Yttrande över åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-03 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-453 0.18

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Kerstin Olin Lundmark

Yttrande över åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare

hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

Dnr 2630-18

Förslag till beslut

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Förslagets huvudsakliga syfte är att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Detta sker genom att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) föreslås ges större befogenheter än tidigare för att få en mer effektiv prövning av behörighetsärenden. Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen.

Ärendet

I samband med att den nuvarande patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft reformerades ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Disciplin- påföljderna varning och erinran ersattes av den utökade klagomålshantering- en med möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot yrkesutövare. Verk- samheten för HSAN, vars värdmyndighet är Socialstyrelsen, koncentrerades till prövning av behörighetsärenden efter anmälan eller ansökan. Efter infö- randet av patientsäkerhetslagen har inga större förändringar beslutats när det gäller organisation och arbete för HSAN. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inrättades under 2013 i syfte att stärka tillsynen över hälso- och sjuk- vården och vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO är också den myndighet som ansvarar för prövning av hälso- och sjukvårdspersonal.

IVO:s tillsyn har dock alltmer gått från individer mot tillsyn av verksamhet- er. Den senaste förändringen trädde i kraft den 1 januari 2018 och avsåg bl a IVO: s klagomålshantering.

I förslaget lyfts fram att HSAN ges vidgade befogenheter vid prövning av behörighetsärenden samt att reglerna för prövotid förändras. Prövotiden fö- reslås alltid åtföljas av en prövotidsplan som ska vara individuellt anpassad.

Vidare föreslås att bestämmelsen som reglerar kraven vid ansökan om ny behörighet att förskriva vissa läkemedel ska förtydligas. Förslaget om att införa en övre åldersgräns för innehav av legitimation inom hälso- och sjuk- vårdsområdet anses inte vara nödvändigt. Slutligen innebär förslaget en mer flexibel prövotid vid behörighetsärenden men att den övre gränsen på högst tre år ska kvarstå.

Bilagor:

Dnr: S2018/03579/FS

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-453 0.18

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Kerstin Olin Lundmark

Protokollsutdrag skickas till:

s.remissvar@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :