TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Kredi Yardım ve Ödül Verilmesinde Uygulanacak Genel Esaslar Yönetmeliği

Tam metin

(1)

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Kredi Yardım ve Ödül Verilmesinde Uygulanacak Genel Esaslar Yönetmeliği

BÖLÜM I

GİRİŞ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu yönetmelik TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı yararlanan ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerine verilecek kredi, yardım ve ödüllerle ilgili genel esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 2: Bu yönetmelikte geçen:

"Vakıf' deyimi "TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı" nı "Ofis" deyimi "Toprak Mahsulleri Ofisi"ni "Senet" deyimi TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Senedi"nı ifade eder.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik Vakıf Senedinde yer alan "Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri"

başlıklı 21. Maddenin (g) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II

GENEL ESASLAR

Madde 4: Vakıf yararlananları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine belirtilen şartlarda kredi, yardım ve ödüller verilir.

Vakfın yıllık bütçesi ve kaynaklarına göre, her yıl uygulanacak kredi yardım ve ödüllerle ilgili esasları belirtmeye, bunlardan taleplere göre sınırlamalar yapmaya, uygulamayı durdurmaya genişletmeye veya yeni esaslar getirmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen kredi, yardım ve ödüllerle ilgili uygulama esasları Vakıf Genel Müdürlüğünce yararlananlara duyurulur. Bunlarla ilgili başvuru, değerlendirme, ödeme, takip vb.her türlü kayıt ve işlemler Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Konu, kapsam ve yoğunluk bakımından Vakıf Genel Müdürlüğünce hazırlanmasına ihtiyaç duyulan kredi, yardım ve ödüller hakkındaki yönetmelikler (Konut Kredisi Yönetmeliği, Burs Yönetmeliği, Yurt Yönetmeliği vb.) Vakıf Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulur. Uygulamada kalıcılık ve süreklilik kazanmış diğer hususlar bu yönetmeliklere aktarılır.

BÖLÜM III KREDİLER

Madde 5: Vakıf yararlananların konut, taşıt, ihtiyaç, eğitim, tatil, kamp ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla belli bir limit dahilinde kredi verilebilir. Kredinin konusu, miktarı, faiz oranı, taksit süresi, ödeme biçimi, başvuru ve diğer esasları Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

(2)

Uygulama esaslarının yararlananlara duyurulması, taleplerin değerlendirilmesi, tahsisi ödenmesi, takip ve kontrolüyle ilgili her türlü işler Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Ayrıca gerek duyulması halinde, bankalarla anlaşma yapılmak suretiyle uygun şartlarla yararlananlara kredi verilmesi sağlanır.

KONUT KREDİSİ

Madde 6: Yararlananların konut sahibi olabilmeleri için gerek satın alacakları konutun gerekse üye oldukları yapı kooperatiflerinin ödentilerine destek olmak amacıyla Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarda konut kredisi verilebilir veya ilgili kurum kuruluşlarla anlaşma yapılarak uygun şartlarda kredi sağlanabilir.

Konut kredisi verilmesinde yararlananların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin üzerine kayıtlı konutu olmayanlara öncelik tanınır.

Yararlanma süresince konut kredisinden bir defa yararlandırılanlar bundan ikinci bir kez yararlandırılmaz.

TAŞIT KREDİSİ

Madde 7: Yararlananlara Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarda taşıt kredisi verilebilir veya ilgili banka ve bayilerle anlaşma yapılarak uygun şartlarda kredi sağlanabilir.

Yararlanma süresince taşıt kredisinden bir defa yararlandırılanlar ancak talep olmaması halinde bundan ikinci bir kez yararlandırılabilir.

İHTİYAÇ KREDİSİ

Madde 8: Vakıfta en az bir yılını dolduran yararlanana, çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla esası, miktarı, faiz ve taksit süresi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmek kaydıyla her yıl genel ihtiyaç kredisi verilir. Bu kredinin verilmesinde kredi kullanmamış yararlanana her yıl genel ihtiyaç kredisi verilir. Bu kredinin verilmesinde kredi kullanmamış yararlanana öncelik tanınır.

Kredi, yararlanana belli bir program dahilinde verilebileceği gibi yararlananın ihtiyacına binaen münferiden verilebilir.

EGİTİM KREDİSİ

Madde 9: Yararlananın ailesinden ayrı yerde yada ailesi yanında öğrenim gören çocukları için miktarı ve esasları her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmek kaydıyla; Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredilerin ödeme şartlarıyla eğitim kredisi verilir.

Söz konusu kredi, normal öğrenim süresi ile sınırlı olup öğrenim yılı boyunca üçer aylık dönemler halinde öğrenciye ödenir.

Öğrenci eğitim ve yurt kredisinden birlikte yararlanıyor ise yurt ücreti eğitim kredisinden mahsup edilir.

Vakıf tarafından öğrenci yurdu açılması veya işletilmesi halinde yurt kredisi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre ve normal öğrenim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yapılır.

Eğitim ve yurt kredisi ile ilgili esaslar Vakıf Genel Müdürlüğünce öğrenim dönemi başında yararlananlara duyurulur.

(3)

KAMP KREDİSİ

Madde 10: Yararlanan ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tatillerini Vakfın/Ofisin mülkiyetindeki eğitim ve dinlenme tesislerinde geçirmeleri halinde kamp ücretleri Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla kredilendirilebilir.

TATİL KREDİSİ

Madde 11: Yararlanan ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tatil ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Vakıf Genel Müdürlüğünce yurt içi ve dışında organizasyonlar yapıldığı taktirde tatil ücretleri Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarla kredilendirilebilir veya bankalarla anlaşma yapılarak kredi sağlanabilir.

KREDİLERİN GERİ ÖDEME ŞEKLİ

Taksit Ödeme ve Erken Ödeme İndirimi

Yararlanan aldığı kredi faizi ile birlikte Yönetim Kurulunca belirlenen sürede eşit taksitler halinde ödeme yapabilir. Yararlanan belirlenmiş süreden daha az bir vadede borcunu geri ödeyebilir.

Borcun tamamının veya bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi hâlinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden verilen ihtiyaç kredisi oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı kadar indirim yapılabilir.

GECİKMELERDE UYGULANACAK İŞLEM

Borç Taksitlerini kendisine bildirilen vadelerde ödemeyen yararlanan, ödenmeyen süre için Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda işlem yapılır.

BÖLÜM IV YARDIMLAR BURS VERİLMESİ

Madde 12: Yararlananların orta ve yüksek öğrenimdeki çocuklarına vakfın imkanları ölçüsünde ayrılacak kontenjan çerçevesinde, normal öğrenim süresi ile sınırlı olmak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda burs verilebilir.

Görev başında şehit olanlar ile görev malulü üyelerin ilk, orta ve yüksek öğrenimdeki çocuklarına aynı esaslar çerçevesinde burs verilebilir. Ayrıca öğrenim yılı dönem başlarında

çanta, kitap, defter ve benzeri eğitim giderleri Vakıfça karşılanabilir.

Yoksul fakat yurt çapında başarılı yararlanan çocuklarına aynı esaslar dahilinde burs verilebilir.

YURT YARDIMI

Madde 13: ihtiyaç sahibi yararlananların, orta ve yüksek öğrenimlerini ailelerinden uzak yerlerde yapan çocuklarına Ofis Misafirhanelerinden tanınan kontenjan çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde normal öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yurt yardımı yapılabilir.

Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen yurt yardımından yararlanma esasları, öğretim yılı başlamadan bir ay önce Vakıf Genel Müdürlüğünce yararlananlara duyurulur.

(4)

Vakıf tarafından müstakil yurt açılması halinde Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre bu yardım gerçekleştirilir.

MALÜLİYET YARDIMI

Madde 14: Tam ve daimi maluliyet halinde yararlananlara ölüm yardımı olarak verilen miktarın üç katı maluliyet yardımı yapılır. Maluliyet tam ve devamlı olabilmesi için yararlananın kazanç ve menfaat temin eden bir iş yapma imkanından mahrum kalmış olması ve kazanma gücünü daimi olarak kaybetmiş olması şarttır. Maluliyet yardımı malulün kendisine, bunun mümkün olmaması halinde malule fiilen bakan kimseye ödenir. Tam ve daimi maluliyet halinin tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

ÖLÜM YARDIMI

Madde 15: Yararlananın kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ölümü halinde her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar ölüm yardımı yapılır.

Vakıf yararlananların ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının ölümü halinde cenazeleri başka bir yere nakledilecek ise nakil işleri Kapasite Değerlendirme esasları dahilinde fatura ile belgelendirildiği takdirde ücreti Vakıf tarafından karşılanır.

DOĞAL AFETLER VE KAZA YARDIMI

Madde 16: Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler sırasında ilgili kurum ve kişilerle ilişkiye geçilerek Vakıf Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda bu afetlere uğrayanlara maddi yardım ve destekte bulunulabilir.

Vakıf yararlananların yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması halinde kendilerine Vakıf Yönetim kurulunca belirlenen esaslar dahilinde yardım yapılır. Bu gibi durumlarda yapılacak olan yardımın miktarının tespitinde zarara uğrayan yararlananların beyan ettiği mal ve eşyanın piyasa rayicine göre belirlenecek değere, kişinin gelir düzeyi, karşılanmasında öncelik ve hayatiyet bulunan eşyalar ve bedeli gibi faktörler göz önüne alınır.

Kazaya uğrayan yararlanana da aynı esaslar çerçevesinde yardım yapılır.

SAĞLIK YARDIMI

Madde 17: Vakıfta en az 6 ayını dolduran ; yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının , sevk edildiği resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavinin bir an önce başlanmasına gerek görülmesine rağmen, yatak bulunmaması, hasta çokluğu ve benzeri nedenlerle tedaviye başlanamaması ve gecikmenin sakıncalı olduğu durumlarda, Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde, hastalığın nitelik ve seyrine göre, yurt içinde ve dışında her türlü tedavi yardımı yapılabilir.

(5)

17.1: Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Yapılan Muayene, Tahlil, Tetkik ve Tedavi İşlemleri Sırasında Yapılacak Yardımlar

17.1.1: İlaç Yardımı: Yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta ve meskende yapılan tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin kurumlarca karşılanan miktarın dışında kalan ve yararlanan tarafından karşılanması gereken katılım payının ödenmesinde güçlük çekilen durumlarda bu tutar, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Vakıf Genel Müdürlüğünce karşılanabilir.

Sağlık Bakanlığından onaylı reçetelerine istinaden yurt dışından getirilmesi zorunlu olan ilaç bedellerinin kurumca karşılanan kısmından arta kalan ve yararlanan tarafından karşılanması gereken katılım payının ödenmesinde güçlük çekilen durumlarda da aynı esaslara göre yardım yapılabilir.

17.1.2: Röntgen ve Tahlil Bedelleri: Resmi sağlık kurumlarında bulunmadığı yapılmadığı gerekçesiyle usulüne uygun olarak özel sağlık kuruluşlarına sevk edilmek suretiyle buralarda çektirilen röntgen filmleri ve yaptırılan tahlil giderlerin belgelendirilmek şartıyla Bütçe Uygulama Talimatında (Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği gereğince her yıl Maliye Bakanlığınca yayınlanan talimat) yer alan fiyat tarifesindeki miktar kadarı kurumca ödendikten sonra kalan miktar ile Bütçe uygulama Talimatı fiyat listesinde yer almadığı için yararlanan tarafından ödenen röntgen ve tahlil bedelleri Vakıf Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen oranda Vakıfça ödenebilir.

17.1.3: Çeşitli Protez,Ortez,Tedavi Cihaz ve Malzemeleri ile Sarf Malzemesinin Temini:

Yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavisinde ihtiyaç duyulan çeşitli protez, ortez, tedavi cihaz ve malzemelerinin tedavi yapan kurumca karşılanması esastır. Ancak hastanın aciliyetine binaen dışardan almak zorunda kaldığı protez, ortez, tedavi cihaz ve malzemeleri ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri gereğince Kurumca ödenmesi gereken kısımdan daha yüksek bir meblağın ortaya çıkması halinde gerekli belge ve bilgiler verilmek kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen miktar ve oranda yardım yapılabilir.

Bu kapsamda Bütçe Uygulama talimatı hükümlerince kurumca karşılanmayan ve hastaya dışarıdan aldırılan basit sarf malzemesi bulunduğu takdirde belgelendirmek suretiyle belirlenen miktar ve oranda Vakıfça yardım yapılabilir.

Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemenin temin edilebilmesi için resmi sağlık kurulu raporu ile gereklidir. Protez ve ortezlerin yenilenmesi de sağlık kurulu raporu ile tevsik edilme şartına bağlı olduğundan protez ve ortezlerin yenilenmesi sırasında kurumca ödenmeyen miktarın ortaya çıkması halinde bunun Vakıfça ödenmesi talebi ile karşılaşıldığı taktirde buna ilişkin belgelerin kurumca onaylanmış suretleri dikkate alınmalıdır.

Bütçe Uygulama Talimatı ekindeki protez ve ortezler listesinde yer almayan ve tedavi amacıyla kullanılmasının zorunlu olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen motorsuz tekerlekli sandalye için Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri gereğince kurumca ödenmesi gereken kısımdan fazla olan kısım var ise Vakıfça belirlenen miktar ve oranda yardım yapılabilir. Motorlu tekerlekli sandalye talebi halinde aynı esaslar doğrultusunda yardım yapılabilir.

(6)

17.1.4: İşitme Cihazı Yardımı: Sağlık kurulu raporuyla verilen işitme cihazı bedeli için, fatura miktarı esas alınarak Bütçe Uygulama Talimatı ile kurumca karşılanan miktardan fazla olması halinde en çok kurum tarafından ödenen miktar kadar yardım yapılabilir.

17.1.5: Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Özel Muayene Olunması Halinde Yapılacak Yardım:

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında özel muayene olmak isteyen yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının özel muayene ücretlerinden kurumca karşılanan miktar düşüldükten sonra kalan kısım için Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda yardım yapılabilir.

17.2: Özel Hastane, Poliklinik ve Hekimlerle Anlaşma Yapılması

Yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sağlık hizmetlerinden daha etkin biçimde yararlandırılması amacıyla Vakıfça özel hastane, poliklinik ve hekimlerle anlaşma yapılmak suretiyle Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde muayene ve tedavi bedeli yararlanan ve Vakıf arasında paylaştırılarak sağlık yardımı yapılabilir.

17.3: Acil Sağlık İhtiyaçları Sırasında Kredi Verilmesi

Yararlananların kendisi,eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının tedavisinin uzun süreceğinin sağlık kurumunca belirtilmesi, tedavide kullanılan ilaç, cihaz ve malzemenin temininde maddi güçlük çekilmesi halinde yararlananın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen şartlarda faizsiz kredi verilebilir.

AYNİ YARDIMLAR

Madde 18: Her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek zaman ve miktarlarda yararlananlara Vakfın imkanları doğrultusunda görülen lüzum üzerine karşılıksız ayni yardım yapılabilir.

BÖLÜM V ÖDÜLLER

Madde 19: Ofisin/Vakfın görev konularıyla ilgili önemli buluş ve katkılarda bulunan; araştırma geliştirme faaliyetleriyle üretim ve verim artışı sağlayan; özverili çevresinin ve amirlerinin takdirini kazanmış yararlananlar ile konusunda önemli bilimsel araştırma, inceleme yapmış sanat ve fikir eserleri üretmiş yararlananlara vakıfça ödül verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu, belirlenen esaslar doğrultusunda, tespit edilen konularda; çalışmayı teşvik etmek: Proje, eser ve ürünün en iyisini seçmek amacıyla yarışmalar açabilir, ödül koyabilir.

Yararlananlar arasında birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amacıyla yararlananlara önemli yıl ve günlerde hediye verilebilir.

EĞİTİM TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Madde 20: Yararlananın ilk ve orta öğrenimdeki çocuklarına başarı ile orantı olarak teşekkür, takdir belgesi verilenlere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda teşvik ödülü verilebilir.

Eğitim teşvik ödülleriyle ilgili esaslar öğrenim dönemi sonunda Vakıf Genel Müdürlüğünce yararlananlara duyurulur.

(7)

BÖLÜM VI YÜRÜRLÜK

Madde 21: Bu yönetmelik Vakıf Genel Kurulunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümlerini yürütmeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :