BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR

378  Download (0)

Tam metin

(1)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(Ocak 2016)

2016 YILI

PERFOMANS PROGRAMI

(2)

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU ……….. 3

I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ……… 4

B- Teşkilat Yapısı ………. 7

C- Fiziksel Kaynaklar ………. 9

D- İnsan Kaynakları ……… 13

II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler ………. 17

B- Amaç ve Hedefler ………. 17

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .………. 22

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ……….. 333

III- EKLER

A-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ……….. 353

(3)
(4)

BAŞKAN SUNUŞU

Büyükşehir Belediye Meclis’imizin Değerli Üyeleri;

Binlerce yıllık geleneksel değerleriyle geleceğe yürüyen Bursa, Büyükşehir Belediyesinin “yeniden inşa”

hareketi kapsamında değişerek gelişimini sürdürüyor.

Kentin tarihi kimliğinin korunarak geleceğe taşınması, çağdaş ve modern Hizmetlerin Bursa’ya kazandırılması süreci kent için büyük kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda uyguladığımız tüm projeler Bursa’nın markalaşarak dünya kenti statüsüne kavuşmasını hızlandırmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sanayi kenti olma sorumluluğunu layıkıyla yerine getiren Bursa’nın sahip olduğu farklı özellikleri öne çıkararak, şehrimizi bütün özellikleri ve güzellikleriyle ülkemizin vitrin kenti yapmaya çalışıyoruz.

Ulaşım yatırımlarından tarihi mirasa; altyapıdan kültürel organizasyonlara; spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede ele alınan çalışmalar yeni bir bakış açısıyla yorumlanarak, Bursa’nın gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bursa’nın ihtiyacı olan veya Bursa’yı sadece bugün değil gelecekte de rahaTLatacak olan projeleri uygulayarak, şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana başlattığımız birçok proje bugün tamamlanmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle 2015 yılı, birçok projemizin tamamlanıp Bursalıların kullanımına açılması bakımından oldukça verimli geçti. 2016 yılında, Bursa’nın ihtiyacı olan projelerin yanında şehrimize değer katacak projeler de hizmete girecek.

Bu kapsamda, 2016 Yılı Performans Esaslı Bütçemiz; 160.000.000 TL’si personel giderlerine, 27.000.000 TL’si sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderlerine, 465.000.000 TL’si mal ve hizmet alım giderlerine, 85.000.000 TL’si faiz giderlerine, 70.000.000 TL’si cari transferlere, 766.000.000 TL’si sermaye giderlerine ve 97.000.000 TL’si yedek ödenekle toplamda 1.670.000.000 TL’ye tekabül etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz ve şu anda devam eden tüm çalışmalarımızda gücümüzün kaynağı çok değerli hemşerilerimizdir. Bu vesileyle Bursa’nın gelişimi için gösterdiğimiz gayrette bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Ürettiğimiz projeler, yaptığımız yatırımlar Bursa’mızın sadece yakın geleceğinin değil uzak geleceğinin de şekillenmesine katkı sağlayacak ve Bursa’yı bütün değerleriyle birlikte canlı, dinamik ve yaşayan bir kent konumuna taşıyacaktır.

Saygılarımla…

Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

(5)

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 Belediye Kanununun 14 maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan ilçe belediyelerinin görüşlerini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Bursa Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.

4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

5. Kanunlarla Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve Hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

6. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.

7. Belediye Kanununun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri kullanmak.

8. Bursa Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak, koordine etmek ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma Hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kanunlar tarafından belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak.

9. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.

10. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.

11. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının

korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.

(6)

12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin Hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

13. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.

14. Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak ya da yaptırmak. Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin Hizmetleri yerine getirmek. Bu amaçla tesisler kurmak, kurulmasını teşvik etmek ve işletmek.

15. Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin Hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve ya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

16. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsaTLandırmak ve deneTLemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

17. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

18. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

19. Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.

20. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek, gerekli desteği sağlamak, amatör takımları arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Bursa Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.

21. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür Hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu Hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

22. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

23. Toplu taşıma Hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.

24. Toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

25. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek. Bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak.

26. Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

(7)

27. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

28. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsaTLandırmak ve denetlemek.

29. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapmak.

Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek.

30. İtfaiye ve acil yardım Hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

31. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel Hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu Hizmetleri yürütürken;

üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgüTLeri ile işbirliği yapmak.

32. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.

33. Büyükşehir içindeki alt yapı Hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.

Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir.

Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı Hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan Hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu Hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım Hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt

yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden

yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar,

belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin

çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım

(8)

hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının görüşünü alır.

34. Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık Hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

35. Büyükşehir belediyesine verilen trafik Hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

36. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

37. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyeTLere sahiptir.

38. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir.

Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir.

B – Teşkilat Yapısı

Genel Yönetim Yapısı

Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 101

Belediye Encümeni 11 Belediye Başkan Vekili 3

Genel Sekreter 1 Başkan Danışmanı 5

Genel Sekreter Yardımcısı 4 Teftiş Kurulu Başkanı 1

Hukuk Müşaviri 1 İç Denetçi 3

Daire Başkanlıkları 16 Şube Müdürlükleri 57

Sivil Savunma Uzmanı 1 Genel Müdürlük 1

Belediye ŞirkeTLeri 10

(9)

Organizasyon Şeması

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DANIŞMANLAR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

ARGE ŞB.MD.

LÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GENEL SEKRETER

(1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

(3) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapı İşleri Şb.Md.lüğü Etüd Proje Şb.Md.lüğü

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Satınalma Şb.Md. lüğü İhale Şb. Md. lüğü

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Zabıta Şb.Md.lüğü(İdari)

Trafik Şb. Md. lüğü MALİ HİZMETLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Gelirler Şb.Md. lüğü Strateji Geliştirme Şb.Md. lüğü

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Şb.Md.lüğü Protokol ve Dış İlişkiler Şb.Md.lüğü

Sosyal Hizmetler Şb.Md. Lüğü

ÖZEL KALEM MD. LÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb.Md.lüğü

Zabıta Şb.Md.lüğü(Denetim)

Sosyal İşler Şb.Md. lüğü Huzurevi Şb.Md. lüğü Yerel Gündem Şb.Md. lüğü

Yol İşleri Şb.Md. lüğü Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md. lüğü Parklar ve Bahçeler Şb.Md.lüğü

Kent Estetiği Şb.Md.lüğü Destek Hizmetleri Şb.Md.lüğü

Makine Bakım ve Onarım Şb.Md.lüğü

Makine İşletme Şb.Md. lüğü Ayniyat Şb.Md. lüğü BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Şb.Md. lüğü

Elektronik ve Haberleşme Şb.Md. lüğü

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Emlak Yönetimi Şb.Md. lüğü Kamulaştırma Şb.Md. lüğü

Harita Şb.Md. lüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb.Md. lüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şehir Planlama Şb.Md. lüğü İmar Uygulama Şb.Md. lüğü Kentsel Dönüşüm Şb.Md. lüğü Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü

Veteriner Hizmetleri Şb.Md.lüğü SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hayvanat Bahçesi Şb.Md. lüğü

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Koordinasyon Şb.Md. lüğü SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Sahil Hizmetleri Şb.Md. lüğü Sahil Planlama ve Yapım Şb.Md. lüğü

UKOME KURULU

AYKOME KURULU

Mezarlıklar Şb.Md. lüğü

Muhasebe ve Finansman Şb.Md. lüğü

Raylı Sistemler Şb.Md. lüğü Yazı İşleri ve Kararlar Şb.Md.lüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Yönetimi Şb.Md. lüğü Çevre Kontrol Şb.Md. lüğü (4) GENEL SEKRETER YARDIMCISI

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarımsal Hizmetler Şb.Md. lüğü Kırsal Hizmetler Şb.Md. lüğü

Tarihi Kültürel Miras Şb. Md. lüğü Kültür ve Turizm Şb.Md.lüğü Kütüphaneler Şb.Md. lüğü Müzeler Şb.Md. lüğü KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Orkestra Şb.Md. lüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiye Şb.Md. lüğü (Müdahale) İtfaiye Şb.Md. lüğü (Yangın Önlem) Muhtarlık İşleri Şb.Md. lüğü

(10)

C- Fiziksel Kaynaklar

Büyükşehir Belediyesine Ait Hizmet Binaları

Bina Türü Adet

Barınma Evi 2

Başkanlık Konutu 1

Çocuk ve Gençlik Merkezi 2

Eğitim Merkezi 3

Sosyal Yaşam Merkezi 1

Hal Binası 1

Hamam 1

Hizmet Binası 28

İtfaiye Binası 28

Kadın Sığınma Evi 1

Kent Müzesi 1

Kongre Merkezi 1

Kurs Merkezi 17

Kültür Merkezi 6

Kütüphane 3

Müze 3

Park 6

Sosyal Tesis 33

Spor Tesisi 23

Şantiye 10

Genel Toplam 171

Bilişim Envanter Listesi

S.No Cihaz Tipi Cihaz Sayısı

1 Fotokopi Makinesi 96

2 Faks Makinesi 158

3 Video Kamera, Güvenlik Kamerası, Diğer Kameralar 824

4 Fotoğraf Makinesi 244

5 Projeksiyon Cihazı 203

6 Ses kayıt cihazı 35

7 GPS cihazı 71

8 Mesafe ölçme cihazı 9

9 Topeks cihazı 4

10 LCD Monitör 2224

11 Navigasyon Cihazı 104

(11)

12 Dijital meydan saati 13

13 LCD/Plazma TV 513

14 Masaüstü Bilgisayar, Notebook, Diğer Bilgisayarlar 2272

15 Yazıcı 952

16 Tarayıcı 245

17 Yedekleme Cihazları 199

18 Network Cihazları 808

Sunucu Alt Yapısı

 BT Sunucu Projesi ile Sunucu Altyapısı yenilenerek genişleyebilir, son teknoloji bir alt yapı oluşturmak için 33 adet Blade ve 20 adet Rack tipi sunucu olmak üzere toplam 52 fiziksel sunucu bulunmaktadır.

 Ayrıca sistemde 71 adet sanal sunucu bulunmaktadır.

 Sistemde NAS, SAN üniteleri bulunmaktadır

 Toplamda 400 TB fazla disk kapasitesi bulunmaktadır.

 Kurumsal iletişimi arttırmak için Microsft Lync ürünü, kendi kendini yöneten dinamik bir sistem oluşturarak IT’yi tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center Configuration Manager kullanılmaktadır.

 Kurumsal yazılımımız olan E-Belediye projesinde, takım içerisindeki iletişimi ve buna bağlı olarak verimi arttırarak, iş durumunu izleme, takım rollerini yönetme, iş süreçlerini çıkartma adına Microsoft Visual Studio Team Foundation Server kullanılmaktadır.

Network Altyapısı

 Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uzak olan (WAN) bağlantılarında fiber optik, TTVPN ve G-HSDSL, kurumsal internet bağlantısı için ise Metro Ethernet teknolojisi seçilmiştir. E Belediye uygulamasını kullanan ve kullanabilecek birimlerin bağlantısı sağlanmıştır.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Merkezi’ne 100 adet nokta(belediye birimi, canlı yayın kamerası, vb.) fiber optik ağımızla, 31 adet nokta da kiralık hat altyapılarla bağlanmıştır.

 Fiber Optik altyapıya geçişler ile kiralık haTLar için ihtiyaç duyduğumuz toplam bant genişliği 10 Mbps’den 20 Mbps’e yükseltilmiştir.

Kablosuz Güvenli İnternet Altyapısı

32 noktada 130 adet erişim cihazı ile kamuya açık hizmet binalarına gelen yerli ve yabancı konukların internet ihtiyaçları doğrultusunda (Acemler Başkanlık Binası, Acemler Hizmet Binaları (A Blok, B Blok ve D Blok), Tarihi Belediye Binası, Tayyare Kültür Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Kütüphanesi, Kent Müzesi ve Karagöz Müzesi, Hüdavendivar Park, Tophane Parkı,..vb) kablosuz güvenli internet hizmeti verilmektedir.

Canlı Yayın Kamera Altyapısı

17 adet trafik, 27 adet turistik ve 2 adet Proje Yapım sürecini gösteren toplam 46 noktada canlı yayın kameraları ile (http://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin) web sayfamızdan yayın yapılmaktadır. (2.

Osmangazi Caddesi-Surlar ve Saltanat Kapı, Ankara Yolu – Yeni Belediye Hizmet Binası, Kaplıkaya,

(12)

İzmir Yolu, Çevre Yolu Soğanlı, Sırameşeler, Merinos, Kent MAydanı, Hüdavendigar Park 1, Hüdavendigar Park 2, Hüdavendigar Park 2, Tophane’den Bursa, Tophane’den Bursa 2, İnönü Caddesi, Yeşil Türbe, Teferrüç, Merinos AKKM Gölpark, AKOM Üzeri Çevre Yolu, Tophane Parkı, Irgandı Köprüsü, Eğitim-Tezok Kavşağı, Mesken Kavşağı, Karafatma Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Çatal Fırın, Yalova Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Altıparmak Meydanı, Orhaneli Kavşağı, Çekirge Meydanı, Uzunçarşı, Esentepe, Orhangazi Meydanı, Emirsultan, Şehreküstü, Ulu Cami, Osmangazi Metro İstasyonu, Ankara Yolu, İzmir Yolu Ataevler, Heykel Saat Kulesi, Acemler, Heykel Tarihi Belediye Binası, Setbaşı Köprüsü, Yeni Stadyum Tribün, Heykel, Yeni Stadyum)

Araç Takip Sistemi Altyapısı

 Araç Takip Sistemi ile kendi sunucularımızdan verilen hizmetle 379 adet belediye, 933 adet hafriyat ve 35 adet değişik sözleşmeler kapsamında cihaz takılan toplam 1347 adet araç takip edilmektedir.

İnternet ve Sistem Alt Yapısı

250 Mbps hızında internet erişimi mevcuttur.

 Web Sitesi ve e-posta Hizmetleri kendi sunucularımızdan sunulmakta, Tüm kullanıcıların internet erişim imkânı bulunmaktadır.

 5651 Sayılı kanun gereği loglar tutulmaktadır.

1700 kullanıcı mevcuttur.

 Microsoft ürünlerinden System Center ve TMG ile Check Point ürünleri kullanılmaktadır.

 Sunucu odamızda otomatik yangın algılama ve yangın söndürme sistemi(gazlı) mevcuttur.

 Kurum içi elektronik haberleşme altyapısı mevcuttur.

 Kurum dışı dosya paylaşım altyapısı mevcuttur.

 Belediyemize ait sunucular üzerinde;

www.bursa.bel.tr

www.bursakentkonseyi.org.tr www.yesilbursabizim.org

Barındırma ve e posta hizmeti sağlanmaktadır.

(13)

E-Belediye Uygulama Yazılımı

 Sistemimiz test ve canlı uygulamanın çalıştığı iki kısımdan oluşmaktadır.

 Canlı sistem SQL 2008 üzerinde, test tarafı ise SQL 2012 üzerinde çalışmaktadır.

 İki adet veri tabanı kullanılmakta olup birbiriyle eş zamanlı bir şekilde çalışmaktadır.

 Kod ve sürüm takibi için TFS kullanılmaktadır.

 Uygulama içerisinde yazı editörü olarak Word kullanılmaktadır.

 Uygulama, 34 Ana Modülden oluşmaktadır.

E-Belediye Uygulamasının Web Ortama Açılmış Uygulamaları

• E-Ödeme

• Yönetici Ekranı,

• Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları,

• Personel Bordro Takibi,

• BUSMEK Online Kayıt,

• BUMEP Online Kayıt,

• BENMEP Online Kayıt,

• Orkestra Online Kayıt,

• Şikayet Takibi (Kurumlar),

• E-Teklif,

• Evrak Takibi,

• Seyahat Kart Sorgulama,

• Özel Dershaneler İçin Veri Girişi,

• E-Beyanname,

• Acil Kazı (Kurumlar),

• İtfaiye Raporu (İlçe Belediyeler),

• Hafriyat İzin Belgeleri (Firmalar),

• İhale İlanları

Haberleşme Altyapısı

2015 yılından itibaren tüm Belediye birimleri ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HABERLEŞME altyapısına geçirilmiştir.

 Belediyemizde kullanılan Sayısal Telsiz Sayısı: 507 adet terminal (369 el, 118 araç ve 20 sabit telsiz) ve 507 OKTH aboneliği bulunmaktadır.

 Tüm belediye genelinde 517 adet telefon, 701 adet GSM ve 5 adet Metroethernet data hattı aboneliğimiz bulunmaktadır.

Güvenlik Sistemleri Altyapısı

Muhtelif binalarımızda, tek bir merkezden yönetilebilen ve kayıtlarını bu merkezde bulunan kayıt

sunucularına yapma yeteneğine sahip, analogdan IP’ye dönüşümü tamamlanmış, HD çözünürlüklerde

toplam 73 adet IP güvenlik kamera sistemi bulunmaktadır. Ayrıca tümü network ve internet üzerinden

alarm çağrı merkezine bağlanmış, arıza ve alarm durumlarını anında bu merkeze haber veren ve network

üzerinden yönetimi yapılabilen toplam 43 adet hırsız alarm sistemi ile toplam 47 adet yangın alarm sistemi

7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. 2016 yılı içerisinde içerisinde İtfaiye teşkilatı bünyesinde

(14)

kurulması planlanan Yangın Alarm ve takip merkezine 47 adet yangın alarm sisteminin bağlanması hedeflenmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı İcmali

Araç Çeşidi

Ambulans Arazöz Cenaze Oto Kamyon Kamyonet Motorsuz Otobüs Traktör Motosiklet Binek Oto Minibüs Arazi Taşıtı Tanker Ve Çekici İş Makinası Genel Toplam

Araç

Sayısı

9 124 5 142 50 71 161 9 5 77 27 1 13 131

825

D- İnsan Kaynakları

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur, 2) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kadrolu ve geçici işçi,

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 13 ve 16. maddeleri ile 07.05.1987 tarih ve 87-11782 sayılı Kararnameleri esaslarınca sözleşmeli sanatçı statüsünde personel istihdam edilmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde Tahsisli Kadro Unvanları ve Sayıları (15.10.2015 tarihi itibariyle)

Kurumumuzda Mevcut Memur Kadro Dağılımı Kurumumuzda Mevcut İşçi Kadro Dağılımı

Kadro Adı Mevcut Kadro Unvan Sayısı

Üst Yönetim 6 Aşçı 0

Daire Başkanı 24 İşçi 453

Şube Müdürü 70 Operatör 87

İdari Personel 343 Şoför 255

Teknik Personel 546 Temizlik İşçisi 0

Sağlık Personeli 66 Usta Başı 0

Zabıta Personeli 177 Usta 62

İtfaiye Personeli 299 Yağcı 0

Yardımcı Hizmetler Personeli 16 Toplam Kadrolu İşçi 857

Toplam Memur 1547 Toplam Geçici İşçi 48

Kurumumuzda Mevcut Sözleşmeli Sanatçı Kadro Dağılımı (15.10.2015 tarihi itibariyle)

Pozisyon Ünvanı Adedi

Sanatçı 27

Stajyer Sanatçı 0

Toplam Sanatçı 27

(15)

Personelin Birimlere ve Statülerine Göre Dağılımı (02.12.2015 tarihi İtibariyle)

Birim Memur Sanatçı Sözleşmeli Personel

Kadrolu İşçi

Geçici

İşçi Toplam

Başkanlığa Bağlı Birimler

Genel Sekreterlik 5 5

Gen. Sek. Yard.(1) 3 3

Gen. Sek. Yard.(2) 2 2

Gen. Sek. Yard.(3) 3 3

Gen. Sek. Yard.(4) 1 1

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 2

I. Hukuk Müşavirliği 22 5 27

İç Denetim Birim Bşk.lığı 4 4

Özel Kalem Şb. Md. lüğü 2 4 6

Genel Sekr.

Bağlı Birimler

Arge Şb. Md. lüğü 4 4

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kay. Ve Eğitim Dai. Bşk. 2 3 5

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şb.

Md. lüğü 33 10 43

Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Md.

lüğü 10 9 19

Basın-Halkla İlişkiler Şb. Md. lüğü 5 2 7

Protokol ve Dış İlişkiler Şb. Md.

lüğü 4 4

TOPLAM 54 24 78

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Zabıta Dai. Bşk. 5 2 7

Zabıta İdari Şb. Md. lüğü 13 4 17

Zabıta Denetim Şb. Md. lüğü 171 171

TOPLAM 189 6 195

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hiz. Dai. Bşk. 3 3

Gelirler Şb. Md. lüğü 63 3 66

Strateji Geliştirme Şb. Md. lüğü 9 9

Muhasebe ve Finansman Şb.

Md. lüğü 21 2 23

TOPLAM 96 5 101

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dai. Bşk. Lığı 3 6 9

Sağlık İşleri Şb. Md. lüğü 32 3 6 41

Veteriner Hizmetleri Şb. Md.

Lüğü 19 1 2 22

Hayvanat Bahçesi Şb. Md. lüğü 10 8 18

Mezarlıklar Şb. Md. lüğü 19 34 53

TOPLAM 83 4 56 143

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hiz. Dai. Bşk. Lığı 4 5 9

Sosyal Hizmetler Şb. Md. Lüğü 25 8 33

Huzurevi Şb. Md. lüğü 9 3 12

Yerel Gündem Şb. Md. lüğü 3 3 6

Sosyal İşler Şb. Md. lüğü 8 8

TOPLAM 49 19 68

(16)

Kırsal Hizmetler Dai.

Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Dai. Bşk. Lığı 1 1 2

Tarımsal Hizmerler Şb. Md. lüğü 6 1 7

Kırsal Hizmetler Şb. Md. lüğü 9 1 10

Muhtarlık İşleri Şb. Md. lüğü 1 1

TOPLAM 17 3 20

Bilgi İşlem Dai.

Başkanlığı

Bilgi İşlem Dai. Bşk. Lığı 2 2

Bilgi İşlem Şb. Md. lüğü 28 2 3 33

Elektronik ve Haberleşme Şb.

Md. lüğü 17 8 25

TOPLAM 47 2 11 60

Çevre koruma ve Kontrol Dai.

Başkanlığı

Çevre Kor. Ve Kont. Dai. Bşk. 5 1 2 8

Atık Yönetimi Şb. Md. lüğü 14 2 2 18

Çevre Kontrol Şb. Md. lüğü 20 3 3 26

TOPLAM 39 6 7 52

Emlak ve İstimlak Dai.

Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Lığı 2 2

Emlak Yönetimi Şb. Md. lüğü 14 1 3 18

Kamulaştırma Md. lüğü 14 2 1 17

Harita Şb. Md. lüğü 16 1 10 27

Coğrafi Bil. Sis. Şb. Md. lüğü 16 1 17

TOPLAM 62 4 15 81

Sahil Hizmetleri Dai.

Başkanlığı

Sahil Hizmetleri Dai. Bşk. Lığı 1 3 4

Sahil Hizmetleri Şb. Md. lüğü 7 1 2 10

Sahil Planlama ve Yapım Şb. Md.

lüğü 17 3 20

TOPLAM 25 4 5 34

İmar ve Şehircilik Dai.

Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. 1 1

Şehir Planlama Şb. Md. lüğü 22 1 2 25

İmar Uygulama Şb. Md. lüğü 27 2 6 35

Kentsel Dönüşüm Şb. Md. lüğü 10 10

TOPLAM 60 3 8 71 73

İtfaiye Dai.

Başkanlığı

İtfaiye Dai. Bşk. Lığı 6 6

İtfaiye Şb. Md. lüğü (Yangın

Önlem) 23 23

İtfaiye Şb. Md. lüğü (Müdahale) 356 3 359

Sivil Savunma Uzmanlığı 7 1 8

TOPLAM 392 4 396

Fen İşleri Dai.

Başkanlığı

Fen İşleri Dai. Bşk. 1 3 4

Yapı İşleri Şb. Md. lüğü 48 13 61

Etüd Proje Şb. Md. lüğü 23 3 26 1

Parklar ve Bahçeler Şb. Md. lüğü 31 1 110 142

Raylı Sistemler Şb. Md. lüğü 13 13

TOPLAM 116 17 113 246

Ulaşım Dai.

Başkanlığı

Ulaşım Dai. Bşk. 2 9 11

Ulaşım Koordinasyon Şb. Md.

lüğü 27 2 4 1 34

(17)

Kent Estetiği Şb. Md. lüğü 7 2 2 11

Trafik Şb. Md. lüğü 21 1 41 63

Yol İşleri Şb. Md. lüğü 40 23 243 2 308

Alt Yapı Koordinasyon Şb. Md.

lüğü 12 5 1 18

TOPLAM 109 33 300 3 445

Kültür ve Turizm Dai.

Başkanlığı

Kültür ve Turizm Dai. Bşk. lığı 2 2

Tarihi Kültürel Miras Şb. Md.

lüğü 27 7 1 35

Kültür ve Turizm Şb. Md. lüğü 11 1 9 21

Kütüphaneler Şb. Md. lüğü 13 5 18

Orkestra Şb. Md. lüğü 6 27 25 58

Müzeler Şb. Md. lüğü 14 3 2 19

TOPLAM 73 27 11 42 153

Destek Hizmetleri Dai.

Başkanlığı

Destek Hiz. Dai. Bşk. lığı 1 1 2

Satınalma Şb. Md. lüğü 6 4 10

İhale Şb. Md. lüğü 12 1 13

Destek Hiz. Şb. Md. lüğü 10 27 37

Makine Bakım ve Onarım Şb Md.

lüğü 12 62 74

Ayniyat Şb. Md. lüğü 7 11 18

Makine İşletme Şb. Md. lüğü 11 76 87

TOPLAM 59 182 241

GENEL TOPLAM 1518 27 84 809 3 2441

(18)

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı performans programı; 62. Hükümet Programı, X. Kalkınma Planı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2015–2019 dönemi stratejik planında yer alan stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

B- Amaç ve Hedefler Misyon

Evrensel değerlere sahip olan Bursa'mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metoTLar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

Vizyon

Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak.

Temel Değerler

Katılımcılık: Belediyemiz; Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında ilgili tüm tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda paydaşlarla ortak bir akılla toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Şeffaflık: Belediyemiz; kurumsal hizmet sunumunda hesap verebilir olmayı esas kabul eder.

Güvenilirlik: Belediyemiz; vatandaşlarımızın, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olarak yönetim anlayışını sürdürmeyi esas kabul eder.

Tarafsızlık: Belediyemiz; kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir anlayışla yönetimi esas kabul eder.

Sosyal Belediyecilik: Belediyemiz; kurumsal hizmetlerinin planlaması ve uygulamasında "Önce İnsan"

felsefesiyle çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas kabul eder.

Çevreye Duyarlılık: Belediyemiz; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevresel stratejilere odaklanmayı esas kabul eder.

Kalite: Belediyemiz; kamusal hizmette kalite ve standarTLarını korumayı ve geliştirmeyi esas kabul eder.

Yenilikçilik: Belediyemiz; gücünü değişimden almayı ve yenilikleri hizmetlerine yansıtmayı esas kabul eder.

Liderlik: Belediyemiz; öncü, önder, değişimci ve yenilikçi anlayışlarda özgün olmayı esas kabul eder.

(19)

2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Strateji Haritası (Odak Alan – Stratejik Amaç – Stratejik Hedef) O.A.1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 1.1. Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

S.H.1.1.1. Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

S.H.1.1.2. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

S.H.1.1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

S.H.1.1.4. İmar Faaliyetlerini Etkili Biçimde Yürütmek Ve Geliştirmek S.H.1.1.5. Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek

O.A.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 2.1. Ulaşım Hizmetlerinin Hızlı, Güvenli, Konforlu, Çevreci, Ekonomik Ve Sürdürülebilir Şekilde Sunulması

S.H.2.1.1. Toplu Taşıma Sistemini Geliştirerek Yaygınlaştırmak S.H.2.1.2. Ulaşım Altyapısını Geliştirmek

S.H.2.1.3. Yol Güvenliğini Sağlayarak Trafiği Etkin Yönetmek

S.H.2.1.4. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Etkin Koordinasyon Sağlamak

O.A.3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 3.1. Sürdürülebilir Ve Çevresel Kalitesi Yüksek Bir Kentin Yaratılması

S.H.3.1.1. Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak Ve Mahallelerde Yeşil Alan, Meydan, Çevre Düzenlemesi Projeleri Üretmek Ve Uygulamak S.H.3.1.2. Mevcut Yeşil Alan Ve Kent Mobilyaların Bakımını Yapmak

S.H.3.1.3. Harfiyat Ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Sebep Olduğu Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak S.H.3.1.4. Mevcut Atık Yönetim Sistemini Gelişen Teknolojilerle "Entegre Atık Yönetim Sistemi"

Anlayışı İçinde Sürdürmek

S.H.3.1.5. Çevre Bilinicini Yaygınlaştırmak Ve Kentin Çevre Kalitesini Artırmak

S.H.3.1.6. Çevre Zararlıları İle Etkin Bir Biçimde Mücadele Ederek Bursa Halkının Kaliteli Yaşam Sürmesini Sağlamak

S.H.3.1.7. Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Deniz, Göl Vb. Su Yüzeylerinin Temizliğini Gerçekleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak

S.H.3.1.8. Sanayi Tesisleri Bilgi Sistemini Kurmak Ve Sanayi Enventer Sistemini Oluşturmak

O.A.4. KIRSAL HİZMETLER YÖNETİMİ

S.A. 4.1. Kırsal Alanda Üretimin Geliştirilerek Artırılması Ve Sosyo-Ekonomik Düzeyin Yükseltilmesi

S.H.4.1.1. Tarımda ÖrgüTLenme Ve Bilgi Düzeyini Artırmak

S.H.4.1.2. Tarımsal Faaliyetleri Geliştirmek Ve Desteklemek S.H.4.1.3. Kırsal Alanda Hizmet Sunum Kapasitesini Geliştirmek

O.A.5. KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 5.1. Tarihsel Kimlik Bilinci İçinde Kentimizin Kültür, Sanat Ve Turizm Alanlarında Gelişimine Katkı Sağlanması Ve Kültürel Mirasın Çağdaş Yaşamla Birleştirilip Gelecek Kuşaklara Aktarılması

S.H.5.1.1. Müzecilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek

S.H.5.1.2. Türbe Ve Külliyelerdeki Faaliyetleri Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek

(20)

S.H.5.1.3. Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetleri Etkin Biçimde Yöneterek Erişilebilirliğini Arttırmak S.H.5.1.4. Kütüphanecilik Hizmetlerini Etkinleştirmek Ve Yaygınlaştırmak

S.H.5.1.5. Kentin Somut Ve Somut Olmayan Kültürel Değerleri Üzerine Araştırmalar Yapmak, Kayıt Altına Almak Ve Yayın Haline Getirmek

S.H.5.1.6. Kültür Varlıklarının Korunması Ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler Ve Uygulamalar Yapmak S.H.5.1.7. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne KayıTLı Alanlar (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık) İle Listeye Girmesi Öngörülen Alanlardaki Sürece Yönelik Çalışmalar Yapmak S.H.5.1.8. Tarihi Eserlere Yönelik Bakım Onarım Yapmak

S.H.5.1.9. Tarihi Sokak Dokusu Bulunan Alanlarda Cadde/Cephe Sağlıklaştırması Yapmak S.H.5.1.10. Turizm Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Arttırmak

S.H.5.1.11. Orkestra Faaliyetlerini Etkinleştirmek, Hizmet Ve Kapsamını Artırmak S.H.5.1.12. Kültürel Hizmetler Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

O.A.6. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ

S.A. 6.1. Bursa Halkının Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sağlık, Sosyal Ve Bireysel Gereksinimlerini Karşılayan Hizmetlerin Verilmesi

S.H.6.1.1. Kent Haline Giriş-Çıkışı Yapılan Ürünlerin Gıda Kalite Ve Güvenilirliğini Sağlamak.

S.H.6.1.2. Gençlik Ve Spor Faaliyetlerini Desteklemek

S.H.6.1.3. Halkımızın Sağlığı İçin Kaliteli Gıda Kontrol Laboratuvar Hizmeti Sunmak S.H.6.1.4. Defin Ve Mezarlık Hizmetlerini Yürütmek

S.H.6.1.5. Bursa İli İçerisindeki Vatandaşlara İlin Tanıtımı Ve Sosyal Hayata Katılımlarıyla İlgili Hizmetler Sunmak

S.H.6.1.6. Sanat Ve Mesleki Eğitim Hizmetleri Vermek Ve Verilen Hizmetleri Geliştirmek S.H.6.1.7. Kurum Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlamak

S.H.6.1.8. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Duyarlılığı Arttırmak

S.H.6.1.9. Aile Sağlığı Ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak

S.H.6.1.10. Sportif Faaliyet Alanları Yapmak, İyileştirmek ve Tesis Sayısını Artırmak S.H.6.1.11. Sosyal Tesisler Yapmak Ve İyileştirmek

S.H.6.1.12. Eğitim Tesislerinin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak

S.H.6.1.13. Dini Tesislerin İyileştirilmesi Ve Arttırılmasına Yönelik Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak, Projelendirmek Ve Uygulamak

S.H.6.1.14. Katılımcı Yönetim Mekanizmalarını Gerçekleştirmek

S.A. 6.2. Dezavantajlı Grupların Yaşam Kalitesinin Artırılması

S.H.6.2.1. Toplumdaki Sosyo - Ekonomik Eşitsizliği Azaltmak

S.H.6.2.2. Kentte Yaşayan Herkes İçin; Kentin Sunduğu Ekonomik Ve Sosyal FırsaTLardan Eşit Biçimde Yararlanabileceği Katılımcılığın Sağlandığı Bir Kent Oluşturmak

S.H.6.2.3. Şiddet Mağduru Kadınlara Kişisel Bütünlüklerini Sağlama Konusunda Destek Olmak S.H.6.2.4. Yaşlılara Verilen Hizmetin Kalitesini Artırmak Ve Daha Fazla Yaşlıya Ulaşmak S.H.6.2.5. Engelli Ve Engelli Yakını Olan Vatandaşlarımızın, Kapasitelerini Geliştirerek,

Bağımsızlaşmalarına Destek Olmak, Toplumsal Gelişmelerden Faydalanmalarını Sağlayarak Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

S.H.6.2.6. Sosyoekonomik Yoksulluk Ve Yoksunluk İçinde Bulunan Kişilere Sağlık Destek Hizmeti Sunmak

S.A. 6.3. Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisinin Aşılanması Ve Sahipsiz Hayvanların Korunması

(21)

S.H.6.3.1. Hayvanların Bakım, Beslenme Ve Sağlık Hizmetlerini Sağlayarak Gelen Ziyaretçilere Güzel Bir Hayvanat Bahçesi Deneyimi Sunmak

S.H.6.3.2. Sahipsiz Hayvanlara Koruyucu Ve Tedavi Edici Hizmetler Vermek

O.A.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

S.A. 7.1. Dünya StandarTLarında Etkin Bir Denetim Ağı Kurarak, Kent Ve Toplum Düzeninin Çağdaş Seviyelere Çıkartılması

S.H.7.1.1. Vatandaşlarımızın Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Güvenini Temin Etmeye Yönelik Denetim Ve Kontrol Faaliyetlerini Arttırarak Kentsel Yaşam Kalitesini Yükseltmek Ve Toplum Düzenini Sağlamak S.H.7.1.2. Vatandaşlarımızın Toplu Taşım Araçlarını Güven İçerisinde Kullanmalarını Sağlamak S.H.7.1.3. Trafik Düzensizliğine Neden Olan Toplu Taşıma Araçlarına Engel Olmak İçin Önleyici Zabıta Faaliyetleri Almak

S.H.7.1.4. Tüketicinin Haklarının Korunması Ve Bilinçlenmesine Katkı Sağlamak

S.H.7.1.5. Kent Ve Toplum Düzenine Yönelik Olarak, Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerleri İle Toplu Taşım Araçlarının RuhsaTLandırılmasını Sağlamak

S.H.7.1.6. Ana Arterlerde Kent Estetiğine Olumsuz Etki Yapan Görsel Kirlilikleri Tespit Etmek Ve Düzenleme Yapmak

S.H.7.1.7. Altyapı Ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek S.H.7.1.8. Etkin Ve Verimli Bir Çevre Denetim Mekanizması Oluşturmak Ve Uygulamak

S.H.7.1.9. Kente Ve Kent Haline Giriş-Çıkış Yapan Yaş Sebze Meyve Ve Su Ürünlerinin İzlenebilirlilik Denetimini Sağlamak

S.H.7.1.10. İlan-Reklam Ve Tanıtım Elemanlarının Kent Estetiğine Olan Olumsuz Etkilerini Önlemek

O.A.8. AFET YÖNETİMİ

S.A. 8.1. Sorumluluk Bölgemizde Yangın, Afet Ve Acil Durum Bilincinin Arttırılması, Yangına Müdahale Kapasitesinin Geliştirilmesi

S.H.8.1.1. İtfaiye Olayları Açısından Şehrimizde İnsanların Can Ve Mal Kaybını En Asgari Seviyeye İndirmek

S.H.8.1.2. Yangın Önlem Hizmetlerinin Etkinleştirilmesini ve Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak S.H.8.1.3. Tüm Belediye Hizmet Binalarına, Doğal AfeTLerle İlgili Planlamalar Yapmak Ve Yangın Önlemleri Yönünden Her Türlü Tedbirleri Sağlamak

O.A.9. KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ

S.A. 9.1. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerimizin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi

S.H.9.1.1. Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek

S.H.9.1.2. Kesin Hesap Dosyalarını Zamanında Sonuçlandırmak S.H.9.1.3. Kurumun Fiziksel Yapısını Güçlendirmek

S.A. 9.10. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızın Ve İş Yöntemlerimizin Geliştirilmesi

S.H.9.10.1. Kurum Çalışanlarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Düzenlemek

S.H.9.10.2. Kurum İçi İdari İş Ve İşlemleri Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek S.H.9.10.3. Kurumun Kadro Yapısını Süreç Bazlı Belirlemek

S.H.9.10.4. Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

S.H.9.10.5. Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata Ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek

S.A. 9.11. Tedarik Sürecinin Etkin Ve Verimli Yönetilmesi

S.H.9.11.1. Kurum Ve Kurum Dışından Gelen Talepler Doğrultusunda Mal-Malzeme Almak ve Bakım Onarım Hizmetleri Sunmak

S.H.9.11.2. Kuruma Ve Kurum Çalışanlarına Yönelik Hizmetler Sunmak S.H.9.11.3. İhale Yönetimini Etkinleştirmek

(22)

S.H.9.11.4. Satın Alma Süreç Verimliliğini Arttırmak

S.A. 9.2. Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden İstifade Ederek Kurum Çalışanlarıına Ve Vatandaşlara Kaliteli, Hızlı, Şeffaf, Etkin Ve Güvenilir Hizmetler Sunulması

S.H.9.2.1. Bilgi Teknolojilerinin Etkin Ve Verimli Kullanılması İle Kamu Hizmetlerinin Hızlı Ve Erişilebilir Olmasını Sağlamak

S.H.9.2.2. Elektronik Ve Haberleşme Teknolojilerinin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi Ve Sürekliliğini Sağlamak

S.H.9.2.3. E - Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek Ve Yaygınlaştırmak

S.A. 9.3. Güvenlik Hizmetlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

S.H.9.3.1. Belediye Birimlerinin Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesini Sağlamak

S.A. 9.4. Hukuk Süreçlerinin Etkinleştirmesi Ve Farkındalığının Arttırılması

S.H.9.4.1. Hukuk Süreçlerimizi Etkin Ve Verimli Bir Biçimde Yönetmek, Belediyemizin Mevzuaat Çerçevesinde İdare Edilmesine Yardımcı Olmak

S.A. 9.5. Kurumsal Karar Verme Sürecinin Etkin Yönetilmesi Ve Kararlara Erişimin Sağlanması

S.H.9.5.1. Arşiv Niteliği Taşıyan Kaynakların Korunmasını Ve Erişebilirliğini Sağlamak

S.H.9.5.2. Çağrı Yönetim Sistemini Geliştirmek Ve Sürdürebilirliğini Sağlamak S.H.9.5.4. Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek

S.H.9.5.3. İlgili Kurum Ve Kuruluşların Şeffaf Bir Yönetim Anlayışıyla Belediye Meclis Kararlarına Erişimi Sağlamak

S.H.9.5.5.Gelen Giden Evrak Sistemini Etkin Yönetmek

S.A. 9.6. Kurumsal Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetiminin Sağlanması

S.H.9.6.1. Mevcut Belediye Hizmetlerini Geliştirecek Yada Yeni Belediye Hizmeti Oluşturacak Arge Projeleri Üretmek

S.H.9.6.2. Birimlerin Taşınır Mal Ve Dayanıklı Taşınırlarını Stoklardan Temin Etmek Ve Birimlerde Tasarruflu Şekilde Kullanılmalarını Sağlamak

S.H.9.6.3. Araç Ve İş Makinelerinin Bakım Ve Revizyonu İşlemlerini Yürütmek S.H.9.6.4. Araçların Tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak

S.H.9.6.5. Akaryakıt Ve Madeni Yağ Kullanımını Tasarruflu Bir Şekilde Sağlamak

S.A. 9.7. Mali Kaynakların Ve Varlıkların Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetilmesi

S.H.9.7.1. Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek

S.H.9.7.2. Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek S.H.9.7.3. Mali Kaynakları Verimli Yönetmek

S.H.9.7.4. Hal Gelirlerini Etkin Yönetmek

S.H.9.7.5. İlan-Reklam Kaynaklarını Etkin Yönetmek

S.H.9.7.6. Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim Ve Raporlama Sistemi Kurmak

S.A. 9.8. Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunulması

S.H.9.8.1. İstenen Nitelik Ve Beceri Düzeyine Ulaşmak İçin Eğitim Planlanması Yapmak S.H.9.8.2. Kurum İhtiyaçlarına Uygun Kişileri Kuruma Kazandırmak

S.H.9.8.3. Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu Artırmak Ve Başarıyı Desteklemek

S.A. 9.9. Paydaşlarımızla İletişimin Güçlendirilmesi

S.H.9.9.1. “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek S.H.9.9.2. “Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı” İle İletişim Ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek S.H.9.9.3. İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek

S.H.9.9.4. Belediye Birimleri Ve Diğer Kuruluşlarla İletişimini Azami Düzeye Çıkararak Verimli Bir Çalışma Programı Sağlamak

S.H.9.9.5. Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

(23)

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Amaç

1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.1 Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Performans

Hedefi 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri 2014 2015 2016

1 Alt Ölçekli Planları Yapılacak İlçe Sayısı ( 1.1.1.1 Şehir Planlama

Şube Müdürlüğü) 7,00 Ad. 7,00 Ad.

2 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilerek Onay Süreçlerinin

Takip Edilme Oranı ( 1.1.1.3 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü) 100,00 % 100,00 % 3 Birimimize Gelen Taleplerin Değerlendirilme Oranı ( 1.1.1.4 İmar

Uygulama Şube Müdürlüğü) 100,00 % 100,00 %

4 Plan Değişikliği Taleplerin Değerlendirme Oranı ( 1.1.1.2 Şehir

Planlama Şube Müdürlüğü) 100,00 % 100,00 %

5 Raporlanma Ve İlgili Komisyona Sunulma Oranı ( 1.1.1.2 Şehir

Planlama Şube Müdürlüğü) 100,00 %

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl

Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması 2.058.800,00 0,00 2.058.800,00

2

1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması Ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

977.200,00 0,00 977.200,00

3 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının

Hazırlanması - Hazırlatılması 429.000,00 0,00 429.000,00

4 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması -

Hazırlatılması 249.000,00 0,00 249.000,00

Genel Toplam 3.714.000,00 0,00 3.714.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı 1.1.1.1 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Doğrultusunda İl Bütününde Alt Ölçekli Planların Hazırlanması

Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Döner

Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2016 Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 893.500,00 893.500,00

02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri 120.100,00 120.100,00

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 315.200,00 315.200,00

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 730.000,00 730.000,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.058.800,00 2.058.800,00

(24)

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı 1.1.1.2 Plan Değişiklik Dosylarının Değerlendirilmesi, Sonuçlandırılması Ve Gerekli Görülen Planlama Çalışmalarını Yapılması

Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2016 Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 866.100,00 866.100,00

02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri 111.100,00 111.100,00

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 977.200,00 977.200,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.3 Plana Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2016 Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 201.280,00 201.280,00

02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri 27.720,00 27.720,00

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00 200.000,00

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 429.000,00 429.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi 2016 Yılında Bütüncül Planlama Anlayışını Ve Uygulamalarını Yaygınlaştırmak Faaliyet Adı 1.1.1.4 Parsele Esas Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması - Hazırlatılması Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2016 Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 201.280,00 201.280,00

02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri 27.720,00 27.720,00

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 20.000,00

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 249.000,00 249.000,00

(25)

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi

Amaç 1.1 Kentin Doğal, Tarihi Ve Kültürel Mirasına Uyumlu, Doğaya Duyarlı Çevre Koşullarını Gözeten Bir Anlayışla Sosyal, Ekonomik Ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek, Planlı, Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

Hedef 1.1.2 Kıyı Alanları, Sahil Şeridi Ve Burayla İlişkili Kara Tarafında Her Tür Ve Ölçekte İmar Planı, Etüt, Proje Ve Bunların Yapım İşlerini Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planını Yapmak Ve Yürütmek

Kıyı Alanlarında İmar Plan, Etüt, Proje Yapmak Ve Kontrollük Hizmetlerini Yerine Getirmek

Performans Göstergeleri 2014 2015 2016

1 Bakım, Onarım Ve Çevre Düzenlemsi Yapılacak Plajların Alanı ( 1.1.2.2 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

10,00 Ha.

2 Kensel Tasarım Ve Rekreasyıon Yapılacak Alan ( 1.1.2.3 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

32000,00 M²

3 Kıyı-Dolgu Palanı Yapılacak Alan ( 1.1.2.5 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

15,00 Ha.

4 Planı Yapılacak Kıyı Alanları ( 1.1.2.4 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

15,00 Ha.

5 Projesi Hazırlanacak Plajların Alanı ( 1.1.2.1 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

10,00 Ha.

6 Sahil Düzenlemesi Planlanan Ve Projeleri Hazırlanmış Sahillerin Alanları ( 1.1.2.7 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

10,00 Ha.

7 Sahil Düzenlemesi Yapılacak Alanlar ( 1.1.2.6 Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü)

20,00 Ha.

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016 (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 1.1.2.1 Plajların Sağlıklaştırılması Ve Çevre Düzenleme

Projelerinin Yapılması

1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 2 1.1.2.2 Plajların Sağlıklaştırılması Ve Bakım, Onarım Ve Çevre

Düzenlemelerinin Yapılması

640.000,00 0,00 640.000,00

3 1.1.2.3 Mudanya İskelesi - Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım Ve Rekreasyon İşinin Yapılması

640.000,00 0,00 640.000,00

4 1.1.2.4 Bütünleşik Kıyı Alanları Planının Yapılması 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 5 1.1.2.5 Bursa Kıyılarında Kıyı Dolgu Planın Yapılması 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 6 1.1.2.6 Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme Projelerin Hazırlanması 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 7 1.1.2.7 Bursa İlçelerinde Sahil Düzenleme İşlerinin Yapılması 9.610.000,00 0,00 9.610.000,00

Genel Toplam 17.430.000,00 0,00 17.430.000,00

İdare Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Harcama Birimi Adı Sahil Planlama Ve Yapım Şube Müdürlüğü

Performans Hedefi Kıyı Alanlarında İmar Plan, Etüt, Proje Yapmak Ve Kontrollük Hizmetlerini Yerine Getirmek Faaliyet Adı 1.1.2.1 Plajların Sağlıklaştırılması Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Yapılması

Açıklama:

Bütçe Dışı Kaynaklar

Ekonomik Kod Bütçe

Ödeneği

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı 2016 Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 117.000,00 117.000,00

02 SGK'ya Devlet Primi Giderleri 15.000,00 15.000,00

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.288.000,00 1.288.000,00

04 Faiz Giderleri 0,00 0,00

05 Cari Transferler 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00

08 Borç Verme 0,00 0,00

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.420.000,00 1.420.000,00

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :