• Sonuç bulunamadı

Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: tarih ve sayılı Resmî Gazete yayımlandı. ASANSÖR YÖNETMELİĞ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: tarih ve sayılı Resmî Gazete yayımlandı. ASANSÖR YÖNETMELİĞ"

Copied!
38
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 1 / 38 Asansör Yöne tmeliği

Asansör Yöne tmeliği

Sanayi ve Ticare t Bakanlığından: 31.01. 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmî Gaze te yayımlandı.

ASANSÖR YÖ NETMELİĞİ (95/16/AT)

BİRİNCİ BÖ LÜM

Amaç, Kapsam , Dayanak ve Tanım lar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yöne tme liğin amacı; insanların, insan ve yükle rin ve ya sade ce yük le rin taşınmasında kullanılan asansörle r ve bunlara ait güve nlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları ge reken teme l sağlık ve güvenlik ge rek le rini belirlemek tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yöne tme lik;

a) Binalarda ve inşaatlarda sürek li olarak k ullanılan asansörle ri ve bu asansörle rde kullanılacak, bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek IV)'te liste lenmiş olan güvenlik aksam larını,

b) Makaslı asansörle r gibi sabit raylar boyunca hareke t e tmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareke t e den asansörle ri,

kapsar.

(2) Bu Yöne tme lik ;

a) Asansörle r için bu Yöne tmelik te be lirtile n risk le rin tamamı ve ya bir bölümü başka

yöne tme lik le rin kapsam ına giriyorsa, söz konusu yöne tme lik le rin yürürlüğe giriş tarihinden önceki asansörle ri,

b) Kamu ve ya öze l sek tör tarafından insan taşımacılığına yönelik olarak, demir yolu hattında halatla çek ilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemle rini,

c) Aske ri ve ya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş asansörle ri, ç) Maden ocağı vinçle rini,

d) Sahne asansörle rini,

e) Taşıt araçlarına monte edilmiş asansörle ri,

f) Mak ine le re bağlı ve sade ce çalışma ye rine giriş amaçlı asansörle ri, g) Dişli rayda çalışan trenle ri,

(2)

ğ) İnsan ve ya insan ve yük le rin taşınması amaçlı inşaat şantiyele rinde k ullanılan asansörle ri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yöne tme lik;

a) 29/ 6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünle re İlişkin Tek nik Me vzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ,

b) Avrupa Birliğinin 95/16/EC sayılı direk tifine parale l olarak , hazırlanmıştır.

Tanım lar

MADDE 4 – (1) Bu Yöne tme likte ge çe n;

a) Asansör : Be lirli se viye le rde hizmet ve ren, sabit ve yataya 15 de re ceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup;

1) İnsanların,

2) İnsan ve yükle rin,

3) Kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir k işi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan ve ya kabin içindek i k işinin e rişim mesafe sinde ye r alan kumandalarla te çhiz edilmiş ise, sade ce yük le rin,

taşınmasına yöne lik bir te rtibatı,

b) Asansör monte ede n : Asansörle rin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işare tini iliştire n ve AT uygunluk be yanı düze nle yen öze l ve ya tüze l kişiyi,

c ) Asansörün piyasaya arzı : Asansör monte ede nin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale ge tirme sini,

ç) Bakanlık : Sanayi ve Ticare t Bakanlığını,

d) Güve nlik aksamı: Bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek IV)'te liste lenmiş olan aksamları,

e ) Güvenlik aksamı imalatçısı : Güvenlik aksamının tasarım ve imalatından sorum lu olan, güve nlik aksamına CE uygunluk işare tini iliştire n ve AT uygunluk be yanı düze nle ye n öze l ve ya tüze l k işiyi,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Mode l asansör : Teknik dosyasında, objek tif değerle r ile tanımlanan ve be nze r güvenlik aksam ını kullanan mode l asansöre uygun olarak imal edilen asansörle rin temel güve nlik ge rek le rinin nasıl karşılanacağının göste rildiği; mode l asansör ile mode l asansörün tiple ri

(3)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 3 / 38 olan asansörle rin parçalarını oluşturan asansörle r arasında izin ve rile n tüm varyasyonların, maksimum ve m inimum de ğe rle ri ile birlik te teknik dosyada açık ça göste rildiği; teme l güve nlik ge rek le rini sağlamak bak ımından m uhtelif ek ipmanın benze rliğinin he saplama ve/ve ya tasarım planları ile göste rilebildiği numune asansörü,

ğ) Müsteşarlık : Dış Ticare t Müsteşarlığını,

ifade ede r.

1

İKİNCİ BÖ LÜM

Teme l Güvenlik Ge rek le ri ve Standartlar

Teme l güvenlik ge rek le ri

MADDE 5 – (1) Bu Yöne tme lik kapsam ına giren asansörle r, bu Yönetme liğin ek inde ye r alan (Ek I)'de be lirtile n teme l sağlık ve güve nlik ge rek le rini ye rine ge tirmek zorundadır.

(2) Bu Yöne tme lik kapsam ındak i güvenlik aksam ları, bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek I)'de be lirtilen teme l sağlık ve güve nlik ge rek le rini karşılamaları ve ya monte edildikle ri asansörün bu ge reklilikle ri karşılamalarını sağlamalıdır.

Standartlar

MADDE 6 – (1) Uyumlaştırılmış bir Avrupa standardının bir veya daha fazla sağlık ve güve nlik ge reğini kapsaması durumunda,

a) Bu standarda uygun monte edilm iş asansörle rin bu Yöne tmeliğin 5 inci madde sindeki ilgili teme l ge rekle re uygun olduğu,

b ) Bu standarda uygun olarak imal edilmiş güvenlik aksamlarının, ge rek tiği şekilde monte edilmele ri bakım ından asansörle rle ilgili temel ge rek le re uygunluğu sağladık ları,

kabul edilir.

(2) Bakanlık, uyum laştırılm ış ulusal standartların isim ve numaralarını Resm î Gaze te 'de yayımlatır ve bu bilgile ri Müsteşarlık aracılığı ile Kom isyona bildirir.

(3) Uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda Bakanlık, bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek I)'dek i teme l sağlık ve güve nlik ge rekle rinin doğru uygulanması için önem li ya da ilgili me vcut ulusal standartlar ve tek nik öze llik le r hakk ında, ilgili tarafların

bilgile ndirilmesi için ge rekli önlemle ri alır.

(4) Uyumlaştırılmış standartların 5 inci maddede belirtilen ilgili ge rekle ri tamamen

sağlamadığının Bakanlık ça tespit edilmesi durumunda, konu Müste şarlık aracılığı ile de rhal Komisyona bildirilir. Kom isyonun konuyu değe rlendirilmesi sonucunda Bakanlık ça yapılan tespitin doğru olduğuna karar ve rile rek bu durum un Avrupa Birliği Resm î Gaze te si'nde ilan edilmesi halinde Bakanlık , uyumlaştırılm ış Avrupa standardına karşılık ge ldiği kabul e dilen uyumlaştırılmış ulusal standardı yürürlük te n kaldırır.

(5) Uyumlaştırılmış ulusal standartları hazırlama ve izleme süre cinde sosyal taraflara ulusal se viyede e tk in olma imkânı ve rmek için Bakanlık ça ge reken önlemle r alınır.

(4)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk De ğe rle ndirme İşlem le ri ve CE Uygunluk İşare ti

Uygunluk değe rlendirme işlem le ri

MADDE 7 – (1) Güvenlik ak samları ve asansörle r için uygunluk değe rlendirme işlemle rinde aşağıdak i hususlar ye rine ge tirilir.

a) Güvenlik aksam ı imalatçısının ve ya Türk iye 'de yerleşik yetk ili temsilcisinin, bu

Yönetme liğin ek inde ye r alan (Ek IV)'te belirtilen güvenlik aksam larının piyasaya arzından önce;

1) Güve nlik aksamı modelinin bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek XI)'e uygun olarak onaylanm ış kuruluş tarafından yapılacak imalat dene timine sunulması,

2) Güve nlik aksamı modelinin bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine sunulması ve bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek VIII)'e uygun olarak imalat dene timine yöne lik bir kalite güve nce sistem i işle tilmesi,

3) Bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek IX)'a uygun olarak tam kalite güve nce sistem i işle tilmesi,

usulle rinden birisini se çe rek uygunluk değe rle ndirme sine tabi tutması,

4) Se çilen uygunluk değe rlendirmesi usulüne göre bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek VIII), (Ek IX) ve ya (Ek XI)'den ilgili olanda ve rile n şartları dikkate alarak , he r güvenlik aksam ına CE uygunluk işare tini iliştirmesi ve he r ak sam için bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek II)'de liste lenen bilgiyi içe ren AT Uygunluk Beyanını düzenlemesi,

ge rekmek tedir.

5) Güve nlik aksamı imalatçısı ve ya Türk iye 'de ye rleşik ye tk ili temsilcisi, AT Uygunluk Be yanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibare n 10 yıl süre yle muhafaza e tmelidir.

b) Bir asansörün piyasaya arzından önce, aşağıdak i alt bentle rde be lirtilen işlemle rden birinden ge çmesi ge rekmek tedir.

1) Asansör, bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek V)'te be lirtilen AT tip ince lemesin de n ge çe n bir asansöre uygun olarak tasarımlanmışsa; bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek VI)'da be lirtile n son muaye ne ya da bu Yöne tmeliğin ekinde ye r alan (Ek XII) ve ya (Ek XIV)'te belirtilen kalite güvence sistem i uygulanarak , imal ve monte edilir ve dene yle ri yapılır; bununla birlik te , aynı asansör üze rinde bir yandan tasarım ve imal aşamaları yapılırken diğe r yandan montaj ve de ney aşamalarına yöne lik işlem le r de yapılabilir.

2) Asansör, bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek V)'te be lirtilen AT tip ince lemesinden ge çe n bir mode l asansöre uygun olarak tasarım lanmışsa; bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite güvence sistem i uygulanarak imal ve monte edilir ve dene yle ri yapılır.

3) Asansör, bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek XIII)'e uygun bir kalite güvence sistem i uygulanan ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle be rabe rinde bir tasarım ince lemesi ye r alan bir asansöre göre tasarımlanmış ise, buna ek

(5)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 5 / 38 olarak bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek VI)'da be lirtilen son muayene ya da (Ek XII) ve ya (Ek XIV)'te be lirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve de neyle ri yapılır.

2

4) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek X)'da be lirtile n birim doğrulama işlem i uygulanır.

5) Asansör, bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek XIII)'e göre kalite güvence sistemine tabi olmakla birlik te , tasarım, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun de ğilse , ek olarak tasarım ince lemesi yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fık rasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentle rinde düzenlenen durum larda tasarımdan sorum lu kişi, imalat işleminden, montajdan ve

de neyden sorum lu kişiye mutlak güve nlik le çalışabilmesi için ge reken tüm be lge ve bilgiyi sağlamak zorundadır.

(3) Asansör monte eden, bu maddenin birinci fık rasının (b) bendinde sözü edilen bütün durum larda, se çilen uygunluk değe rlendirmesi usulüne göre bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) ve ya (Ek XIV)'te n ilgili olanda ve rilen şartları dikkate alarak , asansöre CE uygunluk işaretini iliştirir, asansör için (Ek II)'de liste lenen bilgiyi içe ren bir AT uygunluk be yanı düze nle r ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süre yle AT uygunluk be yanının bir kopyasını m uhafaza ede r.

(4) Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülke le rin ve diğe r onaylanmış kuruluşlarca istenmesi halinde , Bakanlık uygunluk be yanının ve son muayeneye ilişkin dene y raporlarının bir kopyasını asansör monte eden firmadan talep edebilir.

(5) Asansör ve ya güvenlik ak samlarının CE uygunluk işare tinin iliştirilmesi ve sair

hususlarda başka yöne tme lik le rin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işare ti iliştirilmesi asansörün ve güvenlik ak samının söz konusu başka yöne tmelik le re de uygun olduğunu göste rir.

(6) Bununla birlik te , bu madde nin be şinci fık rasında bahse dilen yöne tme lik le rde n bir ve ya birde n fazlasının monte ede ne ve ya imalatçıya ge çiş dönemi boyunca hangi düzenleme yi uygulayacağını se çme izni ve rmesi durumunda, CE uygunluk işare ti, sade ce asansörü monte eden ve ya güve nlik aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak yöne tmelik le re uygunluğu göste rir. Bu durumda uygulanan yöne tme likle rin Resm î Gaze te 'de yayımlandığı şek liyle yöne tmelik le rce tale p edilen ve asansör veya güve nlik aksamının be rabe rinde bulunan be lge , tebliğ ve ya talimatname le rde ye r almalıdır.

CE uygunluk işare ti

MADDE 8 – (1) CE uygunluk işare tinin şekli bu Yöne tmeliğin ek inde ye r alan (Ek III)'te göste rilm iştir. CE uygunluk işare tinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "CE" Uygunluk İşare tinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yöne tmeliğin 5 inci maddesi hük ümle ri

uygulanır.

(2) CE uygunluk işare ti,

a) Bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek I)'dek i 5 inci paragraftak i düzenleme le re uygun olarak , he r asansör kabinine açık ça ve görülebilir şekilde ,

(6)

b) Bu Yönetme liğin ek inde ye r alan (Ek IV)'te listelenen güve nlik ak samlarının he r birine , eğe r bu mümkün değilse güvenlik aksam ına ayrılmayacak biçimde tak ılan bir e tiketin üze rine,

iliştirilir.

(3) Üçüncü k işile ri CE uygunluk işare tinin anlam ı ve şek li açısından yanıltacak işare tle rin asansörle re ve ya güve nlik aksamlarına iliştirilmesi yasak tır. CE uygunluk işare tinin görünebilirliğini ve ok unabilirliğini azaltmaması şartıyla, başka bir işare t de asansörle re ve ya güvenlik aksam larına iliştirile bilir.

(4) Asansör monte edenin ve ya güvenlik aksam ı imalatçısının ve ya bunların Türkiye 'de ye rleşik ye tk ili temsilcisinin, bu Yöne tmeliğin ge tirdiği yüküm lülük le re uymaması durumunda, asansörü ve ya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu

yüküm lülük le rde n sorum ludur. Aynı yükümlülükle r, asansör ya da güvenlik aksam ını ke ndi kullanımı için imal ede nle r için de ge çe rlidir.

CE uygunluk işare tinin usulsüz kullanımı

MADDE 9 – (1) Bu Yöne tme liğin 13 üncü madde sinin hüküm le ri sak lı kalmak kaydıyla;

a) Bakanlığın CE uygunluk işare tinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit e tmesi durumunda, asansörü monte e den asansör firması ve ya güvenlik aksamının imalatçısı ve ya Türk iye'de ye rleşik ye tk ili temsilcisi, asansörün ve ya güvenlik aksamının CE uygunluk işare tiyle ilgili hüküm le re uygun olmasını sağlamak la ve yapılan bu ihlali sona e rdirmekle yüküm lüdür.

b) Uygunsuzluk de vam ediyorsa, Bakanlık kanunlarla kendisine ve rile n ye tk ile r çe rçe vesinde , söz konusu güve nlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına ve ya yasak lanmasına veya piyasadan çek ilmesine ve asansörün kullanımının yasak lanmasına ilişk in tüm önlemle ri alır.

(2) Bakanlık, bu durumu ve yapılan işlemle ri Müsteşarlık aracılığı ile Kom isyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkele re bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Göze timi ve Dene timi

Piyasaya arz

MADDE 10 – (1) Bakanlık ;

a) Bu Yöne tme lik kapsam ındak i asansörle rin ancak gerek tiği şekilde monte e dilip bakım ı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldık larında, kişile rin sağlık ve güvenliğini ya da uygun olduğunda malların güvenliğini te hlike ye düşürmeme le ri halinde,

b) Bu Yönetme lik kapsam ındak i güvenlik aksam larının ise ancak, tak ılacak olduk ları asansörle re ge rek tiği şek ilde monte edilip bak ımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, k işile rin sağlık ve güve nliğini ya da uygun olduğunda malların

güve nliğini tehlikeye düşürmemele ri halinde ,

piyasaya arz edilme le rini ve hizme te sunulmalarını sağlayacak ge rek li bütün tedbirle ri alır.

(7)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 7 / 38 (2) Diğe r me vzuat hükümle ri sak lı kalmak kaydıyla, bu Yöne tmeliğe uygun asansörle rin ve/ve ya güvenlik ak samlarının piyasaya arz edilme leri ve ya hizmete konulmaları

yasak lanmaz, sınırlanmaz ve ya e nge lle nmez.

3

(3) Diğe r me vzuat hükümle ri sak lı kalmak kaydıyla, imalatçısının ve ya Türk iye 'de ye rle şik ye tkili temsilcisinin be yanına dayanarak bu Yöne tmelik kapsam ındak i asansörle re tak ılması düşünüle n aksam ların piyasaya arzı yasak lanmaz, sınırlanmaz ve ya enge llenmez.

(4) CE uygunluk işare tini taşıyan ve be rabe rinde bu Yöne tme liğin ek inde ye r alan (Ek II)'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörle rin ve güve nlik aksamlarının bu Yönetme liğin 7 nci maddesinde be lirtilen uygunluk değe rle ndirme işlemle ri de dahil olmak üze re, bu Yönetme liğin tüm hükümle rine uyduğu kabul edilir.

(5) Bu Yöne tme lik hük ümle rine uygun olmayan asansörle rin ve ya güve nlik ak samlarının, asansörü monte e den firma ve ya güvenlik aksam larının imalatçısı ve ya bunların Türk iye'de ye rleşik ye tk ili temsilcile ri tarafından uygun hale getirilene kadar satışa sunulmayacağının kolaylık la görünür bir işare tle açık ça belirtilmesi kaydıyla, ticare t fuarlarında, se rgile rde , göste rile rde ve benze ri durumlarda se rgilenmesi enge llenmez. Göste rile r sırasında, k işile rin korunması için ye te rli güve nlik te dbirle ri alınmalıdır.

Piyasa göze timi ve de netim i

MADDE 11 – (1) Bu Yöne tmelik kapsamına gire n asansörle r ve güvenlik aksamlarının piyasa göze timi ve de ne tim i, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünle rin Piyasa Göze timi ve Dene timine Dair Yöne tmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gaze te'de yayımlanan Sanayi ve Ticare t Bakanlığı Tarafından Ge rçek leştirile cek Piyasa Gözetim i ve Denetim ine İlişk in Usul ve Esaslar Hakkında Yöne tmelik hüküm le rine göre Bakanlık tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖ LÜM Onaylanm ış Kuruluş

Onaylanm ış k uruluş

MADDE 12 – (1) Bakanlık , bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk

değe rle ndirme işlemle rinde faaliye t göste re cek onaylanm ış k uruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statüle rinin kaldırılmasını 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değe rlendirme Kuruluşları ile Onaylanm ış Kuruluşlara Dair Yöne tme lik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resm î Gaze te 'de yayımlanan Asansör Yöne tme liği Uygulamaları İçin O naylanmış Kuruluş

Göre vlendirilmesinde Esas Alınan Teme l Krite rle re Dair Tebliğde be lirtilen hükümle r ve bu Yönetme liğin ek inde ye r alan (Ek VII)'de be lirtilen asgari ölçütle re göre ge rçek leştirir. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartların düzenlediği temel ölçütle re uyan bir onaylanm ış

kuruluşun (Ek VII)'nin ge rek le rine de uyduğu kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM Tedbirle r

(8)

Tedbirle r

MADDE 13 – (1) Asansörle r ve güvenlik aksam larının temel sağlık ve güvenlik ge rek le rini ye rine ge tirmele rine ilişk in tedbirle r ile usulsüz işare t k ullanım ına karşı alınan tedbirle r aşağıda be lirtilm iştir.

a) Bakanlık, bu Yöne tme liğe uygun olarak imal edilip CE uygunluk işare ti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün ve ya güvenlik aksam ının kişile rin ve ye rine göre malların güvenliğini tehlikeye atabile ceğini tespit ede rse , asansörün ve ya güvenlik aksam ının piyasadan toplanması ve ya toplatılması, piyasaya arzının ve ya hizme te

konulmasının engellenmesi ve ya se rbe st dolaşımının k ısıtlanması için kanunlarca ke ndisine ve rilen ye tk ile r dahilinde, bütün te dbirle ri alır. Bakanlık bu tip bir tedbir kararının

ge rek çe siyle birlik te , özellikle bu durumun;

1) Bu Yöne tmeliğin 5 inci maddesinde be lirtile n teme l güvenlik ge rek le rinin karşılanmaması,

2) Bu Yöne tmeliğin 6 ncı madde sinde bahsedilen standartların yanlış uygulanması, 3) Bu Yöne tmeliğin 6 ncı madde sinde bahsedilen standartlardaki eksiklik le r,

ne deniyle ortaya çık ıp çıkmadığını Müsteşarlık aracılığı ile Kom isyona de rhal bildirir.

b) Uygun olmadığı halde CE uygunluk işare ti taşıyan bir asansör veya güve nlik aksamı için Bakanlık, işare ti iliştire ne karşı ge rek li tedbirleri alır ve konu hakk ında Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi ve rir.

c) Asansörü monte eden ile binanın ve ya inşaatın sorumlusu kişi birbirle ri ile sürek li irtibat halinde olarak ge rekli bilgi alış ve rişini sağlamalı ve asansörün iyi çalışmasını ve güvenlik li kullanımını sağlamak için ge rek li tedbirle ri almalıdır.

ç) Asansörü monte eden, asansörün çalışması ve güvenliği için asansör boşluğunda ge reke nin dışında boru tesisatı, elek trik te sisatı ve ya başka bir donanım ın olmamasını sağlayacak tüm ge rekli tedbirle ri almalıdır.

d) Bu Yönetme liğin 10 uncu maddesinin birinci fık rası ve bu maddenin (c) ve (ç) bentle ri hükümle ri sak lı kalmak üze re, asansörle rin bu Yöne tmelik te belirtilmeye n bir şek ilde değiştirilmesi nite liğinde olmamak kaydıyla, bu Yöne tme lik hükümle ri, söz konusu asansörle r hizme te girdiğinde ve ya kullanıldığında k işile rin korunmasını sağlamak için Bakanlığın ge rekli gördüğü şartları bu Yöne tme liğe uygun olarak koyma ye tk ile rini e tk ilemez.

4

YEDİNCİ BÖ LÜM

Çeşitli ve Son Hüküm le r

Bildirim le r

MADDE 14 – (1) Bu Yöne tmelik hüküm le ri ge reğince , he rhangi bir asansöre ve ya güvenlik aksam ına 9 uncu ve 13 üncü maddele rle ge tirile n he r türlü sınırlama, yasak lama ve

(9)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 9 / 38 tedbirle r, bunların alınmasını ge rek tire n se beple r be lirtile rek, Bakanlık ça en k ısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Kom isyona ve Avrupa Birliği üye si ülke le re bildirilir.

Gizlilik

MADDE 15 – (1) Bakanlık , onaylanmış kuruluş ve bu Yöne tme liğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, göre vle rini ye rine ge tirme le ri sırasında tem in ettik le ri bütün bilgile rin gizliliğini sağlar.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümle r

MADDE 16 – (1) Bu Yöne tmelik hüküm le rine ayk ırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hüküm le ri uygulanır. 4703 sayılı Kanunda üre tici tanımına dahil olanlara ürünle rin güve nliği için getirilen yüküm lülük le r saklı olup bu Yöne tmelik sözü ge çe n yük ümlülükle re istisna ge tirmez.

Ulusal daimi komite

MADDE 17 – (1) Ge rektiğinde bu Yöne tmeliğin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için, Bakanlık eşgüdüm ünde ilgili kamu ve öze l sek tör temsilcile rinden oluşan bir Ulusal Daim i Kom ite oluşturulur.

Düze nleme le r

MADDE 18 – (1) Bakanlık , bu Yöne tmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ge rek li alt düzenlemele ri yapmaya ye tk ilidir.

Yürürlük te n kaldırılan me vzuat

MADDE 19 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gaze te'de yayım lanan Asansör Yönetme liğinin (95/16/AT) 1 ila 13 üncü maddele ri (13 üncü madde dahil), 27 ila 32 nci madde le ri (32 nci madde dahil), ge çici 1 inci maddesi ve ek le ri yürürlük ten kaldırılmıştır.

(2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resm î Gaze te 'de yayımlanan Asansör Yönetme liğinin (95/16/AT) yürürlük ten kaldırılan hüküm le rine diğe r düzenleme le rde yapılan atıflar, bu Yönetme liğin ilgili hükümle rine yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yöne tmelik yayımı tarihinde yürürlüğe gire r.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yöne tmelik hüküm le rini Sanayi ve Ticare t Bakanı yürütür.

(10)

Ek I

ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GER EKLERİ

1. Temel sağlık ve güvenlik ge rek le ri altındaki zorunluluk lar, ancak asansörü monte eden ve ya güvenlik aksam ı imal eden tarafından planlanan şek ilde kullanıldığı takdirde, asansör ve ya güvenlik aksam ının söz konusu tehlike ye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.

2. Bu Yöne tmeliğin ihtiva e ttiği temel sağlık ve güvenlik ge rekle ri zorunludur. Ancak , hali hazırda tekniğin me vcut durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedefle re ulaşılamayabilir.

Bu gibi durum larda, m ümkün olduğu kadar geniş ölçüde , asansör ve ya güvenlik aksam ı bu he defle re yak ın bir şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

3. Güvenlik aksamı imalatçısı ve asansörü monte eden, kendi asansörle rine uygulanan bütün he r şe yi be lirlemek ve monte amacıyla tehlikele ri değe rlendirme zorunluluğu altındadır. Bu de ğe rle ndirme yi dikkate alarak bunlar tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

4. Bu Yöne tmelik kapsamında ye r almayan ve 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resm î Gaze te 'de yayımlanan Yapı Malzemele ri Yöne tmeliği (89/106/AT) kapsam ındak i temel ge rek le r asansörle r için ge çe rlidir.

5

1. GENEL

1.1. Bu ek kapsamında olmayan muhteme l bir tehlike durumunda 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resm î Gaze te 'de yayım lanan Mak ina Emniye ti Yöne tme liğinin (98/37/AT) Ek I'indek i 1.1.2 numaralı paragrafında be lirtilen teme l sağlık ve güve nlik ge rek le ri uygulanır.

1.2. Kabin

Kabin, azami kişi sayısı ve monte ede n tarafından tespit e dilen asansörün be yan yük üne karşı ge len ye r ve mukaveme ti sağlayacak şek ilde tasarlanmalı ve monte e dilme lidir.

İnsan taşınması amaçlanan asansörle rde , boyutları elve rdiği takdirde, kabin kendi yapısal öze llikle rinin engelli insanların ulaşım ve kullanımını engelleme ye ceği ve ya k ısıtlamayacağı şek ilde ve bunların kullanımını sağlayacak şek ilde planlanan değişik likle re izin ve re cek şek ilde tasarlanmalı ve monte e dilme lidir.

1.3. Asılma şek ille ri ve destek şek ille ri

Kabinin asılma ve/ve ya destek şek ille ri, bunların bağlantıları ve diğe r uç parçaları, kullanım şartlarını, k ullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak sure tiyle, ye te rli bir se viyede toplam güvenliği tem in e tmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üze re tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

(11)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 11 / 38

Kabini asmak için halatlar ve ya zincirle r k ullanıldığı takdirde, he r birinin ayrı tutturma nok tası olan e n azından ik i bağımsız halat ve ya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat ve ya zincirle rin, sabitlemek veya çe vrim oluşturmak için ge rek li olmadığı süre ce , hiçbir bağlantı ve ya ek ye rle rinin olmaması ge rekir.

1.4. Yük lemenin kontrolü (aşırı hız dahil)

1.4.1. Asansörle r, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleye cek şek ilde tasarlanmalı, imal edilme li ve montajı yapılmalıdır.

1.4.2. Asansörle r bir aşırı hız sınırlayıcı cihaz ile te çhiz edilmelidir.

Bu ge rek le r, aşırı hız önleyici hareke t sistemli olarak tasarlanan asansörle re uygulanmaz.

1.4.3. Hızlı asansörle r hız izle yici ve hız sınırlayıcı ge re ç ile te çhiz edilme lidir.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörle r, çekme halatlarının makaralar üze rinde de ngesini tem in e de cek şek ilde tasarlanmalıdır.

1. 5. Mak ine

1.5.1. Bütün insan asansörle rinin kendi bağımsız asansör makine sinin bulunması ge rekir.

Bu ge rek , karşı ağırlık ye rine ik inci bir kabin k ullanılan asansörle r için uygulanmaz.

1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinele rinin ve asansörün diğe r ilgili te rtibatların bulunduğu ye rle re, acil durum ve bak ım halle ri dışında girilememesini sağlamalıdır.

1.6. Kontrolle r

1.6.1. Yanında re fakatçisi olmayan engelli insanların kullanım ı için planlanan asansörle rin kumanda cihazları buna göre tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

1.6.2. Kumandaların işle vle ri açık ça be lirtilme lidir.

1.6.3. Bir asansör grubunun çağırma de vre le ri, paylaşılmış ve ya birbirle rine bağlı olabilirle r.

1.6.4. Elektrik li te çhizat aşağıdaki şartları ye rine ge tire cek şek ilde monte edilme li ve bağlanmalıdır:

- Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devrele r ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır.

- Elek trik e ne rjisi yük altında kesile bilmelidir.

- Asansörün hareke tle ri ayrı bir e lektrik güve nlik de vresinde bulunan elek trik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.

- Elek trik tesisatındaki bir hata te hlike li bir duruma se bebiye t ve rmemelidir.

2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLER E YÖ NELİK TEHLİKELER

2.1. Asansör, kabinin hareke t e ttiği asansör kuyusuna, acil durum ve bakım halle ri

dışında, ulaşılamamasını tem in ede cek güvenlik önlem le ri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir k işi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanım ı imkânsız hale getirilmelidir.

(12)

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birinde yken ezilme riskini önle ye cek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

Uç pozisyonların öte sinde se rbest boşluk ve ya sığınak ile bu amaç sağlanmalıdır.

Ancak , belirli durumlarda, öze llik le me vcut binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının imkansız olduğu durum larda bu risk i önlemek amacıyla Bakanlık ça ge rekli ulusal

düzenlemele r yapılır. Bu ulusal düzenleme le r Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir.

2.3. Kabinin katlardan giriş ve çık ışları, tasarlanmış kullanım şartları için ye te rli mekanik dayanıma sahip asansör kapıları ile donatılm ış olmalıdır.

Kilitleme sistem i normal çalışma esnasında;

- Bütün durak kapıları kapalı ve k ilit te rtibatı k ilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareke tine başlamasını,

- Kabin hâlâ hareke t halinde yken ve öncede n be lirlenm iş kat se viyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını

önleme lidir.

Ancak , kapılar açıkken bütün se viye leşme hareketle rine be lirli bölge le rde , seviye leşme hızının de netlenmesi şartlarıyla izin ve rilebilir.

3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLER E YÖ NELİK TEHLİKELER

3.1. Asansör kabinle ri, havalandırma açıklık ları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üze re tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı süre ce , bu Ekin 2.3 numaralı paragrafın ikinci fık rasının ik inci satırında bahsi ge çe n se viye leşme hareketle ri dışında, kabinin hareket e tmemesini ve eğe r kapılar açıksa durma konumuna ge lmesini tem in ede cek şekilde tasarlanmalı ve monte

edilmelidir.

Kabin ile asansör k uyusu arasına düşme risk i varsa ve ya kat se viyesinde kabin yoksa asansör ik i durak se viyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve k ilitli olmalıdır.

3.2. Asansör kabini, e lek trik kesintisi ve ya aksamın arızalanması halle rinde , kabinin se rbest düşmesini ve ya kumanda edileme yen yukarı doğru hareketi enge lleye n te rtibata sahip olmalıdır.

6

Kabinin se rbe st düşmesini önle yen te rtibat, kabin ask ı te rtibatından bağımsız olmalıdır. Bu te rtibat, kabini asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilme lidir. Bu te rtibat yardım ıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindek ile re zarar ve re cek bir te rs ivmeye sebebiye t ve rmeme lidir.

3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte e dilme lidir.

Bu durumda, bu Ek in 2.2 numaralı paragrafında bahsi ge çen se rbest boşluk, tamponlar tam kapalı durumdayke n ölçülme lidir.

(13)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 13 / 38

Bu ge rek , hareke t sistem le rinin tasarımı sebebiyle bu Ek in 2.2 numaralı paragrafında bahsi ge çe n se rbest boşluk içine kabinin giremediği asansörle rde uygulanmaz.

3.4. Asansörle r, bu Ek in 3.2 numaralı paragrafında bahsi ge çen te rtibat işle tme konumunda değilse, harekete ge çme imkanı olmayacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

4. DİĞER TEHLİKELER

4.1. "Durak kapıları" ve "kabin kapıları" ve ya he r ik i kapı be rabe rce , motorla çalıştırılıyorsa, hareke t ede rle rken olabile cek ezilme risk ini önle yici bir cihazla donatılmalıdır.

4.2. "Durak kapıları", binayı yangından korumaya katk ıda bulunduk ları takdirde , camlı k ısımları olanlar da dahil olmak üze re , bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve ısı ile timi (te rmal radyasyon) açısından yangına karşı uygun bir şek ilde dire nçli olmalıdır.

4.3. Karşı ağırlık lar, kabinin üstüne düşme ve ya kabinle çarpışma risk le rini ortadan kaldıracak şekilde monte e dilmelidir.

4.4. Asansörle r, kabinin içinde kalmış olan kişile rin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak şek ilde olmalıdır.

4.5. Kabin, kurtarma hizme ti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu habe rleşme te rtibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır.

4.6. Asansörle r, asansör mak ine dairesi içe risindeki sıcaklık , asansörü monte eden tarafından be lirlenen azami se viye yi ge çtiği durumda, hareke tini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul e tme ye cek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

4.7. Kabinle r, uzun süre li durma halinde bile , yolcular için ye te rli havalandırmayı temin ede cek şek ilde tasarlanmalı ve yapılmadır.

4.8. Kabin k ullanım halinde ve ya bir kapısı açıldığında ye te rli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.

4.9. Bu Ek in 4.5 numaralı paragrafında bahsi ge çe n habe rleşme te rtibatı ve bu Ek in 4.8 numaralı paragrafında bahsi ge çe n acil durum aydınlatması, normal e lek trik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışma pe riyodu, kurtarma işleminin normal işle yişine izin ve re cek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabile cek olan asansörün kumanda de vre le ri, asansörün belirli se viyele rde durmasını önleye cek ve asansörün kurtarma ekiple ri tarafından önce likli kumandasına izin ve rebile cek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

5. İŞAR ETLEME

5.1. Mak ina Emniye ti Yöne tme liği (98/37/AT) Ek I'inin 1.7.3 numaralı paragrafına uyan he rhangi bir mak ine için ge rekli görülen asgari hususlara ek olarak , he r kabin

taşınabile cek azami yolcu sayısı ile be yan yükünün kilogram değe rini açık ça göste re n kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.

(14)

5.2. Eğe r asansör, kabin içinde kalm ış olan k işile rin dış yardım olmadan çıkmalarına izin ve re cek şek ilde tasarlanm ışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.

6. KULLANMA TALİMATI

6.1. Ek IV'te bahsedilen güvenlik aksam ıyla birlik te;

- Montaj, - Bağlantı, - Ayar, - Bak ımın ,

e tk in ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün k ılan Türk çe yazılmış bir el k itabı bulunmalıdır.

6.2. He r bir asansörle birlikte Türk çe yazılmış be lge le ri bulunmalıdır.

Bu doküman en az aşağıdakile ri içe rmelidir:

- Normal kullanım için ge rek li olan plan ve şemaları içe ren ve bak ım, muayene , tam ir, pe riyodik kontrolle r ve bu

Ek in 4.4 numaralı paragrafında bahsi ge çen kurtarma ope rasyonları ile ilgili bir e l kitapçığı, - Tam irle rin ve uygun görüldüğünde pe riyodik kontrolle rin not edildiği bir kayıt defte ri.

7 Ek II

A. Güvenlik aksam ına yöne lik AT Uygunluk Be yanının içe riği (1)

AT uygunluk be yanı aşağıdak i bilgile ri içe rme lidir;

(15)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 15 / 38

- Güvenlik aksam ının imalatçısının adı ve adresi, (2 )

- Uygun olduğu durumda, Türk iye'de ye rleşik ye tk ili temsilcisinin isim, kim lik numarası ve adre si (2),

- Güvenlik aksam ının açıklaması, tip veya se ri de tayları ve varsa se ri numarası, - Açık lamadan anlaşılm ıyorsa, güvenlik aksamının güvenlik işle vi,

- Güvenlik aksam ının imal tarihi,

- Güvenlik aksam ın uyduğu bütün ilgili hük ümle r,

- Uygun olduğu durumda, k ullanılan uyum laştırılmış standartlara atıf,

- Uygun olduğu durumda, bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt be ntle rine uygun olarak, AT tip ince lemesini yapan onaylanm ış kuruluşun isim, adre s ve k im lik numarası,

- Uygun olduğu durumda, bu O naylanmış Kuruluşun ve rdiği AT tip ince leme be lgesine atıf,

- Uygun olduğu durumda, bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine uygun olarak imalat kontrolle rini yapan Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve k imlik numarası,

- Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvence si sistemini, bu Yöne tmeliğin 7 nci madde sinin birinci fık rasının (a) bendinin (3) numaralı alt be ndine uygun olarak kontrol ede n onaylanm ış kuruluşun isim adre s ve k im lik numarası,

- Güvenlik aksam ı imalatçısının adına hareke t e tmekle ye tkilendirilm iş imza sahibinin veya ye tkili temsilcisinin kim liği.

B. Monte edilen asansörle re yönelik AT Uygunluk Be yanının içe riği (3)

AT uygunluk be yanı aşağıdak i bilgile ri içe rme lidir;

- Asansörü monte e denin adı ve adresi (4)

- Asansörün tanım ı, tip ve ya se ri de tayları, se ri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adre si,

- Asansörün montaj yılı,

- Asansörün uyduğu bütün ilgili hüküm le r,

- Uygun olduğu durumda, k ullanılan uyum laştırılmış standartlara atıf,

- Uygun olduğu durumda, bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt be ntle rine uygun olarak asansörün modelinin AT tip ince lemesini yapan onaylanm ış kuruluşun isim, adres ve k imlik numarası,

- Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf,

(16)

- Uygun olduğu durumda, bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanm ış kuruluşun isim, adre s ve k im lik numarası,

- Uygun olduğu durumda, bu Yöne tmeliğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentle rine göre asansörün son muayene sini yapan onaylanm ış kuruluşun isim, adre s ve k im lik numarası,

- Uygun olduğu durumda, monte eden tarafından uygulanan kalite güvence si sistemini bu Yönetme liğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (b) be ndinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt be ntle rine uygun olarak kontrol ede n onaylanmış kuruluşun isim, adres ve k imlik numarası,

- Asansörü monte e den adına hareke t e tmekle ye tkilendirilmiş imza sahibinin kim liği.

--- ---

(1) Be yan, Ek I'in 6.1 numaralı paragrafında bahsi ge çen el kitabı ile aynı dilde hazırlanmalı ve dak tilo ile yazılmış ya da basılmış olmalıdır.

(2) Ye tk ili temsilci olma durumunda firma adı, açık adresi ayrıca güvenlik ak samı imalatçısının da firma adı ve adresi belirtilir.

(3 ) Be yan, Ek I'in 6.2 numaralı paragrafında bahsi ge çe n e l k itabı ile aynı dilde hazırlanmalı ve dak tilo ile yazılmış ya da basılmış olmalıdır.

(4) Firma adı, açık adresi 8

Ek III

CE UYGUNLUK İŞAR ETİ

CE uygunluk işare ti aşağıdak i şekle sahip olan “CE” baş harfle rinden oluşur:

CE uygunluk işare tinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde , yukarıdak i çizimde ve rilen oranlara uyulmalıdır.

CE uygunluk işare tinin de ğişken biçim le ri de aynı tarz ve dike y boyutlarda olmalıdır. Dike y boyut, 5 milime tre den k üçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı e dilebilir.

"CE" uygunluk işare tini müteak ip, aşağıdaki işlem leri yapan onaylanmış kuruluşun k imlik numarası ye r almalıdır:

- Bu Yöne tme liğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (a) bendi, (2) ve ya (3) numaralı alt be ndinde bahsi ge çen işlem le r,

- Bu Yöne tme liğin 7 nci maddesinin birinci fık rasının (b) bendinde bahsi ge çen işlem le r.

Ek IV

BU YÖ NETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDELERİNİN BİRİNCİ FIKR ALARININ (a) BENTLERİNDE BAHSİ GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ

(17)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 17 / 38

1. Durak kapılarını k ilitleme te rtibatları.

2. Ek I'in 3.2 numaralı paragrafında bahsi ge çen düşmele ri enge lleye n ve kabinin düşme ve ya kontrolsüz yukarı doğru hareke tle rini önle yen te rtibatlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı te rtibatlar.

4. (a) Ene rji depolayan tamponlar:

- Doğrusal olmayanlar,

- Ve ya ge ri dönme hareke ti tamponlanmış olanlar.

(b) Ene rji harcayan tamponlar.

5. Düşmele ri önle yen düze nek olarak k ullanıldığı durumlarda, hidrolik güç de vre le rinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.

6. Elektronik aksam ları içe ren güvenlik şalte rle ri şeklindeki elek trik li güvenlik ekipmanları.

Ek V

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)

A. Güvenlik aksam ının AT tip ince lemesi

1. AT tip incelemesi, bir onaylanm ış kuruluşun bir güvenlik aksam ının temsil eden numunesinin doğru olarak tak ıldığı asansörün bu Yöne tmeliğin ilgili ge rekle rini sağlamasına imkân ve re ceğini doğrulaması ve be lge lemesi işlemidir.

2. AT tip incelemesi için başvurular, güvenlik aksam ın imalatçısı ve ya Türk iye 'de ye rleşik ye tkili temsilcisi tarafından, kendi se çtiği bir onaylanm ış k uruluşa yapılmalıdır.

Başvuru aşağıdak ile ri kapsamalıdır:

- Güvenlik aksam ı imalatçısının ism i ve adresi ve eğe r başvuru Türk iye 'de ye rle şik yetk ili temsilci tarafından yapılıyorsa,

bunun ismi ve adresi ve güvenlik ak samının imal ye ri,

- Aynı başvurunun he rhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı be yan,

- Bir tek nik dosya,

- Güvenlik aksam ını temsil ede n bir numunesi ve ya bunun ne re de ince lene bile ceğine dair ayrıntılar. Onaylanm ış Kuruluş başka numune le r için ge rek çeli talepte bulunabilir.

9

3. Teknik dosya güve nlik aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün bu Yönetme liğin hüküm le rine uygun olacağını mümkün kılmaya ye te rli olduğunu

değe rle ndirme ye imkân ve rme lidir.

(18)

Uygunluk değe rlendirmesi amacıyla ge rek li olduğunda, tek nik dosya aşağıdak ile ri içe rme lidir:

- Kullanım alanı (öze llikle hız, yük ve güç için olası sınırlar) ve koşulları (öze llikle tehlikeli çe vre koşulları ve elemanlara maruz kalma) da dahil olmak üze re, güve nlik ak samının ge nel açıklaması,

- Tasarım ve imalat çizimle ri veya şemaları,

- Dikkate alınan teme l ge rekle r ve bunları sağlamak için kullanılan ge rek le r (örneğin bir uyumlaştırılmış standart),

- Güvenlik aksam ı imalatçısı tarafından yapılan ve ya yaptırılan he r türlü dene y ve hesap sonuçları,

- Güvenlik aksam ına ait olan montaj talimatının bir kopyası,

- Se ri imal edilen güvenlik aksam ının, incele nen güvenlik aksam ına uygun olmasını tem in e tmek için imalat aşamasında alınan tedbirle r.

4. Onaylanmış Kuruluş

- İste nen hedefle rin ne ölçüde karşılandığını değe rlendirmek için teknik dosyayı ince leme li, - Teknik dosya bazında, güvenlik aksam ının ye te rliliğini inceleme li,

- Güvenlik aksam ı imalatçısı tarafından uygulanan çözüm le rin, güvenlik aksam ının, asansöre doğru bir şek ilde tak ıldığı zaman, işle vlerini ye rine ge tirmesine izin ve re cek şek ilde bu Yöne tmeliğin ge rek le rini sağladığını kontrol e tmek için ge reken uygun kontrolle ri ve dene yle ri yapmalı ve ya yaptırmalıdır.

5. Eğe r güve nlik ak samını temsil eden bir numunesi kendisine uygulanabile n yöne tme liğin hükümle rini sağlıyorsa, O naylanmış Kuruluş, başvurana bir AT tip ince leme be lgesi ve rir.

Bu be lge, güve nlik aksamı imalatçısının adı ve adresini, kontrol sonuçlarını, belge nin ge çe rliliğinin he r şartını ve onaylanm ış tipin tanımlanması için ge rekli olan özellik le ri içe rme lidir.

Bakanlık, Komisyon ve diğe r onaylanmış kuruluşlar bu be lgenin bir kopyasını ve ge rek çe li bir tale p üze rine , teknik dosyanın bir kopyasını, ge rçekleştirilen ince lemele rin,

hesaplamaların ve de ne yle rin raporlarını alabilirler. Eğe r Onaylanm ış Kuruluş imalatçıya bir AT tip ince leme be lgesi ve rmeyi redde de rse , bu re ddin de taylı sebeple rini belirtme lidir. Bir tem yiz işlemi için hüküm ve rilmelidir.

6. Güvenlik aksamı imalatçısı, orijinal teknik dosyada (bu Ek in 3 numaralı paragrafın ik inci fık rasının ilk satırına bak ınız) belirtilmeye n yeni ekleme ve çeşitle ndirmele r de dahil olmak üze re, çok küçük olsalar bile , onaylanmış güve nlik aksamında yapm ış olduğu ve ya

yapmayı planladığı değişiklik le ri onaylanmış kuruluşa bildirme lidir. Onaylanm ış Kuruluş değişik likle ri ince lemeli ve AT tip ince leme be lgesinin hala ge çe rli olup olmadığını başvurana bildirmelidir .(1)

7. He r Onaylanmış Kuruluş Bakanlığa aşağıdakile r hakk ındak i ilgili bilgile ri ile tme lidir:

- Ve rilen AT tip inceleme belgele ri, - İptal edile n AT tip ince leme be lge le ri.

(19)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 19 / 38

He r bir Onaylanm ış Kuruluş, diğe r onaylanm ış kuruluşlara da, iptal e tm iş olduğu AT tip ince leme be lge le ri hakkındak i ilgili bilgile ri ile tmelidir.

8. AT tip inceleme be lgele ri ve dosyalar ile AT tip ince leme işlemle ri ilgili bilgile r Türk çe ve ya ye tk ili otorite le r tarafından anlaşılabile cek AB resmi dille rinden biri ile yazılmış olarak düzenlenme lidir.

9. Güvenlik aksamı imalatçısı ve ya Türk iye 'de ye rleşik yetk ili temsilcisi AT tip ince leme be lge le rinin teknik dok ümantasyon kopyalarını ve bunların ek le rini en son güvenlik aksam ın imal edildiği tarihten itibare n 10 yıl süreyle muhafaza e tmelidir.

Ne güve nlik aksamı imalatçısın ne de ye tk ili temsilcisinin Türk iye 'de ye rle şik olmadığı durumda, teknik dokümantasyonu hazır bulundurma zorunluluğu, bu güve nlik aksamını ülke piyasasına arz e den k işiye aittir.

———————————————

(1) Eğe r onaylanmış kuruluş ge rek li görürse , ya orijinal AT tip ince leme be lgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını iste r.

B. Asansörle r için AT tip ince lemesi

1. AT tip incelemesi, bir Onaylanm ış Kuruluşun ekleme ve ya çeşitlendirme yapılmasına ilişk in hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör ve ya asansör mode linin, bu Yöne tmeliğin ge rek le rini sağladığını doğrulaması ve be lge lemesi işlemle ridir.

2. AT tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden tarafından, kendi se çtiği bir onaylanm ış kuruluşa yapılmalıdır.

Başvuru aşağıdak ile ri kapsamalıdır:

- Asansörü monte e denin adı ve adresi,

- Aynı başvurunun he rhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir be yan,

- Bir tek nik dosya,

- Asansör modelinin ne re de ince lene ce ğine dair de taylar. İnce lene cek asansör mode li te rm inal parçalara sahip olmalı ve e n azından üç kademede (üst, orta ve alt) hizmet edebile cek şekilde olmalıdır.

3. Teknik dosya, asansörün yöne tme liğin hükümle rine uygun olduğunun

değe rle ndirmesine ve asansörün tasarım ve çalışmasının anlaşılmasına imkân ve rmelidir.

Uygunluk değe rlendirmesi amacıyla ge rek li olduğu dere cede teknik dosya aşağıdak ile ri içe rme lidir:

- Asansörün temsili modelinin ge nel bir açıklaması. Teknik dosya, ince lemede olan asansörün temsili mode line olabile cek bütün ek lemele ri açık ça be lirtmelidir (bu Yönetme liğin 4 üncü maddesine bak ınız).

- Tasarım ve imalat çizimle ri veya şemaları,

(20)

- Dikkate alınan teme l ge rekle r ve bunları sağlamak için kabul edilen araçlar (örneğin bir uyumlaştırılmış standart),

- Asansörün imalatında kullanılan güvenlik aksam larının AT uygunluk be yanlarının bir kopyası,

- İmalatçı tarafından yapılan ve ya yaptırılan he r bir de ne yin ve ya hesapların sonuçları, - Asansörün e l k itapçığının bir kopyası,

- Se ri imal edilen asansörle rin, bu Yönetme liğin hüküm le rine uygun olmasını tem in e tmek için imalat aşamasında alınan tedbirle r.

4. Onaylanmış Kuruluş:

- İste nen hedefle rin ne ölçüde karşılandığını değe rlendirmek üze re teknik dosyayı ince lemeli,

- Teknik dosyaya uygun olarak imal e dilm iş olduğunun kontrolü amacıyla, asansörün temsili modelini ince lemeli,

- Asansörü monte e den tarafından uygulanan çözümle rin yöne tme liğin ge rekle rini sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol e tmek için ge rek li olan uygun kontrolle r ve de ne yle ri yapmalı ve ya yaptırmalıdır.

5. Eğe r mode l asansör kendisine uygulanabilen yöne tme liğin hüküm le rini sağlıyorsa, onaylanm ış kuruluş başvurana bir AT tip ince leme belgesini ve rir. Belge, asansörü monte edenin adı ve adre sini, kontrolle rin sonuçlarını, be lgenin ge çe rlilik koşullarını ve

onaylanm ış tipi tanımlamak için ge rek li özellikle ri içe rme lidir.

Bakanlık, Komisyon ve diğe r onaylanmış kuruluşlar bu be lgenin bir kopyasını ve ge rek çe li bir tale p üze rine tek nik dosyanın bir kopyasını, gerçek leştirilen ince lemele rin,

hesaplamaların ve de ne yle rin raporlarını alabilirler.

Eğe r Onaylanm ış Kuruluş imalatçıya bir AT tip ince leme be lgesi ve rme yi reddede rse, bu reddin detaylı sebeple rini be lirtme lidir. Bir tem yiz işlemi için hüküm ve rilmelidir.

6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada (bu Ekin 3 numaralı paragrafın ikinci fık rasının ilk satırına bak ınız) belirlenme yen yeni ek leme ve çe şitlendirme le r de dahil olmak üze re, çok küçük olsalar bile , onaylanmış asansör üze rinde yapm ış olduğu ve ya yapmayı planladığı değişiklik le ri, onaylanm ış k uruluşa bildirme lidir.

Onaylanm ış k uruluş değişik likle ri ince lemeli ve AT tip ince leme be lgesinin hala ge çe rli olup olmadığını başvurana bildirmelidir (1).

7. He r bir onaylanmış kuruluş Bakanlığa, Bakanlık da aynı şek ilde aşağıdakile r hakk ındak i ilgili bilgile ri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu bildirme lidir.

- Ve rilen AT tip inceleme belgele ri, - İptal edile n AT tip ince leme be lge le ri.

He r bir onaylanm ış kuruluş, diğe r onaylanm ış k uruluşlara da iptal e tmiş olduğu AT tip ince leme işlemle ri ile ilgili bilgile ri iletme lidir.

(21)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 21 / 38

8. AT tip inceleme be lgele ri ve dosyalar ile AT tip ince leme işlemle ri ilgili bilgile r Türk çe ve ya ye tk ili otorite le r tarafından anlaşılabile cek AB resmi dille rinden biri ile yazılmış olarak düzenlenme lidir.

9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgele rinin teknik dokümantasyon kopyalarını ve bunların ek le rini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak imal edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süre yle muhafaza e tmelidir.

Ek VI

ASANSÖRÜN SO N MUAYENESİ

1. Son muaye ne, asansörü monte ede nin bu Ek in 2 numaralı paragrafında ye r alan

yüküm lülük le rini ye rine getirmesi ve yöne tme liğin ge rekle rini karşılaması işlemidir. Monte eden, he r asansör kabinine CE uygunluk işare tini iliştirme li ve AT uygunluk be yanı

düzenlemelidir.

2. Monte eden, piyasaya arz edilen asansörün AT tip ince leme be lgesinde tarifi yapılan mode l asansöre uymasını ve uygulanması ge reken tüm sağlık ve güvenlik ge rek le rini sağlayacak tüm tedbirle ri alacak tır.

3. Monte eden, AT uygunluk be yanının bir kopyası ile bu Ek in 6 numaralı paragrafında da atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya arz edildiği tarihte n itibaren 10 yıl süre yle muhafaza ede cek tir.

4. Piyasaya arz edilmek üze re olan asansörün son muayenesi monte ede nin se çtiği

onaylanm ış kuruluş tarafından ye rine ge tirile cek veya getirtile cek tir. Bu Yöne tme liğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan uygulanabilir standartlarda tanımlanan uygun dene y ve kontrolle r ve ya eşdeğe r dene yle r, asansörün bu Yönetmeliğin ilgili ge rekle rini karşılamasını sağlamak amacıyla ye rine ge tirile cek tir.

Bu kontrol ve dene yle r öze llik le;

a) Asansörün Ek V'in (B) Bölüm üne göre onaylanan asansörü temsil e den mode le uygun asansör olup olmadığını kontrol e tmek amacıyla dokümanların ince lenmesini,

b) Asansör hem boş ve hem de maksimum yük lü ike n çalıştırılarak güvenlik cihazlarının çalışmasının ve montajının doğru yapıldığını sağlamayı (son durdurucular, k ilitleme te rtibatı gibi),

- Asansör hem boş ve hem de maksimum yüklü iken çalıştırılarak güve nlik cihazlarının güç kaybı olduğu takdirde düzgün işlevini ye rine ge tirip ge tirmediğinin kontrolünü sağlamayı, - Nominal yükün 1,25 katına eşit m iktardak i yük ile yapılan statik dene yini kapsar.

Nom inal yük, Ek I' in 5 numaralı paragrafında atıfta bulunulduğu gibi olacak tır.

Bu dene yle rde n sonra, Onaylanm ış Kuruluş asansörün k ullanım ı nedeniyle zarar ve rebile cek he rhangi bir değişim ve bozulma olup olmadığını kontrol ede cektir.

5. Onaylanmış Kuruluş aşağıda ye r alan be lge le ri almalıdır:

- Asansörün tam planı,

- Son muayene için ge rek li olan plan ve şemalar, özellik le kontrol de vre şemaları,

(22)

- Ek I'in 6.2 numaralı paragrafında atıfta bulunulan kullanma e l k itabının bir nüshası.

Onaylanm ış Kuruluş, piyasaya arz edilmek üze re olan asansörün AT tip ince lemesi be yanında tarifi yapılan model asansör ile uygunluğunu doğrulamak için ge rek li olmayan ayrıntılı planları ve ya tam bilgile ri talep e tme yebilir.

6. Asansör, bu Yöne tme lik hük ümle rini karşılıyorsa, Onaylanm ış Kuruluş Ek III ge reğince CE uygunluk işare tinin yanına kendi ayırt edici numarasını iliştire cek ve ya iliştirte cektir.

Kontrol ve de ne yle rin yapıldığını ifade e den son m uaye ne be lge sini düzenle ye cek tir.

Onaylanm ış k uruluş, bunu Ek I'in 6.2 numaralı paragrafında atıfta bulunulduğu gibi kayıt de fte rinin ilgili sayfasına işle ye cek tir.

Onaylanm ış Kuruluş, son muayene belgesi düzenleme yi redde de rse re t nedenle rini ayrıntıları ile be lirtmesi ve kabul işleminin yaptırılacağı araçları göste rmesi ge reklidir.

Asansörü monte ede n son muaye ne için tek rar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

--- ---

(1) Eğe r Onaylanm ış Kuruluş ge rekli görürse , ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını iste r.

7. Son muaye ne be lgesi, dosyalar ve kabul işlemle rine ilişkin bilgile r Türk çe veya ye tkili otorite le r tarafından anlaşılabile cek AB resm i dille rinden biri ile yazılmış olarak

düzenlenme lidir.

11 Ek VII

O NAYLANMIŞ KURULUŞLAR IN ATANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ KR İTER LER

1. Doğrulama işlemle rini yürütmekle sorum lu kuruluş, yöne tici ve pe rsoneli; güvenlik aksam ı tasarım cısı, tesisçisi, tedarik çisi veya imalatçısı veya muayene ede cek le ri asansörün montajcısı ve ya bu taraflardan he rhangi birinin ye tk ili temsilcisi olamazlar.

Benze r şek ilde , bu Yöne tmeliğin 7 nci madde sinde atıfta bulunulan kalite güve nce sistem le rinin dene timinden sorum lu kuruluş, yöne ticisi ve pe rsoneli, güvenlik aksam ın tasarım cısı, tesisçisi, tedarik çisi ve ya imalatçısı ve ya muayene ettik le ri asansörün montajcısı ve ya bunların ye tkili temsilcile ri olamazlar.

Güvenlik aksam larının tasarım, yapım, pazarlama ve bak ımı veya asansörle rin montajı ile doğrudan ve ya ye tk ili temsilcisi olarak iştigal e demezle r. Bu, güve nlik aksamı imalatçıları ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındak i teknik bilgi alışve rişine engel olmaz.

2. Kuruluş ve pe rsoneli muayene ve ya dene tim işlemle rini en üst de re cede profesyone l bütünlük ve teknik ye te rlilik te yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etk ile yici tüm bask ı ve öze llik le muayene ve dene tim sonuçlarından yarar e lde e de cek olan kişi ve grupların mali te şvik le rinde n bağımsız olmalıdırlar.

3. Kuruluş muayene ve dene tim işle ri ile ilgili teknik ve idari işle rin düzenli

yürütülebilmesini sağlayacak ge rek li pe rsone l ve tek nik donanıma sahip olmalı, aynı zamanda öze l doğrulama için ge rekli donanıma da sahip olmalıdır.

4. Muayene den sorum lu pe rsonel, aşağıdak i özelliklere sahip olmalıdır.

(23)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 23 / 38

- Bu konuda mesleki ve teknik eğitim alm ış,

- Yaptık ları dene yle r hakkında ge rekli bilgiye sahip ve bu tür de ne yle rde ye te rince de neyim li,

- Dene yle rin pe rformansını doğrulamak için ge reke n be lge , e vrak ve rapor düzenleme ehliye tine sahip olmalıdır.

5. Pe rsone lin tarafsızlığı garanti edilme lidir. Pe rsonele ödene n ücre t ise , yaptık ları de neyle rin sayısına ve bu de neyle rin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

6. Onaylanmış Kuruluş, kendi sorumluluğu ulusal yasaya göre Bakanlık tarafından

ve rilmemiş ise ve ya Bakanlık kendisi doğrudan de ne yle rin yapılmasından sorumlu değilse , Onaylanm ış Kuruluş sorumluluk güvencesini üstlenme lidir.

7. Kuruluş pe rsone li bu Yöne tmelik ve ya ulusal mevzuatın ilgili hük ümle ri ge reği, yapılan işle r sırasında elde edilen bütün bilgile r hususunda profesyone l gizlilik ilkesine riaye t ede cek tir (faaliye tle rin yürütüldüğü de vle tin uzman idari ye tk ilile ri ile yüz yüze görüş bildirme haricinde ).

Ek VIII

ÜR ÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

1. Ürün kalite güvencesi, bu Ek in 2 numaralı paragrafında ye r alan ge rekle ri karşılayan güve nlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksam ının AT tip ince leme be lgesinde tarifi yapılan tip ile uygun olduğunu ve kendile rine uygulanan yöne tme lik ge rek le rini karşıladığını, güve nlik aksamının asansöre doğru bir şek ilde ye rleştirildiğinde asansörün bu

Yönetme liğin ge rek le rini karşıladığını tem in ve be yan e tmesi işlemidir.

Güvenlik aksam ının imalatçısı ve ya Türk iye 'de ye rleşik ye tk ili temsilcisi he r güve nlik aksam ına CE uygunluk işare tini iliştire cek ve AT uygunluk be yanı düze nle ye cek tir. CE uygunluk işare ti bu Ek in 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi göze tim işlem inde n sorumlu Onaylanm ış Kuruluşun k imlik numarası ile birlik te olacak tır.

2. İmalatçı, güvenlik aksam ının son muayenesi için onaylanm ış kalite güvence sistemini ve bu Ek in 3 numaralı paragrafında be lirtildiği gibi de neyle ri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi göze time tabi olmalıdır.

3. Kalite Güve nce Sistemi

3.1. Güvenlik aksamı imalatçısı, kalite güve nce sistem inin değe rlendirilmesi için, güvenlik aksam ları ile ilgili kendisinin be lirle ye ce ği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur.

Başvuruda;

- İnce lene cek güvenlik aksam ı ile ilgili bütün bilgile rin, - Kalite güve nce sistem ine ait dokümanların,

- Onaylanm ış güvenlik aksam larının teknik dok ümanları ile AT tip ince leme be lge le rinin bir kopyası bulunacak tır.

(24)

3.2. Kalite güvence sistemi altında he r güvenlik aksam ının ince lenmesi ve bu Yöne tmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standartlarda be lirle nen uygun de neyle rin ve ya eşdeğe r de neyle rin yöne tme liğin bu konuya ilişkin ge rekle rine uygunluğunun sağlanması için yapılması ge rek lidir.

Güvenlik aksam ı imalatçısı tarafından kabul edile n bütün esaslar, ge rekle r ve hüküm le r, yazılı tedbirle r, işlem le r ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şek ilde be lge halinde sunulmalıdır. Bu kalite güve nce sistem dokümanları, kalite program larında,

planlarında, el k itaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayış sağlamalıdır.

Öze llik le;

(a) Kalite amaçları,

(b) Güvenlik aksam ı kalitesiyle ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü, (c) İmalattan sonra yapılacak ince leme ve dene yle r,

(d) Kalite güvencesinin ve rim li işlemesinin doğrulamasını yapan araçlar,

(e ) Muaye ne raporları, dene y ve kalibrasyon ve rile ri ile bu işle ilgili pe rsone lin nite likle ri gibi kalite kayıtlarının tarifle rini içe rme lidir.

12

3.3. Onaylanmış Kuruluş bu Ek in 3.2 numaralı paragrafında anılan ge rek le ri karşılayıp karşılamadığını tespit e tmek için kalite güvence sistemini, değe rlendirme lidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın (1) uygulandığı kalite güve nce sistem le ri doğrultusunda bu ge rek le re uygunluğu kabul ede cek tir.

Dene tleme ekibinde , ilgili asansör teknolojisini değe rle ndirme konusunda te crübe li en az bir kişi bulunmalıdır.

Değe rlendirme işlem inde , güvenlik aksam ı imalatçısı imalathanesinin dene timi de ye r almalıdır.

Karar, güvenlik aksam ının imalatçısına bildirilme lidir. Bildirimde ince leme sonuçları ve ge rek çe li değe rlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistem inden kaynak lanan yük ümlülük le ri onaylandığı gibi ye rine ge tirme yi taahhüt e tmesi ve bunu uygun ve ve rimli bir şek ilde sürdürme yi sağlaması ge rek lidir.

Güvenlik aksam ları imalatçısı ve ya Türk iye'de ye rleşik ye tk ili temsilcisi, kalite güve nce sistem ini onaylam ış olan Onaylanm ış Kuruluşa kalite güve nce sistem inde yapılması düşünüle n he r günce lleştirme hakkında bilgi ve re cek tir.

Onaylanm ış Kuruluş öne rilen değişik lik le ri değe rlendirme li ve değiştirile n kalite güvence sistem inin bu Ek in 3.2 numaralı paragrafında anılan ge rek le ri hala karşılayıp karşılamadığı ve ya tek rar de ğe rlendirmenin ge rek ip ge rekmediği hakk ında karar ve rme lidir.

Onaylanm ış Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile ge rek çe li değe rlendirme kararı bulunmalıdır.

4. Onaylanmış kuruluşun sorum luluğunda göze tim

(25)

Te l : 0212 212 18 22 www.kaliteport.com 25 / 38

4.1. Gözetim işlem inin amacı güvenlik ak samı imalatçısının onaylanmış kalite güve nce sistem i dışındaki yüküm lülük le ri tam anlamıyla ye rine ge tirip ge tirme diği konusunda emin olabilmektir.

4.2. İmalatçı, Onaylanm ış Kuruluşa muaye ne amacıyla muayene , dene y ve depolama ye rle rine girebilmesine izin ve re cek ve kuruluşa özellik le aşağıda be lirtile nle r olmak üze re ge reke n he r türlü bilgiyi ve re cek tir:

- Kalite güve nce sistem i dokümanları, - Teknik dokümantasyon,

- Muayene raporları ve de ney ve rile ri, kalibrasyon ve rile ri ile bu işle ilgili pe rsone lin nite lik le ri hakk ındak i raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksam ı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza e ttiği ve uyguladığından em in olmak amacıyla dene timle rini be lirli aralık larla sürdürme li ve güve nlik aksamı imalatçısına bir dene tim raporu ve rme lidir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksam ı imalatçısına habe rsiz dene timde bulunabilir. Bu dene timle r esnasında O naylanmış Kuruluş, ge rekirse, kalite güvence sistem inin işle vini doğru olarak ye rine ge tirip ge tirmediğini kontrol e tmek amacıyla de neyle r yapar ve ya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına dene tim raporunu ve eğe r dene y yapılm ışsa dene y raporunu ve rme lidir.

5. İmalatçı, imal edilen son güvenlik aksam ının imal tarihinden sonra 10 yılda biten bir zaman aralığı için;

- Bu Ek in 3.1 numaralı paragrafın ik inci fık rasının üçüncü satırında anılan dokümanları, - Bu Ek in 3.4 numaralı paragrafın ik inci fık rasında anılan güncelleştirme le ri,

- Bu Ek in 3.4 numaralı paragrafının son fık rası ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında atıfta bulunulan Onaylanm ış Kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın incelemesi için muhafaza e tmelidir.

6. He r onaylanm ış k uruluş, bir diğe r onaylanmış kuruluşa, düzenlene n ve iptal edile n kalite güve nce sistem onayları konularında ilgili bilgiyi ve rme lidir.

Ek IX

TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)

1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki yüküm lülük le ri karşılayan güve nlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksam ının kendisine uygulanan yöne tmelik

ge rek le rini karşıladığını ve güvenlik aksam ının asansöre doğru bir şekilde ye rleştirildiğinde asansörün bu Yöne tmeliğin ge rek le rini karşıladığını temin ve be yan e tmesi işlem idir.

İmalatçı ve ya Türk iye'de ye rleşik ye tk ili temsilcisi he r güvenlik aksam ına CE uygunluk işare tini iliştirmeli ve AT uygunluk be yanı düzenlemelidir. CE uygunluk işare ti bu Ek in 4 numaralı paragrafında izah edilen göze tim işlem inden sorum lu O naylanmış Kuruluşun k imlik numarası ile birlik te k ullanılmalıdır.

(26)

2. İmalatçı, güvenlik aksam ının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanm ış kalite güve nce sistemini ve bu Ek in 3 numaralı paragrafında izah edildiği gibi de ne yle ri

uygulamalı ve bu Ek in 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi göze time tabi olmalıdır.

3. Kalite Güve nce Sistemi

3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değe rlendirilmesi için bir Onaylanm ış Kuruluşa başvuruda bulunması ge rekir.

Başvuruda:

- Güvenlik aksam ı ile ilgili bütün bilgile r,

- Kalite güve nce sistem ine ait dokümanların bulunması ge reklidir.

3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksam ının kendisine uygulanan yöne tmelik

ge rek le rini karşıladığını ve güvenlik aksam ının asansöre doğru bir şekilde ye rleştirildiğinde asansörün bu Yöne tmeliğin ge rek le rini karşıladığını temin e tmelidir.

İmalatçı tarafından kabul edile n bütün esaslar, ge rek le r ve hük ümle r, yazılı tedbirle r, işlemle r ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düze nli bir şekilde be lge lenmelidir. Bu kalite güve nce sistem dokümanları; kalite programları, planları, el k itapları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve işlem le rinde ortak bir anlayış sağlamalıdır.

———————--- ---

(1) Bu uyum laştırılm ış standard EN 29003 olup, güvenlik aksam ının be lirli öze llik le rinin dikkate alınması için ge rek tiği ye rde ek lene cek tir.

13

Be lgele r aşağıdakile rin ye te rli tanımlarını içe rme lidir;

- Kalite amaçları ve güvenlik aksam ı tasarım ı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yöne tim gücü;

- Standartlar dahil olmak üze re uygulanacak tek nik tasarım özellikle ri ve bu Yöne tmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standartlar uygulanmadığında güvenlik aksam larına uygulanan yöne tme liğin teme l ge rek le rini karşılamak üze re kullanılacak araçlar,

- Güvenlik aksam larının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknik le ri, işlem le r ve sistematik uygulamalar,

- Kullanılacak olan benze r imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknik le ri, işlem le r ve sistematik uygulamalar,

- İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve dene yle r ile bunların yapılma sık lığı,

- Muayene raporları, de ne y ve kalibrasyon ve rile ri ile bu işle ilgili pe rsone lin nitelik le ri gibi kalite kayıtları,

- Ge reken tasarım ve asansör kalite sine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin ve rim li çalışmasını göze tle ye cek araçlar.

Referanslar

Benzer Belgeler

(8) İmalatçı, piyasaya arz edilmiş olan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerek ği hallerde, asansör

B nada/yapıda b rden fazla asansör bulunması durumunda, her b r asansöre b na/yapı ç ndek toplam asansör sayısına göre ver len sıra numarası b na numarasına

Bu dosyada tek parça ve ekli pistonlar ile ilgili tüm teknik bilgileri, taşıma ve montaj detaylarını, ekli piston birleştirme işlemini, dikkat edilmesi gereken noktaları

Müşteri UDEM’den TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında ürün belgelendirme hizmeti almak için başvuruda bulunan

[r]

MADDE 13 – (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ve garanti edilen her yeni asansöre yönelik satış sonrası hizmetler, asansör monte eden veya onun

(6) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka

Bununla beraber daha az yüklerde iki makara sisteminin birden kullanılması pistonun aldığı yolu ve kullanılan su miktarını azaltır (Jallings 1995).. ‘Asansör’den