8.SINIF LGS TÜRKÇE EŞ VE YAKIN ANLAMLI CÜMLELER TESTİ VE CEVAPLARI

Tam metin

(1)

1

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 6

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Eş ve Yakın Anlamlı Cümleler

1. 1. Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı

ata-bilmektir.

2. Tırmanmayı göze alan, zirvenin hazzını yaşar.

3. Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar. 4. Yönümüzü değiştirmezsek

hedeflediği-miz yere varırız.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi iki-si anlamca birbirine en yakındır?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 3 ve 4 D) 1 ve 2

2. Başarılarıyla tüm ülkenin gururu olan spor-cumuz, bu yarışmamada da son sekize ka-larak güçlü rakipleriyle final şansını yakala-dı.

Bu cümlede bahsedilen sporcu ile ilgili çıkarılabilecek “kesin yargı” aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ülkemizin en başarılı sporcusudur. B) Daha önce altın madalya kazanmıştır. C) Bu yarışma onun ilk finali değildir. D) Sporcumuz önceki müsabakada finalde

elenmiştir.

3. Cehalet, gerçek bilginin aksine bireyin ken-dine güvenini artırır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle çe-lişir?

A) Bilgi, insanların kendine güven

duyma-sını sağlar.

B) Cahil insanlar her şeyi bildiğini zanneder. C) Başak olgunlaştıkça başını öne eğer. D) Bilgi sahibi insanlar daha temkinlidir.

4. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıy-metini huzursuzlar, sağlığın kıykıy-metini has-talar, hayatın kıymetini ölüler bilir.

Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar elindekinin kıymetini onu

kay-bettiklerinde anlarlar.

B) İhtiyar insanlar gençliklerinde bunun

kıy-metini bilememişlerdir.

C) Henüz zaman varken elimizdeki

nimet-lerden yararlanmalıyız.

D) İnsanlar ellerindeki fırsatları

değerlendi-rirlerse ileride pişman olmazlar.

5. En kötümüzde o kadar çok iyilik, en iyimiz-de o kadar çok kötülük var ki başka insan-larla ilgili laf etmek hiçbirimize düşmez.

Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlar ne tam olarak iyi ne de tam

ola-rak kötüdür.

B) Başkalarını eleştirmeden önce

kendimi-ze bakmalıyız.

C) İnsanın amacı içinde kötülük taşıyan

in-sanları düzeltmek olmalıdır.

D) Kötü diye sınıflandırılan insanlarda

bil-mediğimiz çok iyilikler bulunabilir.

6. Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çar-şısında gazel atma.

Yukarıdaki cümlede verilen öğüt aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Her iş yerinde ve zamanında

yapılmalı-dır.

B) İnsanların üzüntüleriyle dalga geçmek

doğru değildir.

C) Düzenli ve planlı olmak başarmanın

te-mel unsurlarıdır.

D) Zamanında yapılmayan işten hayır

(2)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 6

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Eş ve Yakın Anlamlı Cümleler

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. “Dünyada menfaat için sevgi gösterisinde

bulunan insandan daha aşağılık insan yok-tur.”

Yukarıdaki cümleye anlam olarak en ya-kın cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Kendi çıkarlarımız için hoşlanmadığımız

insanlarla iyi ilişkiler kurmamalıyız.

B) İnsanlar arasında en aşağılık olanlar

çı-karları için başkalarına sahte sevgi gös-terenlerdir.

C) Başka insanların duygularını kendi

işle-rimizi yoluna koymak için kullanmak doğ-ru değildir.

D) Herkes işlerini yoluna koyabilmek için

et-rafındaki güçlü insanların gücünden ya-rarlanabilir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalıp-laşmış bir ifade” kullanılmıştır?

A) Ömrünü bir baltaya sap olamadan

geçir-di.

B) İş yerini her sabah çırağına açtırır ve

te-mizletirdi.

C) Dostlarıyla geçirdiği güzel zamanları

öz-lüyordu.

D) Emekli olduktan sonra küçük bir sahil

ka-sabasında yaşamaya başladı.

9. “Kökünü bilmeyen dal ve dalını bilmeyen meyve olgunlaşmadan çürür.” cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-gisidir?

A) İnsanlar ait oldukları milletlerin birer

tem-silcisi olmalıdır.

B) Geldiği yeri bilmeden hareket edenler

he-defe ulaşamadan yok olur.

C) İnsanların başarılı olabilmesi için

geçmi-şini araştırmak gerekir.

D) Birçok insan hedefini belirleyemediği için

başarıya ulaşamamıştır.

10. Gerek yok her sözü laf ile anlatmaya Bir bakış bin söz eder laftan anlayana

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dize-lerle anlam olarak en yakınıdır?

A) İnsanlar bakışlarla daha iyi anlaşabilir. B) Güzel sözlerle anlattığımız zaman bizi

anlamayacak kimse yoktur.

C) Anlayana bir bakış, bir kitap dolusu

söz-den daha etkili olur.

D) Karşımızdaki insanlarla her zaman

(3)

CEVAP ANAHTARI

CÜMLEDE ANLAM TEST-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D B A B A C B D TEST-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B A D C C C A A TEST-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B B C D D A B B TEST-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D D B A C A D C D C TEST-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B C B B B C B C A TEST-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C A A C A B A B C TEST-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C C D C D B C A C B A D TEST-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C C B C A A A A B TEST-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D B C A C C D C A D TEST-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C D A B D C B C TEST-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A A A B A C D D A

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :