• Sonuç bulunamadı

Çarpma Açısının Saptanması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Çarpma Açısının Saptanması"

Copied!
24
0
0

Tam metin

(1)
(2)

Lekenin uzun ve kısa ekseni ile çarpma açısı arasındaki ilişki ilk kez Dr. Victor Balthazard tarafından tanımlanmış olup daha sonraları MacDonell tarafından uygulanan özel matematik formülleri ile geliştirilmiştir. Bunun gerçekleştirilmesi için öncelikle lekenin uzun ve kısa eksenlerinin ölçülmesi gerekir.

(3)

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ölçüme satellit lekeler ya da dikensi çıkıntıları dahil etmemek olmalıdır. Bu yapılmadığı taktirde en/uzunluk oranı ve dolayısı ile de çarpma açısı gerçek değerinden uzaklaşacaktır.

(4)

En/uzunluk oranı ile çarpma açısı arasında matematikselsel ilişki vardır.

Sinüs α = lekenin eni/lekenin uzunluğu Cosinüs α = çarpma açısı

Bu şekilde hesaplanan bir çarpma açısının ±3˚ gerçek değerinden sapma ihtimali vardır. Sinüs değeri hesap makinesi kullanılarak bulunabildiği gibi en/uzunluk oranının karşılığının sinüs fonksiyon tablolarından bulunması ya da hazır olarak bulunabilen uzunluk-en oranı grafiğinde değerlerin dikey ve yatay eksene yerleştirilerek

(5)
(6)

Kan damlalarının dağılmaya başladığı noktanın (orijin noktası) saptanması lekelerin birleşme noktasına olan uzaklıkları ile çarpma açısının grafik üzerinde birleştirilmesiyle yapılır.

(7)

Bunun için bu verilerin aynı ölçüm birimi ile bölünmüş yatay ve dikey bir ekseni olan grafikte işaretlenmesi gereklidir. X ve Y ekseninin birleşme noktası lekelerin konverjans noktası olarak kabul edilir. X ekseni üzerinde lekelerin konverjans noktasına olan uzaklığının işaretlendiği noktalardan iletki yardımı ile aynı lekelere ait çarpma açılar dikkate alınarak Y eksenini kesene kadar düz bir çizgi ile birleştirilmesi sureti ile bulunan yeni nokta, kan damlalarının kaynaklandığı noktadır.

(8)

Bu sonucu hesap makinesi yardımı ile grafik yapmaya ihtiyaç duymaksızın daha kolay elde edebiliriz. Burada da yine dik açılı bir üçgenin geometrik özelliklerinden yararlanırız. Hesaplama için gereken bilgi, grafik metodunda olduğu gibi lekelerin konverjans noktasına olan uzaklığı ve çarpma açılarıdır. Artık sadece bu verileri aşağıdaki formüle uygulamak kalır.

Tanjant α = H/D α = çarpma açısı

H = birleşme noktasından damlanın orijinine olan uzaklık D = lekenin birleşme noktasına olan uzaklığı

(9)

ORİJİNİN ÜÇ BOYUTLU OLARAK

SAPTANMASI

Bunun için ya geleneksel ‘‘ip germe-stringing’’ tekniği ya da bu amaçla hazırlanmış uygun yazılımlar kullanılarak bilgisayar desteği ile sonuca ulaşılır.

(10)

Sıçrama Kan Lekesi ile Temas Kan

Lekesinin Ayırımı

(11)

Temas nedeni ile oluşan bir kan lekesinin sıçrama kan lekesinden ayırımı gereklidir. Eğer oluşan kan lekesi modeli yaygın ise bu ikisi arasında ayırım güçlük göstermez. Oysa birçok olguda ayırım gerektiren lekeler az sayıda ve küçüktür.

Kan lekesi bir kumaş üzerinde ise ayırım mümkündür. Çünkü gerek silme gerekse süpürme tarzında kan lekelerinde kan, kumaşın dokumasının üst yüzeylerinde kalır, kumaş lifleri arasında derinlere inemez.

(12)

basınçlı bir temas söz konusu olduğunda dahi kumaşın dokumasının derin kısımları sağlam kalmaktadır. Bu bulguyu giysiyi oblik ışık ışını altında küçük büyütmeli bir büyüteçle saptamak mümkündür. Sıçrama tarzında kan lekesinin failin üzerinde saptandığı durumlardan birisi ateşli silahla yakın atış mesafesinden ateş edilmesi halidir ki bu durumda failin üzerinde geri tepme tarzında kan lekeleri oluşur. Bunlar sıçrama tarzında kan lekeleri olup kan, kumaşın dokumasının derin kısımlarında saptanır (Bevel ve Gardner, 1997; James ve Eckert, 1999; Stuart, 1999).

(13)

KAN DAMLASININ BOYUTUNU ETKİLEYEN

FAKTÖRLER

Leke boyutu kanamaya yol açan enerjinin miktarını gösteren iyi bir parametredir. Çünkü kanın kaynağına çarpma sırasında eylemi oluşturan aletten transfer edilen enerji, bütün halindeki kanın, enerjinin miktarı ile ilintili olarak küçük damlacıklara ayrılmasına yol açar. Kanın bütünlüğünün bozulması transfer edilen enerjinin yarattığı ossilasyonların kanı mevcut durumda tutmaya çalışan yüzey gerilimi, yoğunluk gibi birleştirici güçleri aşması ile gerçekleşir.

(14)

Sıçrama kan lekeleri yer çekimi etkisi ile olan damlama kan lekelerine göre daha küçük boyutludurlar. Kan damlasının hedef yüzeye kadar olan seyrinde ise damlanın diğer damlalar ile çarpışması ve daha küçük parçalara ayrılması beklenen bir durum değildir. Genel bir yaklaşım olarak, damla ne kadar küçük ise hedefe o kadar çabuk ulaşır ve yuvarlağa en yakın görünümdedir (Bevel ve Gardner, 1997; James ve Eckert, 1999; Lewis ve Hammond, 2003).

(15)

KAN LEKESİNİN KURUMA SÜRESİ

Kanın miktarı, bulunduğu yüzey, iklim koşulları (ısı, rutubet) gibi dış etkenlere bağlı olarak değişiklikle birlikte tek bir damla kan ortalama koşullarda genellikle 50 sn içerisinde dış cidarından halka oluşturarak kurumaya başlar (iskeletleşme). Bazen bu süreç oldukça kısalırken dış etmenlere bağlı olarak 20 dakikaya kadar uzayadabilir. Bu nedenle olay yerindeki çevresel koşullar sağlanarak yapılan deneyler ile daha sağlıklı bir sonuç elde edilebilir.

(16)

Pıhtılaşmanın tespiti model analiz uzmanına olaydan sonra geçen zaman hakkında oldukça önemli bilgiler sağlar.

Yapılan çalışmalar;

kan lekesinin 10 saniye ile 1,5 dakika içerisinde pıhtılaşmaya başladığını,

5 ile 20 dakika içerisinde akıcılığını kaybettiğini ve

(17)

Başlangıç ile bitiş dönemleri gözlem ile tespit edilebilir.

Ara dönem olan akıcılık kaybı, kan lekesinin kürdan benzeri bir çubuk ile karıştırılıp geriye doğru akmadığının saptanması ile anlaşılır. (Hurley ve Pex, 1990; James ve Eckert, 1999; Stuart 1999).

(18)

Miktar tespiti yaklaşık olarak kan gölcüğünü oluşturan hacmin tespit edilmesidir. Olay yerinde göllenmiş kan bulunmasına rağmen cesedin saptanamadığı durumlarda önemlidir.

Kurbanın halen yaşayıp yaşamadığı, kan miktarının ölüme işaret eder miktarda olup olmadığının tespiti ile mümkündür.

Adli soruşturmanın seyrine yön verir.

BİR KAN GÖLCÜĞÜNDEKİ KAN MİKTARININ

TESPİTİ

(19)

Bu tür bir ihtimali hesap iki yöntemle yapılır:

1. Kanın kuru ağırlığının tartılması: Kan gölcüğü emici olmayan bir yüzeyde ise iyice kuruduktan sonra yüzeyden kazıyarak parçalar halinde ayrılması sağlanır. Bu kabuksu kan parçaları tartılır. Bulunan değer bir ağırlık sabitesi ile çarpılır. Yöntemin sınırlayıcı yönü hedef yüzeyden kurumuş kan yanında diğer yüzey kalıntılarının da alınması olasılığıdır.

(20)

2. Kanın ıslak hacminin tespiti: Miktar tespiti istenen lekenin benzeri ayni vasıfta yüzey üzerinde oluşturulur. Bu işlem yavaş ve dikkatli bir şekilde ölçekli bir mezur ile yapılarak inceleme konusu lekeye şekil olarak en yakın lekenin elde edilmesi sağlanmalıdır. Deneysel eş leke oluşturulması işlemi benzer yüzey özelliği sağlamak amacı ile ise inceleme konusu lekenin bulunduğu yüzeyin lekesiz bir bölümünde yapılmalıdır. Örneğin, halı üzerindeki bir lekenin benzeri halının inceleme konusu lekeden uzak, lekesiz bir bölümünde yapılabilir (Lee ve ark., 1986; James ve Eckert, 1999).

(21)

Kan lekesi modelinin direkt analizi, çizgi metodu temel alınarak geliştirilen matematiksel bir işlemdir. Kan lekesinden direkt olarak kan kaynağının bulunduğu yerin üzerindeki bir noktayı işaret eden uzaydaki yönlerini (gerçek çizgiler) bulur. Yukarından bakıldığında, gerçek çizgilerin kaynağın pozisyonu üstüne doğru bir noktaya yöneldiği görülür.

(22)

Teori sadece hareketin iyi bilinen fiziksel kanunlarına güvenir. Damlanın hızı ve damlanın boyutları gibi bilinmeyen kantitatiflere bağımlı değildir. Bu işlem, fizik ve matematikte güvenilir bir temele sahiptir. Mahkeme tarafından ulkemizde ve diğer ülkelerde özelleşen kan lekesi kanıtları olarak tatmin edici bulunmuştur.

(23)

Bloodstain Pattern Analizi

https://www.youtube.com/watch?v=zjfdpenl1Rc

(24)

Referanslar

Benzer Belgeler

ÇalıĢan kadınlar arasında diğerlerine göre, sağlık çalıĢanlarının kontraseptif yöntem kullanma oranı daha azdır(%74). Bunun sebebinin, sağlık

Ddrülmuallimin-i Aliye Müdüriyeti, ö~rencilerin Cevdet Bey'den özür dilemesi ve Cevdet Bey'in bu özürleri kabul ederek bunu, okul idaresine yaz~l~~ olarak bildirme- si 54

Anket formunda araştırmaya katılan kişiler hakkında demografik bilgiler, dental implantlar hakkında bilgi düzeyini ölçen sorular ve dental implant tedavisi ile

Sonuç olarak çalışmamız konvansiyonel yutma rehabilitasyonuna ilave edilen NMES’in yutmanın fonksiyonelliğinde etkin bir üstünlük sağlamadığı ve özellikle

Bu bilgiler ışığında çalışma kapsamında, az gören çoklu engelli çocukların postür, denge, fiziksel performans ve yürüme parametrelerinin değerlendirilerek tipik

Sonuçta iki sınıflandırma sistemi için de aile ve araştırmacı fizyoterapist arasında mükemmel uyum olduğu bildirilmiştir ve sonuç olarak GMFCS ve MACS’ın aileler ve

Çalışma için gerekli veriler; katılım bankaları için Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB); mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları için

Hattat Davut Bektaş ve Mehmed Özçay tarafından “fe inne meal usri yusra, inne meal usri yusra”, ibaresi celi sülüs kalemiyle yazılmıştır (Resim 7-8), (URL-6-7, 2018) Yine

This stands to identify the veil and social removing out in the open spots ,regardless of whether the individual wearing cover and keep up friendly separating or not .At

Bu durumda yaşanan ruhsal stres ile ailenin özgeçmişi arasındaki bağlantıya işaret eden bulgular psikolojik yönden önem taşımaktadır.“Yaşlı anne ve babalar için

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın 6-9 Temmuz 1998 tarihlerindeki Tahran ziyareti sırasında yayımlanan ortak bildiride, Hazar'ın statüsü konusunda

a>0 ise parabolün kolları yukarıya doğru ve a<0 ise parabolün kolları aşağıya doğrudur.. Parabolün kolları yukarı doğru iken fonksiyonun minimumu ve kollar

Temel düzeyde olan veya puanını arttırmak isteyen adaylarımızın diledikleri zaman katılabilecekleri uzaktan eğitim ( online) ALES SAYISAL dersleri ile hedeflerine

Mesudiye formasyonunun üzerini uyumlu olarak örten ve Kampaniyenin sonlarına doğru meydana gelen andezit, trakiandezit, dasit-riyodasitik proklastik-breĢ, dasit,

Bu araştırma, Bursa koşullannda kışlık kolzada en uygun ekim normunu saptamak amacıyla, 1991 yılında yapılmıştır. kışlık yağşalgamı çeşid~· Rex ve Topas

Bir manav her birinde 9 kilogram çilek bulunan kasadan 4 kasa çilek sattı.. Manav toplam kaç kilogram

okuyan Elif 3 haftada kaç sayfa kitap

aldım kutuların her birinde 9 tane lokum olduğuna göre toplam ne kadar lokum almışımdır?. Kırtasiyeden 4 düzüne kalem aldığıma göre ne kadar kalem

Bir kırtasiyeci her birinde 30 karton bulunan kolilerden 6 tane satarsak kaç lira

Annesinin yaşı Berna’nın yaşının 6 katından 9 eksik, babasının yaşı Berna’nın yaşının 7 katından 12 eksikse üçünün yaşlarının toplamı

Çınar’ın bahçesinde 16 elma ağacı olduğuna göre Çınar kaç kilo elma toplamıştır.. bileziklerin 32 tanesi kaç

Taha’nın parası Semih’in parasının 12 katı kadar olduğuna göre Semih ile Taha’nın toplam kaç lirası

Her sırada 5 öğrenci oturduğuna göre, sınıfımızda kaç öğrenci