tr Orijinal kullanım kılavuzu - dekupaj testere 3

Tam metin

(1)

tr Orijinal kullanım kılavuzu - dekupaj testere 3

Trion

PS 300 EQ PSB 300 EQ

Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen +49 (0)7024/804-0 www.festool.com

E_718285_A / 2019-09-12

(2)

Jig saw

Scie sauteuse

Serial number * N° de série * (T-Nr.) PS 300 EQ

PSB 300 EQ

205224, 205225 489274, 491763 bg Акумулаторна пробивна отвертка. Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

et EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu- vastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

hr Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjer- nica, normi ili normativnih isprava:

lv ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatī- vajiem dokumentiem:

lt EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normaty- vinių dokumentų reikalavimus:

sl ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi velja- vnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

hu EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárólagos felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó köve- telményének megfelel:

el Δήλωση πιστότητας ΕΚ. Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

sk ES-Vyhlásenie o zhode. Zodpovedne vyh- lasujeme, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro Declaraţia de conformitate CE. Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerinţele relevante din următoarele direc- tive, norme sau documente normative:

lulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmelik- lerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt ederiz.

sr EZ deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljuje- mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa svim relevantnim zahtevima sledece direktive, standardima i normativnim dokumenti- ma:

is EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðei- gandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:

________________________________________

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU EN 62841-1: 2015 + AC:2015

EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012

________________________________________

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen GERMANY

Wendlingen, 2019-09-09

Markus Stark

Head of Product Development

Ralf Brandt

Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

(3)

İçindekiler

1 Semboller...3

2 Güvenlik uyarıları... 3

3 Amaca uygun kullanım... 6

4 Teknik özellikler...6

5 Cihaz elemanları... 6

6 Çalıştırma...7

7 Ayarlar...7

8 Elektrikli el aleti ile çalışma... 8

9 Bakım... 9

10 Aksesuar... 9

11 Çevre... 9

1 Semboller

Genel tehlike ikazı

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarı­

larını okuyun!

Solunum koruma maskesi kullanın!

Kulaklık takın!

Koruyucu gözlük takın!

İş eldiveni takın!

Şebeke bağlantı kablosunu bağlama Şebeke bağlantı kablosunu ayırma Evsel atıklar içine atmayın.

Kullanım talimatı İpucu, uyarı Koruma sınıfı II

CE işareti: Elektrikli el aletinin Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduğunu onaylar.

2 Güvenlik uyarıları

2.1 Elektrikli el aletleri için genel güvenlik uyarıları

İKAZ! Elektrikli el aletine yönelik tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları ve teknik özellikleri dikkatlice okuyun. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması du­

rumunda ortaya çıkacak ihmaller elektrik çarp­

masına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara ne­

den olabilir.

Gelecekte de kullanmak için tüm güvenlik uya­

rılarını ve talimatları saklayın.

Güvenlik uyarılarında belirtilen "Elektrikli el aleti" terimi, elektrik şebekesi üzerinden (elek­

trik kablosu ile) çalıştırılan elektrikli el aletleri­

ni veya akülü elektrikli el aletlerini (kablosuz) ifade eder.

1 İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

a. Çalışma alanınızı temiz tutun ve iyi aydın­

latın. Düzensiz veya iyi aydınlatılmamış ça­

lışma alanları kazalara neden olabilir.

b. Elektrikli el aleti ile yanıcı sıvıların, gazla­

rın veya tozların bulunduğu, patlama teh­

likesi olan ortamlarda çalışmayın. Elek­

trikli el aletleri toz veya gazları alevlendire­

bilecek kıvılcımlar oluşturur.

c. Elektrikli el aletini kullanırken çocukları ve diğer kişileri uzak tutun. Dikkatiniz da­

ğılırsa elektrikli el aleti üzerindeki kontro­

lünüzü yitirebilirsiniz.

2 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

a. Elektrikli el aletinin fişi prize uymalıdır.

Fiş asla değiştirilemez. Topraklama koru­

malı elektrikli el aletlerini adaptör fişlerle birlikte kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kul­

lanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

b. Borular, ısıtma sistemleri, ocaklar veya buzdolapları gibi topraklama yüzeylerine vücudunuzla temas etmeyin. Vücudunuz bu gibi topraklanmış cihazlara temas etti­

ğinde yüksek elektrik çarpması riski bulu­

c. Elektrikli el aletlerini yağmurdan ve ıslan­nur.

maktan koruyun. Elektrikli el aletinin içine su girmesi, elektrik çarpma riskini arttırır.

d. Elektrikli el aletini taşımak, asmak veya fişi prizden çekmek için bağlantı kablosu­

nu kullanmayın. Bağlantı kablosunu sıcak­

tan, yağdan, keskin kenarlardan veya ha­

reket eden parçalardan uzak tutun. Hasar­

Türkçe

3

(4)

lı veya dolaşmış bağlantı hatları elektrik çarpma riskini arttırır.

e. Bir elektrikli el aleti ile açık alanda çalışı­

yorsanız sadece dış mekanlarda çalışmak için uygun olan uzatma kabloları kullanın.

Dış mekanlarda çalışmak için uygun olan uzatma kabloları kullanmak, elektrik çarp­

ması riskini azaltır.

f. Eğer elektrikli el aletini nemli bir ortamda kullanmak zorunda kalırsanız bir kaçak akım koruma şalteri kullanın. Kaçak akım koruma şalterinin kullanılması elektrik çarpma riskini azaltır.

3 İNSANLARIN GÜVENLİĞİ

a. Dikkatli olun, yaptığınız işe odaklanın ve elektrikli el aleti ile çalışırken sağduyulu hareket edin. Yorgun veya ilaçların, alko­

lün veya uyuşturucu maddelerin etkisi al­

tında olduğunuzda elektrikli el aletlerini kullanmayın. Elektrikli el aleti kullanırken bir anlık dikkatsizlik çok ciddi yaralanmala­

ra neden olabilir.

b. Kişisel koruma donanımınızı ve koruyucu gözlüğünüzü her zaman takın. Elektrikli el aletinin türüne ve kullanım amacına bağlı olarak toz maskesi, kaymaz güvenli ayak­

kabılar, koruyucu kask ve kulaklık gibi kişi­

sel koruma donanımı kullanmak yaralanma riskini azaltır.

c. İstemeden işletime almaktan kaçının.

Akım beslemesine ve/veya aküye bağla­

madan, elinize almadan veya taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğun­

dan emin olun. Elektrikli el aleti taşınırken parmağınızın şalterin üzerinde olması veya elektrikli el aleti açık durumdayken güç kaynağına bağlanması, yaralanmalara ne­

den olabilir.

d. Elektrikli el aletini açmadan önce ayar aletlerini ve cıvata anahtarlarını uzaklaş­

tırın. Elektrikli el aletinin dönen bölümün­

de bağlı bulunabilecek bir alet veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.

e. Anormal biçimde durmaktan kaçının. Gü­

venli bir biçimde durun ve her zaman den­

genizi koruyun. Bu şekilde güvenli çalışa­

rak beklenmedik durumlarda elektrikli el aletini daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.

f. Uygun kıyafetler giyin. Bol kıyafetler giy­

meyin, takı takmayın. Saçlarınızı ve giysi­

lerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.

Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hare­

ket eden parçalarına takılabilir.

g. Toz emme ve yakalama tertibatları monte edilebiliyorsa bunları bağlayın ve doğru biçimde kullanın. Bir toz emme cihazının kullanılması, toz kaynaklı tehlikeleri azal­

tabilir.

h. Elektrikli el aletini birçok defa kullanmış ve tanıyor olsanız bile gereksiz bir güven­

lik hissiyle hareket etmeyin ve her defa­

sında elektrikli el aletinin tüm güvenlik kurallarına uyun. Dikkatsiz kullanım bir saniyeden kısa sürede çok ciddi yaralanma­

lara neden olabilir.

4 ELEKTRİKLİ EL ALETİNİN KULLANILMASI VE TAŞINMASI

a. Elektrikli el aletine aşırı yüklenmeyin. Ça­

lışmanız için uygun olan elektrikli el aleti­

ni kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile işi­

nizi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde ya­

parsınız.

b. Şalteri arızalı olan bir elektrikli el aletini kullanmayın. Açılıp kapatılması mümkün olmayan elektrikli el aletleri tehlikelidir ve onarılması gerekir.

c. Aletin ayarlarını yapmadan, aksesuar par­

çalarını değiştirmeden veya elektrikli el aletini kenara bırakmadan önce aletin fişi­

ni prizden çekin ve/veya aküyü aletten sö­

kün. Bu güvenlik önlemleri sayesinde, elektrikli el aletinin istem dışı çalışmaya başlaması engellenmiş olur.

d. Kullanılmayan elektrikli el aletlerini ço­

cukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Elektrikli el aletinin kullanımı hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları okuma­

mış kişilerin aleti kullanmalarına izin ver­

meyin. Elektrikli el aletleri, tecrübeli olma­

yan kişiler tarafından kullanıldığında tehli­

keli olabilir.

e. Elektrikli el aletinin ve ucun bakımını özenli yapın. Hareketli parçaların sorun­

suz biçimde çalışıp çalışmadığını ve sıkışıp sıkışmadığını, parçaların elektrikli el ale­

tinin çalışmasını engelleyecek biçimde kı­

rık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaların, elektrikli el aleti­

ni kullanmadan önce onarılmasını sağla­

yın. Birçok iş kazası, bakımı iyi yapılmamış elektrikli el aletlerinin kullanımı sonucu or­

taya çıkar.

f. Kesici aletleri keskin ve temiz tutun. Kes­

kin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.

(5)

g. Elektrikli el aletlerini, uçları, ek aletleri vb. bu talimatlara uygun olarak kullanın.

Bu sırada da çalışma koşullarını ve yürü­

tülecek faaliyeti dikkate alın. Elektrikli el aletlerinin kullanım amacı dışında kullanıl­

ması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına neden olur.

h. Tutamakları ve tutamak yüzeylerini kuru ve temiz tutun, üzerlerine yağ veya gres bulaşmasına izin vermeyin. Kaygan tuta­

maklar ve tutamak yüzeyleri, beklenmeyen durumlarda elektrikli el aletinin güvenli bi­

çimde kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

5 SERVİS

a. Elektrikli el aletinizi sadece yetkili servis­

te ve sadece orijinal yedek parçalarla ta­

mir ettirin. Böylece elektrikli el aleti yine güvenli biçimde kullanılabilir.

b. Onarım ve bakım için sadece orijinal par­

çalar kullanın. Kullanımı öngörülmeyen aksesuar veya yedek parçaların kullanılma­

sı elektrik çarpmasına veya yaralanmalara sebep olabilir.

2.2 Makineye özgü güvenlik uyarıları

– Elektrikli el aletinin gizli elektrik hatları­

na veya kendi güç kablosuna temas edebi­

leceği çalışmalar sırasında , elektrikli el aletini yalıtımlı tutma yüzeylerinden [1-2;

2-3] tutun. Gerilim ileten bir hatta temas edilmesi, metal içerikli cihaz parçalarının gerilim altına girmesine neden olur ve bir elektrik çarpması söz konusu olabilir.

– İş parçasını işkenceler veya başka bir sa­

bitleme aletleri ile sağlam bir altlık üzeri­

ne bağlayın. İş parçasını sadece tek elinizle veya gövdenize karşı tutarsanız gevşek ko­

numda kalır ve kontrol kaybına neden ola­

bilir.

– Festool elektrikli el aletleri sadece Fes­

tool tarafından öngörülen çalışma tezgah­

larına monte edilmelidir. Farklı veya kendi imal ettiğiniz bir çalışma tezgahına takıldı­

ğında elektrikli el aletinin çalıştırma emni­

yeti kaybolabilir ve ağır iş kazaları meydana gelebilir.

– Kaldırmadan önce elektrikli el aletinin durması beklenmelidir. Elektrikli el aleti takılabilir ve kontrol kaybı yaşanabilir.

– Deforme olmuş veya çatlamış testere bı­

çakları ile körleşmiş veya hasarlı kesici ke­

narlara sahip testere bıçakları kullanılma­

malıdır.

– Dekupaj testere iş parçasına her zaman testere bıçağı çalışırken oturtulmalıdır.

Uygun kişisel koruyucu donanımlar kulla­

nın: Toz oluşturan çalışmalar sırasında ko­

ruyucu kulaklık, koruyucu gözlük ve toz maskesi; pürüzlü malzemelerin işlenmesi ve takım değişimi sırasında koruyucu eldi­

ven kullanın.

– Toz oluşturan çalışmalarda makineye her zaman bir emme tertibatı bağlanmalıdır.

– Tehlikeleri önlemek için kablo ve fişi dü­

zenli olarak kontrol edin. Bu tertibatlar, ha­

sarlı olmaları durumunda sadece yetkili servis atölyesi tarafından değiştirilmelidir.

2.3 Metal işleme

Metali işlerken güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki tedbirlere uyulmalıdır:

– Alet bağlantısı öncesinde bir kaçak akım (FI, PRCD) koruma şalteri olmalıdır.

– Makine her zaman uygun bir toz emme ci­

hazına bağlanmalıdır.

– Makine düzenli olarak motor gövdesindeki toz kalıntılarından arındırılmalıdır.

– Bir metal malzeme testere bıçağı kullanın.

– Talaş korumasını kapatın.

Koruyucu gözlük takın!

2.4 Emisyon değerleri

EN 62841 uyarınca belirlenen değerler tipik olarak:

Ses basınç seviyesi LPA = 83 dB(A) Ses gücü seviyesi LWA = 94 dB(A)

Belirsizlik K = 3 dB

DİKKAT

Sesli çalışmalarda İşitme hasarı

► Kulaklık kullanın.

Titreşim emisyon değeri ah (üç yöndeki vektörel toplam) ve K belirsizlik değeri aşağıdakilere gö­

re belirlenir EN 62841:

Ahşap kesme ah = 5,5 m/s2

K = 2,0 m/s2

Türkçe

5

(6)

Metal kesme ah = 4,5 m/s2 K = 2,0 m/s2 Belirtilen emisyon değerleri (titreşim, ses) – makine karşılaştırması içindir,

– kullanım sırasında karşılaşılacak titreşim ve ses yükü için de ön bir tahmin olarak kullanılabilir,

– elektrikli el aletinin temel uygulamalarını temsil ederler.

DİKKAT

Emisyon değerleri belirtilen değerlerden sapmalar gösterebilir. Bu, aletin kullanımı­

na ve işlenen iş parçasının türüne göre deği­

şiklik gösterir.

► Gerçek yük, tüm çalışma döngüsü sırasın­

da değerlendirilmelidir.

► Gerçek yüke bağlı olarak kullanıcının ko­

runmasına yönelik uygun güvenlik önlem­

leri belirlenmelidir.

3 Amaca uygun kullanım

Dekupaj testereleri, ahşap ve ahşaba benzer malzemelerin kesilmesi için öngörülmüştür.

Festool tarafından sunulan özel testere bıçakla­

rı ile makineler ayrıca plastik, çelik, alümin­

yum, demir harici metal ve seramik plakaların kesilmesi için kullanılabilir.

Testerenin kullanım amacına uygun kul­

lanılmamasından kaynaklanan hasarlar­

dan kullanıcı sorumludur.

4 Teknik özellikler

Dekupaj testereler PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Güç 720 W

Strok sayısı 1000 - 2900 dev/dak

Strok uzunluğu 26 mm

Salınım stroku 3 Kademe

Maks. eğik konum 45° Her iki tarafa göre

Maks. kesim derinliği (testere bıçağına bağlı) Ahşap 120 mm

Alüminyum 20 mm

Çelik 10 mm

EPTA-Procedure 01:2014'e göre ağırlık: 2,4 kg

5 Cihaz elemanları

[1-1; 2-2] Açma/kapatma düğmesi [1-2; 2-3] Tutma yüzeyi

[1-3; 2-4] Strok sayısı ayarı

[1-4] Şebeke bağlantı kablosu [1-5] Alyan anahtar

[1-6] Pandül strok şalteri

[2-1] Sürekli çalışma sabitleme düğ­

mesi (sadece PS 300 EQ) [2-5] Toz emme adaptörü

[2-6] Toz emme adaptörünü serbest bı­

rakma kolu

[2-7] Toz emme adaptörü takma kan­

cası

[2-8] Toz emme adaptöründeki kanca için girintisi

[2-9] Talaş çıkış deliği [2-10] Talaş koruması

Belirtilen şekiller Almanca kullanım kılavuzu içinde mevcuttur.

(7)

6 Çalıştırma

UYARI

İzin verilmeyen gerilim veya frekans!

Kaza tehlikesi

► Akım kaynağının şebeke gerilimi ve frekan­

sı, tip plakasındaki verilerle örtüşmelidir.

► Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz geri­

lim verilerine sahip Festool makineleri kul­

lanılabilir.

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

► Makinedeki tüm çalışmalardan önce mut­

laka elektrik fişini prizden çekin!

DİKKAT

Tam olarak kilitlenmemiş bayonet kilitlerde Plug it bağlantısının ısınması

Yanma tehlikesi

► Elektrikli el aletini açmadan önce şebeke bağlantı hattındaki bayonet kilidin tam ola­

rak kapatıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.

Şebeke bağlantı kablosunun takılması ve sökül­

mesi için [1-4] bkz. resim [2a].

PS 300 EQ

Cihazın açılması/kapatılması için bir sürgülü şalter [1-1] vardır (I = AÇIK, 0 = KAPALI).

PSB 300 EQ

Cihazın açılması/kapatılması için bir basınç şal­

teri [2-2] vardır.

Sürekli çalışması için sabitleme düğmesi [2-1]

ile yerine kilitlenebilir. Çalıştırma şalterine tek­

rar basıldığında sabitleme iptal edilir.

7 Ayarlar

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

► Makinedeki tüm çalışmalardan önce mut­

laka elektrik fişini prizden çekin!

7.1 Alet değişimi

DİKKAT

Sıcak ve keskin takım nedeniyle yaralanma tehlikesi

► Kör ve arızalı çalışma takımlarını kullan­

mayın.

► İş eldiveni takın.

► Sıkma kolunu [3-4] dayanağa kadar açın,

► mevcut testere bıçağını çıkarın,

► yeni testere bıçağını dayanağa kadar testere bıçağı yuvası içine takın [3-1],

► sıkma kolunu kapatın.

7.2 Testere bıçağı kılavuzunu ayarlayın Testere bıçağının daha iyi hareket ettirilmesi için pendulum dekupaj testerelerinde iş parçası üzerinde ek bir sert metal kılavuz bulu­

nur [3-2].

► Çeneler testere bıçağına yanaşıncaya kadar civatayı [3-3] alyen anahtar [1-5] ile sıkın.

Testere bıçağı daha kolay hareket ettirile­

bilir olmalıdır!

7.3 Kıymık koruması kullanımı

Kıymık koruması, testere bıçağının çıkış tara­

fında da çatlaksız kesim kenarları sağlamakta­

dır.► Makine kapalı iken kıymık korumasını [4-3]

testere bıçağına kadar kılavuza [4-2] itin,

► dekupaj testeresini devreye alın,

► makine çalışırken kıymık korumasını düz bir yüzeyde, testere tezgahı ön kenarı ile bitişik olana kadar içeri itin. Kıymık korumasına bu sırada bir çentik açılır.

Kıymık korumasının güvenli çalışması için, çift taraflı olarak testere bıçağına yakın bitmelidir. Bu nedenle her testere bıçağı değişiminde çatlaksız kesimler için yeni bir kıymık koruması kullanılmalıdır.

7.4 Talaş korumasının takılması

Talaş koruması talaşların etrafa sıçramasını önler ve talaş emme sisteminin etkinliğini arttı­

rır.► Talaş korumasını [2-10] testere tezgahı ile tutma kulbu arasına yerleştirin,

► Talaş korumasını hafifçe bastırarak yerine oturana kadar arkaya itin.

7.5 Testere tablasının ayarlanması

Testere tablası, eğimli kesimler için her iki ta­

rafta da 45°'ye kadar döndürülebilir.

Türkçe

7

(8)

► Talaş korumasını ve talaş parçalama koru­

masını çıkarın.

► Sıkma cıvatasını [4-1] alyan anahtar ile açın.

► Testere tablasını yaklaşık 5 mm öne kaydı­

► İstediğiniz eğimli konumu ölçeğe [5-2] göre rın.

ayarlayın.

► Sıkma cıvatasını [4-1] kapatın.

Kenara yakın kesim için testere tablası geriye doğru hareket ettirilebilir.

► Talaş korumasını ve talaş parçalama koru­

masını çıkarın.

► Sıkma cıvatasını [4-1] alyan anahtar ile açın.

► Testere tablasını arka konuma kaydırın, böylece merkezleme pimi [5-1] açıklı­

ğa [5-3] yerleşir.

► Sıkma cıvatasını [4-1] kapatın.

7.6 Pandül strokunun ayarlanması

Farklı malzemeleri optimum beslemeyle işleye­

bilmek için pendulum dekupaj testereleri ayar­

lanabilir bir pandül strokuna sahiptir. Pandül strok şalteri [1-6] ile istenen pozisyon seçilir:

Konum 0 = Pandül stroku kapalı Konum 3 = Maksimum pandül stroku

Pandül stroku için önerilen ayar

Sert ahşap, yumuşak ahşap, sunta, ah­

şap elyaf plakalar 1 - 3

Kaplamalı katmanlı plaka, kontrplak,

plastik 1 - 2

Seramik 0

Alüminyum ve demir dışı metaller 0 - 2

Çelik 0 - 1

7.7 Strok sayısı ayarı

Strok sayısı, ayar düğmesi [1-3; 2-4] ile kade­

mesiz olarak 1000 ila 2900 dev/dak aralığında ayarlanabilir. Bu şekilde kesim hızını ilgili mal­

zemeye optimum uyarlayabilirsiniz.

Tavsiye edilen strok sayısı (ayarlama düğmesi konumu)

Sert ahşap, yumuşak ahşap, kaplamalı

katmanlı plaka, kontrplak, sunta 6

Ahşap elyaf plakalar 4 - 6

plastik 3 - 6

Tavsiye edilen strok sayısı (ayarlama düğmesi konumu)

Seramik, alüminyum ve demir dışı me­

taller 3 - 5

Çelik 2 - 4

7.8 Emme düzeneği

UYARI

Toz nedeniyle sağlık tehdidi

► Kesinlikle toz emme sistemini devreye al­

madan çalışmayın.

► Ulusal yönetmelikleri dikkate alın.

Emme adaptörü [2-5] ile dekupaj testereleri bir emme cihazına (hortum çapı 27 mm) bağlanabi­

lir.

Toz emme kanallarının tıkanmasını önle­

mek için toz emme sistemi ile çalışırken daima kıymık koruma elemanını kullanın.

► Emme adaptörünü testere tezgahının arka açıklığına, kanca [2-7] yuvaya [2-8] otura­

cak şekilde yerleştirin.

► Emme adaptörünü çıkarmak için kolu [2-6]

bastırın.

8 Elektrikli el aleti ile çalışma

UYARI

Yaralanma tehlikesi

► İş parçasını, çalışma sırasında hareket edemeyecek şekilde sabitleyin.

8.1 Kesim hattında kolayca yönlendirilir Üçgen şekli nedeniyle, kıymık koruması [4-3]

testere bıçağının kesme çizgisini gösterir. İşa­

retli yerden kesimi kolaylaştırır.

8.2 Önceden delik delmeden daldırma Ahşap malzemeler içine yapılan daldırmalı ke­

simler için testere tezgahı ön pozisyonda (temel pozisyon, bkz. Şekil [1]) olmalıdır.

► Testereyi, testere tezgah kenarının önü ile iş parçası üzerine oturtun,

► Testereyi tam devir değeri ve pendulum ka­

demesi 3 ile iş parçası içine daldırın, Şe­

kil [6].

8.3 Sıcaklık emniyeti (sadece PS 300 EQ) Motor sıcaklığı çok yükseldiğinde akım besle­

mesi ve devir sayısı azaltılır. Elektrikli el aleti düşük bir güç ile çalışır, böylece motor hava­

landırması sayesinde hızlı bir soğutma müm­

(9)

kün olur. Soğuduktan sonra elektrikli el aleti tekrar kendiliğinden devrini yükseltir.

9 Bakım

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

► Tüm bakım çalışmalarından önce mutlaka elektrik fişini prizden çekin!

► Motor gövdesinin açılmasını gerektiren tüm bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmetleri servisi tarafından yürütülmelidir.

Müşteri hizmetleri ve onarım sade­

ce üretici veya yetkili servis tarafın­

dan yürütülmelidir. En yakın adres için: www.festool.com.tr/servis Sadece orijinal Festool yedek parça­

ları kullanın! Sipariş No. aşağıdaki adreste: www.festool.com.tr/servis

EKAT

1

2 3 5

4

► Hasarlı koruma tertibatları ve parçalar, iş­

letim kılavuzunda başka türlü bir talimat ol­

madığı sürece, usulüne uygun bir şekilde yetkili bir uzman servis tarafından onarıl­

malı veya değiştirilmelidir.

Hava sirkülasyonunu sağlamak için motor göv­

desinin soğuk hava açıklıkları her zaman açık ve temiz tutulmalıdır.

9.1 Talaş çıkış deliğinin temizlenmesi

Olası bir tıkanmayı önlemek için talaş çıkış deli­

ğini [2-9] düzenli olarak temizleyin:

► Talaş korumasını çıkarın,

► talaş çıkış deliğini bir fırça veya elektrikli süpürge yardımıyla temizleyin,

► talaş korumasını tekrar yerleştirin.

► Hasarlı koruma tertibatları ve parçalar, iş­

letim kılavuzunda başka türlü bir talimat ol­

madığı sürece, usulüne uygun bir şekilde yetkili bir uzman servis tarafından onarıl­

malı veya değiştirilmelidir.

10 Aksesuar

Aksesuar ve aletler için sipariş numaralarını Festool kataloğunuzda veya internetteki

"www.festool.com" adresinde bulabilirsiniz.

10.1 Festool kılavuz sistemi FS

Festool FS kılavuz sisteminin (Şekil [7]) kulla­

nılması, özellikle 20 mm'ye kadar olan malze­

me kalınlıklarında düz ve hassas kesimlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. Bunun için dekupaj testere kılavuz dayanak [7-1] (Sipariş

No. 490031) içine yerleştirilir ve bununla birlikte kılavuz ray boyunca hareket ettirilir. Boşluksuz ayarlama için kılavuz dayanak içinde iki adet ayarlanabilir kılavuz çeneleri bulunur [7-2]. Kı­

lavuz dayanak elemanını kullanırken sadece çaprazlı testere bıçakları kullanın. Festool S 75/4 FSG testere bıçağını tavsiye ediyoruz.

10.2 Paralel dayanak

Paralel dayanak (Sipariş No. 490119) ile deku­

paj testere, iş parçası kenarına paralel olarak hareket ettirilebilir. Paralel dayanak her iki ta­

raftan testere tezgahına monte edilebilir:

► Sıkma çemberini [8-1] ön taraftan testere tezgahı üzerine itin,

► Paralel dayanağı [8-2] yan taraftan sıkma çemberi üzerinden istenilen pozisyona ayar­

layın,

► düğmeyi kapatın [8-3].

10.3 daire kesici

Daire kesici (sipariş no. 490118), 120 ila 720 mm arasında bir çapa sahip dairesel ke­

simler üretmek için kullanılabilir. Daire kesici testere tablasının her iki tarafına da monte edi­

lebilir:

► Sabitleme braketini [8-1] önden testere tablasının üzerine itin,

► Daire kesiciyi [8-4] yandan sabitleme bra­

ketinin içinden istenen konuma kaydırın,

► Döner düğmeyi [8-3] kapatın,

► pergel ucunu [8-5] daire kesicinin arka de­

liğine yerleştirin.

10.4 Festool CMS

Dekupaj testerenin Festool CMS sistemine ta­

kılması sonucunda dekupaj testere yarı sabit tezgahlı testereye dönüşür. CMS prospektüsün­

de bu konuda ayrıntılı bilgi bulunur.

10.5 Testere bıçakları, diğer aksesuarlar Farklı malzemeleri hızlı ve temiz kesebilmek için, Festool tüm kullanım durumları için özel olarak Festool dekupaj testerenize uyarlanmış testere bıçakları sunmaktadır.

11 Çevre

Aleti evsel atıklar içine atmayın! Cihaz­

lar, aksesuarlar ve ambalajlar çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden de­

ğerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Geçerli ulusal düzenlemelere uyun.

Sadece AB: Ulusal hukukun bir parçası olan elektrikli ve elektronik eski aletler ve dönüşüm hakkındaki Avrupa Direktifi uyarınca, kullanıl­

mış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanır ve

Türkçe

9

(10)

çevreye zarar vermeyecek biçimde yeniden de­

ğerlendirmeye tabi tutulur.

REACh hakkındaki bilgiler: www.fes­

tool.com.tr//şirket/standart-festool/çevre/

yasal-çerçeveler

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :