• Sonuç bulunamadı

İş Kurma, Başka İşletmeyi Satın Alma,Franchise, Ev Eksenli Çalışma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İş Kurma, Başka İşletmeyi Satın Alma,Franchise, Ev Eksenli Çalışma"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İş Kurma, Başka İşletmeyi Satın

Alma,Franchise, Ev

Eksenli Çalışma

(2)

Ev Eksenli Çalışma

•Tarihsel Gelişim

•Ev Eksenli Çalışma Türleri

•Ev Eksenli Çalışma Özellikleri

•Ev Eksenli Çalışan Kişilerin Özellikleri

(3)

• Küreselleşme

• Üretim sistemlerindeki değişiklikler

• Artan rekabet

• Esneklik gereksinimi

(4)

TanIm

• Evde çalışan, işveren, taşeron ya da aracı arasındaki istihdam ilişkisidir.

• Aslında üretimin verimsiz ve eski bir türü olarak görülmesine karşın ekonomik modernleşme ile ivme kazanmıştır.

• Daha fazla verimlilik elde etmek isteyen şirketler üretimin geleneksel

formlarında büyük bir esneklik sağlayabilmektedir.

(5)

Ortaya ÇIKIŞI

• Sanayi devrimine geçişin ilk aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktaydı.

• Fordist üretim azalmasına neden oldu

• 1970 sonrası

1. üretkenliğin azalması,

2. imalat sektöründeki fazla kapasite, 3. yüksek enflasyon ve

4. işsizlik artışı ekonomiyi sıkıntıya soktu.

(6)

GELİŞİMİ

• 1980’ler ihracata dayalı ekonomi anlayışı

• Emek yoğun işlerin fason olarak işletme dışından sağlanma gereksiniminin ortaya çıkışı

• Maliyeti düşürebilme çabası olarak ev eksenli üretime dönüş

• İşçi çalıştırmak yerine eve iş verme yöntemi ön plana çıkmıştır.

(7)

Esnek üretim ve esnek çalişma

• Esnek üretim, klasik üretim biçimi olan işlemlerin basit parçalara ayrıldığı fordist üretim biçiminden farklıdır.

• Esnek üretimde tekrarlanan seri üretim değil, değişen müşteri ve Pazar taleplerine bağlı olarak çok amaçlı, fonksiyonlu üretim araçları ile aynı periyotta farklı üretimler yapabilmektir.

• Esnek çalışma ise çalışma süreleri, çalışma biçimleri, ücret, istihdam şekli, üretici kişiler gibi konuların sabit kalıplara oturtulmadan işçi ve işverene rahat hareket edebilme serbestisi tanınmasıdır.

• Ev eksenli çalışma esnek çalışma biçimlerinden biridir.

(8)

Esnek üretim ve esnek çalişma (II)

• Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak görülür.

• Almanya, İtalya, Fransa , Japonya, Portekiz ve İrlanda gibi gelişmiş ülkelerde de yaygındır.

• Çok büyük bir bölümünü kadınlar oluşturur.

• Türkiye’de %85,

• Almanya, Hollanda, Yunanistan, İrlanda ve İtalya’da %95

• Japonya’da %93.5

• Hindistan’da %90

• Cezayir’de %97

• Fransa’da %84

• İspanya’da %75

• İngiltere’de %70

(9)

Esnek üretim ve esnek çalişma (III)

• Küreselleşme ve rekabet kitle üretimin önüne geçmekte,

• Formel biçimler parçalanmakta,

• Esneklik arttıkça fabrikadan eve doğru bir eğilim artmaktadır.

• Kısacası enformal sektör ağı yaygınlaşmaktadır.

(10)

Enformal Ekonomi

• Az topraklı çiftçiler,

• Mevsimlik tarım işçileri,

• Esnaf,

• Sokak satıcıları,

• Kapıdan pazarlamacılar,

• Ücretsiz aile işçileri,

• Sözleşmesiz çıraklar,

• Gündelikçiler,

• Yevmiyeliler,

• Parça başı ya da götürü işler,

• Çile atölyeleri

(11)

ENFORMAL EKONOMİ (II)

• Tamir bakım hizmetleri

• Götürü işlerde geçici olarak çalışanlar

• Çöp ayıklayıcı ve toplayıcıları

• Pazarcılar

• Sipariş alarak üretim yapanlar

• Aracılardan parça başı iş alarak evde yapanlar

• Dikkat!!! Grafiker, mimar, yazılımcı gibi üst düzey meslekler değil.

• Enformal ekonomideki çalışanların ortak özelliği formel ekonomiye

göre çalışanların genellikle dezavantajlı çalışanlardır.

(12)

EV EKSENLİ ÇALIŞMA

• Evde yapılan çalışmadır.

• Temizlik, çocuk bakımı gibi başkasının evinde yapılan, herhangi bir ödeme yapılmadan gerçekleştirilen çalışmalardan farklıdır.

• En önemli özelliği “ yapılan işin de çalışanlarında görünmezlidir.”

• “ev yapımı” ya da “el yapımı” yeterli bir tanımlama değildir.

(13)

EV EKSENLİ ÇALIŞMA (II)

• Kilim-halı-battaniye-kumaş dokumacılığı

• Kuru çiçek boyama

• Makine ve el nakışı

• Yufka açma

• Turşu yapımı

• Lokantalara ev yemeği yapma

• Meze hazırlama

• Bazı altın gümüş işlemeleri

• Evde çocuk bakımı

• Toka yapımı

• Takı yapımı

• Çamaşır yıkama

• Kumaş boyama

(14)

EV EKSENLİ ÇALIŞMA (III)

• Gıda, dokuma, konfeksiyon ve ayakkabı sanayinde bolca örnekleri görülmektedir.

• Otomotiv ve elektronik sanayinde eve iş verme görülmektedir.

• Montaj işleri dışında hemen hemen her sektörde ev eksenli çalışmaya

rastlanmaktadır.

(15)

EV Eksenli çalışmanın artiş nedenleri

1. Kişisel bilgisayar ve faksların gelişimi sonucu ortaya çıkan elektronik devrim

2. Kendi işini kurarak ekonomik güvenlikleri sağlama eğilimi 3. Bağımsız olma arzusu

4. Hizmet işlerindeki artış

5. İşe gidiş gelişlerin zaman ve para kaybını artırması 6. Fiziki engellilerin tercihlerini bu yöne kaydırması 7. Kadınların tercihleri

8. Toplumsal koşullar (homescholling)

(16)

Ev Eksenli çalişma türleri

• Kendi hesabına çalışanlar

• Sipariş üzerine çalışanlar

• Bağımlı çalışanlar

(17)

Ev Eksenli çalişma özellikleri

• Görüsü usülü ücretlendirilirler

• Ayrı bir çalışma mekanı yoktur

• Üretim biçimi düşük teknoloji gerektirir

• Üretilen malların ayrı bir piyasası yoktur

• Aracılık ilişkisi ile yapılan işlerden pay dağıtılır

• Kadın emeğinin görünmezliği belirginleşir

• Kendilerini işçi olarak tanımlamazlar

• İşin gerçek sahibi bilinemez

• İş akışı süreksiz yani kesiklidir.

• Ücretler düşüktür

• Çalışma süresi ve sosyal haklar belirsizdir.

• Sağlık sorunları vardır, iş güvenliği yoktur

• Sosyal ilişkiler bozulabilir

• Çocuk emeği yaygınlaşmıştır

(18)

EV EKSENLİ ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLERi

• Yalnızlık

• Kendi kendini disipline edebilme

• Aile üyelerinin onayı

• İş ile ev ayırımını yapamama

(19)

• Teşekkürler

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca, Ahmed ve d’Astous (2008) çalışmalarında ortaya koydukları kavramsal menşe ülke imajı modelinde, ülke kalıp yargılarını tüketicilerin ürün satın alma

• Gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara bölünen bir temel sermayesi vardır. • Borçlarına şirketin varlığı kadar sorumlu ortaklıkları ifade

Hâlen faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmenin satın alınması seçeneğinin değerlendirilmesi, girişimci için bazı üstünlükler sağlayabilir.. • Aşağıda bu

Satın alma amaçlı şirketler doğası gereği riskli yatı- rımlar olduğu için borsalar genellikle her başvuru- da, kurucu ve diğer şirket yöneticilerinin deneyimi ve

5 eğer biri… düzen sağlarsa, toprağı (hareket ettirirse) 6 eğer biri (kuyu ve) kanal kazarsa, tohum (saçarsa) 7 eğer biri tekneyle giderse, nehri geçer: uygun değildir 8

Kozı Körpeş V2'de bir gün Bayan Sulu'yu bahçede yalnız yakalar, burada konuşurlarken Bayan Sulu Kozı Körpeş'in alnındaki ay yıldızdan onu tanır.. Burada iki sevgili

Bun ek olarak, başta endüstriyel ev eksenli çalışanlar ve ev temelli dijital platform çalışanları olmak üzere, kayıtdışılıkla mücadele etmek gerekmektedir..

Günümüzün en büyük pazar alanları ekonomik açıdan kalkınmış Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri ile kalkınma hızları yüksek ve nüfusları fazla