13. Yüzyıl Anadolu Türkçesinde sıfat fiil ekleri

206  Download (0)

Tam metin

(1)T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 13.YÜZYIL ANADOLU TÜRKÇESİNDE SIFAT FİİL EKLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hülya AYDIN. Enstitü Ana Bilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dalı : Yeni Türk Dili. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zikri TURAN. ŞUBAT-2013.

(2)

(3) BEYAN Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim.. Hülya AYDIN 04.02.2013.

(4) ÖNSÖZ Türk dili, bilinen ilk örneklerinin Orhun Abideleriyle (VIII. yüzyıl) takip edilen, çeşitli dönemlerde geniş coğrafyalara yayılmış, zengin bir geçmişe dayalı ve bu zenginliğini yüzyıllardır genişleterek sürdüregelen, sondan eklemeli yapıya sahip bir dildir. Ekleşme dizisi içinde sıfat fiil ekleri, Türk diline zenginlik ve ifade yoğunluğu kazandırması bakımından önemli bir yere sahiptir.. Türk dili içinde önemli bir yer teşkil eden sıfat fiiller konusu, günümüze kadar pek çok dilci tarafından ele alınan konulardan biridir. Kimi dilciler tarafından müstakil olarak “sıfat-fiil” başlığı altında incelenen konu, kimi dilciler tarafından ise “isim-fiil” başlığı altında incelenmeye uygun görülmüştür. Biz de çalışmamızda öncelikle, sıfat fiil kavramının ne anlama geldiğini, dilciler tarafından nasıl tanımlandığı ve zaman zaman neden isim-fiil başlığı altında tanımlanmaya çalışıldığını belirttikten sonra, özellikle Türk dilinin tarihi gelişim evreleri içinde önemli bir yere sahip olan, Eski Anadolu Türkçesinin başlangıç safhası olarak kabul edilen 13. yüzyıl devresinde oluşturulan eserlerde var olan sıfat fiilleri tespit ve tasnif etmeyi uygun gördük.. Çalışmamızda öncelikli olarak sıfat fiillerle ilgili görüşlere yer verilmiş ve öne sürülen bu görüşler değerlendirilerek sıfat fiil kavramı açıklanmış, daha sonra ise çalışmamıza kaynaklık eden 13. yüzyıl Anadolu sahasında oluşturulmuş eserlerin çeviri metinleri taranmış ve taranan bu eserlerde yer alan sıfat fiil ekleri, fonksiyonları ve fonksiyonların ihtiva ettiği şekiller esas alınarak tespit edilmiştir. Belirlenen sıfat fiil ekleri, kullanıldıkları cümleler belirtilmek suretiyle gösterilmiştir.. Umarız yapmış olduğumuz bu çalışma, sıfat fiiller konusu hakkında daha önceden yapılmış olan çalışmalar ve araştırmalar içinde bir yer tutarak daha sonra yapılacak olan tüm dil bilimi ve gramer çalışmalarına, bilhassa sıfat fiiller hususunda yapılacak çalışmalara, katkıda bulunup kaynaklık eder ve akademik dil bilimi ve gramer araştırmalarının gelişmesinde katkıda bulunur..

(5) Çalışmamın başından itibaren değerli fikirlerinden faydalandığım, çalışmam sırasında karşılaştığım her türlü güçlükte büyük bir sabır örneği göstererek benden yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Zikri TURAN’ a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.. Hülya AYDIN 04.02.2013.

(6) ødø1'(.ø/(5 KISALTMALAR ........................................................................................................... v øù$5(7/(5................................................................................................................. viii g=(7............................................................................................................................... ix SUMMARY ..................................................................................................................... x *ø5øù ............................................................................................................................... 1 %g/h06,)$7)øø//(5 ......................................................................................... 5 6ÕIDW)LLO1HGLU? .......................................................................................................... 5 6ÕIDW)LLOOHUøoLQ.XOODQÕODQ7HUPLQRORML ............................................................ 5 6ÕIDW)LLOOHUOHøOJLOL7DQÕPODU ....................................................................6. 1.2. 13<]\ÕO$QDGROX7UNoHVL '|QHPL$oÕVÕQGDQ7UN'LOL ................................... 19 1.2.1. 13<]\ÕO$QDGROX7UNoHVL(VHUOHUL ............................................................. 20 %g/h013<h=<,/$1$'2/87h5.d(6ø(6(5/(5ø$d,6,1'$1 SIFAT )øø/.$7(*25ø/(5ø ................................................................................... 25 6ÕIDW)LLOOHUYH*|UHYOHUL .......................................................................................... 25 $OÕúNDQOÕN ....................................................................................................... 25 $OÕúNDQOÕN- (÷LOLP ............................................................................... 26 $OÕúNDQOÕN- *|VWHUPH .......................................................................... 27 $OÕúNDQOÕN- øVWLGDW................................................................................ 27 $OÕúNDQOÕN- 6UHUOLN ............................................................................. 27 $OÕúNDQOÕN- Tasvir ............................................................................... 28 'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD....................................................................................... 29 'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD- 2OJXÆGHW ..................................................... 31 'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD- Yetkinlik ........................................................ 33 2'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD- =PUH2OXúWXUPD .......................................... 35 (÷LOLP ............................................................................................................... 36 (÷LOLP- øVWLGDW / Yeterlik ..................................................................... 37 (÷LOLP- 6UHUOLN .................................................................................. 41 (÷LOLP- Tasvir ..................................................................................... 41 (÷LOLP- 9DUVD\ÕP ................................................................................ 42 i.

(7) *|QGHUPH$WÕI ................................................................................................. 43 *|VWHUPH .......................................................................................................... 43 *|VWHUPH - Benzerlik ........................................................................... 43 *|VWHUPH- Olgu .................................................................................. 44 *|VWHUPH- gYJ .................................................................................. 47 *|VWHUPH- 6UHUOLN ............................................................................... 47 *|VWHUPH± Tasvir ................................................................................ 47 øVWHN .................................................................................................................. 48 øVWHN- $NÕO9HUPH ............................................................................... 48 øVWHN- Beddua ...................................................................................... 49 øVWHN- Dilek.......................................................................................... 51 øVWHN- Dua, øVWLGDW ................................................................................ 53 øVWHN- Emir .......................................................................................... 54 øVWHN- Gereklilik / Tahmin ................................................................... 70 øVWHN- øVWLGDW /Rica ............................................................................... 71 øVWHN- ùDUW± 9DUVD\ÕP ........................................................................ 73 øVWHN- 7DDFFS ..................................................................................... 75 øVWHN- Temenni .................................................................................. 76 øVWHN- Yeterlik / øVWLGDW ...................................................................... 78 2.1.7. Rivayet.............................................................................................................. 82 2.1.7.1. Rivayet - $WÕI ....................................................................................... 86 2.1.7.2. Rivayet - $\ÕSODPD .............................................................................. 86 2.1.7.3. Rivayet - Benzetme .............................................................................. 87 2.1.7.4. Rivayet - 'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD=PUH2OXúWXUPD ........................... 88 2.1.7.5. Rivayet - Durum Bildirme ................................................................... 90 2.1.7.6. Rivayet - (÷LOLP ................................................................................... 92 2.1.7.7. Rivayet - Genelleme ............................................................................ 92 2.1.7.8. Rivayet - Kesinlik ................................................................................ 93 2.1.7.9. Rivayet - 0EDOD÷D .............................................................................. 93 2.1.7.10. Rivayet - Olgu .................................................................................... 94 2.1.7.11. Rivayet - gYJ7DNGLU ..................................................................... 97 2.1.7.12. Rivayet - 6UHUOLN ............................................................................... 99 ii.

(8) 2.1.7.13. Rivayet - ùSKH ................................................................................. 99 2.1.7.14. Rivayet - Tasvir.................................................................................. 99 2.1.7.15. Rivayet - Tespit ................................................................................ 102 2.1.7.16. Rivayet ± 9DUVD\ÕPøKWLPDO ............................................................. 106 2.1.7.17. Rivayet - Yetkinlik, øVWLGDW ............................................................... 109 6ÕQÕUODPD ........................................................................................................ 111 2.1.9. Tahmin............................................................................................................ 112 2.1.9.1. Tahmin - Bildirme, Haber Verme / Tespit ......................................... 112 2.1.9.2. Tahmin - (QGLúH ................................................................................. 120 2.1.9.3. Tahmin - (÷LOLP ................................................................................. 120 2.1.9.4. Tahmin ± Gereklilik ........................................................................... 122 2.1.9.5. Tahmin - øKWLPDO ................................................................................ 123 2.1.9.6. Tahmin - .Õ\DV .................................................................................. 131 2.1.9.7. Tahmin - 6|\OHQWL6UHUOLN .............................................................. 131 2.1.9.8. Tahmin ± 7DDFFS.............................................................................. 131 2.1.9.9. Tahmin - Tasvir.................................................................................. 132 2.1.9.10. Tahmin ± Yetkinlik / øVWLGDW ............................................................. 134 2.1.10. Yetkinlik, Elverirlik...................................................................................... 138 2.1.10.1. Yetkinlik, Elverirlik - 'L÷HUOHULQGHQ$\ÕUPD .................................. 143 2.1.10.2. Yetkinlik, Elverirlik - Dilek ............................................................. 146 2.1.10.3. Yetkinlik, Elverirlik ± 2OJXÆGHW .................................................. 146 2.1.10.4. Yetkinlik, Elverirlik - Sebep Belirtme ............................................. 149 2.1.10.5. Yetkinlik, Elverirlik - 6ÕQÕUODPD ...................................................... 151 2.1.10.6. Yetkinlik, Elverirlik - 6UHUOLN ......................................................... 153 2.1.10.7. Yetkinlik, Elverirlik - 8\DUÕ ............................................................. 154 2.1.10.8. Yetkinlik, Elverirlik - =PUH2OXúWXUPD ......................................... 154 6ÕIDW)LLOOHUGHùHNLOOHU ............................................................................................. 155 2.2.1. -‘ .................................................................................................................... 155 2.2.2. -(A/I)r ............................................................................................................. 157 2.2.3. -z ..................................................................................................................... 158 2.2.4. -DUK .............................................................................................................. 160 2.2.5. -(y)An ............................................................................................................. 161 iii.

(9) 2.2.6. -P,ú ................................................................................................................. 164 2.2.7. -DI .................................................................................................................. 167 2.2.8. -(y)AsI ............................................................................................................ 167 2.2.9. ±(I)yor ............................................................................................................. 168 2.2.10. -(y)A ............................................................................................................. 168 2.2.11. -(y)IcI ............................................................................................................ 170 2.2.12. -(y)UP ........................................................................................................... 170 2.2.13. -(I)k ............................................................................................................... 172 2.2.14. -sA ................................................................................................................ 172 2.2.15. -(y)IsAr ......................................................................................................... 173 2.2.16. -(A/I

(10) UBP,ú ................................................................................................. 173 2.2.17. -(y)ACAk...................................................................................................... 174 2.2.18. -mA ............................................................................................................... 174 2.2.19. ±(y)I .............................................................................................................. 175 2.2.20. ±gAy ............................................................................................................. 175 2.2.21. ±(A)GAn ...................................................................................................... 175. 6218d ........................................................................................................................ 176 KAYNAKd$ ............................................................................................................... 182 EKLER ........................................................................................................................ 186 g=*(d0øù ........................................................................................................ 191. iv.

(11) KISALTMALAR $K.Õ\

(12) . : $ǩYĩO- L.Õ\ĩPHW &HP'LOoLQ;,,,<]\ÕO0HWLQOHULQGHQ<HQL%LU<DSÕW: AǩYĩl- i .Õ\ĩPHW, gPHU$VÕP$NVR\$UPD÷DQÕ$QNDUD: TDK, 1978.. %HKo.). : %HKFHW ¶O-ǨDGĩ¶LǓIL0HY¶LǫHWL¶O- ǦDOĩ¶LǓ Sadettin %XOXo³%HKFHW¶O-ǨDGĩ¶LǓIL0HY¶LǫHWL¶O- ǦDOĩ¶LǓ¶GHQ grnekler´ TDED, c. VII/1-2, 1956, s.17-74.. dUK

(13) : dDUKQDPH Mecdut 0DQVXUR÷OX³Ahmed Fakih, dDUKQDPH´øVWDQEXOøVWDQEXO hQLYHUVLWHVL<D\ÕQODUÕ1956. (HD.1). : Hoca Dehhani ve Manzumeleri Mecdut 0DQVXUR÷OX³$QDGROX7UNoHVL ;,,,$VÕU) Dehhani ve 0DQ]XPHOHUL´øVWDQEXO. (HD.2). : +RFD'HKKDQL¶QLQùLLUOHUL +øOD\GÕQ³'HKKDQL¶QLQùLLUOHUL´gPHU$VÕP$NVR\ $UPD÷DQÕ Ankara: TDK, 1978, s.136-176.. øEW

(14). : øEWLGD-name 00DQVXUR÷OX6XOWDQ9HOHG¶LQ7UNoH0DQ]XPHOHULøVWDQEXO: østanbul hQLYHUVLWHVL<D\ÕQODUÕ1958, s.10-17.. .(0ù

(15) . : .LWĩEX(YVĩIÕ0HVĩFLGL¶ó-òHUǟIH Hasibe 0D]ÕR÷OX³Ahmed Fakih, .LWĩEX(YVĩIÕ0HVĩFLGL¶ó-òHUǟIH´ Ankara: TDK, 1974.. (Mah.). :òH\\DG+DP]D¶QÕQ%LOLQPH\HQ%LU0HVQHYLVL³+Dǭĩ'ĩVLWĩQ-L6XOǙĩQ 0DǩPŊG´. v.

(16) 6%XOXo³ùH\\DG+DP]D¶QÕQ%LOLQPH\HQ%LU0HVQHYLVL´7UNL\DW 0HFPXDVÕV-257. (Mev.1). : Mevlknk¶GD7UNoH.HOLPHYH7UNoHùLLUOHU M. ùHUHIHGGLQ³0HYOknk¶GD7UNoH.HOLPHYH7UNoH ùLLUOHU´ TM. IV, øVWDQEXO: Remzi Kitaphanesi, 1934, s.161-168.. (Mev.2). : 0HYOkQD&HOkOHGGLQ5XPv¶GH7UNoH%H\LWYHñEDUHOHU Mecdut 0DQVXUR÷OX³0HYOkQD&HOkOHGGLQ5XPv¶GH7UNoH%H\LWYH øEDUHOHU´7'$<%HOOHWHQV-220.. (Reb.). :Rebab-name 00DQVXUR÷OX6XOWDQ9HOHG¶ LQ7UNoH0DQ]XPHOHUL øVWDQEXO: øVWDQEXO hQLYHUVLWHVL<D\ÕQODUÕ1958, s.17-29.. ù+=

(17). : ùH\\DG+DP]D¶QÕQ%Hú0DQ]XPHVL 6%XOXo³ùH\\DG+DP]D¶QÕQ%Hú0DQ]XPHVL´7'('9,,-2, øVWDQEXO, 1956, s.1-16.. (Yun. Em.). : <XQXV(PUH'LYDQÕ 0XVWDID 7DWoÕ ³<XQXV (PUH 'LYDQÕ 7& .OWU YH 7XUL]P %DNDQOÕ÷Õ http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128452/h/metin.pdf.. (Yus.). : ùH\\DG+DP]D<XVXIX=HOLKD 2VPDQ<ÕOGÕ]³ùH\\DGHamza, YŊsuf u Zelǟhĩ´, Ankara: $NoD÷<D\ÕQODUÕ 2008.. vi.

(18) $h. $QNDUDhQLYHUVLWHVL. bkz.. : %DNÕQÕ]. C.. : Cilt. dHY. dHYLUHQ. DTCF. 'LO7DULK&R÷UDI\D)DNOWHVL. øh(). : øVWDQEXOhQLYHUVLWHVL(÷LWLP)DNOWHVL. S.. : 6D\Õ. s.. : Sayfa. TD. 7UN'LOL. TS. 7UNoH6|]ON. TDAY. 7UN'LOL$UDúWÕUPDODUÕ<ÕOOÕ÷Õ. TDED. : 7UN'LOLYH(GHEL\DWÕ'HUJLVL. TDK. 7UN'LO.XUXPX. vb.. : ve benzeri ve bunun gibi. vii.

(19) øù$5(7/(5. (). %LUVHVLQ\DGDúHNOLQYDUOÕ÷ÕQÕQúDUWODUDED÷OÕLKWL\DUL ROGX÷XQXJ|VWHULU. +. øVPHED÷ODQPD\ÕLVLPNDWHJRULVLQLJ|VWHULU. -. : )LLOHED÷ODQPD\ÕILLONDWHJRULVLQLJ|VWHULU. ‘. : Bir gramer unsurunun, telaffuz edilmeyen ancak fonksiyonu NRUXQDQúHNOLQLWHPVLOHGHU. viii.

(20) SAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tez Özeti. Tezin Başlığı: 13. Yüzyıl Anadolu Türkçesinde Sıfat Fiil Ekleri Tezin Yazarı: Hülya AYDIN. Danışman: Prof. Dr. Zikri TURAN. Kabul Tarihi: 04.02.2013. Sayfa Sayısı: x (ön kısım) + 186 (tez)+ 5 (Ekler). Anabilim dalı: Türk Dili ve Edebiyatı Bilim dalı: Yeni Türk Dili. Hazırladığımız bu çalışma, 13. yüzyıl Anadolu Türkçesinde sıfat fiil eklerinin incelenmesini içermektedir. Yapmış olduğumuz çalışmanın amacı; 10. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan batıya göç eden Oğuzların, 12. yüzyılın sonlarında kendi lehçelerine dayalı olarak oluşturdukları, Anadolu’da kurup geliştirdikleri Eski Anadolu Türkçesinin belgelerle takip edilebilen ve bu sebeple başlangıç safhası olarak kabul edilen, safhanın özelliklerini en iyi şekilde yansıtan 13. Yüzyıl Anadolu Türkçesini tanıtmak ve bu döneme ait eserlerde kullanılan ‘sıfat-fiilleri’, fonksiyonları ve şekilleri esas alınarak tespit etmek ve bu eserler ışığında 13. Yüzyıl Anadolu Türkçesinin kendine özgü anlatım zenginliklerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda öncelikle, 13.yüzyıl Anadolu Türkçesindeki sıfat fiil eklerinin tespiti için 13. yüzyıl Anadolu sahasında yazılmış on dört eser tespit ettik. Bu eserlerde bulunan sıfat fiil eklerini eserlerin transkripsiyonlu çeviri çalışmalarını incelemek suretiyle tespit ve tasnif etmeye çalıştık. Yararlandığımız eserleri kısaltmalar kısmında gösterdik. Çalışmamızın birinci kısmında sıfat fiil kavramının tanımını, bu konu hakkında çalışmaları olan çeşitli bilim adamlarının görüşlerine yer vermek suretiyle ele aldık ve 13. yüzyıl Anadolu Türkçesinin bize kazandırmış olduğu on dört eseri tanıttık. İkinci kısımda ise belirlemiş olduğumuz 13. yüzyıl Anadolu Türkçesi eserlerinde yer alan sıfat fiilleri, fonksiyonları ve bu fonksiyonların ihtiva ettiği şekiller esas alınarak tespit ve tasnif ettik. Bu bağlamda 13. yüzyıl Anadolu Türkçesi eserlerinde tespit edilen sıfat fiillerin fonksiyonlarından hareketle dönemin sosyo-kültürel yapısına, halkın yasayış ve duyuş biçimlerine ayna tutmaya çalıştık ve en yoğun kullanım alanına sahip fonksiyonlardan hareketle dönem hakkında saptamalarda bulunduk.. Anahtar Kelimeler: Sıfat Fiiller, Fiilimsiler, 13. Yüzyıl Anadolu Türkçesi. ix.

(21) Sakarya University Institute of Social Sciences. Abstract of Master’s Thesis. Title of the Thesis: Suffixes of Adjective-Verbs In 13th Century Anatolian Turkish Author: Hülya AYDIN. Supervisor: Prof. Dr. Zikri TURAN. Date: 04.02.2013. Nu. of pages: x (pre text) + 186 (main body)+5(appendices). Department: Turkish Language and Literature Subfield: Modern Turkish Language. This study we have prepared contains an examination of suffixes of adjective-verbs in 13th century Anatolian Turkish. Oguz tribes which had gradually begun to migrate from Central Asia towards west in 10th century had begun to establish and develop Old Anatolian Turkish towards the end of 12th century which was based on their own dialect. As it can be followed up by documents, this period is considered to be the beginning phase Old Anatolian Turkish. The purpose of this study is to promote 13th century Anatolian Turkish and by specifying the adjective-verbs that had been used in manuscripts from this period and taking advantage of the light shed by these manuscripts, try to expose the beauty of the language and the richness of expression. In our study we have specified several works written in Anatolia region in the 13th century for the determination of adjective-verb suffixes and examined translation studies with transcription in our effort to specify and classify the adjective-verb suffixes. The works we have used in our study are shown in abbreviations section. In the first part of our study we have reviewed the adjective-verb concept definition by presenting the views of several linguists who have publications on this subject and presented the works that had been created in 13th century Anatolian Turkish. In the second part, we have tried to specify and classify the adjective-verbs that we have detected and specified in 13th century Anatolian Turkish.. Keywords: Suffix of adjective-verbs, Verbals, 13th Century Anatolian Turkish. x.

(22) *ø5øù 7UN GLOL \DSÕ EDNÕPÕQGDQ sondan HNOHPHOL GLOOHU DUDVÕQGD \HU DOPDNWDGÕU Bu |]HOOL÷LQGHQ GROD\Õ GLOLQ HNOHúPH GL]LVLQGH V|]FNOHU oHúLWOL HNOHU DODELOPHNWHGLU Bu GXUXP HNOHULQ oHúLWOHUL VD\ÕVÕ KHUKDQJL ELU HNLQ ELUoRN IRQNVL\RQX NDUúÕODPDVÕ IDUNOÕ IRQNVL\RQODULoLQNXOODQÕODQúHNLOOHULQELUOHúPHNVXUHWL\OH\HQLúHNLOPH\GDQDJHWLUHUHN EDúND ELU IRQNVL\RQX VD÷OD\DQ HN VLVWHPL ROXúWXUPDVÕ JLEL D\UÕQWÕODUÕ LoHULU )LLOLPVLOHU GH EX HNOHúPH GL]LVL LoLQGH |QHPOL ELU \HU WXWDU )LLOLPVLOHU ILLOOHULQ DQODPODUÕQÕQ \NOHQGL÷L IRQNVL\RQODUÕ D\UÕQWÕODQGÕUPDGD |QH oÕNDQ HNOHUGLU 7UN GLOL VÕIDW ILLOOHU DoÕVÕQGDQROGXNoDoRNPDO]HPHVXQPDNWDGÕU 6ÕIDWILLONRQXVXGLOFLOHUWDUDIÕQGDQJHQHOELUoHUoHYHGDKLOLQGHHOHDOÕQPÕúWÕU0XKDUUHP (UJLQ VÕIDW ILLOOHULQ |QHPLQL EHOLUWLUNHQ|QFHOLNOLRODUDN7UNoHGHNL VÕIDW ILLOOHULQGL÷HU GLOOHUGHNL VÕIDW ILLOOHUHJ|UH|QHPLQHGLNNDWoHNHUYHEXQX: "%DúNDGLOOHUGHELUGHQoRN FPOHLOHLIDGHHGLOHQILNLUOHU7UNoHGHWHNELUFPOHLOHEDúNDGLOOHUGH\DQFPOHOHUOH dolu ELUOHúLNFPOHOHUOHLIDGHHGLOHQILNLUOHU7UNoHGHEDVLWELUFPOHLOHLIDGHHGLOLU."1 V|]OHUL\OHGLOHJHWLULU 7UNGLOLDoÕVÕQGDQ|QHPOLRODQYHEX|QHPOHED÷ODQWÕOÕRODUDNVÕNoDNXOODQÕODQ7UNoH GH GDKLO ROPDN ]HUH 7UN GLOLQLQ GL\DOHNWOHULQGH GH÷LúLN YDU\DQWODUOD \DúDPDNWD RODQ VÕIDWILLOHNOHULoDOÕúPDODUGDEX|QHPLQH \DNÕúÕUPDKL\HWWHHOHDOÕQDPDPÕú, GROD\ÕVÕ\OD EX NRQX LQFHOHQLS LUGHOHQPH\H PXKWDo NDOPÕúWÕU <DSÕODQ GLO ELOJLVL oDOÕúPDODUÕQGD ]DPDQ]DPDQGLOHJHWLULOHQVÕIDWILLONRQXVX\ODLOJLOL\HWHUOLVD\ÕGDPVWDNLODUDúWÕUPDQÕQ \DSÕOPDPÕúROPDVÕGLNNDWoHNPHNWHGLU<DSÕODQoDOÕúPDODULVHQLWHOLNDoÕVÕQGDQ\HWHUVL] NDOPDNWDGÕU %X oDOÕúPDODUGD XPXPL\HWOH VÕIDW ILLO HNL RODUDN EHOLUOHQHQ HNOHULQ PRUIRORMLN\DSÕODUÕQÕQJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPDPDVÕYHoDOÕúPDODUÕQEHOOLELULIDGHYH DOJÕODPD\D ED÷OÕ RODUDN JHOLúPHVL EX oDOÕúPDODUÕ ELUELULQLQ EHQ]HUL \DSPDNWD YH \DSÕODQODU WDQÕPGDQ ]L\DGH WDVYLU QLWHOL÷L WDúÕPDNWDGÕUODU 6ÕIDW ILLO HNOHULQLQ WDQÕPODQPDVÕ XPXPL\HWOH EHOL EDúOÕ HNOHULQ WHVSLWL YH EX WHVSLWOHU ]HULQGHQ \DSÕODQ oDOÕúPDODU ÕúÕ÷ÕQGD ROPXúWXU 'ROD\ÕVÕ\OD VDGHFH EHOLUOL HNOHU GDKLOLQGH \DSÕODQ 1. 0XKDUUHP(UJLQ7UN'LO%LOJLVL%R÷D]LoL<D\ÕQODUÕV. 1.

(23) LQFHOHPHOHU oR÷X VÕIDW ILLO HNLQLQ WHVSLW HGLOHPHPHVLQH \RO DoPÕúWÕU Fonksiyon ]HQJLQOL÷L YH oHúLWOLOL÷L LoHUHQ ELU HN ROPDVÕQD UD÷PHQ oDOÕúPDODUGD VÕQÕUOÕ VD\ÕGD |]HOOL÷LQGHQ EDKVHGLOPLúWLU %X VHEHSOH oR÷X ]DPDQ VÕIDW ILLO HNOHULQLQ WDQÕPÕ YH EX HNOHULQ WHVSLWL LoLQ JHUHNOL NÕVWDVODUÕQ EHOLUOHQPHVL QRNWDVÕQGD HNVLNOLNOHU J|]H oDUSPDNWDGÕU 6RQ]DPDQODUDNDGDUWHRULNSODQGDLúOHQPH\HoDOÕúÕOPÕúYH\HWHUVL]WHVSLWOHULoHUHQVÕIDW ILLO HNOHUL oHúLWOL GL\DOHNW YH G|QHPOHUH \D\ÕODQ oHúLWOLOLN IDUNOÕOÕN YH EHQ]HUOLNOHU DoÕVÕQGDQGDGH÷HUOHQGLULOPH\HLKWL\DoGX\PDNWDGÕU %X\]GHQoDOÕúPDPÕ]GDNLDPDFÕPÕ] VÕIDWILLlOHUNRQXVXQX7UNoHQLQ$QDGROX¶Gaki ilk WDULKL G|QHPLQL ROXúWXUDQ \]\ÕO G|QHPL PHWLQOHUL ÕúÕ÷ÕQGD HOH DOPDN HNLQ PHYFXGL\HWLQL YH \]\ÕOGDNL X]DQWÕODUÕQÕ WHRULN DoÕGDQ VD÷ODP ELU ]HPLQ GDKLOLQGH incelemek ve irdelemektir. dDOÕúPDQÕQ.RQXVX <]\ÕO $QDGROX 7UNoHVL G|QHPLQH DLW HVHUOHUGH EXOXQDQ VÕIDW ILLOOHULQ \HUOHúLN dilbilJLVL DQOD\ÕúÕ YH EX DQOD\ÕúÕQ ELU VRQXFX RODUDN JHOLúHQ VÕIDW ILLO DOJÕVÕQGDQ IDUNOÕ RODUDN úHNOH GD\DOÕ WHVSLW YH WDVQLIL \HULQH LúOHYOHUL alt fonksiyon- VW IRQNVL\RQ GXUXPODUÕ

(24) J|]|QQGHEXOXndurarak tespit edilmesidir. dDOÕúPDQÕQgQHPL \]\ÕO $QDGROX 7UNoHVL JHoLú G|QHPL ROPDVÕ VHEHEL\OH IDUNOÕ |]HOOLNWHNL \DSÕODUÕ EQ\HVLQGH EDUÕQGÕUÕU $\UÕFD EXJQN 7UNoHQLQ WHPHOOHULQLQ DWÕOGÕ÷Õ G|QHP ROPDVÕ LWLEDUL\OHGH|QHP DU]HGHU '|QHP LoLQGHD\QÕ \DSÕODUGDELOH IDUNOÕ NXOODQÕPODUÕQ V|] NRQXVX ROPDVÕ YH EXJQN 7UNoHQLQ WHPHO ND\QDNODUÕQÕ PXND\HVHOL J|UHELOPHPL] DoÕVÕQGDQ |QHPOLGLU %X ED÷ODPGD 7UNoHGH J|UHYOHUL DoÕVÕQGDQ oHúLWOLOL÷H VDKLS RODQ VÕIDWILLOOHULQ|]HOOLNOH<]\ÕO$QDGROX 7UNoHVLQGHNL\DQVÕPDODUÕHOHDOÕQPÕúWÕU=LUD VÕIDW ILLO NRQXVX bilhassa WHUPLQRORMLN RODUDN LVLPOHQGLULOPHVL QRNWDVÕQGD oHúLWOLOLN DU] HWPHNWH YH EX oHúLWOLOLN VÕIDW ILLOOHULQ WDQÕPODUÕ QRNWDVÕQGD IDUNOÕ J|UúOHULQ ROGX÷X. 2.

(25) NDQÕVÕQÕ GR÷XUPDNWDGÕU Bu noktDGD 7UN GLOL LoLQ |QHPOL ELU \HUL RODQ \]\ÕO $QDGROX7UNoHVLQGH \LQH7UNGLOLQLQJUDPHULQGH|QHPOLELU \HUWHúNLOHGHQVÕIDWILLO NRQXVX\ODELUOLNWHHOHDOÕQÕSKHPG|QHPHDLWHVHUOHUGHEXOXQDQVÕIDWILLOOHULQWHVSLWLKHP GHEXQODUÕQLúOHYOHUL\OHELUOLNWHoHúLWOL÷LQLQJ|VWHULOPHVLDoÕVÕQGDQ|QHPDU]HGHU dDOÕúPDQÕQ$PDFÕ \]\ÕO$QDGROX7UNoHVLQGHEXOXQDQVÕIDWILLOlHULWHVSLWHWPHNWHVSLWHGLOHQEXVÕIDW ILLOOHULQ KDQJL IRQNVL\RQODUGD NXOODQÕOPÕú ROGXNODUÕQÕ EHOLUOHPHN \]\ÕO $QDGROX TUNoHVL HVHUOHULQGH \HU DODQ VÕIDW ILLOOHULQ NDo GH÷LúLN IRQNVL\RQGD NXOODQÕOGÕ÷ÕQÕ YH NXOODQÕODQ IRQNVL\RQODUÕQ DOW IRQNVL\RQODUÕ KXVXVXQGD QH NDGDU oHúLWOLOLN J|VWHUGL÷LQL VDSWDPDN YH WHVSLW HGLOHQ VÕIDW ILLOOHUL IRQNVL\RQODUÕ HVDV DOÕQDUDN WDVQLI HWPHN oDOÕúPDQÕQDPDFÕQÕROXúWXUXU dDOÕúPDQÕQ<|QWHPL dDOÕúPDPÕ]ÕQ WHRUL YH X\JXODPD LoHUHQ LNL E|OP ROPDVÕ VHEHEL\OH |QFHOLNOL RODUDN oDOÕúPDQÕQ WHRUL NÕVPÕQÕ ROXúWXUDQ ³6ÕIDW ILLO QHGLU"´ sorusuna \|QHOLN JUDPHULPL]GH ND\QDNWHúNLOHGHQoHúLWOLGLO bilgiVLNLWDSODUÕWDUDQPÕúNRQX\D\|QHOLNEHQ]HUJ|UúOHULQ YH IDUNOÕ J|UúOHULQ EXOXQGX÷X HVHUOHU VHoLOPLúWLU 6HoLOHQ EX HVHUOHU ÕúÕ÷ÕQGD VÕIDW ILLO NRQXVXQXQQHROGX÷XQDVÕOWDQÕPODQGÕ÷ÕYHQDVÕOLVLPOHQGLULOGL÷LKXVXVVXQDGH÷LQLOPLú VRQ RODUDN LVH EWQ EX EHQ]HU YH NDUúÕW J|UúOHULQ VHQWH]L VD\ÕODELOHFHN WHVSLWOHUH \|QHOLNVÕIDWILLO\RUXPX\HUDOPÕúWÕU .RQXQXQ WHRULN ]HPLQLQGH \HU DODQ WDQÕPODU YH \RUXPODU \DSÕOGÕNWDQ VRQUD y]\ÕO $QDGROX 7UNoHVL HVHUOHUL WHVSLW HGLOPLú EX HVHUOHULQ WUDQVNULSVL\RQ HGLOPLú PHWLQOHUL LoLQGH \HU DODQ VÕIDW ILLOOHU LúOHYOHUL J|] |QQGH EXOXQGXUXODUDN WHN WHN ILúOHQPHN VXUHWL\OHWHVSLWHGLOPLúWLU)LúOHPHLúOHPL\DSÕOÕUNHQVÕIDWILLOOHULQDOWYHVWIRQNVL\RQODUÕ EHOLUOHQPLúWLU%HOLUOHQHQIRQNVL\RQODUÕúÕ÷ÕQGDdL÷GHP7RSoX¶ nun ³7UNoHGH6ÕIDW)LLO .DWHJRULVL´2 DGOÕ oDOÕúPDVÕQGD \HU DODQ VÕIDW ILLOOHULQ VÕQÕIODQGÕUÕOPDVÕQD \|QHOLN 2. dL÷GHP7RSoX³7UNoHGH6ÕIDW)LLO.DWHJRULVL´6DNDU\DhQLYHUVLWHVL7UN'LOL9H(GHEL\DWÕ$QDELOLP'DOÕ<HQL. 7UN'LOL%LOLP'DOÕ%DVÕOPDPÕú'RNWRUD7H]L7H]'DQÕúPDQÕ3URI Dr. Zikri TURAN, 2011.. 3.

(26) NÕVWDVODUGDQ GD ID\GDODQÕOPÕú ROXS KXVXVL\HWOH VW IRQNVL\RQODU EX WDVQLI oHUoHYH DOÕQDUDN KD]ÕUODQPD\D |]HQ J|VWHULOPLúWLU hVW IRQNVL\RQODUÕQ EHOLUOHQPHVL QLVSHWHQ NROD\ ROPDNOD ELUOLNWH DOW IRQNVL\RQ KXVXVXQGD RNX\XFXQXQ \RUXPXQD ED÷OÕ GH÷LúLNOLNOHULQRODELOHFH÷LQLEHOLUWPHNWHID\GDYDUGÕU )LúOHQHQ HVHUOHU ELOJLVD\DU RUWDPÕQGDNL YHULOHUH DNWDUÕOÕUNHQ WUDQVNULSVL\RQ PHWQLQH VDGÕN NDOÕQPÕú IDNDW WUDQVNULSVL\RQOX PHWLQOHUGH \HU DODQ QRNWDODPD LúDUHWOHUL NXOODQÕOPDPD\D |]HQ J|VWHULOPLúWLU. Yine eserlerin transkripsiyonlu metinlerinde yer DODQE\NKDUIOHUNoNKDUIOHUOH\D]ÕOPÕúROXSPHWLQOHUGH³x´VHPERO\OHJ|VWHULOHQ VHVOHUH ³ƾ´ VHPERO\OH J|VWHULOPH\H |]HQ J|VWHULOPLúWLU (VHUOHULQ WUDQVNULSVL\RQ DOIDEHVLQGHJ|VWHULOHELOPHVLLoLQ(VNL7UNoHVHVNDUDNWHUOHULQLQJ|VWHULOPHVLQLVD÷OD\DQ YH WUDQVNULSVL\RQXQX NROD\ODúWÕUPDN LoLQ |]HO KD]ÕUODQPÕú \D]Õ NDUDNWHUOHUL NXOODQÕOPÕúWÕU EserleriQ WUDQVNULSVL\RQOX PHWQLQGH \HU DODQ EH\LW QXPDUDODUÕ EH\LWOHULQ \DQODUÕQD HVHUOHULQ NÕVDOWPDODUÕ\OD ELUOLNWH \D]ÕOPÕúWÕU <DOQÕ] ³%HKFHW ¶O-ǨDGĩ¶LǓ IL 0HY¶LǫHWL¶OǦDOĩ¶LǓ´ DGOÕ HVHUGH WUDQVNULSVL\RQOX PHWQLQ \D\ÕPODQPÕú ROGX÷X E|OPGHNL VD\ID. numaralarÕHVDVDOÕQPÕúWÕU. 4.

(27) %g/h06,)$7)øø//(5 6ÕIDW)LLO1HGLU" 6ÕIDW ILLOOHU ILLOLPVLOHULQ ELU DOW WU RODUDN NDEXO HGLOHQ HNOHUGHQGLU øVLP ILLO YH ]DUI ILOOHUOHELUOLNWHILLOLPVLOHULQDOWWUQROXúWXUGXNODUÕNDEXOHGLOPHNWHGLU6ÕIDt fiil ekleri, GL÷HU ILLOLPVL DOW WUOHULQGH ROGX÷X JLEL ILLOOHUH JHWLULOHQ oHúLWOL HNOHUOH HOGH HGLOGLNOHUL ELOLQLU%XHNOHUNXOODQÕPJ|UHYOHULQHJ|UHEHOLUOHQHUHNVÕIDW ILLO HNOHUL DGÕQÕDOGÕNODUÕ NDEXO HGLOLU 6ÕIDW ILLO HNOHUL JHQHO KDWODUÕ\OD E|\OH ELOLQHQ YH GLOELOJLVL oDOÕúPDODUÕQGD XPXPL\HWOHEXúHNLOGHL]DKHGLOHQHNOHUGLU 6ÕIDWILLOOHUOHLOJLOLoHúLWOLDQODPDIDUNOÕOÕNODUÕYDUGÕU6ÕIDWILLOHNOHULQLQELOKDVVDWDQÕPODUÕ IDUNOÕOÕN J|VWHUPH\LS JHQHO RODUDN D\QÕ oHUoHYH GDKLOLQGH LQFHOHQPHVLQH UD÷PHQ WHUPLQRORMLN DoÕGDQ LVLPOHUL ]DPDQ ]DPDQ IDUNOÕ ND\QDNODUGD PXKWHOLI ELoLPOHUGH EHOLUWLOPLúYHIDUNOÕWHULPOHUNXOODQÕOPÕúWÕU%XQODUGDQED]ÕODUÕú|\OHGLU 6ÕIDW)LLOOHUøoLQ.XOODQÕODQ7HUPLQRORML .ÕOÕQDGÕ NÕOÕQVDQÕ

(28) : (TDK 1934: 9) Partisip : (Banguo÷lu 1940: 46), (Ergin 1982: 333) 2UWDo: 7'.

(29) 'HQ\

(30) 7'.

(31) (PUH

(32) 6DUDo 1976: 938), (Gemalmaz 1978: 339),. (Hengirmen 1999: 289), (TDK 1979: 618),. *OHQVR\

(33) *HQFDQ

(34) 6ÕIDWILLO VÕIDW-eylem) : (TDK 1942: 300), (Banguo÷lu 1974: 420), (Gencan 1979:382), (Bilgegil 1982: 197), (Korkmaz 1992: 132) Fiilsi : (Emre 1945: 46) øsim-fiil : (Eraslan 1980: 3), (Topalo÷OX

(35) .DUDD÷Do

(36) 6ÕIDW ILLOLQ LVLPOHQGLULOPHVL LON RODUDN 7UN 'LO .XUXPX¶QXQ \ÕOÕQGD \D\ÕPODQDQ V|]O÷QGH3 ³NÕOÕQ DGÕ NÕOÕQ VDQÕ

(37) ´ RODUDN NXOODQÕOPDNOD ELUOLNWH EX NXOODQÕPD GDKD VRQUDNLG|QHPOHUGHEDúND\HUGHUDVWODQPDPDVÕGLNNDWoHNLFLGLU=LUD7UN'LO 3. 7'.³*UDPHU,VODKDWODUÕ´7UN'LOL$QNDUD7'.<D\ÕQODUÕ, 1934, s. 8±12.. 5.

(38) .XUXPX¶QXQ GDKD VRQUD \D\ÕPODPÕú ROGX÷X V|]ONOHUGH GH VÕIDW ILLOOHULQ LVLPOerinin GH÷LúWL÷LJ|]OHQPHNWHGLU%XED÷ODPGD VÕIDWILLOOHU 7UN'LO.XUXPX¶QXQ\ÕOÕQGD \D\ÕPODGÕ÷Õ V|]ONWH4 ³VÕIDW-fiil´ LVPL\OH \HU DOPDNWDGÕU <LQH GLOFLOHULQ GH PXKWHOLI zamanlarda isimlendirmeden yana tercihlerinL GH÷LúWLUGLNOHUL J|]OHQPHNWHGLU 0HVHOD *HQFDQ \ÕOÕQGD HNWHQ VÕIDW-fiil5 RODUDN EDKVHGHUNHQ D\QÕ HNL \ÕOÕQGD RUWDo6 RODUDN NXOODQPD\Õ WHUFLK HGHU 7HUPLQRORML\OH LOJLOL \D\JÕQ NXOODQÕP LVH VÕIDW-fiil ve RUWDoLVLPOHQGLULOPHVLQGHQ\DQDGÕU 6ÕIDW)LLOOHUOHøOJLOL7DQÕPODU 6ÕIDW ILLOOHULQ ELOKDVVD LVLPOHQGLULOPHOHUL\OH LOJLOL RODUDN RUWD\D NRQXODQ ELOJLOHUGH PXKWHOLI J|UúOHU PHYFXWWXU 6ÕIDW ILLOOHULQ GLOFLOHU WDUDIÕQGDQ IDUNOÕ LVLPOHQGLULOPHVL ]DPDQ ]DPDQ VÕIDW ILLOOHUOH LOJLOL RODUDN IDUNOÕ JLEL J|UQHQ IDNDW ELUELULQLQ WHNUDUÕ QLWHOL÷LQGH WDQÕPODUÕQ RUWD\D oÕNPDVÕ VÕIDW ILLOOHUH IDUNOÕ EDNÕúODUÕQ ROGX÷X úHNOLQGH DQODúÕOPDODUD \RO DoPÕúWÕU )DNDW HVDVÕQGD IDUNOÕ J|UúOHULQ VDGHFH LVLPOHQGLUPH YH HNOHULQ NDWHJRULVL KDNNÕQGD ROGX÷X ELOLQPHNWHGLU 7HUPLQRORMLN DoÕGDQ NLPL GLOFLOHU WDUDIÕQGDQ LVLP ILLO DGÕ DOWÕQGD WDQÕPODQDQ VÕIDW ILLOOHUL PRUIRORMLN DoÕGDQ \DSÕP HNOHUL VD\DQ GLOFLOHU GH EXOXQPDNWDGÕU 6ÕIDW )LLO NRQXVX oDOÕúPDODUGD JHQHO RODUDN ú|\OH LúOHQPLúWLU Ergin ³partisipler´ baúOÕ÷ÕDOWÕQGDQHVQHOHULQKDUHNHWYDVÕIODUÕQÕNDUúÕODPD|]HOOLNOHULQH YXUJX\DSDUDNSDUWLVLSOHULQDVÕOLVLPOHUGHQIDUNÕ, QHVQH\LKDUHNHWLQHJ|UHDGODQGÕUPDVÕ RQX DVÕO YDUOÕ÷Õ ile úX YH\D EX NDOÕFÕ YDVIÕ LOH GH÷il, hareketi ile ifade etmesi olarak DoÕNODU )LLO N|N YH\D J|YGHOHUL EX úekillere girerek nesneleri hareketleri ile ifade HGHUOHU 2QXQ LoLQ (UJLQ SDUWLVLSOHUL ILLOOHULQ LVLP úHNLOOHUL NÕVDFD EX HNOHULQ LVLP ILLO ROGX÷XQXEHOLUWLU7 6ÕIDWILLOOHULQWDPODPDROXúWXUXUNHQ\DUGÕPFÕXQVXUDVÕOXQVXULOLúNLVL GLNNDWH DOÕQPDGDQ \DSÕODQ EX WDQÕP ILLOLPVLOHU PHIKXPXQX DoÕNODPDNOD ELUOLNWH VÕIDW ILLONDYUDPÕQÕDoÕNODPDGDHNVLNNDOPDNWDGÕU<LQH(UJLQ ³%D]ÕSDUWLVLSHNOHULúHNLOYH ]DPDQHNOHULLOHPHQúHYHúHNLOEDNÕPÕQGDQD\QÕGÕUODU)DNDWEXQODUÕNXOODQÕúWDNROD\FD. 7'.7UNoH6|]ON7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUDV Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUDV 6 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi$\UDo<D\ÕQODUÕ$QNDUDV 7 Muharrem (UJLQ7UN'LO%LOJLVL%R÷D]LoL<D\ÕQODUÕøVWDQEXOV-335. 4 5. 6.

(39) DQOD\DELOLUL] 0HVHOD ³JHoPLú ]DPDQ´ ³JHOHFHN WUHQ´ V|]OHULQGH JHoPLú YH JHOHFHN NHOLPHOHULSDUWLVLSWLU%XQDPXNDELO³]DPDQJHoPLú´³WUHQJHOHFHN´V|]OHULQGHJHoPLú YH JHOHFHN NHOLPHOHUL ILLOGLU dHNLPOL ILLOGLU´8 DoÕNODPDVÕQGD EXOXQXU Ergin bu DoÕNODPDVÕ LOH ED]Õ VÕIDW ILLO HNOHULQLQ úHNLO YH ]DPDQ HNOHUL LOH PHQúH YH úHNLO EDNÕPÕQGDQD\QÕROGXNODUÕQÕV|\OHU(UJLQELUEDNÕPDEXHNOHULQVHVWHúHNOHUROGX÷XQX VDYXQXU øúWH 7UN GLOL JUDPHUFLOL÷L DoÕVÕQGDQ ]DPDQ HNOHUL YH VÕIDW ILLO HNOHrinin ELUELULQH NDUÕúWÕUÕOPDVÕ VRUXQX GD EX DoÕNODPDODUÕQ GR÷UXOWXVXQGD ROXúXU =LUD =LNUL Turan EX KXVXVWD ]DPDQ PHIKXPXQX YH VÕIDW ILLOOHUL ELWLPOL ]DPDQODU YH ELWLPVL] VUHNOLOLNDU]HGHQ]DPDQODURODUDNHOHDOÕUYH7UNoHGHNDUÕúWÕUÕODQYHD\QÕ \DSÕODUPÕú JLEL WDVYLU HGLOHQ ]DPDQ PHIKXPX YH VÕIDW ILLOOHUL ELUELULQGHQ D\ÕUPD KXVXVXQGD DoÕNODPDODUGD EXOXQXU.9 %X DoÕNODPDODU ÕúÕ÷ÕQGD ]DPDQ PHIKXPX ELWLPOL ]DPDQODU olarak, VÕIDWILLOler ise bitimsizlik/ VUHNOLOLNDU]HGHQ\DSÕODU RODUDNHOHDOÕQPDOÕGÕU. Gencan³RUWDoODU VÕIDWH\OHPOHU´EDúOÕ÷ÕDOWÕQGD|]HOOLNOHJ|UHYOHULQHYXUJX\DSDUYH YDUOÕNODUÕ QLWHOHGLNOHUL \D GD EHOLUWWLNOHUL LoLQ VÕIDW |]QH QHVQH WPOHo DODUDN \DQ |QHUPH NXUGXNODUÕ LoLQ GH H\OHP JLEL VD\ÕODQ V|]FNOHUH VÕIDWH\OHP GHQGL÷i tDQÕPÕQGD bulunur.10 &POH LoLQGH IRQNVL\RQODUÕQD YXUJX \DSDQ *HQFDQ EX WDQÕPÕ\OD (UJLQ¶LQ WDQÕPÕQÕ ELUD] GDKD |]HOH LQGLUJHPLúWLU (UJLQ¶LQ WDQÕPÕ\OD SDUDOHOOLN J|VWHUHQ EX DoÕNODPDGD GD VÕIDW ILLOOHULQ \NOHP RODUDN NXOODQÕOPDVÕQD GROD\ÕVÕ\OD ]DPDQ HNL olDELOHFH÷LQHYXUJX\DSÕOPÕúWÕU Hengirmen GH *HQFDQ JLEL ³RUWDo´ EDúOÕ÷Õ DOWÕQGD ³H\OHPLQ VÕIDW RODUDN NXOODQÕODQ ELoLPL´ GL\H WDQÕPODU11 'ROD\ÕVÕ\OD +HQJLUPHQ GH ILLOLPVLOHU LoLQGH |]HOOLNOH VÕIDW ILLOOHULQJ|UHYOHULQHYXUJX\DSDU 6ÕIDW fiiller zaman ]DPDQ VÕIDW ]DPDQ ]DPDQ GD ILLOOHUGHQ ROXúDQ VÕIDWODUOD NDUÕúWÕUÕOPDNWDGÕU%XNDUÕúÕNOÕ÷Õ \HWHUOL|OoGHoDOÕúPDROPDPDVÕQDED÷OD\DQ0LUzayev. 8. Ergin, s. 334-335. =LNUL7XUDQ&POHQLQ<DSÕVÕLOHøOLúNLOHQGLULOHQ³%DVLW´YH³%LUOHúLN´.DYUDPODUÕh]HULQH7UNON%LOLP $UDúWÕUPDODUÕ6D\Õ6LYDV 10 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi$\UDo<D\ÕQODUÕ$QNDUDV 11 Mehmet Hengirmen, 'LOELOJLVLYH'LOELOLP7HULPOHUL6|]O÷(QJLQ<D\ÕQHYL$QNDUDV 9. 7.

(40) EX HNVLNOL÷L VÕIDW ILLOOHU NRQXVXQGD \DSÕODQ PRUIRORMLN oDOÕúPD QRNVDQOÕ÷ÕQD GD\DQGÕUPDNWDGÕU 12 Eckmann isim ILLORODUDNLVLPOHQGLUGL÷LVÕIDWILLOOHULQILLOOHULQNLSYHúDKÕVJ|VWHUPH\HQ isim úekilleri oldu÷XQX LVLPOHU JLEL oRNOXN L\HOLN YH oHNLP HNOHUL LOH oHNLP HGDWODUÕ DOGÕ÷ÕQÕ FPOHGH |]QH QHVQH YDVÕIOD\ÕFÕ WPOHo YH \NOHP LVPL LúLQL J|UG÷Q belirterek yine de fiille olan ilgisini kaybetmedi÷ini, olumlu ve olumsuz úeklinin olabilece÷ini, baú ILLOLQ ]DPDQÕQD QLVSHWOH ]DPDQ ELOGLUHUHN |]QH QHVQH YH WPOHo DOGÕ÷ÕQÕ DoÕNODPÕúWÕU. 13. Eckmann |]HOOLNOH ROXPOX YH ROXPVX] úHNLOOHULQLQ RODELOHFH÷L. QRNWDVÕQGD \HULQGH ELU WHVSLWWH EXOXQPXúWXU =LUD VÕIDW ILLOOHU HNOHúPH GL]LVLQGH \DQGDúOÕNPQDVHEHWLJ|VWHUGL÷LROXPOXOXNYHROXPVX]OXNHNOHULQLDODELOPHNWHGLUOHU 'ROD\ÕVÕ\OD Eckmann¶ÕQ |]HOOLNOH HNOHULQ VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕOPDODUÕQÕQ \DQÕ VÕUD VÕIDW ILLOOHULQ úHNLO |]HOOLNOHUL ]HULQGH GH ELU oÕNDUVDPDGD EXOXQPDVÕ GLNNDW oHNLFLGLU =LUD (FNPDQQ VÕIDW ILLOOHULQ ROXPOX YH ROXPVX] úHNLOOHULQLQ RODELOHFH÷LQL YH EDú ILLOH QLVSHWOH]DPDQELOGLUHFH÷LQLV|\OHU14 %XKXVXV J|]|QQGHEXOXQGXUXOGX÷XQGD \DSÕP eki olarak NXOODQÕODQ YH \DUGÕPFÕ XQVXU DVÕO XQVXU PQDVHEHWLQGH VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕODQ V|]FNOHULQ VÕIDW ILLO ROXS RODPD\DFD÷Õ KXVXVXQGD (FNPDQQ¶ ÕQ EHOLUOHGL÷L NÕVWDVODUGDQ ID\GDODQÕODELOLQLU =LUD NLPL HNOHULQ ROXPVX] \DSÕODUÕQÕQ WHODIIX]GD NXOODQÕPÕWHUFLKHGLOPHPHNOHELUOLNWHPRUIRORMLNDoÕGDQNXOODQÕPODUÕPPNQGU hVWQHU (FNPDQQ¶ÕQ EX oDOÕúPDVÕQGD ³VÕIDW-ILLO HNOHUL DUDVÕQGD -mAk mastar ekine de \HU YHUPHVLQH EX WHULPOH PDVWDUODUÕ PÕ SDUWLVLSOHUL PL NDUúÕODGÕ÷Õ DoÕN GH÷ildir´. 15. GL\HUHNGúQFHVLQLEHOLrtmiútir. Eraslan, ³(VNL7UNoHGH isim-fiiller´ 16 DGOÕHVHULQGH(FNPDQQJLELVÕIDWILLOLVPL\HULQH LVLP ILLO DGÕQÕ WHUFLK HGHU YH VÕIDW ILLOOHU LoLQ (UJLQ¶LQ \DSWÕ÷Õ WDQÕP YH DoÕNODPDODUD NDWÕOGÕ÷ÕQÕ EHOLUWHUHN (FNPDQQ YH 7HNLQ¶LQ J|Uúlerine yer verir sonra da kendi J|UúQ RUWD\D NR\DU (UDVODQ LVLP ILLOOHULQ VÕIDW RODUDN J|UHY DOPDODUÕ GÕúÕQGD KDO 12. Hasan Mirzayev, Azerbaycan DiliQGH)H¶O0DDULI1HVUL\DW%DNV. -DQRV(FNPDQQ³dD÷ataycada øsim-fiiller´TDAY Belleten, Ankara, 1962, s. 51±60. 14 Eckmann, s. 51-60. 15 $KDGhVWQHUAnadolu A÷Õ]ODUÕQGD6ÕIDW-Fiil Ekleri7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUD, s.15. 16 Kemal ERASLAN, (VNL7UNoHGHøsim-Fiillerøh()øVWDQEXOV 13. 8.

(41) L\HOLNoRNOXNHNLDOPDODUÕYHHGDWODUDED÷ODQPDODUÕQHGHQL\OHV|]FNEDNÕPÕQGDQLVLP oOGXNODUÕQÕEHOLUWHUHNVÕIDW-ILLOWHULPLQLNXOODQPD]øVLPILLOOHULQQHVQHOHULJHoLFLKDUHNHW |]HOOLNOHUL LOH NDUúÕOD\DQ LVLPOHU ROGXNODUÕQGDQ V|]FN oHúLGL RODUDN VÕIDW VD\ÕODELOGLNOHULQL EX QHGHQOH VÕIDW ILLO GHQLOGL÷ini belirtir. Erslan isim fiil eki olarak EHOLUOHGL÷L VÕIDW ILLO HNOHULQL RQ G|UW úHNLO DOWÕQGD WRSODU YH WP VÕIDW ILLO JUXSODQGÕUPDODUÕQÕEXRQG|UWúHNLOGDKLOLQGH\DSDU(UDVODQ¶DJ|UH7UNoHGHNXOODQÕODQ LVLPILLOHNOHULúXQODUGÕU -acak/-ecek -DVÕ-esi -GDoÕ-GHoL-WDoÕ-WHoL -duk/-GN-tuk/-WN -gan/-gen, -kan/-ken -JOÕ-gli -gma/-gme -JXJ-ku/-N -malu/-PHO -maz/-mez -PÕú-PLú -r,-ar/-er,-ur/-U -VÕJ-sig, -sug/-VJ YH\D±k/-k ile) -yuk/-\N 17 (UDVODQVÕIDWILLOOHUL\XNDUÕGDEHOLUOHPLúROGX÷XHNOHUGDKLOLQGHLQFHOHPLúWLU'DKDVRQUD \DSÕODQoDOÕúPDODUGDGD(UDVODQ¶ÕQEHOLUOHGL÷LHNOHUHVDVDOÕQPÕúWÕU'ROD\ÕVÕ\ODVÕIDWILLO NRQXVXLQFHOHQLUNHQEHOOLEDúOÕHNOHUGDKLOLQGH\DSÕODQoDOÕúPDODUGDoR÷X]DPDQVÕIDWILLO J|UHYLQGH NXOODQÕODQ HNOHU VÕUI EX JUXSODPDGD \HU DOPDGÕNODUÕQGDQ |WU IDUN HGLOHPHPLúYHVÕIDWILLORODUDNEHOLUOHQHPHPLúWLU(UDVODQ\XNDUÕGDNLHNOHUGÕúÕQGDNHVLQ olmamakla birlikte ±GÕ-di,-du/-G-WÕ-ti,-tu/-WHNOHULLOH±gay/-gey eklerini de isim fiil ek grubuna dahil eder.18 (UDVODQ¶ÕQ\DSPÕúROGX÷XHNJUXSODPDODUÕED]ÕKXVXVODUGDGLNNDWoHNHU(UDVODQ. 17 18. Eraslan, s. 25-29. Eraslan, s.29.. 9.

(42) ³DQWDJÕxJÕQoQLJLGPLúǓaķaQÕxJÕQVDEÕQDOPDWÕQ\LUVD\XEDUGÕķ´(OI, G8-9)19 g\OH ROGX÷XQ LoLQ EHVOHPLú RODQ KNPGDUÕQÕQ V|]Q GLQOHPHGHQ KHU \HUH JLWWLQ

(43) |UQH÷LQGH³±P,ú´HNLQLVÕIDWILLORODUDNDOÕUNHQ ³toķPÕúDOǓu titik utķuraǓ alp erdemlig toķar´ (TTVI, 347) 20 'R÷DQ KHS ]HNL KHGHILQL ELOLU FHVXU YH ID]LOHWOL GR÷DU

(44) |UQH÷LQGHNL ³±P,ú´ ekini, HNLQLVLPRODUDNNXOODQÕOÕúúHNOLRODUDNHOHUDOÕUYH\LQH ³|J-ke ǓDx-ǓDVHYLWPLúHUGLx´(Suv. 619, 2)21 $QQHYHEDEDWDUDIÕQGDQVHYLOPLúLGLQ

(45) |UQH÷LQGHLVH³-PLú´HNLQL\NOHPLVPL RODUDNNXOODQÕOÕU $\QÕJ|UHYOLHNLQIDUNOÕWDQÕPODUODNDUúÕODQPDVÕNDIDODUÕNDUÕúWÕUPDNWD YH GL÷HU HNOHULQ VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕOPDPÕú ROGX÷X \DQÕOJÕVÕQÕ GD EHUDEHULQGH getirmektedir. Oysa ³DQWDJÕxJÕQoQLJLGPLú ǓaķaQÕxJÕQVDEÕQDOPDWÕQ\LUVD\XEDUGÕķ´ (OI, G8-9) g\OH ROGX÷XQ LoLQ EHVOHPLú RODQ KNPGDUÕQÕQ V|]Q GLQOHPHGHQ KHU \HUH JLWWLQ

(46) |UQH÷LQGHVÕIDWJ|UHYLQGHROGX÷XDoÕNoDJ|UOHQHN ³toķPÕúDOǓu titik utķuraǓ alp erdemlig toķar´ TTVI, 347) 'R÷DQ NLPVH

(47) KHS ]HNL KHGHILQL ELOLU FHVXU YH ID]LOHWOL GR÷DU

(48) ³ WRJPÕú´ \DUGÕPFÕ XQVXU ³ NLPVH´ DVÕO XQVXU PQDVHEHWL PHWLQ ]HULQGH DoÕNoD J|UOPH\LS WHODIIX]GDGúPúROGX÷XQGDQLQFHOHPHGHEXQXQLVLPROGX÷X\DQÕOJÕVÕQDGúOPúWU 2\VDNL WDPODPD³WRJPÕú NLPHVQH

(49) ´úHNOLQGHROVD\GÕ HNVÕIDW J|UHYLQGHDGGHGLOHFHNWL 6DGHFH úHNOH EDNÕODUDN úHNLO ]HULQGH J|UQPH\HQ XQVXUODUÕ \RN VD\PDN, HNLQ \DQOÕú ELU J|UHY VWOHQPHVLQH VHEHS ROXU .DOGÕ NL VÕIDW ILLO HNOHUL ]DWHQ NHOLPH oHúLGL RODUDN isim elde etmeye yara\DQHNOHUGLU%LUNHOLPHoHúLGLRODQLVPLELUJ|UHYXQVXUXRODUDN J|VWHUPHN\DQOÕúWÕU=LUDLVLPNHOLPHoHúLGLVÕIDWLVHJ|UHYLGLU ³|J-ke ǓDx-ǓD VHYLWPLúHUGLx´ 6XY

(50) $QQH YH EDED WDUDIÕQGDQ VHYLOPLú LGLQ

(51) |UQH÷LQGH \LQH WDPODQDQ XQVXUXQ eksiklL÷LQGHQND\QDNODQDQVDGHFHúHNOHGD\DOÕELUVÕQÕIODPDLOH³±P,ú´HNL\NOHPLVPL RODUDN NXOODQÕPÕ RODUDN J|VWHULOPLúWLU 2\VDNL WDPODPD PHWLQ ]HULQGH ³VHYLWPLú NLPVH

(52) LGLQ´ úHNOLQGH J|VWHULOVH LGL D\QÕ HN VÕIDW ILLO HNL RODUDN J|VWHULOHFHNWL 'ROD\ÕVÕ\OD \LQHúHNOHGD\DOÕELUVÕQÕIODPDYHúHNLO]HULQGHJ|UOPH\HQHNVLNXQVXUXQ \RNVD\ÕOPDVÕQDGD\DOÕ\DQOÕúELUVÕQÕIODPDV|]NRQXVXGXU 19. Eraslan, s. 118. Eraslan, s. 104. 21 Eraslan, s. 122. 20. 10.

(53) Bilgegil ³7UNoH 'LOELOJLVL´ DGOÕ HVHULQGH VÕIDW ILLOOHUL H\OHP NDYUDPÕ WDúÕPDODUÕ EDNÕPÕQGDQ HOH DOÕU YH oHNLOPH NDELOL\HWLQGHQ PDKUXP ROPD YH \DQ FPOHFLNOHUGH \NOHPJ|UHYLDODELOHQQLWHOH\LFLNHOLPH|]HOOLNOHULQHYXUJX\DSDU 22 7DQÕPODPDGD\HU DODQ \DQ FPOH VÕIDW ILLOOHULQ ]DPDQ HNOHUL\OH NDUÕúWÕUÕOPDODUÕ VRQXFX RUWD\D oÕNDQ ELUOHúLN FPOH PHIKXPXQX JQGHPH JHWLUPHNWHGLU NL EX GD GLOELOJLVL DoÕVÕQGDQ EDúOÕ EDúÕQDELUWDUWÕúPDNRQXVXGXU Banguo÷lu ³7UNoHQLQ *UDPHUL´ DGOÕ HVHULQGH VÕIDW ILLOOHULQ |]HOOLNOH ]DPDQ LIDGHVL WDúÕPDODUÕQDYXUJX\DSDUYHEX\|Q\OHVÕIDWILLOOHULQLVLPILLOOHUGHQD\UÕOGÕ÷ÕQÕEHOLUWLU 6ÕIDWILLOOHULQKHSVLOJDWLPL]GHVÕIDWYHDGRODQSHNoRNNHOLPHYHUGL÷LQHYXUJX\DSDQ %DQJXR÷OX³GRQXNLVLP´ RODUDNDGODQGÕUÕOGÕ÷ÕYH]DPDQDQODWÕPÕQÕND\EHWPLú J|UQHQ ILLO UHPHOHUL VÕIDW-fiil iúleyiúLQH JHoLQFH DLW ROGXNODUÕ ]DPDQÕ EHOOL HWWLNOHULQL EHOLUWLU <LQH %DQJXR÷OX |]HOLNOH ]DPDQ YXUJXVX \DSDU YH VÕIDW ILLOOHULQ DLW ROGXNODUÕ ]DPDQÕ EQ\HOHULQGHEDUÕQGÕ÷ÕQÕEHOLUWLU 23 Korkmaz ³7UNL\H7UNoHVL*UDPHUL´DGOÕHVHULQGHVÕIDWILLOOHUL³VÕIDWJLELNXOODQÕODQILLO úHNLOOHUL´ olarak ifade eder. Korkmaz, ³6ÕIDW ILLOOHU ELU \DQODUÕ\OD VÕIDW ELU \DQODUÕ LOH ILLOGLUOHU )LLO |]HOOLNOHUL GROD\ÕVÕ\OD NHQGLOHULQGH YDU RODQ KDUHNHW YH ]DPDQ NDYUDPODUÕQÕ DG ROGXNODUÕ VÕIDWD DNWDUDUDN YDUOÕNODUÕ YH QHVQHOHUL KDUHNHW YH ]DPDQ J|VWHUPH|]HOOLNOHULLOHJHoLFLRODUDNYDVÕIODQGÕUÕUODU´ 24 GL\HWDQÕPODU Ediskun ³7UN 'LOELOJLVL´ DGOÕ HVHULQGH VÕIDW ILLOOHULQ ELU \DQGDQ ELU LVPL QLWHOHGLNOHUL LoLQVÕIDW|EU\DQGDQGD|]QHQHVQHWPOHoDOGÕNODUÕLoLQILLORODQNHOLPHOHUROGX÷unu ELOGLULU 6ÕIDW-fiillerin zaman kavUDPÕ WDúÕPD |]HOOL÷LQGHQ VÕIDW-fiil eklerini incelerken EDKVHGHU%XWDQÕPDX\JXQGúW÷LoLQ-P$PDVWDUHNLQHVÕIDW-ILLOHNOHULDUDVÕQGD\HU verir.25 hVWQHUGH³Anadolu $÷Õ]ODUÕQGD6ÕIDW)LLO(NOHUL´DGOÕoDOÕúPDVÕQGD.HPDO(UDVODQ¶ la SDUDOHOOLN J|VWHUHQ DoÕNODPDODU \DSPÕú YH (UDVODQ¶ÕQ EHOLUOHGL÷L HNOHU GDKLOLQGH VÕIDW ILLOOHUL|UQHNOHQGLUPH\ROXQDJLWPLúWLU%XVHEHSOHGLUNLhVWQHU M. Kaya, Bilgegil, 7UNoH'LOELOJLVL'HUJkK<D\ÕQODUÕøVWDQEXO 1982, s. 197. 7DKVLQ%$1*82ö/8 TUNoHQLQ*UDPHUL 7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUD 2004, s. 422. 24 Zeynep KORKMAZ, 7UNL\H7UNoHVL*UDPHUL7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUD 2003, s. 909. 25 +D\GDU('ø6.81 7UN'LOELOJLVL5HP]L.LWDEHYLøVWDQEXO 2003, s. 249. 22 23. 11.

(54) ³EHQGHROPXúLúLQKHSVLQLDQDWGÕP´ MDO+HNLPKDQ*'ø$7 36.23) |UQH÷LQGH ³±P,ú´ HNLQL VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕOPÕú NDEXO HGLS VÕIDW ILLO RODUDN HOH DOÕUNHQD\QÕHNL ³\NQE|\OHFHHQGLUPLúROXUVXQ´ .W'RPDQLo-Gozluca. KYA.241.51.147.) |UQH÷LQGHLVH\NOHPRODUDNGH÷HUOHQGLULUYHHNLQVÕIDWILLOIRQNVL\RQXQGDQV|]HWPH]26 2\VDNL D\QÕ |UQH÷L ³HQGLUPLú DGDP ROXUVXn´ RODUDN HOH DODFDN ROXUVDN HNLQ VÕIDW ILLO IRQNVL\RQX DoÕNoD J|UOHFHNWLU 'ROD\ÕVÕ\OD ELOKDVVD (UDVODQ¶ÕQ KXVXVL\HWOH LQFHOHPLú ROGX÷XVÕIDWILLOOHUNRQXVXGDKDVRQUDNLGLOFLOHUWDUDIÕQGDQ\DSÕODQoDOÕúPDODUGDGDKHS (UDVODQ JLEL HOH DOÕQPÕú ROXS HNOHULQ úHNLOFH N|NHQ LQFHOHQPHVLQH |QHP YHULOPLú EX ED÷ODPGD HNOHULQ HWLPRORMLN LQFHOHQPHVLQH JLGLOPLú YH EHOLUOHQHQ HNOHU GDKLOLQGH VÕIDW ILLO WDQÕPODUÕ \DSÕOPÕúWÕU %X NDSVDP GDKLOLQGH \DSÕODQ oDOÕúPDODU KHP ED]Õ VÕIDW ILLO eklerinin tespit edilememesine VHEHS ROPXú KHP GH EHOLUOHQHQ VÕIDW ILLO HNOHULQLQ NLPL ]DPDQVÕIDWILLOHNLRODUDNNLPL]DPDQGD]DPDQHNLRODUDNJ|VWHULOPLúROPDVÕEHOLUWLOHQ HNOHU KXVXVXQGD GD NDID NDUÕúÕNOÕNODUÕQD PDKDO YHUPLúWLU %X HNOHU GDKLOLQGH \DSÕODQ incelemelerde fiilden isLP \DSWÕNODUÕ YH FPOH LoLQGH VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕOGÕNODUÕ KDOGHoR÷XHNVÕIDWILLOHNLRODUDDGGHGLOPHPLúWLU gUQH÷LQ ³DoDQ JO´ WDPODPDVÕQGD ILLO DOGÕ÷Õ HN EDNÕPÕQGDQ VÕIDW Iiil olarak YDUVD\ÕOÕUNHQ ³DoÕN JO´ WDPODPDVÕQGD \LQH ILLOGHQ LVLP NDOÕEÕQD JHoHQ YH VÕIDW J|UHYLQGH NXOODQÕODQ ³±Ik´ HNL VÕIDW ILLO RODUDN NDEXO J|UPHPLúWLU ³NHVNLQ EÕoDN oDOÕúNDQ |÷UHQFL XWDQJDo oRFXN JLEL´ ILLOGHQ LVLP NDOÕEÕQD JHoHQ YH DVÕO XQVXU \DUGÕPFÕ XQVXU PQDVHEHWL\OH WDPODPD ROXúWXUDQ GDKD QLFH |UQHN VÕUI VÕIDW ILLO LoLQGH J|VWHULOPH\HQHNOHUVHEHEL\OHVÕIDWILLORODUDNWDQÕPODQPDPÕúWÕU $hVWQHUVÕIDW ILLOOHLOJLOL \DSÕODQWDQÕP YH DoÕNODPDODUGDQ \ROD oÕNDUDN VÕIDW ILLOOHULQ |]HOLNOHULQLPDGGHKDOLQGHVÕUDODPÕúWÕU27 %XVÕUDODPDHVDVÕQGDGL÷HUWPJ|UúOerin VHQWH]L QLWHOL÷LQGHGLU YH EX DoÕGDQ |QHP DU] HGHU %L] GH GL÷HU WDQÕPODUÕ GD LoLQGH EXOXQGXUDQ EX PDGGHOHU QH]GLQGH GL÷HU WDQÕPODUD GD \RUXP \DSPD LPNkQÕQD VDKLS ROX\RUX] hVWQHU WDUDIÕQGDQ VÕIDW ILLOOHU LoLQ EHOLUOHQHQ PDGGHOHU úX úHNLOGH VÕUDODQPÕúWÕU 26 27. $KDGhVWQHUAnadolu A÷Õ]ODUÕQGD6ÕIDW-Fiil Ekleri7'.<D\ÕQODUÕ$QNDUD hVWQHUV. 12.

(55) 1- ³6ÕIDWILLOOHUILLOOHULQFPOHLoLQGHLVLPRODUDNNXOODQÕODQúHNLOOHULGLU%XLVLPOHU JHoLFLLVLPOHUGLUdR÷XQOXNODELULVPLQLWHOH\HQVÕIDWRODUDNNXOODQÕOÕUODU«´28 hVWQHU¶LQ EX WDQÕPÕQGDQ KDUHNHWOH VÕIDW ILLOOHU oR÷XQOXNOD LVPL QLWHOHUOHU IDNDt az ROPDNODELUOLNWHLVPLQLWHOHPH]OHUDQODPÕoÕNDUPDNPPNQGU)DNDWVÕIDWILLOOHULQELU IRQNVL\RQXEHOLUWPHOHULYHJ|UHYOHULLWLEDUL\OHVÕIDWROPDODUÕEDNÕPÕQGDQLVWLVQDVÕ]LVPL QLWHOHPHJ|UHYOHULPHYFXWWXU'ROD\ÕVÕ\ODEXWDQÕPODPDGR÷UXGDQILLOLPVLOHULLoHUPHNWH VÕIDWILLOOHULoLQQRNVDQNDOPDNWDGÕU 2- ³6ÕIDW-ILLOOHU]DPDQYHKDUHNHWNDYUDPÕWDúÕ\DQILLOLPVLOHUGLU=DPDQNDYUDPÕ WDúÕPD|]HOOLNOHULLOHPDVWDUODUGDQD\UÕOÕUODU«´29 hVWQHUVÕIDWILLOOHUL]DPDQNDYUDPÕWDúÕPDODUÕDoÕVÕQGDQPDVWDUODUGDQD\ÕUÕUIDNDW]DUI ILLOOHUGHQ D\ÕUPD] GROD\ÕVÕ\OD EX J|UúWHQ KDUHNHWOH ]DUI ILLOOHULQ GH ]DPDQ NDYUDPÕ WDúÕGÕNODUÕ DQODPÕ oÕNDUÕODELOLU <LQH EX DoÕNODPD VÕIDW ILLOOHULQ ]DPDQ HNOHUL\OH NDUÕúWÕUÕOPDODUÕQD VHEHS ROPDNWDGÕU =LNUL 7XUDQ EX QRNWDGD JUDPHUFLOL÷LPL]GH ROXúDQ HNVLNOLNOHULQ oHOLúNLOHULQ ND\QD÷ÕQÕQ WDP GD EX PHVHOHGHQ GR÷GX÷XQX EHOLUWLU YH VÕIDW ILLOOHULQ]DPDQHNOHUL\OHNDUÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQÕEHOLUWLU=LUDVÕIDWILLOOHU]DPDQHNOHULQHQLVSHWOH ELU ]DPDQ PHIKXPX WDúÕPDNOD ELUOLNWH EX ]DPDQ NDYUDPÕ ELWLPVL] VUHNOLOLN DQODPÕ YHULU)DNDW]DPDQHNOHULQGHELWLPOLELU]DPDQVUHFLQGHQEDKVHWPHNPPNQGU30 3- ³6ÕIDWILLOOHUEWQLVLPoHNLPHNOHULQLDODELOLUOHU$VÕOLVLPOHUOHHQEDVWDJHOHQ RUWDN|]HOOLNOHULEXGXU«´31 <LQH hVWQHU¶LQ EX DoÕNODPDVÕ\OD VÕIDW ILLOOHU LVLPOHUGHQ IDUNOÕ\PÕú JLEL J|UQU 6ÕIDW ILLOOHULQ VDGHFH LVLPOHUOH RUWDN |]HOOLNOHUL RODQ EDúND ELU \DSÕ\PÕú JLEL DQODúÕOPDVÕQD VHEHS ROXU 2\VDNL VÕIDW ILLOOHU ]DWHQ PDQDFD ILLOOHULQ KDUHNHWOHULQL NDUúÕOD\DQ IDNDW úHNLOFHLVLPOHúPLú\DSÕODUGÕU'ROD\ÕVÕ\ODRQODUGDQLVLPOHUGHQD\UÕELU\DSÕ\PÕúJLELV|] etmek, VÕIDW ILLOOHULQ IDUNOÕ ELU \DSÕ RODUDN DOJÕODQPDVÕQD VHEHS RODELOLU $\UÕFD LVLP. hVWQHUV. hVWQHUV 30 =LNUL7XUDQ*|VWHUPH6ÕIDW)LLOL$KPHW%LFDQ(UFLODVXQ$UPD÷DQÕ$NoD÷\D\ÕQODUÕ$QNDUDV 235-243. 31 hVWQHUV. 28 29. 13.

(56) ILLOOHUKDOHNOHULQLDODELOLUNHQVÕIDWILLO\DSÕODUÕKDOHNOHULQLDODPD]ODU%X|]HOOLNRQODUÕ iVLPILLOOHUGHQD\ÕUÕU 4- ³6ÕIDW-ILLOOHUFPOHLoLQGHGDKDoRNVÕIDWJ|UHYLQGHGLU«´32 <LQH hVWQHU¶LQ EX DoÕNODPDVÕQGDQ VÕIDW ILLOOHULQ VÕIDW J|UHYL GÕúÕQGD EDúND J|UHYOHUGH GH NXOODQÕOGÕ÷Õ oÕNDUÕODELOLU )DNDW ILLOLPVLOHU LoLQGH VÕIDW J|UHYL\OH NXOODQÕOPDODUÕ EDNÕPGDQ]DWHQVÕIDWILLODGÕQÕDODQ\DSÕODUKHU]DPDQVÕIDWILLOJ|UHYLQGHNXOODQÕOÕUODU 5- ³6ÕIDW-ILLOOHUJLULúLN-ELUOHúLNFPOHOHUGH\DQFPOHQLQ\NOHPLRODELOLUOHU« Yan FPOHOHUGH\NOHPRODQYH\DELUVÕIDW-ILLOJUXEXQGDJUXEXQ\NOHPLRODQVÕIDW-fiiller |]QHQHVQHYHGL÷HUWPOHoOHULDODELOLUOHU´33 6ÕIDWILLOYH]DPDQHNOHULQLQ\HWHULQFHWDQÕPODQDPDPDVÕYHELUELULQHNDUÕúWÕUÕOPDODUÕQGDn ND\QDNODQDQELUOHúLNFPOHPHIKXPXEDúOÕEDúÕQDELU\DQÕOJÕQÕQUQGU 6- ³$VÕOLVLPOHUGHROGX÷XJLELROPDNEXOXQPDNYV\DUGÕPFÕILLOOHULYH\D±'ÕU-Dur ELOGLUPHHNLQLDODUDN\NOHPRODELOLUOHU´34 hVWQHU¶LQ EX DoÕNODPDVÕ GR÷UXOWXVXQGD DVOÕQGD VÕIDW ILLOOHULQ ]DPDQ HNOHUL\OH RODQ IDUNODUÕRUWD\DoÕNPDNWDGÕU=LUD]DPDQHNOHULKLoELUHNDODPD]ODU 7- ³(GDWODUDED÷ODQDUDNYH\D]DPDQELOGLUHQELUNHOLPH\OHFPOHGH]DUIRODUDN NXOODQÕOÕUODU´35 hVWQHU¶LQ EX DoÕNODPDVÕ \LQH VÕIDW ILLO HNOHULQLQ úHNOH GD\DOÕ RODUDN WHVSLWLQLQ ELU UQGU =LUD VÕIDW ILLOOHU GDKD |QFH GH EHOLUWWL÷LPL] JLEL J|UHY RODUDN VÕIDW \DSÕVÕQGDGÕUODU 6ÕIDW GÕúÕQGD ELU J|UHY VWOHQGLNOHUL DQ ]DWHQ VÕIDW ILLO ROPDNWDQ oÕNÕS VWOHQGLNOHULJ|UHYGDKLOLQGHELULVLPOHQGLUPH\HWDELWXWXOPDODUÕJHUHNLU. 32. hVWQHUV hVWQHUV 22. 34 hVWQHUV 35 hVWQHUV 33. 14.

(57) 8- ³6ÕIDW-ILLOHNOHULED]ÕNHOLPHOHUGHNDOÕSODúDUDNNDOÕFÕLVLPOHUWUHWLUOHU%X kXOODQÕPODUÕ\OD\DSÕPHNOHULQHEHQ]HUOHU«´36 6ÕIDWILLOOHULoLQE|\OHELUIRQNVL\RQV|]NRQXVXGH÷LOGLU=LUDELUILLONDOÕFÕRODUDNLVLP ROX\RUVDDOGÕ÷ÕHNJ|UHYLLWLEDUL\OH\DSÕPHNLGLU 9- ³6ÕIDW-ILLOHNOHULQLQ|QHPOLELU|]HOOL÷LGHLVLPKkOHNOHUL\OH NDOÕSODúDUDN]DUI-fiil HNLROPDODUÕGÕU«´37 <XNDUÕGDNLPDGGHGHNL|]HOOLNOHULLoHUPHNWHGLU 10-³6ÕIDW-ILLOHNOHULQLQE\NNÕVPÕ]DPDQODNLSHNLRODUDNNXOODQÕOPÕúODUGÕU´38 hVWQHU¶H J|UH VÕIDW ILLO HNOHUL ]DPDQ HNL RODUDN NXOODQÕOPDNWDGÕU )DNDW HVDVÕQGD VÕIDW ILLOOHUILLOGHELWLPOLOLN ROXúWXUPD\DQILLOGH ³istek, tahmin, gereklilik, rivayet...´ gibi alt IRQNVL\RQODUODILLOL]HQJLQOHúWLUHQ\DSÕODUGÕU=DPDQHNOHULLVHILLOGHELWLPOLOLNPH\GDQD JHWLULU%XWDQÕPGDELUHNLQEDúNDELUHN\HULQHNXOODQÕOPDVÕV|]NRQXVXGXUYHYH PDGGHOHUGHNLoHOLúNLGHYDPHWPHNWHGLU.DOGÕNLNLSNRQXVXNHQGLLoLQGHWDUWÕúPDOÕELU konudur. 11- ³ø\HOLNHNOHULDODQGROD\ÕVÕ\ODELUL\HOLNJUXEXQXQWDPODQDQGXUXPXQGDEXOXQDQ VÕIDW-ILLOOHUVÕIDWRODUDNNXOODQÕOGÕNODUÕQGDNHQGLOHULQHED÷OÕLVLPOHUOHEHUDEHUEXJ|UHYL \DSDUODUNLE|\OHFHLVLPWDPODPDVÕVÕIDWKDOLQHJHOPLúROXU´39 %X PDGGH GH GDKD |QFHNL DoÕNODPDODUD EHQ]HU QLWHOLNWHGLU YH 0DGGHGH \DSÕODQ \RUXPODSDUDOHOOLNJ|VWHULU 12- ³L\HOLNHNOHUL\OHNXOODQÕODQ±'ÕN /-Duk ve ±$F$NVÕIDW-fiil ekleri mastar eklerine \DNÕQELUJ|UHYOH]DPDQNDYUDPÕWDúÕ\DQKDUHNHWLVPLRODUDNNXOODQÕODQ\DQFPOHQLQ. 36. hVWQHUV hVWQHUV 38 hVWQHUV 39 hVWQHUV-23. 37. 15.

(58) \NOHPLGXUXPXQGDRODQVÕIDW-ILLOOHUWUHWLUOHU´40 <LQHEXDoÕNODPDODUGDGDKD|QFHNLPDGGHOHUOHEHQ]HUOLNJ|VWHULU Ahmet .DUDGR÷DQLVH GDKDIDUNOÕ ELU \DNODúÕPODVÕIDW ILLOOHULWDQÕPODPDGDNXOODQÕODFDN GH÷LúLN ELU NÕVWDV EHOLUOHU YH EXQX |UQHNOHUOH DoÕNODU .DUDGR÷DQ¶D J|UH VÕIDW-fiil HNOHULQLQ |WHNL ILLOGHQ LVLP \DSDQ HNOHUGHQ IDUNOÕ ELU \|Q YDUGÕU. %X \|Q |UQHNWHQ hDUHNHWOHú|\OHDoÕNODU³«%XHNOHUKHUQHNDGDUILLOOHULLVLPOHúWLULUVHOHUGHHNOHQGLNOHUL ILLOWDEDQÕQÕQWDPOD\ÕFÕDODELOPH|]HOOL÷LQLND\EHWWLUPH]OHU+kOEXNLELUILLOGL÷HUILLOGHQ LVLP\DSDQHNOHUOHLVLPOHúWLNWHQVRQUDDUWÕNWDPOD\ÕFÕDODPD]+DWWDILLlden isim yapan HNOHUGHQ ED]ÕODUÕ GD VÕIDW RODUDN NXOODQÕODELOHQ NHOLPHOHU WUHWPHOHULQH UD÷PHQ HNOHQGLNOHUL ILLOOHULQ WDPOD\ÕFÕ DODELOPH |]HOOLNOHULQL \RN HWWLNOHUL LoLQ VÕIDW-fiil eki VD\ÕODPD]ODU 0HVHOk ³|O DGDP´ YH ³|OHQ DGDP´ WDPODPDODUÕQGDNL |O ve |OHQ NHOLPHOHULQLQ KHU LNLVL GH D\QÕ ILLOGHQ WUHPLúWLU YH VÕIDW J|UHYLQGHGLU $QFDN |O kelimesindeki ±I HNL ILLOGHQ VÕIDW WUHWPLú ROPDVÕQD UD÷PHQ VÕIDW-ILLO HNL VD\ÕODPD] dQN|OHQNHOLPHVLWUEDNÕPÕQGDQLVLPOHúPHVLQHUD÷PHQ|O- ILLOWDEDQÕKkOkWDPOD\ÕFÕ alabilmektedir. Bu tamlama, JHoHQ \ÕO KDVWDQHGH NDQVHUGHQ |OHQ DGDP ELoLPLQGH JHQLúOHWLOHELOLU %XUDGDNL ³JHoHQ \ÕO´ ³KDVWDQHGH´ YH ³NDQVHUGHQ´ WDPOD\ÕFÕODUÕ |O ILLOLQLQWDEDQÕQDED÷ODQPÕúWÕU$QFDND\QÕGXUXP|ONHOLPHVLLoLQPPNQGH÷LOGLUbu NHOLPHGHNL|O- ILLOWDEDQÕDUWÕNNHVLQOLNOHWDPOD\ÕFÕDODPD]'ROD\ÕVÕ\OD|ONHOLPHVLQLQ VÕIDW RODUDN NXOODQÕOPDVÕQÕQ NÕUPÕ]Õ X]XQ D÷ÕU J]HO JLEL LVLP WUQGHQ NHOLPHOHULQ VÕIDW RODUDN NXOODQÕOPDVÕQGDQ KLoELU IDUNÕ \RNWXU«´41 %X |UQHNOHUGHQ VRQUD Eir ekin VÕIDWILLOVD\ÕODELOPHVLLoLQ|OoWOHUEHOLUOHU%X|OoWOHUú|\OHGLU ³)LLOOHUGHQVÕIDWRODUDNNXOODQÕODELOHQNHOLPHOHUWUHWHELOPHN (NOHQGL÷LILLOLWUEDNÕPÕQGDQLVLPOHúWLUPHVLQHUD÷PHQILLOWDEDQÕQÕQWDPOD\ÕFÕ DODELOPH|]HOOL÷LQLNRUXPDN´ 42 .DUDGR÷DQHVDVÕQGDEDúNDELUVÕIDWILLOHNLQLDoÕNODPD\D \|QHOLN RODUDN \DSPÕúWÕU .DUDGR÷DQ¶ÕQ NHQGL WDQÕPÕQGDQ KDUHNHWOH ³DoÕN GHQL]´ WDPODPDVÕQÕ |UQHN J|VWHUHFHN ROXUVDN .DUDGR÷DQ¶ D J|UH ³ DoÕN GHQL]´ WDPODPDVÕQGD ILLOWDEDQÕQÕQWDPOD\ÕFÕDOPDPDVÕJHUHNLU]LUD7UNoHGH³-,N´VÕIDWILLOHNL\RNWXU)DNDW ³\DEDQFÕ JHPLOHUH DoÕN GHQL]´ |UQH÷LQGH ILLO WDEDQÕ WDPOD\ÕFÕ DODELOPLúWLU 'ROD\ÕVÕ\OD hVWQHUV $KPHW.DUDGR÷DQ7UNL\H7UNoHVLQGH<HQL%LU6ÕIDW-fiil Eki: ±I, 2008, s .1-2. 42 .DUDGR÷DQ, s. 1-2. 40 41. 16.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :