• Sonuç bulunamadı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sayı: 75850160-301.01.01-48663 05/08/2016 Konu :667 Sayılı KHK Yerleşen Öğrenciler

DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) 03/08/2016 tarih ve 75850160-301.01.01-47906 sayılı yazımız,

b) 04/08/2016 tarih ve 75850160-301.01.01-48339 sayılı yazımız.

23/7/2016 tarih vc 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname-"niıı 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yürütülecek işlemler ilgi (a) yazımız ile bildirilmişti.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme neticesinde konuya ilişkin yükseköğretim kurumlarına gönderilen ilgi (a) yazımızın işlemden kaldırıldığı ilgi (b) yazımızla bildirilmiştir.

667 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca, kapaülan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ile ilgili 28/07/2016 tarihli Yükseköğretim. Genel Kurul toplantısında alman karar 04/08/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında iptal edilerek, aşağıda yer alan Usul ve Esasların belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Kapaülan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların Ek-1 listede karşılarında gösterilen koordinatör üniversiteye aktarılmasına,

2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle, yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmelerine,

3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında Ek-1 deki koordinatör üniversitelerine aktarılmalarına, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılmalarına,

4. Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili

Üniversiteler Mah. 1600.Cad No:10 06539 Bükent/ANKARA AyrintiH bilgi ipin irtibat:

Telefon: (0312) 298 78 12 Faks: (0312) 266 47 48 HifSuzan ŞAHİN

E-Posta: su2arLsahin@yok.g3v.tr Elektronik Ag: www.yolc.gov.tr Uzman

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi https ://ebys.yok.gov.tr/docuplus/mtegratioD/yok/SignCheck.aspx?FileDoc!D=8499face-97d9-4d2c-ae40-27019cf4Lb2b adresinden yapılabilir.

(2)

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine (kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilmelerine),

5. Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilmelerine,

6. Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılmasına; öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yalan olan programa yerleştirilmesine; öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilmesine,

7. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesine,

8. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerin koordinatör üniversiteye yerleştirilmesine, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlı olduğu programların koordinatör üniversitede bulunması halinde bu programlarda eğitime devam etmelerine, program bulunmaması durumunda ise yabancı uyruklu öğrencilerden tercih alınarak Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine ve bu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesine,

9. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardaki öğrencilerin koordinatör üniversiteye yerleştirilmesine,

10. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödemelerine, bu ücretin her eğitim- öğretim yılında TÜFE oranında arttırılmasına ve bu ödemelerin yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumunda ayrı bir hesap açılarak izlenmesine,

11. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilmelerine,

12. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilmesine ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrollerin başvuru

Üniversiteler Malı 1600.Cad. No:10 06539 Bükeri/ANKARA Ayrirıtili bilgi için irtibat:

Telefon: (0312) 298 78 12Faks: (0312) 266 47 48 ElifSuzanŞAHİN

E-Posta: suzuxsahin@yok.gov.tr Elektronik Ag: www.yok.gov.tr Uzman

Bu belge, güvenli elektronik im?a ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi https ://ebys.yok.gov.tr/docuplus/integration/yok/SignCIıeck.aspx?FileDocID=8499face-97d9-4d2c-ae40-27019cf41b2b adresinden yapılabilir.

(3)

yapılan yükseköğretim, kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmasına,

13. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilmelerine,

14. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemlerin koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilmesine,

15. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmesine,

16. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmesine, bu süreçte

a. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilmesine,

b. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresinin yer almasına,

17. Bu Usul ve Esaslar kapsamında yeni açılacak birim ve programların, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundan aktarılan öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında kapatılmasına, bu programlara yeni öğrenci alınması durumunda YÖK'e ayrıca başvuru yapılmasına,

18. Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi hususunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Ek: Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları ve Koordinatör Üniversite Listesi

Dağıtım:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Üniversiteler Mah. 1600.Cad No:10 06539 Bflkent/ANKARA Ayrintûi bilgi için irtibat:

Telefon: (03 f 2) 298 78 12 Faks: (0312) 266 47 48 Elif Suzan ŞAHİN

E-Posta: suzaasahin@yok.g3v.tr Elektronik Ağ www.yok.gov.tr Uzman

Bu belge, güvenli elektronik im?a ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi https://cbys.yok.gov,tr/docuphis/integration/yok/SignCheckaspx?FileDocID=8499face-97d9-4d2c-ae40-27019cf41b2b adresinden yapılabilir.

e-i.mza.hdir

Süleyman Necati AKÇEŞME Başkan a.

Genel Sekreter

(4)

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

05.08.2016 Uzıran

05.08.2016 Şube Müdürü

05.08.2016 Daire Başkam

HifSuzan ŞAHİN Osman Nuri ÇEÇEN Sibel İRKEY

Üniversiteler Mah. 1600.Cad No:10 06539 Bilkent/ANKARA Ayrintiü bilgi için irtibat

Telefon: (0312) 298 78 12 Faks: (0312) 266 47 48 EtifSuzan ŞAHİN

E-Posta: suzan.sabirt@yDk.gDv.tr Elektronik Ag www.yok.g3v.tr Uzman

Bu belge, güvenli elektronik irrca ile imzalanmıştır.

Evrak teyidi https://ebys.yok.gov .tr/docuplus/integration/yok/SignCheck.aspî£,FileDocID=8499fece-97d9-4d2c-ae40-27019cf41b2b adresinden yapılabilir.

(5)

3 - F a t i h Ü n i v e r s i t e s i ( İ s t a n b u l ) 4 - G e d i z Ü n i v e r s i t e s i ( İ z m i r ) 5 - İ p e k Ü n i v e r s i t e s i ( A n k a r a ) 6 - İ z m i r Ü n i v e r s i t e s i ( İ z m i r ) 7 - K a n u n i Ü n i v e r s i t e s i ( A d a n a ) 8 - M e l i k ş a h Ü n i v e r s i t e s i ( K a y s e r i ) 9 - M e v l a n a Ü n i v e r s i t e s i ( K o n y a )

1 0 - M u r a t H ü d a v e n d i g a r Ü n i v e r s i t e s i ( İ s t a n b u l ) 1 1 - S e l a h a t t i n E y y u b i Ü n i v e r s i t e s i ( D i y a r b a k ı r ) 1 2 - Ş i f a Ü n i v e r s i t e s i ( İ z m i r )

1 3 - S ü l e y m a n Ş a h Ü n i v e r s i t e s i ( İ s t a n b u l ) 1 4 - T u r g u t Ö z a l Ü n i v e r s i t e s i ( A n k a r a ) 1 5 - Z i r v e Ü n i v e r s i t e s i ( G a z i a n t e p )

İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i

İ z m i r K a t i p Ç e l e b i Ü n i v e r s i t e s i A n k a r a S o s y a l B i l i m l e r Ü n i v e r s i t e s i D o k u z E y l ü l Ü n i v e r s i t e s i

Eğitim öğretime başlamadı

E r c i y e s Ü n i v e r s i t e s i S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i D i c l e Ü n i v e r s i t e s i E g e Ü n i v e r s i t e s i

İ s t a n b u l M e d e n i y e t Ü n i v e r s i t e s i Y ı l d ı r ı m B e y a z ı t Ü n i v e r s i t e s i G a z i a n t e p Ü n i v e r s i t e s i

Referanslar

Benzer Belgeler

The result revealed fat and crude protein contents of the meat and palatability of the thigh muscle were significantly influenced by MSG, but the oxidative

• Çalışma izin belgesi harcı ve ikamet harcının makbuzlarının istenmesi ile TİP Sözleşmesinin öğretim elemanına imzalatılmak üzere ilgili akademik birime

Sınıf öğrencilerine beyaz ışığın bütün renkleri içerdiğini; ışığın ana renklerinin kırmızı, mavi ve yeşil olduğunu; sarı, cyan (camgöbeği mavisi)

Bu çalışmada tarihi mirası, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu bakımından çeşitli imkânlara sahip olan Aksaray’ın Aksaray Üniversitesi’nde okuyan

Türk halk sanatı; halk edebiyatı, halk müziği gibi işitsel sanatlar; halk oyunları gibi hareketli sanatlar ve el sanatları, el işi olarak isimlendirilmiş olan halk resmi,

Akran öğretimi uygulaması sonrasında, deney ve kontrol gruplarının Türkçe konuşma ve anlama düzeyleri arasında anlamlı farklılık bu- lunmakta

Çünkü yapılan ülke tanıtım programlarının bazılarında Türk öğrenci katılım oranının diğer yabancı ülkelerden gelen öğrencilere göre daha az

Tablo 16’ya göre, bireysel imkânlarıyla ülkemize gelenlerin büyük bir kısmı özel evde ailesi veya arkadaşlarıyla kalmayı; bursu olarak gelenler ise TDV/YTB