• Sonuç bulunamadı

UYKU TESTİ NEREDE YAPILMALI? LABORATUVARDA MI EVDE Mİ?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UYKU TESTİ NEREDE YAPILMALI? LABORATUVARDA MI EVDE Mİ?"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

02 – 06 Ekim 2019

49 UYKU TESTİ NEREDE YAPILMALI? LABORATUVARDA MI EVDE Mİ?

Dr. Şevkiye Birtanır

Kent Hastanesi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) kadın ve erkekte başta kardiyovasküler ve serebrovasküler olmak üzere sistemi etkileyen sonuçları nedeniyle morbidite ve mortalite’ye yol açabilen önemli bir halk sağlığı problemidir.

Toplumda yaygın olmasına rağmen dünyada ve ülkemiz de mevcut uyku laboratuvarları bu hastalıkların teşhisinde yetersiz kalmakta, OSAS’lı olguların %80-90’nına tanı konulamamaktadır.

Bu durum tanıda altın standart yöntem olan polisomnografi incelemesine alternatif olarak, daha pratik, daha az maliyet gerektiren, teknisyen refakati gerektirmeyen, hastaların evlerinde portabl monitörizasyon cihazlarının kullanımını gündeme getirmiştir.

Bu sunum OSAS şüphesi olan bir hastaya yapılacak uyku testinin, etkin, güvenilir ve hızlı sonuç vermesi için laboratuvarda mı yoksa evde mi yapılmasının doğru olacağı kaynaklar ve veriler ışığında incelenecek.

Referanslar

Benzer Belgeler

Postoperatif yap›lan transtorasik ekokardiyografisinde pulmoner arter içinde biyolojik kapak görülmüfl olup Doppler ile 14 mmHg gradiyent ve minimal PY, hafif triküs- pit

Toksöz, Mücahede ve Ahali gazetelerini ç ~kard~~ ve Ahali Cumhuriyet F~rkasuu (Eylül 1930) kurdu. ~eyh Sait isyanu~dan sonra ~ark istiklal Mahkemesine verilmi~~ fakat beraat

Fransız Dreysse paşa ise Ha- zinei Evrak vesaikinde gördü­ ğüm — neşredilmemiş ve dili­ mize de tercüme olunmamış — bir arizasmda, o tarihlerde sadrazam

Bu çalışmada, Kayseri yöresinde faaliyet gösteren kanatlı işletmelerinden toplanan Salmonella enfek- siyonu şüpheli, 578 (473 adet tavuk ve 105 adet civciv) adet

Ancak, görünen bu yüzeyin altında yatan, onun fotoğrafladığı insanlarla olan yakın ilişkisi ve bu ilişkinin görüntülenmesinde fotoğrafçının ana iktidar

Uyku hızlı göz hareketi (REM) latansı: İlk REM evresine kadar geçen sure (dakika), uykuya geçtikten sonra uyanık geçen süre (dakika) (WASO), uyku

Tüm gece PSG yapıldıktan sonra ertesi sabah Epworth uykululuk skalası önce uyku teknisyeni tarafından dolduruldu (Epworth 1), daha sonra hastalar skoru bilmeden skalayı

Bu yazıda OSAS şüphesi olan bir hastaya yapılacak uyku testinin, etkin ve güvenilir olması ve hızlı sonuç vermesi için laboratuvarda mı, yoksa evde mi yapılmasının daha