning, S2015/03770/FS, dnr 2611-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36), dnr 2510-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26), dnr 2390- 2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18), dnr 2394- 2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14), dnr 2061-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Förslag till examensskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården (U2017/00778/UH), dnr 2174-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot HIV/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, S2016/03248/FS, dnr 1941- 2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över remissen Betänkande om Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5), dnr 1922-2017

 Maria Stenberg (S), ordförande, har lämnat yttrande över Promemo- ria om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12), dnr 1701-2017

Regiondirektören/biträdande regiondirektören

 Regiondirektören har beslutat anställa Lisbeth Löpare-Johansson som utvecklingsdirektör vid regiondirektörens stab från 1 oktober 2017

 Biträdande regiondirektören har beslutat om fortsatt förordnande för Per Berglund som divisionschef för division länssjukvård

 Regiondirektörens beslut om avskrivningar av kundfordringar, janu- ari 2016 – juli 2017

(2)

Sida 2 (2)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP520-1985487950-38 2.0

Division Service

 Förteckning över delegationsbeslut av verksamhetschefen för upp- handling

Regional utveckling/Kultur och utbildning

 Förteckning av delegationsbeslut samt redovisning av genomförda projekt

Ekonomi- och planeringsavdelningen

 Sammanställning över genomförda etableringsersättningar enligt nation- ella taxan

 Ekonomi- och planeringsdirektörens beslut om avskrivningar av kund- fordringar, januari 2016 – juli 2017

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :