• Sonuç bulunamadı

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Temel İlkeleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Temel İlkeleri"

Copied!
22
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

I. GENELLİK VE EŞİTLİK : I. GENELLİK VE EŞİTLİK :

Madde 4. Eğitim Kurumları dil, ırk, cinsiyet Madde 4. Eğitim Kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır.

ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır.

Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya

sınıfa imtiyaz tanınamaz.

sınıfa imtiyaz tanınamaz.

II. FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI : II. FERDİN VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARI :

Madde 5. Milli Eğitim Hizmeti, Türk Madde 5. Milli Eğitim Hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

(2)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

III. YÖNELTME : III. YÖNELTME :

Madde 6. Fertler eğitimleri süresince, Madde 6. Fertler eğitimleri süresince,

ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve

doğrultusunda çeşitli programlara veya doğrultusunda çeşitli programlara veya

okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

Milli Eğitim sistemi, her bakımdan, bu Milli Eğitim sistemi, her bakımdan, bu

yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde

düzenlenir.

düzenlenir.

(3)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

III. YÖNELTME : III. YÖNELTME :

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde

rehberlik hizmetlerinden ve objektif rehberlik hizmetlerinden ve objektif

ölçme ve değerlendirme metotlarından ölçme ve değerlendirme metotlarından

yararlanılır.

yararlanılır.

(4)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

IV. EĞİTİM HAKKI : IV. EĞİTİM HAKKI :

Madde 7. Temel eğitim görmek her Madde 7. Temel eğitim görmek her

Türk vatandaşının hakkıdır.

Türk vatandaşının hakkıdır.

Temel eğitim kurumlarından sonraki Temel eğitim kurumlarından sonraki

eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi,

istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde

yararlanırlar.

yararlanırlar.

(5)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

V. FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ : V. FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ :

Madde 8. Eğitimde kadın, erkek herkese Madde 8. Eğitimde kadın, erkek herkese

fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

(6)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

V. FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ : V. FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ :

Maddi imkanlardan yoksun başarılı Maddi imkanlardan yoksun başarılı

öğrencilerin en yüksek eğitim öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız görmelerini sağlamak amacıyla parasız

yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla

yardımlar yapılır.

yardımlar yapılır.

(7)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

VI. SÜREKLİLİK : VI. SÜREKLİLİK :

Madde 9. Fertlerin genel ve mesleki Madde 9. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi

esastır.

esastır.

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri

almak da bir eğitim görevidir.

almak da bir eğitim görevidir.

(8)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

VII. ATATÜRK İNKİLAP VE İLKELERİ VE VII. ATATÜRK İNKİLAP VE İLKELERİ VE

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ : ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ :

(Bu başlık “Atatürk İnkilapları ve Türk (Bu başlık “Atatürk İnkilapları ve Türk Milliyetçiliği” iken 16.6.1983 tarih ve 2842 Milliyetçiliği” iken 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu şekilde sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu şekilde

değiştirilmiştir.) değiştirilmiştir.)

(Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile aşağıdaki şekilde Kanunun 2 nci maddesi ile aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir).

değiştirilmiştir).

(9)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

Madde 10. Eğitim sistemimizin her derece ve Madde 10. Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkilap ve ilkeleri ve faaliyetlerinde Atatürk inkilap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültür içinde korunup geliştirilmesine ve milli kültür içinde korunup geliştirilmesine ve

öğretilmesine önem verilir.

öğretilmesine önem verilir.

(10)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

Milli birlik ve bütünlüğün temel Milli birlik ve bütünlüğün temel

unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitimin unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitimin

her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve

aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem

verilir, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde verilir, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde

zenginleştirilmesine çalışılır ve bu maksatla zenginleştirilmesine çalışılır ve bu maksatla

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca

gereken tedbirler alınır.

gereken tedbirler alınır.

(11)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

VIII. DEMOKRASİ EĞİTiMİ : VIII. DEMOKRASİ EĞİTiMİ :

(Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesi ile aşağıdaki Kanunun 3 üncü maddesi ile aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.) şekilde değiştirilmiştir.)

Madde 11. Güçlü ve istikrarlı, hür ve Madde 11. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve

manevi değerlere saygının, her türlü eğitim manevi değerlere saygının, her türlü eğitim

(12)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim

kurumlarında Anayasada ifadesini kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı

siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına

ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve

tartışmalara karıştırılmasına hiçbir tartışmalara karıştırılmasına hiçbir

şekilde meydan verilmez.

şekilde meydan verilmez.

(13)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

IX. LAİKLİK : IX. LAİKLİK :

(Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesi ile aşağıdaki Kanunun 4 üncü maddesi ile aşağıdaki

şekilde değişmiştir.) şekilde değişmiştir.)

Madde 12. Türk milli eğitiminde laiklik Madde 12. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda

okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

(14)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

X. BİLİMSELLİK : X. BİLİMSELLİK :

Madde 13. Her derece ve türdeki ders Madde 13. Her derece ve türdeki ders

programları ve eğitim metodlarıyla programları ve eğitim metodlarıyla

ders araç ve gereçleri, bilimsellik ve ders araç ve gereçleri, bilimsellik ve

teknolojik esarlara ve yeniliklere, çevre teknolojik esarlara ve yeniliklere, çevre

ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak

geliştirilir.

geliştirilir.

(15)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

X. BİLİMSELLİK : X. BİLİMSELLİK :

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli

olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması

bilimsel araştırma ve değerlendirmelere bilimsel araştırma ve değerlendirmelere

dayalı olarak yapılır.

dayalı olarak yapılır.

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim manevi geliştirmekle görevli eğitim manevi

bakımdan teşvik edilir ve desteklenir.

bakımdan teşvik edilir ve desteklenir.

(16)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XI. PLANLILIK : XI. PLANLILIK :

Madde 14. Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, Madde 14. Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek

biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

(17)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XI. PLANLILIK : XI. PLANLILIK :

Mesleklerin kademeleri ve her Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve

her derece ve türdeki örgün ve yaygın her derece ve türdeki örgün ve yaygın

mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve

programları bu kademelere uygun programları bu kademelere uygun

olarak düzenlenir.

olarak düzenlenir.

(18)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XI. PLANLILIK : XI. PLANLILIK :

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve

kapasiteleri ile ilgili standartlar kapasiteleri ile ilgili standartlar

önceden tespit edilir ve kurumların bu önceden tespit edilir ve kurumların bu

standartlara göre optimal büyüklükte standartlara göre optimal büyüklükte

kurulması ve verimli olarak işletilmesi kurulması ve verimli olarak işletilmesi

sağlanır.

sağlanır.

(19)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XII. KARMA EĞİTİM : XII. KARMA EĞİTİM :

Madde 15. Okullarda kız ve erkek Madde 15. Okullarda kız ve erkek

karma eğitim yapılması esastır. Ancak karma eğitim yapılması esastır. Ancak

eğitimin türüne, imkan ve eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar zorunluluklara göre bazı okullar

yalnızca kız veya yalnızca erkek yalnızca kız veya yalnızca erkek

öğrencilere ayrılabilir.

öğrencilere ayrılabilir.

(20)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XIII. OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ : XIII. OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ : (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842 (Bu madde 16.6.1983 tarih ve 2842

sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.)

Madde 16. Eğitim kurumlarının Madde 16. Eğitim kurumlarının

amaçlarının gerçekleşmesinde katkıda amaçlarının gerçekleşmesinde katkıda

bulunmak için okul ile aile arasında bulunmak için okul ile aile arasında

işbirliği sağlanır.

işbirliği sağlanır.

(21)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XIII. OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ : XIII. OKUL İLE AİLENİN İŞBİRLİĞİ :

Bu maksatla okullarda okul-aile Bu maksatla okullarda okul-aile

birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin birlikleri kurulur. Okul-aile birliklerinin

kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim

Bakanlığınca çıkarılacak bir Bakanlığınca çıkarılacak bir

yönetmelikle düzenlenir.

yönetmelikle düzenlenir.

(22)

Türk Milli Eğitiminin Türk Milli Eğitiminin

Temel İlkeleri Temel İlkeleri

XVI. HER YERDE EĞİTİM : XVI. HER YERDE EĞİTİM :

Madde 17. Milli eğitimin amaçları yalnız Madde 17. Milli eğitimin amaçları yalnız

resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı

zamanda evde, çevrede, iş yerinde, her zamanda evde, çevrede, iş yerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye

çalışılır.

çalışılır.

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitim ile Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitim ile ilgili faaliyetleri, Milli eğitim amaçlarına ilgili faaliyetleri, Milli eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim uygunluğu bakımından Milli Eğitim

Bakanlığının denetimine tabidir.

Bakanlığının denetimine tabidir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kolçaklı ahşap Öğrenci sandalyesi (2 adet) Öğrenci etkinlik masası ( 1 Modüler Masa- 2..

e)Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını

3.Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.. 4.Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna

Madde 15 – Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca

Ambar Çıkış İşlemleri menüsüne tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşılacaktır. Yeni çıkış yapabilmek için Yeni butonuna tıklanır.. Ambar

743.02.06 UlaĢtırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa Ģebekeleri dahil) Alt Komitesi 743.02.07 Bölgesel GeliĢme, Ġstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi. 743.02.08

*Açık bir şubenin kapalı hale getirilmesi için içinde aktif öğrenci bulunmaması gerekmektedir. Önemli Not: Bazı Raporlar müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan elektrik-elektronik teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanları atölye ve