• Sonuç bulunamadı

TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RÜCU YÖNERGESĐ

2008

(Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 06.06.2008 tarih ve 19/237 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

(2)

TÜRKĐYE KÖMÜR ĐŞLETMELERĐ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜCU YÖNERGESĐ

BĐRĐNCĐ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĐ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

Madde 1- Bu Yönerge; Kurumun bir işyerinde veya Kuruma ilişkin bir işin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza nedeniyle ortaya çıkan Kurum zararı ile mevzuatın gereklerinin yerine getirilememesinden doğan ve Kurum ile üçüncü kişilere verilen zararlardan dolayı oluşan Kurum zararında kusuru veya ihmali bulunan personele rücu edilip edilmeyeceği, edilecek ise rücu edilecek miktarın tespit edilmesine, ayrıca Kurum personelinin görevleri nedeniyle uğradıkları zararların Kurumdan nasıl ve ne miktarda rücu edilebileceğinin tespit edilmesine ilişkin şartların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge hükümleri;

A-ŞAHIS AÇISINDAN

Çalışma statülerine bakılmaksızın Kurumda görev yapan tüm personeli,

B-KAZA AÇISINDAN

1) Kurumda görev yapan tüm personelin karıştığı iş kazalarını ve iş kazası niteliğinde olmayan ancak personelin sorumlu tutulduğu her türlü kazaları,

2) Kurum personelinin kurum araçları ile karıştığı trafik kazalarını,

C-ZARAR ve TAZMĐNAT AÇISINDAN

1) Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından kazaya uğrayan personele veya hak sahiplerine yapılan ödemelerin tahsili için açılmış olan davalar sonucu ödenen tazminatları,

2) Kaza sonucu ölen kişinin hak sahipleri tarafından açılmış olan dava sonucu ödenen tazminatları,

3) Kaza sonucu malul kalan kişi tarafından açılmış olan dava sonucu ödenen tazminatları,

4) Kaza nedeniyle açılan ceza davası sonucu verilen hürriyeti kısıtlayıcı cezanın paraya çevrilmesi sonucunda ödenmesi gereken tutarları,

5) Trafik kazaları nedeniyle üçüncü kişilere ödenen tazminatları ve/veya hasar bedelleri ve Kurum araçlarının onarımına yapılan harcamaları,

6) Açılan davalardaki tüm yargılama giderlerini,

7) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince verilen idari para cezalarını ve gecikme cezalarını,

8) Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve bildirgelerine ait idari para cezaları ve gecikme cezalarını,

9) Vergi, resim ve harç gibi ödemelerden doğan ceza ve gecikme zamlarını, 10) Đşin yürütümü sırasında üçüncü kişilere verilen zararları,

11) Đşin yürütümü sırasında Kuruma verilen zararları, 12) Mevzuatta bulunan diğer cezaları,

kapsar.

(3)

HUKUKĐ DAYANAK

Madde 3- Bu Yönergenin hukuki dayanağı; 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Đş Kanunu, , Borçlar Kanunu Toplu Đş Sözleşmesi ve TKĐ Ana Statüsü’dür.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Kurum: Türkiye Kömür Đşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü (TKĐ) ve bağlı Müessese Müdürlüklerini, Kontrol Müdürlüklerini ve Başmühendislikleri; Đşletme Müdürlüklerini, TKĐ’ye bağlı diğer çalışma alanlarını,

Đlgili Birim: Rücu konusu olayla ilgili personelin bağlı olduğu birim veya birimleri,

Görevli Birim: Genel Müdürlükte Đş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünü, taşrada Eğitim ve Đş Güvenliği Müdürlüklerini, ifade eder.

ĐKĐNCĐ BÖLÜM

KURULUŞ, GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLAR RÜCU KOMĐSYONUNUN KURULUŞU

Madde 5-

a) Genel Müdürlükte; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında;

- Đşletme Dairesi Başkanı veya görevlendireceği yetkili,

- Đdari ve Sosyal Đşler Dairesi Başkanı veya görevlendireceği yetkili, - Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği avukat,

- Personel Dairesi Başkanı veya görevlendireceği yetkili, - Makine Đkmal Dairesi Başkanı veya görevlendireceği yetkili,

- Rücu konusu olayla ilgili personelin bağlı olduğu birimin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili, (personelin bağlı olduğu birim komisyonda temsil ediliyor ise aynı birimden ikinci bir yetkili de toplantıya katılır)

- Đş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü veya görevlendireceği yetkili - Personelin üyesi olduğu sendika temsilcisinden,

oluşur.

Komisyona Đş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünden bir eleman raportör olarak katılır.

Rücu konusuna ilişkin tüm işlem ve yazışmalar Đş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğünce yürütülür.

b) Müesseselerde; Müessese Müdürünün görevlendireceği Müessese Müdür Yardımcısının Başkanlığında;

- Đstihsal Şube Müdürü veya görevlendireceği yetkili, - Đdari Đşler Müdürü veya görevlendireceği yetkili, - Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir avukat, - Personel Şube Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili, - Makine Đşletme Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili,

(4)

- Rücu konusu olayla ilgili personelin bağlı olduğu birimin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili, (personelin bağlı olduğu birim komisyonda temsil ediliyor ise aynı birimden ikinci bir yetkili de toplantıya katılır)

- Eğitim ve Đş Güvenliği Müdürü veya görevlendireceği yetkili, - Personelin üyesi olduğu sendika temsilcisinden,

oluşur.

Komisyona Eğitim ve Đş Güvenliği Müdürlüğünden bir eleman raportör olarak katılır.

Rücu konusuna ilişkin tüm işlem ve yazışmalar Eğitim ve Đş Güvenliği Müdürlüğünce yürütülür.

RÜCU KOMĐSYONUNUN GÖREVĐ

Madde 6- Komisyon, kendisine gelen dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile ilgili birim görüş ve raporunu da dikkate alarak zararı doğuran olayın oluş biçimini, doğan zararın nitelik ve niceliğini, ilgili personelin Kurumdaki hizmet süresini ve göreve bağlılık durumunu, daha önceki çalışmalarını ve olayı etkileyen genel ve özel etkenleri bir bütün halinde inceleyip, değerlendirmesini yaparak, ilgili personele rücu edilip edilmeyeceğini, rücu edilecek ise rücu miktarını ve Kurum personelinin görevleri nedeniyle uğradıkları zararların Kurumdan nasıl ve ne miktarda rücu edilebileceğini saptamakla görevlidir.

YETKĐ VE SORUMLULUKLAR

ĐŞĐN RÜCU KOMĐSYONUNA ĐNTĐKALĐNDEN ÖNCE YAPILACAK ĐŞLEMLER

Madde 7 –

I) KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERDE

A) YARGI KARARI SONUCU KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERDE

a) Kurum veya Kurumla birlikte olaya karışan personel aleyhine açılmış olan davalara ilişkin olarak Kurumca ödeme yapıldıktan sonra bilirkişi raporları, mahkeme kararı, Yargıtay veya Danıştay kararı, ödeme belgeleri Komisyonca incelenmek üzere 15 gün içinde Hukuk Müşavirliğince ilgili birime gönderilir.

b) Đlgili birim, Hukuk Müşavirliğinden gelen belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde Hukuk Müşavirliğinden gelen belgelerle birlikte olay ve personel hakkında düzenleyeceği ayrıntılı raporu, görevli birime ulaştırır.

B) YARGI KARARI OLMAKSIZIN KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERDE

a) Bu Yönerge kapsamında Kuruma verilen her türlü zararlara ilişkin olarak yargıya intikal etmeksizin Kurumca yapılan ödemeden sonra; zarar, kusur ve faili belirleyen Kurum tespit işlemlerini müteakip 15 gün içinde zarar doğuran olaya ve tespite ilişkin tüm belgeler tespiti yapan komisyon tarafından ilgili birime gönderilir.

b) Đlgili birim, kendine intikal eden tüm belgelerle birlikte olay ve personel hakkında düzenleyeceği kendi görüşünü belirten ayrıntılı raporunu 15 gün içinde rücu komisyonunda görüşülmek üzere görevli birime ulaştırır.

(5)

II) PERSONELCE YAPILAN ÖDEMELERDE

A) YARGI KARARI SONUCU PERSONELCE YAPILAN ÖDEMELERDE

a) Yalnız olaya karışan personel veya Kurumla birlikte olaya karışan personel aleyhine açılmış olan davalara ilişkin olarak, personelce ödeme yapıldıktan sonra bilirkişi raporları, mahkeme kararı, Yargıtay veya Danıştay kararı, ödeme belgeleri komisyonca incelenmek üzere 15 gün içinde ilgili birime personelce ulaştırılır.

b) Đlgili birim, kendine personelce intikal ettirilen tüm belgelerle birlikte olay ve personel hakkında düzenleyeceği kendi görüşünü belirten ayrıntılı raporunu 15 gün içinde rücu komisyonunda görüşülmek üzere görevli birime ulaştırır.

B) YARGI KARARI OLMAKSIZIN PERSONELCE YAPILAN ÖDEMELERDE

a) Bu Yönerge kapsamındaki bir olaya ilişkin olarak yargıya intikal etmeksizin personelce yapılan ödemeden sonra; zararı doğuran olaya ilişkin belgeler ile birlikte ödeme belgeleri 15 gün içinde ilgili birime personelce ulaştırılır.

b) Đlgili birim, kendine intikal eden tüm belgelerle birlikte olay ve personel hakkında düzenleyeceği kendi görüşünü belirten ayrıntılı raporunu 15 gün içinde rücu komisyonunda görüşülmek üzere görevli birime ulaştırır.

c) Kurum mallarına verilen zararın, Toplu Đş Sözleşmesinin feshe ilişkin hükümlerinden faydalanmak amacıyla işçi tarafından rızaen ödenmesi halinde Kuruma rücu edilemez.

GÖREVLĐ BĐRĐMCE YAPILACAK ĐŞLEMLER

Madde 8- Görevli birim, Yönergede belirtilen ve gerekli olan tüm bilgi, belge ve dokümanların tam olarak kendisine iletilip iletilmediğini inceler, varsa eksikliklerin tamamlatılmasını sağlar. Gizlilik arz eden belgeleri doğrudan kendisi temin eder.

Konuya ilişkin dosya, en geç 15 gün içinde tamamlanarak Komisyon Başkanına ulaştırılır.

Müesseselerden Yönergenin 11. maddesinde belirtilen limit aşımı nedeniyle kendisine iletilen dosyalar için de aynı prosedür uygulanır.

TOPLANMA VE KARAR USULÜ

Madde 9- Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır.

Komisyon Başkanı ilgili dosyanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç 7 gün içinde komisyonu toplantıya çağırır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy verdiği taraf Komisyon kararı olarak kabul edilir. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karşı oy veren üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

Komisyon, dosya üzerinden karar verebileceği gibi gerektiği takdirde ilgili kişilerin ifadelerine de başvurabilir.

Rücu Komisyonu Kararlarına Karşı Đtiraz

Madde 10- Komisyonca verilen kararlar, görevli birim tarafından ilgili birime bildirildikten sonra, ilgili birimce personele tebliğ edilir. Kararlara tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, komisyonca incelenerek 7 gün içinde karara bağlanır. Đtiraz sonucu verilen kararlar da, kararların tebliği esaslarına tabidir.

(6)

Kararlar ile itiraz sonucu verilen kararlar yönergede belirtilen yetki limitine göre işlem yapılmak üzere Müesseselerde Müessese Müdürlüğü makamına, Genel Müdürlükte Genel Müdürlük makamına gönderilir.

YETKĐ LĐMĐTĐ VE RÜCU KARARLARININ TEKEMMÜLÜ

Madde 11- Müesseselerde; Rücu Komisyonunda görüşülmesi talep edilen miktar, o yılın Müessese Komitesi harcama yetkisi dâhilinde ise Müessese Rücu Komisyonunca verilen karar Müessese Komitesinin kararı ile kesinleşerek yürürlüğe girer. Komite harcama yetkisinin üzerinde bir miktar söz konusu ise dosya Genel Müdürlük Rücu Komisyonunca görüşülmek üzere Müessese görevli birimince Genel Müdürlük görevli birimine iletilir.

Genel Müdürlükte; Rücu Komisyonunca görüşülmesi talep edilen miktar, o yılın Genel Müdürlük harcama yetkisinde ise Genel Müdürlük Rücu Komisyonunca verilen karar Genel Müdür kararı ile daha fazla ise Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşerek yürürlüğe girer.

Kesinleşen kararlar, görevli birim aracılığıyla ilgili birime bildirilir. Đlgili birim kesinleşen kararı personeline tebliğ eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAHSĐL ESASLARI

RÜCU EDĐLMESĐNE KARAR VERĐLEN MĐKTARIN PERSONELDEN TAHSĐL ESASLARI

Madde 12- a) Đlgili birimce kesinleşen kararın tebliğinden sonra, personelce ödemenin kabul edilip maaş veya ücretinden kesilmesine rıza gösterilmesi halinde, kendisinden alınacak yazılı muvafakatname görevli birime gönderilir. Görevli birim, rücu edilmesine karar verilen ve kesinleşen miktarı personel birimine bildirir. Rücu edilecek miktar, personelce defaten ödenmediği takdirde personelin net maaş veya ücretinden 1/6’i kesilerek tahsil edilir. Kesinti süresi için faiz yürütülmez.

b) Personelin ödemeyi kabul etmemesi halinde, ilgili birim durumu görevli birime bildirir. Görevli birim, rücu edilecek miktar üzerinden rücu davası açılmak üzere Makam oluru alınarak dosyayı Hukuk Müşavirliğine gönderir.

c) Personele rücu edilemeyen miktar ilgili mevzuat gereği zarar kaydedilir.

KURUMCA PERSONELE RÜCUEN ÖDEME ESASLARI

Madde 13- Personelin Kuruma rücu etmesi sonucunda Kurumun ödeme yapmasına karar verilmesi halinde, Kurumca defaten ödeme esas olmakla birlikte, ödenecek miktar Kurumun mali imkanları ölçüsünde bir (1) yılı geçmemek üzere taksitlendirilebilir. Taksitlendirme döneminde faiz yürütülmez.

KURUM PERSONELĐNĐN ÖLÜMÜ VEYA KURUMLA ĐLĐŞĐĞĐNĐN KESĐLMESĐ DURUMUNDA YAPILACAK UYGULAMA

Madde 14-

a) Cezaen Kurumla ilişiği kesilenler, sözleşmesi Kurumca feshedilen sözleşmeli personel, Đş Kanununun 25/2 maddesi gereğince iş akdi feshedilen işçiler, istifa edenler veya iş akdini feshederek ayrılanlar dışında sair nedenlerle Kurumla ilişiği

(7)

b) Personelden rücu edilmesine karar verilen miktarın tümünün tahsilinden önce, Kurumla ilişiği kesilen ya da Kurumla ilişiğini kesen personelden, rücu edilmesine karar verilen miktarın henüz tahsil edilmemiş kısmı defaten tahsil edilir.

KURUM VARLIKLARININ KURUM ĐŞYERLERĐNDE ONARIMI

Madde 15- Kasıt veya ağır ihmal hali hariç, hasara uğrayan Kurum varlıklarının onarımları kurum işyerlerinde yapılması mümkün olduğu takdirde, hasara neden olan personelden, bir defaya mahsus işçilik hariç yalnız kullanılan malzemenin parası alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DĐĞER HÜKÜMLER RÜCU SÜRECĐ

Madde 16-Bu Yönergede belirlenen sürecin tamamlanması, rücuya esas ödemenin Kurumca yapıldığı tarihten itibaren bir (1) yıldır.

DĐSĐPLĐN CEZALARI

Madde 17- Bu Yönerge hükümleri uyarınca rücu edilmemesine karar verilmesi hali, olaya karışan personele olayla ilgili olarak disiplin cezası verilmesine engel değildir.

BEŞĐNCĐ BÖLÜM GEÇĐCĐ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Bu Yönerge, hangi safhada olursa olsun Yönergenin yürürlüğünden önce meydana gelen ve rücu işlemleri sonuçlanmamış olaylara da uygulanır.

Ancak, rücu edilen miktarın tamamı zarara neden olan personelden tahsil edilmiş, zarara neden olan personelce ödenmiş veya taksitlerle ödenmeye devam ediliyorsa bu Yönergeye göre işlem yapılmaz.

Personelin bu Yönerge kapsamında Kuruma rücuunda da bu maddenin 2. fıkra hükümleri geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YÜRÜRLÜK

Madde 18- Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 06.06.2008.tarih ve 19/237 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 19- Bu Yönerge hükümleri TKĐ Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Referanslar

Benzer Belgeler

A nma etkinlikleri- ne Yatağan Kay- makamı Hayrettin Çiçek, Belediye Baş- kanı Mustafa Toksöz, Cumhuriyet Başsav- cısı Gökhan Şahin, Emniyet Müdürü Yılmaz

‹zlenimler: ‹laçla nöbetleri kontrol alt›nda bulunan epilepsi hastalar›n›n yaflam kaliteleri ile olaya iliflkin P300 potansiyeli ile de¤erlendirilen kognitif

(Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) MATERYALLER Aile Ağacı (TÜBİTAK) kitabı, karton, kurdele, tebeşir,

(Göstergeleri: Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) MATERYALLER Aile Ağacı (TÜBİTAK) kitabı, karton, kurdele, tebeşir,

Bizim çalışmamızda da bu çalışmalara paralel olarak ovalbumin ile önce intaperitoneal sonra intranazal olarak uygulanarak allerjik rinit modeli oluşturulmuş

Rosmarinik asidin AH hastalığındaki terapötik potansiyelini incelemeye yönelik çalışmalar bu molekülün kısa bir karbon zinciriyle bağlı iki fenol halkasının

Grubumuzun bir çalışmasında, OUAS hastalarında hipoksemi düzeyine bağlı değişimlerin izlenmesi amacıyla hafif ve ağır hipoksemik OUAS alt grupları

Keywords: Myotonic dystrophy type I, Cognition, Cognitive decline, P300, Event-related