AB ÇALIŞMALARI BÜLTENİ

Tam metin

(1)

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

AB Fonlarının Yönetiminde 2010’da Yeni Yapılanma

Çevre Faslı Açıldı

MOVILISE Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

7.Çerçeve Projesi

“RealTac” ile Kriz Yönetimi Kapasitesi Artacak

AB Müktesebat Seminerleri

(2)

Değerli Okuyucular,

Avrupa Birliği üyelik sürecimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Helsinki Zirvesi’nde (1999), Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olduğunun teyit edilmesinin ardından, Türkiye her açıdan Avrupa Birliği Müktesebatı'na uyumlu bir yapıya bürünmeye başladı. Bu sürecin; AB Müktesebatının yaklaşık %60'ının d o ğ ru d a n yerel yö n eti ml eri i l g i l en d i rd i ğ i d ü şü n ü l ü rse,

"Yerindenlik" (subsidiarity) ilkesiyle özellikle yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Bu amaç ve bilinçle yapılan son çalışmalardan biri olan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile ortak kullanılacak, “İstanbul AB Merkezi”mizin 5 Aralık’ta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ’ın katılımı ile açılmasının, Avrupa kentleriyle ortak gelecek ideallerinin paylaşılması bakımından tüm İstanbullulara ve AB sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Bununla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü;

Belediyemizin, iştiraklerimizin ve ilçe belediyelerimizin AB Müktesebatı ve fonları konusundaki idari kapasitelerini arttırmak ve AB Müktesebatı’nın yerel yönetimleri ilgilendiren konu başlıklarında gerçekleşen gelişme ve düzenlemeleri takip edebilmelerini sağlamak için yetkin ve yetkili kurumlar ile çeşitli işbirlikleri geliştirerek AB Müktesebat Seminerleri de düzenlemektedir.

İstanbul’un, Pecs ve Essen kentleri ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi, fiili olarak girdiğimiz 2010 yılını daha anlamlı hale getirmiştir. 2010 yılı; İstanbul’un uluslararası alanda önünün açılacağı, İstanbul’un Avrupa ve Avrupa kültürüne artı değer katacağı bir yıl olacaktır. Tarihiyle, dokusuyla, ihtişamıyla, konumuyla ve kapasitesiyle Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul, bu ödülü daha iyi değerlendirecek ve konumunu daha ileriye taşıyarak bir dünya başkenti haline dönüşecektir.

Ülkemizde ve AB içinde yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek faaliyetlerini düzenleyen AB İlişkileri Müdürlüğü’nün aylık olarak çıkardığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AB ve Türkiye - AB İlişkileri konularında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren “AB Çalışmaları Bülteni”nin; tüm okuyuculara faydalı ve doyurucu bilgiyi sağlayacak yararlı bir çalışma olmasını diliyorum.

Cevat YAMAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

AB İlişkileri Müdürü

TAKDİM

BU SAYIDA

Takdim………..………….……...2 İstanbul 2010 Avrupa Kültür

Başketi………...3 Önemli Başlıklar……….……...4 AB Çalışmalarında Bu Ay…………...5-9

LEARNINC II. Yürütme Kurul Toplantısı………...…....5

MOVILISE Açılış Toplantısı………..….…6 RING Projesi Tanıtım Toplantısı.…....7 İGEP Eğitimleri Devam Ediyor………...8 AB Müktesebat Seminerleri Devam Ediyor………..9 Ziyaretlerde Bu Ay……….………..10 Başvurulan Projelerde Bu Ay………....…..11

7. Çerçeve Projesi “RealTac” ile Kriz Yönetimi Kapasitesi Artacak..…..…..11 Çağrılarda Bu Ay.………....12 Sivil Toplum Diyaloğu II - Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı………….…..……12 Basında AB..………....13-19

(3)

bulluların bu projeyi benimsemeleri ve desteklemeleriyle İstanbul başarılı bir Avrupa Kültür Başkenti olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.istanbul2010.org/AVRUPAKULTURBASKENTI/

avrupakulturbaskentleri/index.htm 1980’lerde ortaya çıkan, Avrupa kültürüne ve Avrupa’ya değer katan kent-

lere verilen “Avrupa Kültür Başkenti” unvanının ilk sahibi 1985’te Atina olmuştur. 1985-2000 yılları arasında AB’ye üye ülkelerin kentlerinden biri- ne verilen Avrupa Kültür Başkenti unvanı 2000 yılından başlayarak hem aynı yılda birden fazla kente, hem de AB adayı olan ülkelerin kentlerine verilmeye başlanmıştır.

Bugüne kadar Avrupa Kültür Başkenti programına katılan kentlerin arasın- da her zaman ya yerel ya da ulusal bir yönetim bulunmuştur. İstanbul ise, bir sivil toplum hareketiyle, bir ilki gerçekleştirmiştir. 13 Kasım 2006 günü Avrupa Parlamentosu’nun görüşü ve Avrupa Birliği Kültür Bakanları Konse- yi’nin onayıyla İstanbul’un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olduğu ilan edil- miştir. İstanbul’un yanı sıra Macaristan’ın Pecs ve Almanya’nın Essen kent- leri de 2010 Avrupa Kültür Başkentleri olarak seçilmiştir.

İstanbul Neden Avrupa Kültür Başkenti Seçildi?

Genç ve dinamik nüfusu, yaratıcı enerjisi ile Türkiye’nin bir aynası olan İstanbul dünyanın en dinamik kentlerinden biridir.

Coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla dünya metropolleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan İstanbul, her geçen gün tüm dünya için bir çekim alanı, bir kültür ve sanat merkezi niteliği kazanmaktadır. İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla, İstanbul’un Avrupa ve Avrupa kültürüne artı değer katacak ve kültürlerin birbirini anlaması yolunda önemli bir adım atacaktır. İstan-

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ

(4)

21 Aralık 2009 tarihinde Brük- s e l ' d e g e r ç e k l e ş t i r i l e n Hükümetlerarası Katılım Konfe- ransının 8. Toplantısı’nda Çev- re Faslı açıldı.

Türkiye adına Dışişleri Bakanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu top-

lantıya katılmışlardır. Avrupa Birliği Konseyi adına Dönem Başkanlığını yürüten İsveç Dışiş- leri Bakanı Sayın Carl Bildt ve Avrupa Komisyonu adına, Ge- nişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi Sayın Olli Rehn katılmış- lardır.

Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Çevre Müktesebatı- na Uyumu Kapsamında Yapıla-

cak Değişiklikler hakkında özet bilgi notu ve diğer bilgiler için:

http://www.abgs.gov.tr/

index.php?p=44310&l=1

AB Fonlarının Yönetiminde 2010’da Yeni Yapılanma Katılım Müzakereleri Çerçevesinde Çevre Faslı Açıldı

Türkiye'nin 2010’da Avrupa Birliği fonlarından daha etkin ve verimli faydalanabilmesi için, 4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Ga- zete’de yayınlanan 2009/18 sayılı Genelge ile yeni kurumsal yapı- lanmaya gidildi.

Genelge’de; 2001 yılında yayınlanan Genelge ile oluşturulmuş yapı gözden geçirilerek, bu yapının yeni dönem ile uyumlu hale getiril- mesi gerektiği belirtilmiştir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/18 sayılı Ge- nelgeye http://www.resmi-gazete.org/tarih/20091204-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Genelge’de; 2001 yılında yayınlanan genelgeyle oluşturulmuş yapı gözden geçirilerek, bu yapının yeni dönem ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

ÖNEMLİ GELİŞMELER

(5)

Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi İçin İş İnkübatörleri (LEARNINC) Projesi İkinci Toplantısı, 9-12 Aralık ta- rihleri arasında İspanya’nın Bar- selona kentinde gerçekleştirildi.

“Hayat Boyu Öğrenme Programı- Leonardo da Vinci Çok Ortaklı Projeler Programı”na yönelik ola- rak kabul edilmiş olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Mü- dürlüğü tarafından yürütülen LEARNINC Projesinin ana amacı;

mesleki eğitim ve öğretim alanın- da yenilikçi yaklaşımların gelişti- rilmesi ve transferinin sağlanma- sıdır. Böylece; yerel paydaşlar arasında işbirliği sistemlerinin teşvik edilmesi, düşük ekonomi- ye sahip alanlar için farklı politi- kaların uyarlanmasının sağlan- ması ve yenilikçi eğitim aracı mo- dellerinin oluşturulmasına çalışı- lacaktır. Toplam dokuz ortağı bu- lunan projede yedi farklı pilot bölgede çalışmalar sürdürülmek- tedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürü Cevat YA- MAN ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Halit YANIKKAYA’nın katıldığı Barselo- na’daki Toplantı’da; bir yılı geride bırakan projenin geldiği nokta tespit edilmiş, her bir ortağın ha- zırladığı pilot bölgelere ilişkin çe- şitli bilgi ve verileri içeren makro - mikro planlar sunulmuş ve pro- jenin devamında yapılacak proje

faaliyetleri hakkında görüşme- ler yapılmıştır.

Toplantı; LEARNINC Modülünün tanıtılması ve Proje Lideri tara- fından LEARNINC Simülasyon Modelinin sunulup, sunulan modelin tüm uygulama pilot alanlarındaki koşullara uygunlu- ğunun tartışılmasının ardından, proje finansal ve idari konuları- nın görüşülmesiyle başarı ile sona ermiştir.

LEARNINC, Barselona’da Yapılan İkinci Proje Yürütme Toplantısı İle Devam Ediyor

(6)

“Hayat boyu Öğrenme Progra- mı Leonardo da Vinci - Yenilik Transferi” Eylemine yönelik ola- rak hazırlanmış olan

“MOVILISE” Projesinin Açılış Toplantısı, 10 Aralık 2009 Per- şembe günü İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu’n- da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün lider olduğu MOVILISE Projesi ile; sporcuların kapasitelerinin arttırılması, sporcuların hare- ketliliğine katkı sağlanması, farklı ülkelerden gelen sporcu- ların bilgi ve deneyimlerini pay- laşacakları bir platform oluştu- rulması, spor konusunda çalı- şan üniversite ve STK’ların yar- dımıyla sporcuların yabancı dil yetersizliklerinin iyileştirilmesi- ne destek sağlanması hedefle- niyor. Proje kapsamında ayrıca Mesleki İngilizce Eğitim Modül-

leri ve Online Eğitim Araçları da geliştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili ve İstan- bul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Projenin yabancı ortakları Çek Cumhuriyeti – Brailcom’dan Jan Buchal ve Hynek Hanke ile Macaristan Spor Federasyonu’ndan Marianne Erdos’un yanı sıa Pro- jenin yerel ortakları Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü adı- na Şube Müdürü Zafer Batar, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim üyelerinden ve Proje

Koordinatörü Prof. Dr. Can İkiz- ler, İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mevlüt Bulut ile Genç- lik ve Spor Müdürü Osman Avcı’nın katıldığı basın toplantı- sında; MOVILISE Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

MOVILISE Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

AB ÇALIŞMALARINDA BU AY

(7)

Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğren- me Programı “Leonardo Da Vin- ci-Yenilik Transferi” kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Darülaceze Müdürlüğü’nün yürüttüğü, demans ve alzheimer hastalarına bakım yapanların yaşam ve hiz- met kalitesini arttırmayı, iş piya- sasındaki pozisyonlarını güçlen- dirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlayan RING Projesi’nin Tanıtım Toplan- tısı İstanbul Darülaceze Müdürlü- ğü’nün Kayışdağı Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz- metler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Projeye danışmanlık des- teği veren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Yaşlılık Psikiyatrisi Birim Sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Baran Kulaksızoğlu

ve Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç, Kayışdağı Darülaceze’nin Ring Projesi ile deneyimlerini uluslar arası camiaya aktarmak için bir fırsat yakaladığını belirtti. Pro- je’nin İstanbul Koordinatörü Dr.

Nurullah Yücel ise projede alı-

nan kararlar ve İstanbul Büyük- şehir Belediyesi’nin Projedeki sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Ayrıntılı bilgi için : www.comune.torino.it/pass/

ring

Ring Projesi’nin Açılış Toplantısı 25-28 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın San Sebastian şehrinde yapılmıştı.

RING Projesi Tanıtım Toplantısı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde Yapıldı

(8)

lışma Grubu, İstihdam ve Gelir Yaratımı Çalışma Grubu, Eğitim, Kültür ve Spor Çalışma Grubu, Kentsel Hizmetler Çalışma Gru- bu, Sektörlerarası Koordinasyon ve İletişim Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu ve Konut (Barınma) Çalışma Grubu olmak üzere yedi kısma ayrılan bu gruplar vizyon-misyon ve odak alanlar üzerinden geçerek çalış- malarını genişlettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye- si, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’- nin uyguladığı İGEP Projesi kap- samında; “Stratejik Eylem Planı Eğitimi”, “Planlama, İletişim ve Etkili Halk Katılımı için Teknikler Eğitimi”, “Senaryo Analizi Eğiti- mi” ve “Kaynakların Etkin, Eko- nomik ve Verimli Kullanımında Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Süreci Eğitimi” ger-

çekleştirildi.

Stratejik Eylem Planı Eğitimi; 7-8 Aralık tarihleri arasında, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde, İstan- bul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk ERKUT ve Ayberk SOYER tarafından verildi. Prof.

Dr Haluk ERKUT bu eğitim ile;

İGEP’te çalışma gruplarının ha- zırlanmasına katkıda bulunacak- ları “Stratejik Eylem Planı” konu- sunda bilgiler verdi. İki günlük

“Stratejik Eylem Planı Eğiti-

mi”nin ardından Prof. Dr. Haluk ERKUT; 28 Aralık da verdiği

“Senaryo Analizi Eğitimi” ile sü- reç ve konu hakkında çalışma gruplarına yeni perspektifler kat- tı. “Planlama, İletişim ve Etkili Halk Katılımı için Teknikler” ko- nusunda ise 18 Aralık da Encü- men Salonu’nda Mersin Üniv. S.

Ulaş BAYRAKTAR yaptığı sunu- mun ardından bilgilendirmede bulundu.“Kaynakların Etkin, Eko- nomik ve Verimli Kullanımında Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Süreci Eğitimi” ise Zabıta Vakfı’nda gerçekleştirildi.

İGEP Çalışma Grup Toplantıları İGEP Eğitimleri Devam Ediyor

İstanbul için Göç Temelli Strate- jik Eylem Planının hazırlanması- na katkı için, 17-18 Haziran 2009 tarihinde Güngören Erdem Beya- zıt Kültür Merkezi’nde yapılan birinci SWOT Çalıştayı’nda oluş- turulan Çalışma Grupları periyo- dik olarak toplanarak tema uz- manları ve verilen eğitimler eşli- ğinde çalışmalarına hız verdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Sosyal Yardım Hizmetleri Ça- AB ÇALIŞMALARINDA BU AY

İGEP İstanbul web sitesi http://istanbul.igeprojesi.net adresinde yayındadır.

(9)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü, AB ko- nusunda kapasite oluşturmaya yönelik çalışmalarına Müktese- bat Seminerleri ile devam edi- yor.

33 ayrı başlıktan oluşan AB Mük- tesebatı’nın yaklaşık %60’lık kıs- mı, AB Politikalarının uygulan- masında halka en yakın ve önemli aktörler olan yerel yöne- timleri ilgilendirmektedir.

AB uyum sürecinde; Büyükşehir Belediyemiz, iştiraklerimiz ve ilçe belediyelerimizin AB Mükte- sebatı ve fonları ile ilgili konular- daki idari kapasitelerinin artırıl-

ması ve AB Müktesebatı’nın ye- rel yönetimleri ilgilendiren baş- lıklarında gerçekleşen gelişme ve düzenlemeleri takip edebil- melerini sağlamak amacıyla ilgili Müktesebat başlığı konusunda yetkin ve yetkili kurumlar ile çe- şitli işbirlikleri geliştirerek AB Müktesebat Seminerleri ver- mektedir. Bu kapsamda; geçtiği- miz dönemlerde yapılan AB Müktesebat Seminerleri yenile- nerek yerel yönetimleri ilgilendi- ren AB Müktesebat konularında, en güncel bilgiler, düzenlemeler ve gelişmelerin aktarılma- sı,paylaşılması ve kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu Seminerler çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Daire Başkanı Cengiz T.

BAYKARA ve beraberindeki uz- manlar tarafından “AB Çevre Müktesebatı Eğitimi” 25 Aralık’- ta , “AB Kamu Alımları ve Yerel Yönetimlere Uyarlanması Eğiti- mi” ise Kamu İhale Kurumu’n- dan Daire Başkanı Kadir Akın GÖZEL tarafından ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Uzman Sinan AYHAN tarafından 29 Aralık’ta İSKİ Aksaray Binası Konferans Salonu’nda gerçek- leştirildi.

AB Müktesebat Seminerleri Devam Ediyor

(10)

15 - 17 Aralık 2009 günlerinde gerçekleştirilen “Madrid Ticaret Odası İşadamları Heyeti'' kapsa- mında, P4R (SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑOLA S.A.) firma- sı yetkilisi Mr. Raul Alvarez Tirado, 17 Aralık 2009 tarihin- de, İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi AB İlişkileri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

AB İlişkileri Müdürü Cevat YAMAN’ın başkanlığında yapı- lan toplantıda, Büyükşehir Bele- diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü’nden uzman- lar da hazır bulundu. Çevre, ula- şım ve enerji ile ilgili konularda ortak projeler geliştirilmesi için gereken bağın kurulmasına yö-

nelik yapılan bu toplantının bir başlangıç olması belirtilerek ilerde yapılacak faaliyet ve pro- jelerde ortak olarak çalışabilme dilekleri karşılıklı olarak sunul- du.

“Madrid Ticaret Odası İşadamları Heyeti”nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne

ZİYARETLERDE BU AY

(11)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AB İliş- kileri Müdürlüğü koordinasyo- nunda; Almanya, İtalya, İspan- ya, Birleşik Krallık, Hırvatistan ve Yunanistan’dan üniversite, itfaiye ve çeşitli kurumların bu- lunduğu 17 ortaklı “RealTac (Kriz Yönetimi amaçlı Gerçek Zamanlı Taktiksel Haritalama) Projesi”ne başvuru yaptı.

Aralık ayı içinde başvuru işlem- leri tamamlanan RealTac Proje- si’nin ana hedefi, Avrupa çapın- da hedef amaçlı, uyumlu ve standart kriz yönetimini destek- lemek ve iyileştirmek için çö- züm olarak hem acil yardım or- ganizasyonlarının komuta ve yönetimlerini hem de kamu yö- netimlerinin kriz idare süreçleri kapasitelerini geliştirecek bir yazılım/donanım üretmektir.

Kriz Yönetimi Amaçlı Gerçek

Zamanlı Taktiksel Haritalama Projesi (RealTac), Avrupa’da bü- yük tehlike ve felaket (doğal ve ikinci adım olarak insan kaynaklı)

durumlarında gereken

operasyonel/taktiksel ve doğru bilgiyi toplamayı ve görsel hale getirmeyi mümkün kılacaktır. Bu suretle önleme, risk analizi ve planlama verileri de kullanılarak sürece dahil edilecektir. Bu böl- ge hedefli risk ve tehlike analizi, erken uyarı, toplama, görsel hale getirme (operasyonel görüntü/

taktiksel harita vs.), açıklama, ilgili bilginin optimal kullanımı ve işleme/raporlama yollarıyla ger- çekleştirilecektir.

Projenin süresi 4 yıl olup, top- lam bütçesi 7.397.803 € olarak planlanmıştır.

Türkiye (1), Almanya (6), İtalya (4), İspanya (2), Birleşik Krallık (1), Hırvatistan (1) ve Yunanistan’dan (2) Üniversite, İtfaiye ve çeşitli kurumların bulunduğu 17 ortaklı “RealTac” Projesinin toplam bütçesi 7.397.803 € olarak planlanmıştır.

Bir 7. Çerçeve Projesi Olan “RealTac” Kapsamında Geliştirilecek Olan Yazılımla Kriz

Yönetimi Kapasitesi Artırılacak

(12)

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Ülkemizin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerinin temel önceliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Av- rupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen

"Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Ge- liştirilmesi Projesi-II" Katılım Öncesi AB Mali Yardımının 2007 yılı Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Ge- liştirilmesi Projesi-II kapsamında yer alan Tarım ve Balık- çılık Hibe Programı için Proje Teklif Çağrısı ihale makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (http://

www.mfib.gov.tr/) tarafından duyurulmuştur.

Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı’nın genel hedefi, po- tansiyel faydalanıcıların Avrupa Birliği Politika ve Uygu- lamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu hususları daha iyi anlamalarını sağlamak, Üye Ülkeler ve Türkiye'deki balıkçılık sektöründe olduğu kadar ta- rım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörle- rindeki tüm aktörler arasında temasları güçlendirerek karşılıklı deneyim alışverişi ile katılım için hazırlıklı olma- larına olanak vermektir.

Türkiye genelinde uygulanacak Programın toplam büt- çesi 2.200.000 Avro'dur. Başvuru koşulları için detaylı bilgilere hibe başvuru rehberinden ulaşılabilir. Hibe

Programı için başvuru 22 Mart 2010 saat 16:00'da sona ermektedir. Hibe başvuruları Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılacak- tır.

Hibe Programı için gerekli rehber ve başvu- ru dokümanlarının İngilizce versiyonları aşağıda sunulmaktadır. Türkçe dokümanlar en kısa süre içerisinde duyurulacaktır.

Başvuru Dokümanları için : http://www.cfcu.gov.tr/tender.php?

lng=tr&action=tender_search

http://www.abgs.gov.tr/index.php?

p=44303&l=1

Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Tarım ve Balıkçılık

Sivil Toplum Diyaloğu II - Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı

Referans # : CFCU/TR0703.01-02/FA Bütçe : 2.200.000 €

Durumu : Açık (22/03/2010 16:00'e kadar)

Tipi : Hibe

ÇAĞRILARDA BU AY

(13)

Avrupa Komisyonu Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesini memnuniyetle 01.12.2009 karşılıyor

Lizbon Antlaşması 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu önemli günde Lizbon’da Portekiz Hüküme- ti, İsveç Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu ortaklaşa bir tören düzenlendi.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091201-01.html

AB Lizbon Antlaşması'na kavuştu 01.12.2009

AB kurumlarında reform öngören Lizbon Antlaşması bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Peki, 478 sayfa- dan oluşan bu antlaşma AB'nin geleceği açısından neden önemli?

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28210

AB'den SWIFT anlaşmasına onay 01.12.2009

Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle mücadele kapsamında, Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında yapılan para transferlerini incelemeye devam edebilecek. AB içişleri bakanları ilgili anlaşmaya onay ver- di.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4952720,00.html

AB Konseyi Genel Sekreterliği Lizbon Antlaşması (Bilgi Notu) 02.12.2009 Lizbon Antlaşması 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Yapılan başlıca değişikliklerin kısa bir özeti aşağıda sunulmuştur:

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091202-2.html

AB bakanları sığınma ve göç konularını görüştü 02.12.2009

Gelecek beş yıl için özgürlük, güvenlik ve adalet alanında AB faaliyetleri için Stockholm Programı, Ortak Avrupa Sığınma Sistemi için iki yönetmelik, Pazartesi günü toplanan Avrupa Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında ele alındı. Toplantıda Stockholm Programı’nda yer alan belge ele alındı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28224

Komisyon, Konsey’in 2011’i Avrupa Gönüllülük Yılı ilan etme kararını memnuniyetle 02.12.2009 karşılıyor

AB Konseyi 2011 yılının “Avrupa Gönüllülük Yılı” ilan edilmesi kararını aldı. Avrupa Komisyonu tarafın- dan ortaya konulmuş olan bu öneri, Avrupa Parlamentosu’nun olumlu görüşü ile desteklendi. Konsey kararını memnuniyetle karşılayan Eğitim, Öğretim, Kültür ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi Sn.

Maroš Šefčovič şu açıklamayı yaptı:

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091202.html

BASINDA AB...

(14)

Avrupa Birliği'nden finans sektörünü kontrol inisiyatifi 03.12.2009

İngiltere gazeteleri, Avrupa Birliği maliye bakanları finans sektörünü kontrol etmek üzere kurumların oluşturulmasına dair dün Brüksel'de vardıkları anlaşmayla ilgili bir habere de yer veriyor.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28231

Avrupa Edebiyatı Türkiye’de, Türk Edebiyatı Avrupa’da 04.12.2009 Goethe Enstitüsü Avrupa Birliği “Cultural Bridges’’ programının finansal desteği ile Mayıs 2009 - Hazi- ran 2010 tarihleri arasında, Türkiye'den başlayarak Brüksel'de son bulacak geniş kapsamlı bir kültür projesi gerçekleştiriyor.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091204-1.html

Avrupa ekonomileri resesyondan çıkıyor 04.12.2009

Euro bölgesi ülkeleri resesyondan çıkıyor. Bugün açıklanan istatistiklere göre, AB üyesi 16 ülkenin bu- lunduğu Euro bölgesinde büyüme, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya başarılı bir performans gösterirken, yüzde 0,7'lik büyüme rakamını ya- kaladı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28244

Rumlar, Türkiye paragrafında değişiklik istedi 06.12.2009

ABHaber’e AB Konseyi’nden verilen bilgilere göre AB Dönem Başkanı İsveç tarafından hazırlanan AB Dışişleri Bakanları taslak sonuç bildirisinin 13-15’üncü paragrafına itiraz ederek değişiklik istedi.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28259

AB'den Türkiye'ye liman çağrısı 07.12.2009

Brüksel’de toplanan AB dışişleri bakanları, Kıbrıslı Rumlara limanlarını açmayan Türkiye’yi eleştirdi. Ba- kanlar, Sırbistan’ın üyelik müzakerelerine başlamasına neden olan engelleri ise kaldırdı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Genel İşler Konseyi toplantısında Türkiye’ye limanlarını Kıbrıslı Rum gemi ve uçakla- rına açma çağrısı yapıldı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28271

AB’de sahte ilaç alarmı 07.12.2009

AB Komisyonu, son dönemde Avrupa’da sahte ilaçlarda büyük artış yaşandığı uyarısında bulundu. AB sınır kapılarında iki ay içinde 34 milyon sahte ilaç ele geçirildi. AB Komisyonu, Avrupa sınırları içinde son dönemde sahte ilaçların sayısının ürkütücü boyuta ulaştığını duyurdu.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28268

BASINDA BU AY...

(15)

AB, Türkiye kararını açıkladı 08.12.2009 AB zirvesine sunulacak genişleme kararlarını ele almak için toplanan AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin limanlarını açma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini gelecek yıl yeniden değerlendirme kararı aldı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28282

AB Yerel ve Bölgesel Temsilciler Asamblesi 09.12.2009

‘Akdeniz için Birlik’ yolunda bir başka adım: Bölgeler Komitesi, Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yöne- timler Asamblesi’nin (ARLEM) açılışını 21 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştiriyor. 1 Aralık Salı günü, Böl- geler Komitesi Başkanı Sn. Luc Van den Brande, Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler Asamb- lesi’nin (ARLEM) ilk resmi toplantısının 21 Ocak 2010 tarihinde Barselona’da gerçekleştirileceğini du- yurdu.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091209.html

AB ülkelerinde azınlıkların durumu 09.12.2009

AB'nin insan hakları kurumu, ayrımcılığın sarsıcı boyutta olduğunu ortaya koydu. AB ülkelerindeki göç- menler ve azınlıkların ''sarsıcı'' boyutta ayrımcılıkla karşı karşıya bulunduğu ve çoğunluğunun da karşı- laştıkları bu durumları yetkililere bildiremediği ortaya konuldu.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28308

AB Sırbistan ile ilişkileri güçlendiriyor 09.12.2009

Avrupa Birliği Belgrad ile ilişkilerini geliştireceğinin sinyallerini verdi. Nisan 2008’den beri gündemde olan Sırbistan ile serbest ticaret sadece Hollanda tarafından veto edildi.

http://www.abhaber.com/ozelhaber.php?id=4941

10 Aralık 2009 – İnsan Hakları Günü 10.12.2009

İnsan Hakları Günü, “çeşitliliği kucakla, ayırımcılığa son ver” sloganıyla ayrımcılık yapmama ilkesine odaklanıyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımın- dan eşit doğarlar” denilse de yeryüzündeki milyonlarca insan günlük hayatlarında ayırımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091210-1.html

AB Liderler Zirvesi Başladı 10.12.2009

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Brüksel'de başladı.AB liderler zirvesi Lizbon Anlaşması altında yapılan ilk Avrupa Konseyi toplantısı olması bakımından tarihi ve ender bir bir zirve olarak nitelendirili- yor.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28319

(16)

Herkes için Haklar 10.12.2009 Temel Haklar Ajansı’nın ikinci yıllık Temel Haklar Konferansı 10-11 Aralık 2009 tarihlerinde Stockholm-

’de gerçekleştirildi. İsveç’in AB Dönem Başkanlığı’na denk gelen konferans İsveç’in Entegrasyon ve Cin- siyet Eşitliği’nden sorumlu Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlendi.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091210.html

Üniversiteler tarafından hazırlanan projelerin kabul edileceği 2010 yılı Jean Monnet

teklif çağrısı yayımlandı. 11.12.2009

Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet Programı Avrupa entegrasyonuna ilişkin bilgilerin dünya genelin- de yaygınlaştırılması ve bunlar hakkında farkındalık yaratılması amacıyla hazırlanmıştır. Program, dün- yanın herhangi bir ülkesinden üniversiteleri Avrupa Birliği’ni, ve AB ile diğer bölge ve ülkeler arasındaki ilişkileri konu alan eğitim ve araştırma aktiviteleriyle konferanslar düzenlemeleri için teşvik etmektedir.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091211.html

AB'den Çevreye 7,2 Milyar Euro Yardım 11.12.2009

Dünya'nın ve Avrupa Birliği’nin son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri iklim değişikli- ğiyle mücadele. Avrupa Birliği bu konuyu öncelikli politikaları arasına almakla kalmayıp bu alanda öncü rol oynama iddiasına da sahip. Durum böyle olunca da iki gündür Brüksel’de konu üzerine kafa yoran Avrupa Birliği liderlerinin diğer ülkelere örnek olacak bir adım atması kaçınılmaz oldu.

27 üye ülke lideri Brüksel’de aldıkları kararla, yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmelerine destek olmak amacıyla yapacakları yardımı artırmaya karar verdi.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28336

Gençlik Lizbon Stratejisi’nin Neresinde? 11.12.2009

Likya Gelişim ve Kalkınma Derneği, Alanya’da “Gençlik Lizbon Stratejisi’nin Neresinde?” adlı projenin faaliyetleri kapsamında 7 ülkeden 36 genç katılımcıya ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında Avrupa Birli- ği’nin tüm ilgili organlarına iletilmek üzere bir sonuç kitapçığı yayımlandı.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091211-1.html

AB'den yılbaşı ışıklandırmalarına dikkat! 13.12.2009

Aralık ayı ile birlikte geleneksel ışıklı yılbaşı ve noel süslemeleri de yeniden sergilenir oldu. Ancak Avru- pa Birliği Komisyonu yılbaşı ışıklandırmalarının yüzde 30’unun büyük tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28350

BASINDA BU AY...

(17)

2010 İklim Koruma Endeksi açıklandı 14.12.2009 Alman sivil toplum kuruluşu Germanwatch’ın 57 ülkeyi kapsayan araştırması sonucunda iklim koruma alanında en etkin ülkeler belli oldu. Almanya 2010 İklim Koruma Endeksi’nde Brezilya’nın gerisine düş- tü.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28359

Sizin internetiniz, sizin seçiminiz 16.12.2009

PC kullanıcıları artık istedikleri internet gezginini (web browser) seçmekte özgür. Komisyon bugün yap- tığı açıklamada, Microsoft’la ilgili olarak yürütülen rekabet davasının sonuçlandığını ve kullanıcılara is- tedikleri internet gezginini kullanabilme seçeneğinin sağlanacağına yönelik olarak şirket tarafından ya- pılan taahhüdün kabul edildiğini duyurdu.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091216-1.html

AB, balıkçılıkta avlanma kotalarını azaltıyor 16.12.2009

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin balıkçılık bakanları, Kuzey Denizi ve Atlantik'te önümüzdeki yıl yapılacak avlanmalarda kotanın önemli ölçüde azaltılmasını kararlaştırıldı. Kotalarda geçen yıla kıyasla yüzde 90'a ulaşan indirimler, AB üyesi olmayan Norveç'le yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28373

AB'nin kalabalık yabancı topluluğu Türkler 16.12.2009

Avrupa Birliği'nin en kalabalık yabancı topluluğu Türkler. Türk vatandaşlarını Faslılar ve Romenler izli- yor.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5018808,00.html

'Karbon Salımını Azaltmada AB ve Afrika Anlaştı' 16.12.2009

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Etyopya Başbakanı Meles Zenawi Avrupa Birliği üyeleriyle Afrika ülkelerinin, karbon emisyonlarını azaltma hedefleri üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28367

BM Kadın Hakları Sözleşmesinin 30. yıldönümü: AB toplumsal cinsiyete dayalı

ayırımcılığın ortadan kaldırılmasında insan haklarının önemli rolüne vurgu yapıyor 17.12.2009

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)’nin 30. yıldönümü, kadın hakları konusunda dünyadaki durumu ortaya koymak için önemli bir fırsat sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde elde edilen ilerlemeye rağmen, toplumsal cinsiyete dayalı ayırımcı- lık halen tüm toplumlarda yaygın şekilde yaşanmaktadır.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091217.html

(18)

AB tarım bakanları bir dizi önemli kararlar aldı 17.12.2009 Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi, üç günlük toplantısını Çarşamba günü tamamladı. Avrupa Bir- liği Dönem Başkanı İsveç toplantının çok yoğun geçtiğini bildirdi. Toplantıya başkanlık eden Eskil Erlandsson, bakanların “iddialı gündemleri” olduğunu ve bir dizi önemli karar almayı başardıklarını du- yurdu.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28399

İklim Değişikliği Konusunda Uzlaşma Sağlandı 19.12.2009

Başkan Barack Obama Kopenhag zirvesinde iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler konusunda uz- laşmaya varıldığını, ancak anlaşmanın bağlayıcı niteliği bulunmadığını açıkladı. Çevre grupları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde küresel ısınmaya karşı bütün ülkelerin katılımıyla bağlayıcı bir an- laşma imzalanmasını umuyordu. Ancak iki hafta süren müzakereler sonunda bu hedefe ulaşılamadı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28410

Türkiye de AB’den vize kolaylığı istiyor 20.12.2009

AB’nin, henüz üyelik müzakerelerine bile başlamayan üç Balkan ülkesine vizeyi kaldırması Ankara’yı da harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Kabul edilebilir bir durum değil. Yakinen takip edeceğiz”

dedi.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5041120,00.html

AB ile çevre müzakereleri başladı 21.12.2009

Türkiye, AB ile müzakerelerinde çevre faslını açtı. Çevre, açılan 12. müzakere başlığı oldu. BRÜKSEL - Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde çevre faslı Brüksel'de hükümetlerarası konferansla açıldı. Böy- lece Türkiye, AB katılım müzakerelerinde çevre faslını açarak toplam 33 fasıldan 12'sinde müzakereleri başlatmış oldu.

http://www.ntvmsnbc.com/id/25034382/

Avrupalı Genç Gazeteci Ödülü 2010 21.12.2009

“Vizyonunu Genişlet” – Avrupa'nın en iyi genç gazetecileri aranıyor! Avrupalı Genç Gazeteci Ödülü 2010 için geri sayım başladı. Avrupa'nın gelecek vadeden en yetenekli gazetecileri aranıyor. 17-35 yaş grubunda gazeteci veya gazetecilik öğrencisiyseniz bu yarışma size kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Dec2009,Dec20091221.html

Balkanlar'da vizesiz seyahat heyecanı 22.12.2009

Schengen Bölgesi'nde vizesiz seyahat hakkı kazanan Sırp, Makedon ve Karadağlılar, bu hakkın tadını çıkarmaya başladılar bile.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5045734,00.html

BASINDA BU AY...

(19)

Sırbistan AB üyeliğine resmen başvurdu 22.12.2009 Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, ülkesinin AB'ye tam üyelik başvurusunu AB Dönem Başkanı İsveç- 'in Başbakanı Fredrik Reinfeldt’e Stockholm’de resmen sundu.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5047185,00.html

Türkiye-AB ilişkilerinin 10 yılı 25.12.2009

Avrupa Birliği, Türkiye'ye bundan 10 yıl önce aday ülke statüsü tanıdı. Peki, geçen 10 yıl içinde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde ne değişti? Son gelişmeler ışında ilişkiler ne durumda?

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5055378,00.html

AB içinden üyelik desteği % 57 26.12.2009

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM), 8 AB ülkesinde yaptığı araştırma, parlamenterle- rin, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine destek verdiğini ortaya çıkardı.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28456

Avrupa Birliği Yeni Yıla Yeni Yüzle Giriyor 26.12.2009

Avrupa Birliği Yeni Yıl’a yeni bir çehre ile giriyor. Lizbon Antlaşması adıyla kabul edilen yeni anayasa, Avrupa Birliği’nin dünya sahnesindeki ağırlığını artıracak ve topluluğun karar mekanizmalarını basitleş- tirecek.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28452

Avrupa'daki havaalanlarında güvenlik artıyor 27.12.2009

Amsterdam-Detroit seferini yapan bir yolcu uçağının kaçırılmaya çalışılmasının ardından Avrupa'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Avrupa'da birçok havaalanında denetimler sıklaştırıldı.

http://www.ntvmsnbc.com/id/25037083/

AB ve Çin arasında gümrük gerginliği 28.12.2009

AB, Çin’den ithal edilen ayakkabılara uygulanan gümrük vergisinin süresinin 15 ay uzatılmasına karar vermişti. Karara tepki gösteren Çin ise Avrupa'dan ithal edilen çelik ürünlere gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5065620,00.html

2010’da Türkiye’nin AB performansı Kıbrıs’a bağlı 30.12.2009

Limanların Rumlara açılması konusunda atılacak adımlar, müzakere sürecini doğrudan etkileyecek.

2009’da en durgun ve “ruhsuz” dönemlerinden birini yaşayan Türkiye-AB ilişkilerinin yönü 2010’da bü- yük ölçüde Kıbrıs sorununa bağlı olacak.

http://www.abhaber.com/haber.php?id=28471

(20)

Görüş ve Önerileriniz için lütfen bize ulaşın:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü Saraçhane Fatih 34478 İstanbul

Tel: +90 212 455 1988, Fax: +90 212 455 2648

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :