För BD Pop AB, organisationsnummer 556841-3438 Aktieägaravtal 1(1)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1(1)

Aktieägaravtal

För BD Pop AB, organisationsnummer 556841-3438

Aktieägaravtal har ingåtts av Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Bodens kommun, Pajala kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun (nedan kallade parterna).

Avtalet reglerar Parternas samarbete i rollen som aktieägare i det gemensamt ägda bolaget BD Pop AB, organisationsnummer 556841-3438.

§ 1 Fördelning av aktier och aktiekapital

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 400 000 SEK. Antal aktier ska vara 4 000 stycken med ett belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.

Norrbottens läns landsting äger 65 % av aktierna, Luleå kommun 20 %, Bodens kommun 5 %, Pajala kommun 2,5 %, Älvsbyns kommun 2,5 %, Överkalix kommun 2,5 % och Övertorneå kommun 2,5 %.

Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i gällande bolagsordning.

Parterna är överens om att erbjuda övriga kommuner i Norrbottens län delägarskap i bolaget.

§ 2 Finansieringsprinciper

Som delägare förutsätts att tillföra bolaget ett årligt ägartillskott. Beloppets storlek behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd men ska motsvara minst 6 SEK per kommuninvånare.

§ 3 Nominering till styrelsen

Styrelsen nomineras på det sätt som anges i gällande bolagsordning.

§ 4 Ägarsamråd

Partnerna ska genomföra regelbundna ägarsamråd minst en gång per år. Målsättningen är att ordinarie ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman.

Ägarsamrådet ska vara parternas forum för diskussioner och samråd inför beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar.

På ägarsamråd diskuteras och förankras även parternas eventuella behov av justeringar i detta aktieägaravtal, liksom ägardirektiv till bolaget, för kommande beslut på extra bolagsstämma eller årsstämma. Förslag till

styrelsesammansättning och lekmannarevisorer diskuteras på ägarsamrådet.

§ 5 Årsstämma / Bolagsstämma

Delägare ska utse ett ombud som utövar delägarens rösträtt vid bolagsstämman.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :