• Sonuç bulunamadı

Halk Masalı İncelemeleri ve Dil Bilimi Üzerine Bazı Görüşler C. W. Von Sydow-Kürşad M. Korkmaz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Halk Masalı İncelemeleri ve Dil Bilimi Üzerine Bazı Görüşler C. W. Von Sydow-Kürşad M. Korkmaz"

Copied!
19
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

■ :'4 \ J y % :■'■ / ; " " ■' V V . . ' '• *•■ : / / > ' ' . . - ' f ,-tpc i ' t - : \

t u n kic.... <

HALKMASAU

....

ve DİL BftjMl

■*•• \ . •■-<■■■■ ı v >■** .. ^ ’ |İ v ^ '£ a r İ Wtiheîm

tariÎM t» en büyük UHMisyenlardeıi birisiydi» FoUdor.nafcUnln tıarelceâlliği . paunbaçlıca' ^aiijı.*fl^|iıy^û.

Bahsedilen kavrama ait makalelerinin ikisi'aktif ve pasif gtelenek teçıyıcdaûtı yö; kahpîagma nosyonu ara^ndaki farkla

il-öratirlü olamaz. Veda

töpliisa-ş ın d e | » a * & j ^ y i i ^ ^ •

tftijfrifiyh İtyjflriayıjBttt' olduğunu itiraf 6tU...':

Fakat herhangiIbir masalın feallibîr '••*'

Masalları anlatan ta-tfirküleri söyle­ yen bu şahıslar getene#n aktif taşıyıcı- / laldır.', Alet#, tafiyietfa*' âredşddk&rkı göstermek için oltaya, koyduklarım sat l a k w $ a ^ $ Ü # | e * y % ^ S y # w ^ # r ş v a&z;-l|a^ui^^ija^ââij|^ *'

<& binaı^ :İaı^';laâctfâr tAiu^ic»;. vjb^i($u%’ Bu

<)$£»$ ça^iİB l^iile

■ • 'ra*' ve. devîyaüliimı V a^# .atu j^r; V4n:; r $ydt>w z^eıiOEya«rv '

■ riJJİBi' r a s t ^ :;g^ün:if e ^ . ^ p ‘a ^ i ^ ^ . de;bareketeden oldukça xm nlı4a^>e ftflv^ ^|eıhlfp:

; f . '$ $ M i sûren. Maaaim en kW m a#' v^:;îieŞ)ixM^' -M-a^c^bzı» olduğunu vç böyle

■ Tfe«aalıw antAflV bir'tttnyıetdan ' ly^yaanlaüldığı *£* ■■

iddia etli. Efter aktif ,v-* i< ;< ‘ - 1 ’'‘ * -. .^ İ'Janlatma-âİU jlklaryok

yayılan bir >dalga gibtöeğil de rastgele dağıldığına, aktif tagtyıçüami miktarı- nıh önemsin olduğuna» jnasallann en \ çok uç ı t â k t o a r alanlard a yaladığına ve raatgele icrâ edildiğine

Copenhftr

M ö itr o ik iw

,* • ; Van Sydow tamamiyle .ajp*. .(örneğin;'. tieriiz ketim dağlar)

ye adapt^ edüen ve öylece aym türün diğer u^uviajnndan biraz farklı olan ge- ^ Atoiöd^:; . ;'04,Qnç -aidi;.. tıntısâan^ ^ masal; tipinin»- halk i tür*' . k ü aö n titt^ a atasö»üı^ şekil»

jorfni « M ttı^ .K a h lO a ^ r to y , pUfe, f e |^ v e y a ı ^ ü*erto3e *PJ# l i r -' Kalıp Ş®w?ânn’^ k iş il' felr'ye^^taBmMj^îa : . . . J* :,f " M 2 J..' 111.7 T n û7T r ^ n r : ™ r ■ . <fayıy»^y; tip*' w »

fikrinden E i^ a d ır . plduİ^a farkU. kül- jbt^rietde t^r-

Üdnci derece- [ İ Î 5 İ i t e ^ , ^ . S y ^ , . » lan modelıs uyan bir masalın muhtevası' •’ ^ -11 d^indş b # ı ^ önceden bilini'

i f S İ ^ A a ^ / b t ç d ü ^ ü ^ mamnıaa değişiklik-olar ak İsimlendirir,

■ ‘ &ÇÖİ

(2)

;A.<

A." ,!y.;' r-r ■ ■'

h i k â y ^ içerfö,

-47:

larva tortmlorin Asanla hesırlammt at* 'BiaiilçİB baloma;

'Kattgorien d*r Prota

AthUc r Tcmptea. tipfaei 800X40 *•

■. ■> VoOadiçtfU»*" tayf* 60 - «8 va “Pc^

' «O^taasak MretliHC# pular Tfcidition* and Their

CUssiflcati-}>: ■ ■*; " u '‘.“‘v,İt . ; ■ " ; - • : a^ttâal

(hayvaa/vayifekakabÜiaderö j^b* tek ve #a^eria halk gal*negt üaerine dil raacmftordaha kolay >, ■ b ilin ip aitürrıiıı

üttmiıd

$wîe|tfrdikr

' -lept* İM^-ditliİU*

% l^ytaalarik: ■ m} -jgfodiftgdHteı^^ iwkl edebiyat [** ^fefcîrfatfc gabfon her dil bilhodeini»,

naaaM ve Orti^atm «övalye ferleri, v* döneme, ait Fnta*ıım an*uin halk S; Do|u v© l«kandlıuv

ülkela-rinden hiae gelen efeaae, kahramaâfak

oUyi**i» B ^ ts â l:)jfrlikt« Voa ^ î â ^ a » » olan " ... . ‘" keldınitr, tfa»iw • V- •".;fJJ?Ş!7Û 1 ( . '. -. v.j,;. '" ' ':. ' •' ’* V, v'Vs

(3)

'.:AW4 •••v'Sa i . t ■ M İ M M ' ipWâîtiüE'lte ” “<«** • . •' - ‘ 1 i r - T * v - î i 1' 7r« ^ v' XBİfr'y- v•

bası drtaJc özeUi3tBris bıduamuı olduğu d^aalarma:

; * ^ii^^S ± £ iJitvtV. <-'l'-'v‘:~L\ ..• ■ •h)»nWU^ T&i. riwffla&

___ lâsllt -’ d#**!*. -rtfrfff]# ân u 't^HflflfSIft V ffTfff11?!* WCf» (TE it f Btlf, ' iD8sdj®^l^\fF'NWk^!Ç >ıBşpfc,:^l^e8^ ' mû#t«relı \': dır. Öü (ortaya Ur ...tjtş-.:'. '■

-|hu^to - tu$pmpg aaijtfa oubLiıyj^ flın^vvrupaii"

halk ,'

K a r e le r taruflndan dsîişçek- My  vrft^d»^ ,* îTfce&İİ fendime açıklık Sttıiur. . ;M ^ | İ W 1 İ

fanr

iar

Bytirön ola- \ mWfimJa» ■■;.•• m kadar l E i f t .: y a ı W a n * * & t a u & a M 4Wteriri ku»> > : • 7* '■'.' " -' ■1..*‘l *■1 ■Kr^V^u^VI 11f\ly»;*yr ~<„ t.y J W ^ ripr,|;~T,~|R -^v^ÇP^n»*

' ytoda «# bk^Ac inaaal i ■

ji$. g e r^ F e ^ . bÖ; Ö o k 'lW r '

(4)

■;.; K

mâsalıbmım birÖrne|idlr/fak»t genel- tılan Gulyabanl'denUçuş masalının ay-tiklebaşkabir şekilde anlatilsn bu aut» m dereceyaypn olması bir benzerlik s»l« Alplerin kuzeyinde rwrtlântiiâ2. Bir malı. l919'da I . HolıiMtrüm ‘'Kuju tarafta dikkate defter Hint-Avrupahalk Kız Motifi Üzerinde îno&lemelar” $tui* toasalıfdeneği, ‘Akdeniz , des 6n the Maidan) çalı*ma»xm yaymlar-ve dkeMrelem* âraau^buiHskide de . - kon, olağanüstü geni lükte va-;,*** /jM®#». r^ rk ez o la rA buîuhduju, en.

yaygın vary^tiitfm i ü M e ı ^ gelince ,.7- _ , ^ « P lâftoşzş|aL Hİ^diıMım^du^mu

göster-•.,

çahşkvBumakalenin yazıldığı dö-

pıimadv Bununla berab^ en ilginç nemdevimyım ««M İl^W al ffibi

an-ortâya

% <H*ıek

latfdi.Bilim

The Magic flfght (Âad^d)8 (fikirli

getirmediler^ fökat bir goç

, .-.-^7r.- hakkinda sadece şüpheli tejflisre sahip Uçu# masab ,*on derece yaygındır. As- olan ba kimşele* göçün bûr sentten öla-

v^ ^ -ü— -'.r i » masalın her yönde yayıldığım lında maiabn ortaya ç&tşı taç devri kol- rak maaahn ftçr yönde yayridılaı

gör-türünün geniş alanlara yayıldığı döne* düler. Masalın ilk memleketini* Hindis­ inerastlar,onuîj için bu.nUşid büyük tan olabileceği ğibi bir varsayım ortaca pfasıhkİa bir taş devri masalı olarak ka- koyan başka hiçbir şey yoktur, fakat

fru-> radüfe okyanus Üzerinde kurulan bir ko* tetfeötölttnde açıklamaya çalışmak da- lohiyle adalara Ve Akdeniz sahil bölgele*. ha mantıkhdıh Grimin hipotezinin son rif^r Atlantik Okyanusu sahiüeri bo- bölümü, eski mitler zamanında halk

*«^.v

m

nım

wj«ş»w»w') tınımnımıı ***.iç b^ tnlş oliuju V6 bil un jridttilftnnın ya mit l«ttn!erine*e Hint Okyanusa boyuttea veya masalının gerçek yapısını an-. Japonya’ya, dofu adalarma^Pasİflkteki lamaya henüz ulaşamadıkları bir dd- :

y^â^ığ»- hatta belki de - {w .

''

r ^» . . ' Ameriktfya,^eyıldx|ı görülmektedir. ^Şimdiyekadarf^d^wma rağmetaka- ĞiriB$#JsiUnde mefalitik (taş devri) sin bir yanlışlık olarak Vasıflatt^SJ#*^ devir insanları her yerdedaha önoa&en halk masalının

' yerfoşi^ de^iM i^ r ^

• iar ve acayip olan

Tho

Mâ«k

t %

W>i*lk ms ^ sm

M

ı **k

.: . , sahnm. geniş% :^ ^ ü i e j ^ ; » ş ı ^ |- : ^ '

siduğtlne |ÖrÜ^rm, Bta i^ «om^sira ulaşan bilim atoılariınn bir bOİâmtt

«iki

Yünaif ûnkft^|irı deha çok suurlanâmlacakt»-^ suurlanâmlacakt»-^ suurlanâmlacakt»-^ suurlanâmlacakt»-^ suurlanâmlacakt»-^ ahnın . antatfWfta gir- • Oı<cte»iK»ctt yüzyılın yolunu şairm iş mesi, Yunan siisaUzun en az 3000 yılın- HUm adamlanm yöneten mitolojik teori

»*w|f - ,**m*ş$ş . ■ , •*».»»«»» ' ; . memetfi b^e^IrH en (Aa400)6 mMıfthnın durumu ye çok knlş- ^ ıa n ç la n için

n

ve h alk

arasında

(5)

.. ahlâki bakif açutme göre eski Yunan, kip eden asırlarda tarihi dönemlerde mitlerinde n i ^ sakıncalı bulunduğunu Hindistan'da tertip ediî&ğini öne eürdtt. açıklamaya çalışan Yunan filozoflarının Daha soıpa bu m a s ta r İdamen edebi* yaptığı; elementler, tabii hadfa>e ve ben* yat yoluma» kısmeti sözlü geleneklerle zerinin sembolleri olarak miüerin savu* Avtupâ’ya göç etÖJter. Haçlı seferleri so- nulan izahıyla anlatüdılar. . nucunda Arapların jfcracılığıyla ve

Ale-: Bununla MHÜ^e Bdd Yunan filozof- zahdar’ın Hindiitatfa yaptığı sefer he- v ^anmiı b(u n^arıyeleri ondçku*uncu „. yetiyle Hintmasallaruun bir sel baskını yüzyılda mitin dofcru anlamının teftin jpLbi AtrUpaya' gttç etmiş olabileceğini ^ai'ak^ ı^«^ıliii, bii sebepten büim * zannetti, B ı c ı l a birHkte öenfey kendi adanılan yaygın olan insanların dpğru kendine bütün bunların hepsinin sadece " düçünme alifkknlıklaruü inceleme,yeri- bkhipotez çalışmağı olduğunu ve müs- . ne mit ve haİk musallan üzerine mecazî t takilmasalın incelenmesiyle teorinin is-

»n la m ın Jfai ffifrfrfrjyıj '• VtatiatıA ğ ı^ ı j ■ , 1 :

NÜıaJet onlar birbirine hiç benzeme?- Tı&ii ölarak sözlü jeleneğin tenim e yen mecazi izahların aym mitolojik ya yoluyla Hindistan'dan Avrupa’ya yazıh da halk-masaîı motifine birleşeceğini * bir .&aşei koleksiyonunun gücünden farkettiklerinde işlemin, tanzimiyle yfen- herhangi bir karşılaştırma yapılması lışolduğu anlaşıldı. Nitekim mitolojinin f düşünülemez: Çünkü sözlü gelenek ya* evvelki şöhreti, bu husustaki bütün ça- , zıh edebiyatın uygulamasından oldukça hşma kayboldu ve bilimdeki lâyık .oldu- farklı olan kendi kurallarına riayet ğu yeri henüz buliamadı. Başarısızlık ?eder. Budist veya.Hıjristiyan gezgini di- . mitlerin herhafcgi bir bilimsel değerinin lehçileriyîe yayılabtten böyle bir sözlü olmadığı, asbnda bir saçjnalık olduğu gelenek imkânı özel .durumların dışında şeklinde yttiliş sonuç çıkarmaya yönelt- tam cdarak yönetilemez; fakat özellikle ; ti, çünkü buna göM mitler herhangi bir bu durum bütün halk.ınşM^lanna baş d|iıin teşkil eder..■ vurmayı engellerse, gerçek; iıadise ve '

• O halde mitolojinin layyMyia planlanan

muhtemelen uzaklaşma söz

incelemesi dinin uygun W ilminin tabi!

k^mueu olur, Örneğin; bir kural olarak

bir birleşimi olduğunu gösterir. Halk

dÜentÜer ejderha massUaTından

hoşlan->.! masalları alanında diğer önemli taşlar. yayacaklar ve bundan dolayı bu massl- Hü>ts Bijimcist Teodor BenSe/in 1069 larm yayılmasına g^yenıteiMnelidir, As-• v khhda yayınladığı önemü keafi Faneha-. lında Benfey zamanında masalları'

j ^ t r a Ue kâzamldı. Bu eier Orta Çağ- yeteri kadar toplanmamıştı, bilpedenle ^ifda Avrı^a’ya ulaşan, Orta ç^ğa ait diğerleri arasu^cüıfctkâr jk^bul e&len ,l;\!& ^'dûha İteri Suriye ve bugünkü îşrş* hipotezinin tamamiyle katalı öldüğünü

. henien fteke^ni^ ve bu sebepten yahuz

jl^Jt^uhıına^nın rlt&»r tjvrrthTM konimi «irkin VkfMiJH Vci1l«1t«{vnnlaı>()(>ii

yer degiştirmesinae de nendim göateren cede elram>*neeiemeunMhı olmadı,

Re-6nemü

^

^kiazuâAei Bol^. Sv«xul

y

blrT^tttfel eûdyi yerleştirdi. Mamafih Grundtvig; H.F. FeİIber*, Anttı AaTne,

Benfey bu k ej^ettto başl^rârak ayiu Stitiı T&»nson ve Alberi Velselskl gibi

derecede cesur ve yanlış bir benzerlik bilim adaklarına yaptıkları titiz kayıt

Bizim zâmammızk kadar kftfi dere

(6)
(7)

.. „v-.. •/ •• •;

>• '-•: .-t»'-'

ffliıri atarak İM

ft*¥)^^Tv.,.frt^ıîff-nrVm

tofhritt*

J^UTUfaûU|rtW. * orisisft

{R^SflFft kltâ 4 amanda

F i t n e c i l i k m t a i a î d a ı i > t r * n - ;. olaşiun:

- Bu

»ebep-: meyerek, #8RMttar$

çı-

ten daha ^^j&kfaa olan mtiştaıek bir

... ., nlc. : ol u^t j aran ıbir

ma-• V. .’%

tir, v JbmL«^m yCTiile^ t>İi;-. r ___kr< fim» ^ m ıp a ty a ^ ' miaiMd tam mtoUd& hlkl&îfor ter- olarakbifiafcyen vaaat dü b ilim leri M ^ f c a a : as Treüble halk matah araçtırmalanua gitmediler Mak« * y fâ fâ lm CakaranYaıh Kadm" ve bûttm masalların doân

kdken&olduk-y Ç ak atmaaah ^ lırr^wy \pft^|l t^ lyjf <İfl KttbyHc» ş n .

dahalrikaten sadece dojunun m alıdan

H masallar d

a t u

u

u

*

' halkmaâafa maia^aîA^^c^g^iy kabul et*

runun bîr hjyvan fab&nda kaateft mo» . < tikleri görüşlerini de teyit efctüefcv...

deHeng** ikingd maaahn edebi olduğu-

Nitekim bu bâtttn # büimeîtariı»

nu gösterm ekti. Aalan, Boğa fe

Ça-raas&b gibi insan aktörlerle bilinen na^m şekli masallar haktandrin i^f» hikâyelere r«kıf öldutundan emiödir, hu*eıe^inde dojuyaait masal edebiya-çünkü Hindiatan ve dJiertUkalerde bel- taun hiçbirinde ikinci nü*hau olmayan ki de w*»Mf • ffiyi* hi* 1^1^ ^ masalların ekseriye-kâyeleria çetini tiple^w s Mr. Bünun tini tanıttı. Bu staiaîlâısiı Fr anaızca dışındado^uda Hindiltaa^daki bir böl- şekli dofruriakjarfeh dahagüseldi. Bu s& geden getirilen maşâl anlatım Örseleri* .\ b e p te n J o ^ h Bedier iJ^a kabilinden

tanian budurun^a hangisinin doğru ol- ' nu İddia etmeye 5^m^," Amıt bu tam ^

tafctAıpiiabuSı, ayrıca ayzu :..' rak Hirafatsn, VıfotMft veAgaptanft bfr yeirde ortaya çı- ■

de

iyi m&aal JOndâtü ,

ProfelemÇıkaran Ya#*-! Araplar arasında Aı

daha çok bilinip f^âtSMHiıayâ^

fa feM ';W a ' kabuledilmali, $u*İ& t<^ve':j ^ ' dü- araştırmanın ger»# çe^tu lıaUcliur

.: /;• telÜPPClft^MllİKfajft #6*

İV ait; bep olabiHr. Bu dürum

Wm

adamı ta* raftndag daima bitaba almmatı; fere» ken bir imkândır.^Fakat jfarkb mekan­ larda mtarikk# olarak. oldukça kişisel ayır- bilmek fURİsaçmalıktm Yukanda bah- ettiler, «edilen bir taraftaB^a, Aalan ve Çal^al dtt^rode

&$$r

tarafta Pr<*lemÇıkamp Yaşlı Ka-dıh flarne|ini btırada zirkedebilirim. îki

'y*âıöi.;'..'. -: hikâye aranndalri benzerlik «adece ua oldular. Köhler aâındzdd tir ? talıkla dtlzenldnen bir iiUra kam*

(8)

#»r f / T ^ r ^ r i i Ç * ^ 'Ş.FI

>. •

; panyasıyla bütün insşnlan kapsayan dMtiuk, «5V|İ mefhıutolann ortadan kaldırılabileceğinden İbarettir. Diğer & rafta, kan koca arağındaki kaVga^a to- v hum ekebüecek fcötü lutfın M şeytan '. • arasındaki mücadele ç e # d |y ^ İkinci ‘

■ ’■ m aaalın kişiael o la ra k b ^ a J^ 'JİM a t tertip edilmesi, muhteva Üa bütün var­ yantlar sra srn d ^ geleneğe ait bir bağ- - i a ^ i ^ tfö s& ^y * vypm öiabilfcr. ;Koa* sızım $€tfgi^deri. ento olmak için ak-

3* )o ^ ğ i^ n s ^ ^ ş^erleme es*~ ',-, nasindS V>gaag«d^w biraz -fia*

> kal kesmeye k a d ın la kadın, â esnada v' ^ranaa, ve kansaun k#ı^*i^)to$aaî- dan keseceğine inandırılan kocanın du­ rumları masalı dabada kuvvetlendir­ mektedir. AvrupSnıri hemen her yerinde ,; btüım ^ btitün btt kapsamh varyantiar ' müşterek bir kaynaca sahip ölmalı» W -

varyatftlarm hepsinin as" veya çok doğ- rudan orta çağa ait anlatım örneğinden geldikleri muhakk&ür* (

Bedier’in Hindistan teorisi üssfînde

4ge köyulmasının tfhemi kendi incem e ürünlertnin çok olmamasından ibarettir. O y e d m iş ve sabitleşmiş bir sonuca varmadı: bitim adamlarına dâ-• "■$$ ' 0 §#' yolla m f i i a ^ 'softaya, man-. ;. züm masalın yenmek başlayan araştır­

ması oJ4u|^% rkîı ürünler verebilecek-ti» Mjtıdrln» yanlıy Iptifoifum hİr f a ^ tİMİn > ş ^ fa*fofiı»\İ -: tfVfl ŞFt

düâcatşizî olmuşta. BtitCüH faalkg için, hatta aadeeehayal! korku & rmm düşt^üHüğtfcd* Çriı&ıaln ya^teı

k ı ^ a ı ^ ^ ^ v v ^ : sd^ 'l^jiaişk Ben^yf 3 ^ M ı i ^ ^ l ^ v a n

îsbdîıhm di^btttön masalardan &>.,

tün yetersiz sebeplere rağmen farklı bir

■ çe#t içindç Imlditfurdan ı ^ . bir grup distatfda; değil de YurtimistanMa daha bol b^undüğti,için fablUan Yuftahistan

kökenli olarak yormnladı. Ama diğer ta* r aftan, fark gözetmeden, d i^ r bütün »gn^Iafm geri kalanıyla ilgilenü-ken cid­

di bir hata yaptığım» Söyienmeai gere­ kir. Bedier sadeoe.şakaya ait fabllardan bahsettiği, eğer çeşitli halklar arasındi* ki aym masalin bağımsız kökeni oîduğ%’ ha inansaydı yapabildiği kadar bunu dir

ulardı. Önün ... irn^ali^bi ..

çentil fOrUşlişıin olduğu hipotezlere ta­ raf olmaya ye Herhangi bir durumda dikkat : *oe yeni bir ^bdia ileri sürmeye karşı ciddi bir âcasdı. Paleat aym ?a-' m am a onun beİH sonuçlara varmayı mümkün kıla* tereddüdü öğrencileri . halk masalı çalışmaların* devam et*'

mekten ürküttü, ve onun bu konuda ya­ yınladığı, kitapçığından lieri Franaa'da dar az çalınma yapılmasının sebebi bu olabilir. "

Halk masalı araştırmasında ileri atı­ lan ikind'a&m Finlandiya edebiyat .U- rihçisi Kaarle Krohn tarafindan yapıldı,; Babasından öğrendiği coğrafya maiodu; nu Kalavela-cycle'a uyguladı ye binada­ ki bir delikten lnıyruğuyia bahjt aylayan ayı veya kurt hakkımla faibılı &^tirdı*v 1

ğı; “Bİr CWoiO und Fuıîdıs,’ (ayı, kurt ve ça^aty. I886f kendi tefinde bundaki ya- tartandı. Bu ç&lışmadikkatlî bilimsel ' meto$aibir l ^ k - m ^ ^ : üsertnde yapı- lan iöc monografiydi Krohnmüıriktuı oi*

• v-^r" ■» . 1,1 |jJV- aSf. „T7^Tw i .” ^vc|| - r,T î v ^ '

y , •. . (

griyle baka* amaçladL feobn olayı c ^ a İ ^ i d ^ çetitli viryaı iti anmn h e ^ m iatoÜ^fct ve j^ir araş* ■

've '.inasaim Kuzey Avru- • p a ^ ait bir masal oîâo|ıuiu î^lirtmeye : çalıştı. BenTe/in tahmin ettiği gibi bu masal âöUint, ne de Ifunan mâisalı ola-' bilirdi» ferobn bütün mİÜetlerın maşal : Üretel^Bceiği7ii4e ortaya k^du. ."

Kaarle Kröhn’un monoğrafisi ilk

(9)

• 1 '■ \ i • k ' ■' V v * • ' '• * 1 ■r 1 •• J fa çok titiz bir metod ortaya koyarak vanlar ikinci derecede bulunması gere-halk Şaşalı âraş^rroa» ta ri^ d e to te l- keri yerde sık gık ön. plana çıkmışlardır, li bir döneme damgasını vurdu, Bu çalış- Aynı şekilde bir hayvam kuyruğunu ko­ mayla bir hşlkmasahnm imlenmesi laylikla kaybetmesi çok sık rastlanan gi detaylı çalıjmanm uygulanman ge- bir motiftir. Bazı kazalar sonucu kendi • rektiğini, katijtette; masalın aşıl mende* >■ kuyruğunu kaybedeç kurtlar tilkiler Ve

ketf hnlçicmfo çakallarhak)onda çeçitJİ fabıÜar yardır, b i r ş e y s ü y l e m e d e n ^ ^ fekatsGşkonusu öıwiûsiz oîan bir fabı- ,■

J^aİk pla- >lıx^;.yik^Kt: -^a^nürat' kuyruk-rak başvurulan bir masalın düşünülme- buz bir kayyşnla ilgüi olmasıdır. Nâkte

den oldüğ*^£08t«ar<U,■' '

Onun çalışması bilimsel ağır başlılık kuama* hayvaıjı ve aynı zamanda kurtla

/ ^ t i l l ^ 2^ etzaıM

İDıbı-• : kurtlar ye çakidiar hakkmdakl düşünoe- . " İm değişme ihtimalinin sebebidir. Keza.. ■ si bütün.fabllarla ilgiliydi. Nitekim za-:' • ayinin :kuyruğunun olmaması gerçeği.

mân ve firsat sebeplerinden dolayı araş- komik açıklamalarla ortaya atılmakta-tırmayı kefneyem e^ur olduğu n^ze* dır. tskandinav-Finlandiyasahasında . . •* meyi faiİLiasel olarak hazırlamada büyük : * ayı değişimi f^bılın üstülüğünü sağla* ' ..

bir avantaj olan soy ^ meselesi İ t r i n d e ;; mak için o. yörede ^ egemm olmuştur. îs* kendine daha geniş bir hedef seçmişti. kandinav sshasının dışındaki herhangi . Bu yüzden Krohn’un mevcut kontrolsüz bir yerde doğrulanmamış olan tfu tezat hipotezlerdeki ve masal ilmindeki çat* ggrçek anlayln^hale gelmiştir,

lakları doldurmak zorunda olduğu aşi- ^Caarle Kroİm halk manalıyla ilgili, kardı*. *' ./ . a - >-vX«v çahpiMahfca devam etipaeâ^t ^ a k .

Hatta ayı (kurt) ve tilki tezindeki bir özellikle babasının Kalevela hakkmdaki hipotez onu. malzamadan gerçek olarak çalışmalarının devamı için kendini On neyin göründüğünü inkar etmeye yâ- plana çıkandı-ve bu çalışmaya atadı. Bu* neltti. Fabılm aslında ayıya ait cflduğu- : nunla birlikte etraflıca bütündetaylari- . nu, bazı varyantlarda M f c n y&nhşUk- ■■ na*öre tanzim edilenmonograflan aynı' ’• 1*«^ningerini.0^ ^ ; :^fDpı^i^Jçfo-ter, ^ metodlameydana getiren talebesi A ntti. ^ ; • • zin başında kurtkelimesinin tırnak için* Âame .vasıtasıyla halk masajlarına bir •

' deald*. -tka^ğ

v atimaizamada kurdu, kuyruğuyla balık nşı h ı ı j ^

! /*. v.; ^^^tutm^işiııde onahiîeter/yapan tito tin . içinkâiol<^ h a l ^ ^

v ^ düşm anıolarakgösterir^^ keınmel olan 'İ ^ a ^ ^ n ^ s ^ ü n . . a» İngilizce ve Fransızoa malzemenin Tyjıes' of tiıe daha sonra

v v * adapte edÜeö ve geni^letüen/^Verzcioh- ^ ^

‘, I; . ' niş d ^ 8|âin& ^

ssen-^ kU|tfe'-:;yerifti^ • nyi almaktipdır, ^ dir.: B e ^ a s a lm sadede sistematik nu-•’ nu-•’ KrohzMnç kuyruğu olmayan ajanın kur- : mar,ftömb$tirten masal talerin bu lis- - •

: ' ' bağdaş*: tesıilgilileriçingüzelbtirrehberdir,ma* ■ • ' m a d ı ^ y f l ^ a l bir fikir olmasına-rağ* siÛanıi katülok kolleksiyonu ve

yapala-^ ; m ^ ;^ ^ ak^ r ^ a^ kji a m / ‘ bÛ ^ sn^eiou^^^^^^ dOke^me^dki

. m e v c u t ; Daha önce bahsedildiği glbiKrohn 1. ^ o l m a m M ^ ^ 'i ^ ^ b ^ i j ^ : ^ - ) ^ :;va A^u^inin mtoBU ^ce> .

gerektiğini sannu|^r, Stt hususta hay* lemelirln metodundaki başansızlıklar , v iM'r ölçü halk maşalının^ h^aifcı ve ku^allanmn l olarakmantikaız açıklamaları dana faz- yeterince arâştmlmamış olmasından la ciddîye almayı ihmal 'etmiştir» Hay- bâşka bir«ey değ^İc^ Mi^emeleıîn

(10)

v i " ^

kâliıâ&Miıuk g^nk i w

tedir,

'"" 04çi^$te çofc uzaman... tamamiyje halka ait olan gstaıek &ıüa yanlışa Ve

romantik du#fueay«>yöK^ltzoi]^ laria ,, ,7 . ____

lenegin tadeoe masal kompozitörlerin- • şeysorm ast gerekiyorsa hjanu «İ-kol 'den'ibadet olduğusaaılnuşfer. Bu ytfnhş* işaretleriyle t^orçtknan

düşüncenin,’ Krohn Ve Aarhe’nin bir di$er iht^ttçian»4se fedea* yoluyla gide-maaalm nasıl yayıktyınm temelini oluş- riyordu. Şüphesiz bu yolctdutfueanasm-turan görüşlerini az veya çok tahmin et* da ıagnW veya masaUarmın hepsini miş olması ge^ldrdi, Onlar bugürüşle* .bir yerde anlatmak içni aklında tutma* . rîni behrtmekiçin şu >ki imajdan fayda* yacaktır* Ve bazı durumlarda orada y*

landılar'llk imaj; durgun bir «uya bir şamaya» cttnleyfcÜerin Uginç gelecek taş atıldığında suyun yüzeyinde oludan birkaç sebepmeydana gelmelidir. Ama dt$gün halkalar gibi, ikinci imaj ise ne yazık ki seyyah kuzeye ulaman yofcu-akan bir suyuh ulattığı yeri ıslatması • lugunda karşılaştığı olayîfeı ve hafiza-gibi masaUarm jrayıhnâsıdır. Bullri dö* sinda kalan masalları ahlatmak için bir şünce de yfcnlış bir vahayım töerine ku- firfcat bulamayacaktır. Uzaktfcn gelen

rulmuştur. Masalı duyan bir kişinin onu birisi olarak bulunduğu bayram ve top* ikinci* kişiye aktarpıasinı beklemek ha- lantilarda etraftakilerin ilginç bir odak tadır.Asliûdabir masahn yayılması bir merkefci olacaktır. Bttttobubârikimleri-‘ ■*"*- »nafe bfr tar*4* ol- ntaıifeg^;îd^çagrüac^ttiî*. Deflerin

sağlar- lak Masalların yenilertipleri ve onlaroı ki bmılar inasahnc

İar. Gfetene# sürdüren iyi-bir masal korunması, yayılması jfe devamlılığına ftakjedicisi onu adatmak İfteyendir/ bakış açm araandadc^nıbir bilanço çı-şında yeni; bir yerde anlatmakla

kalma-V* DİK v ol i, fakat Aame

(11)

V ; fe^y*^di#rx' ' : ^ w^!Miix •«ÖçfSpd^ .D^

\.; ' v«j$. ™ * W \ ^ m W ' < İ M u ^

>.; l â ^ o İ ^ ^ N â ' ' ■ |&İfc

'■ n u t f - ı ^ a ^saS^; • • titfîöi. İhı şddklaiki f^kligölanakalâ'- ^

r ‘. , tibr;:ye' ^|g '<İfl :ko^i»gylr^' • ’: JÇyfltm; :dtt ylpo» •”*forr ^p\ J^hÜım .'■- m^yultın iflTijr h*Iyalari'''aranın*ia do£ll-'

- göç - ctâji | p l ^

edenlerde?!ziyp* :: ta * ® #*^fcfesürtden bead l^y^ç po£L~.•

: ! .•; t&ıunM 9tlâş& ^

\.. ÎÖV0Ç

• ’ m a * !b ^ # ta y e * ^ ^ ." v ^ ■y«ri ^ im î .' ki ins^ar& ah hiçbir -^ f alamayan la- * memurlarla dân«tı&m’|U, Rua politika**-' ' veçlilef Çile Alman fc4!i: maeak ^eoBk- . na ait olan yerİar ise RuaaİvÜ memurla* '■ lerine pfe^^'sahiptiriöt'^ Geleneğinle 5:' lî v» fcajkeji g a ^ < ^ â & im etkilenmiş-' •. ••• derece'y&yjgofc olması memleketine dön» lerdi, Politik nedenlerle tükeye gelin

gtöj f ^ T H e ıe y ^ a Alman göç* ':

m tM m r m â A geteneiini ta#ıya«

Pvey0ttjWnlft* ftnhmdfya’da ülkelerinin i^Ok *ami> te r n m n m m

a*. .•

;v .:• ,•

r: m*»*:*

_ ( . . uyumlpgerekm

fc«%r pop* î»

o»kiidar iyi*\ AVn®§?sik:lteft’ kalan îûSfr' "■, «jûusl#^ deİener^ tfar^nj > rCl^Ul^ bir* l^ümltoüri taaaı&eıi ^ edilmiş, va^Ant* F & İ İ a ^ ^ t o B ı O ı İ M ^ yöneteceklerdir; yfadlle ^ ipu -a j^ ta ja m rd a çok ı^^kçiyŞİ, .'..,V ,; , ^...^^.^.u.-....-...—.v...•... .—.» m '..'■ M t B t o H d O r ^ i;-' Vvr.j -?•■ ••':;* ■’■■ t^^aftm alıydı. W

(12)

V; Başlama noktasından beri bir kaç masat sagnfin dışında <fa$!ferduğu, öy* leyse manalın oıjinal şeklinin sagn oldu- ğu kesindir. Sagn bir masal tarzından sürdûrülebüir ve bir çok masal kompozi­ törleri

ojftâya Bead

yapaütı btr a â f c n i a s ^ : ee6^ | i d ^ . Hatta sagn sahnesmde iyi dönüş İçin bir mükafat olarak düşünülen bir olay bu çekirdeğe eklendi ve bu ilaveyle sagn ey* . velce Cicerö *Dev divina-tione, I, 27) de bulunmaktaydı, Faltâisa^n’den başla* yan çeşitli maaal kompozitörleri fabıl oluşturmaya» cömert bir göncin hizmeti­ ne giren bir prenşesç sahip olmasında kendini ele-vermeksirin çeşitli vesileler* ■ le ona yardım eden minnettar ölü adam

yalatmaya devam ettiler. Ban masal kompozitörlerinin sadece kendi tertipli rinde sagn’i kullandıklarım düşünebil* rfc, fakat elbette onların bir veya birkaçı bir masalijı tamamını işittiler ye aym başlangıçla başka bif masal tertipledi* ler.

EğertÖyİOy^ yeni

masal bir model değişikliği olarak düşünülebilir, fakat bu dürümda da bir masalın doğruluğu*

r.Do* Deâd* kurtaBan

rum etmeme! için.kendi vücudundan

İdi. Dah& sorira yılın. ve

m a»sîl^da:vojöltı|^^ _ ... 1M,. ..

. prensin

< yârdım ecfep lığsan

; SiblC ^...^s^s^ft; :jAr»*^ şındakibenzerHkiûçiebirbirindan fark-r h ve fraflımsız degücBr^akiıt kurbağamı yılandan kurtarma hşkkındaki diğer masallar üzerinde etkileyici olan, birbi- rine çok benzeyen bu iki anlattın şekli **&& Ğrateflıİ Dead* ileiîgüi bir başla* ■ ma degişimi olarak düşünülmeli. >

. Masallardadeğişim önemli bir olu­ şumdur, bir halk manalında yapılan iki veya daha cok değişim aym halk masalı ■mOtİf ye <mfafaıwntn Vgfljnal ŞAkÜjtyı han*

lay değildir,

le or^inalmottSyerinebaşka bir motif konabilir, saman zaman yefti bir deği­ şim maıalın ilk şekline dönüşünü de Ki^ayabl^^eM i motif özellikle halka aitse bu durum pek çok masalcıyı farkıl Atman dil bıbmdlerinin iyjl bildiği, Al* manya’da meşhur olan ftjatningavic motifi buna bir örhektir, Norveç şairleri tarafi^ak İrlanda'dan alınan bü motif! bir Alman kahramanlık hikâyesi ile ka* nştınlarak Vüdnler döneminde kuzeyde yaygınlaştı, fakat daha, sonra kuşeye ait halk geleneğinden tamamen kayboldu. Son zisnanlarda İrlanda halk geleneğin­ de sık görülen bu motifistenerek Fjnda* insine birleştirildi. sürekti hayatin ye* nilendİğİ bu motifte bir büyücü, kadın kendi kahramanlarına karşı ertesi gün ya$ilâcak yeni bir savaşta

bahis

tutar ve olen muhari^eıi yeniden diriltir. Ya* dirir, zaferden sonra dinlenmek için eve gitmez Ve cadı karıyı beklemek sa­ vaş meydanında kalır. Cadmm kendisi­ ni sihirle üyutmasma karşı koyar ve Onu Öldürür. Mamafih'bundan başka d** ğişmeleşrde vardırÖ rnegnbu "

isi deyler t i s i n e giden ye . ...,, „ „ şâşfcrinj* cüce ta* ^edö^lsfc M fckm di^. fcbfir;

«ü

tada kavgaya gider, de­ yi, devin baba» ve hespinin en kötüsü olan annegini de mağlup eder. Motgifln buf forumda şüpheye hiç yer yoktur. Zannederim enbaaitvâ ejı âz kUUamlan bu şekil İrlanda'da çok eski ve bir o kf* dar da yaygındır. Her bir örnek Cinde- rfeüa masaladır, Strabo Rhodöpis’in bir

(13)

'■ ' * '• *:’ ■ ■ i-'.- ■'; / ' . • , '..V. *1' ••' ' ■ 1’

{f ■■mî

masalınbir cariye banyo yaparken ayak* kabısınm bit teki bir kartal tarafindan a% götürüldü ve bu ayakkabı firavu­ nun kucağına düştü. Firavun bu ayak­ kabı teki kimin ayağına uyaraa onunla evlenmeye karar verdi. Ayakkabıyı bü­ tün kadınların ayaklarına denetti ve llhodopisl bııldu. Cu Cinderella'nm en eski kesiti arından birimdir. Prensin jri* aceleyîe eve.j

kaybettiğini, -Firavunu büyülediğini sahneye koyduğundan hayrete düşeriz. Masalın bozüimuş şekli yey a bir hatalı uygulaması olup plmadiğını merak ede­ riz. Daha önce ada görmediğimiz birisi­ ni gördüğümüzde yıldırım aşkıyla he­ men aşık olmanız daha mantıklıdır.S Aynı epizot uzak Hindistan'da da yayı­ lırken yine bir kartal ayal^dbıyı kralın kucağına düşürmek içiıi alıp götürür. Bunun orjinai veri ay ondan bazit y eda* ha mantıksız bir şekil oidtguna dikkat etmeliyiz, paha sonra başka bir yerde bir. masal kompozitörü prensin ziyafeti epizotunu ilave ederek masah düzeltti, bu ilaveli epizot her yerde rağbet görme­ di, yeni versioyn sadece kenar mahalle­ lerde hakim Oldu» örneğin Hindistan'da lanılı m mısırda, diğer çevre ülkelerden dâhaj başit bir versiyon rağbet görmek- teydi. Aaiındamasalm yayıldığı sahanın kenar semtlerinde muha&za edilen «fi­ resi olduğunu belirtmez. Maaal alanın­ dan daha uzak ve kapalı havzalarda es­ ki ve orjinal şekil biraz daha uzun omtlflü olabilir. Çünkü şimdiye kadar böyle bir versiyon ele; geçmedi.Her ahla* duymazkendi epizotunu daha temıtikb ve heyevan cerid olarak düzelteceğin­ den prensin ziyafeti hakkmdaki yeni epizotun nerede tertip edildiğini söyle­ yemeyiz. Bu durumda orijinal şekil, ma- *ahn ilk memleketinin neresi olduğunu ortaya köyan biHşaret belirtmez. Kendi srüzel sahibi bulmak için masal kahra­

manım dışarı gönderme sonucuyla, kar* talin firavdnun kucağına düşürdüğü bir ayakkabı yerine/kralın kucağına altın saçlı birkaulmmdüşmeşineİZm

bir vâsyant değişikliğidir. Ayakkabıyla kartalın değişik bir itk iy e sahip olması ş aç, anahtar vb. başlangıç m e le r i Cin*

likte incelenmesini gerektirmektedir. Ba^eiM ıbotifleıiı^an dolayı muhtelif değişmelerde masalın çeşitli tipleri bu nokte^ belkiâe bir ima oluşturabilir.

Üçüncü bir ötnek, yukarıda bahse­ dilen *th@ Magic Flight- {A«SI3) (Sihirli Uçuş) masalından alınabilir. tjiev tara*

findan jtnasaJ *

rildiği çetin vazifeler arasından bir ta­ nesi Avrupa kaynacı farkd anlatımla- nn dışına çıkmaktadır. Irlanda'dave ba­ nın tamamında, yani Fransa ve İspatı* ya'da da masalın kahramanına; cam ka­ dar düz güdesi bulutlara kadar varan ağacın tepesinden bir yumurta alıpg etirmesî söylenir. Masalın kahramanma daha öhöeki görevlerinden yardıme den devin kızıt kahramana kendisini kesip, vücudundaki tüm fe^miklorim çıkararak bunların ağacın gövdesine dayarsa, ke- milreni kahramanın ağam çım asını sağlayacak basamaklar şeklinde görev yapacağın** bundan başka bir yol olma- dikkat çeker. Bununla beraber denize atması gerektiğini ve böylece kendisinin tekrar dirileceğini şöyier. ' Afetfi ' Kfffbi»*!**1!*!1**? itiş ti serçe parmağuım küçük kemiğini ağacın tepe­ sinde unutur. Söz konusu kemik hayata tekrar gelen kızın vücudunda artık yok­ tur. Olian bu şanesıziık. daha sonraki gö­ revlerinde kızın kahramsha önceden ol­ duğu kadar yardım edememesini ortaya şıjfcanrS

leme alınmış anlatımların hiçbirinde bulunmaz, fakat Orta Çağ Avrupasmın bu masal bir çok insan tarafindan bili­ nir. Bununla birlikte, Ispanya’da aynı

(14)

masalın başka bir çekli kaydedil- bir balık, kurbağa ve yüzüü bir kuş ta* miştir: Masal kahramanı denizin dibin- raftndan yakalanan yâ da gidip getiri* denbir yüzük çıkarıp getirmelidir. Bu- len, birbalığm içinde bulunmam proble­ min için yardımcı» jajâ, bir kutuya ka- »ün fcrkh çözümleri^. Eğer öyleyse, m, dikerine etini doldurup her iki kutu* masalın asıl çekli, onun' oluştuğu ilk ül* yu da denizi atn^un garaktiğl, daha son- keyi göstermez. Masal, uzun gezintilerin r« yardım” **™» M» Kalığa dönü- en softütıdâ Şampanya varmış olamaı f a r . şerek yüzüğü denizden çıkaracağı ve edilmelidir. Fakat, herhangi biri ağaçla sonra tekrar ihsan çekime döneceği ar* ilgili farklı bir anlatımda bulunmadan dimisi tarafından masal kahrateaıına önce ve kesinlikle; hikâyenin topyekün anlatılır. Diğer hususlardaki farküUğa.; bir kenaraitilip, yarine tümüylş farkıl rağmen^ her İki motifin de ajnto e p ^ tu birşey konmasından önce masal asit ül-farkıl anlatımları olduğu açıktır, kesini terketmiş olşa gerek Gre-Hikâyeye gelince, sadece masalın yazılı* emfeich’İn beşind Doğu Meridyeninin do-, mm/alri aypı yeri içermesi; kızı Öldürü- ğusunda kaleme alınmış bir dolu anla* lüşünü Ve dernze atılıçındaM özelüğide tunlarda geçen hadisede olduğu gibi kşîpaar. dununla birlikte, yüzüklü Pek çok masallarda bulunan, büyük hikaye daha az mtatıktajhr. Buna kar* rakamlara ulaşan fsrkh anlatımlar, aşa-şyı kızı kesip tüm kemiklerini basamak ğı-yukan, maaalı anlatanın kişisel zev-olarak kullanılması gerekliliğinde^ kine göre tatbik, edilir veya, romana bir-, mm, daha iyi ve tatmin edici bir şekilde şeyler sunabilme niyeti ile icad edilir, açıklanmıştır. Bir balığa dönüşmek uğr Yumurtadaki evin (Şeytanin) kalbi runa, niçin bımuşıgi&bir yöntemin ge- (AaS02) masalı çok çeşiüi farkh ânla* reklı olduğu anlatılmaz görünüyor. Bu* tımlı türlere sahiptik. Fakat, hepin de nunla beraber gerçek şudur ki. îspan- açıkça aynı türdedir. Bazı çıasaUânn yolca kayıt îrlandadakinin.birkopyasi- , kesin bir sosyal*sinı£t kesteden farklı dır, biri Balkanlarda ye diğeri Sa* anlatunlan da yardır. Masal kârhSramı-moa'dadır. eski bir efsanevi destan şek- mn bir anlatımda denizci, ötekindelee • linde nerede kaleme alındığı, Avrupalı* asker yapan bunun gibi etkileyici türet

larrn geli|inden önce hangilerinin var meler sayesinde alakalı izleyicilerin zev» olduğu... öyleyse hikâyeninbu versiyon* kine göre farkıl anlatımlar tatbik edilir. dairi en iikel şeklini vB bununla beraber,, "S Farklı anlatımlar konuşunda kasti > dahasonra &flgieniritf^ '"yönl modellenmedan kaynaMariânyal-, hüküm sürdüğünü, görmeye hazır isr nız daha çok etkili d^ğişikliklerden bah* te|İi g & e İ^ '^ Ç ^ des®itea^te. Bımüıüa beraber, pek çok nun ilkel şeîdi mantıksız *ş;ç6 fazla aor değişiklikler farkılbir yolla yapılır. Bir.' maşız bulunmuştur. S a ü A v ^ i ’da Cu- • mesaim (geleneğini) duyan her kişi, ha-; pid vePsyc)ıernin (BİrOs flkidald kısmî zayıflıktan ötürü v«ya Öy* masalında bulunan Cam*emelen bir mü- küye kendi görüş ve zevklerine göre ya r tif ile bağlantılı olan, birisi ağaçla ilgili da bujran gtfei diğ«r masallardaki yalan , olarak fkrkııl bir gitmiştir ve z^tffieft ^ bunlan öyküye da*

bu faıİdı anlatan hemen hmmuı tümüyle % İyi uyarlamak için bazı motiflerde daha önceki motifin yerini almıştır. Bu* ... daima birkaç değişiklik yapacaktır. Da- nunla birlikte, denizin dibindeki yüzük* ha özel olarak, bu durum bir yasalın, le Ü&U olarak bir,sonraki, hikâyenin yan motifleri İçin doğrudur. İyi masal özellikle Akdeniz geleneğinde probleme anlatan birinin bulunduğu ya da masel farkıl çözümleri içeren pek çokkopyası Mtaplânnmsıkça okunduğu bM1 bölgede, vardır. Yüztfğün,yardım etmeye hevesli pek çok kişi aynı masalı kişisel olarak

(15)

yaptıkları değişikliklere uyum içinde si olan böyle tipleri birlikte gruplandı-kcsıdl agraJanndag çıkankalinreterle «a- Fin, gerektlğigibi Jjerbirini tanımlaya­

aldatır ya da kağıda döllerler. Bu gef- bilen tabü bir «istem bu çalışma için çok çsğin açıklaırmaamda im& (telkin) edil- önemli olacaktır. Elbette devata eden

• *ritğt gjhfy

kayit ^ y n şy <jfo gfS^eçektjr, ;

sine ait gelenekleri, kendi farkıl gele* Krohn m Aarne bÜtesel olarak orta* neferlerinden alması gerektiği halde al* ya konan halk masalı biyografilerini n*

* ınflihklarmı İBbat «tmftz.

• radan . ödev olarak gördüler. Bilim

Kalıplanma yoluyla tertip edilen bir griarnlfn hn rik ^4]lıgmaJflyı g»nal Kir im, masalın muhtevasındaki bafka bi, k ı d i rai olarak kullanmayla kendi kendileri-V alanlardan ayıran açıklamada aynı Un- n} funıiaİEKİırdılar» ve prçek şu ki; daha guistik veya kültürel alanın birisinde evvelki bilgiden yoksun bir bilim adamı varyantların bjfr curaya gelmesinden böyle bir monoğrafl için gereken var-meydana gelir. IfcMhn ait olduğu alan* yantlann malzemesini çu an mevcut da kalıplaşmadı için diğer masallar üze- olan kitaplardan toplayabilir. Temin rinde etkili olan bir değişim geçirmesi edilen malzemeyi elbette coğrefik olarak. gerekebilir. Genel bir kral olarak kahp- ' düzenleyebilir, özel tip vb. araşürabilir. laşzna uzun zaman alacaktır, bu sebep- Bunun yanında alandatam olarak uz- ten bütün halik masallarında kendi olu- mı^a^iıyı» yaya^m va şumunu isbatlay amaya aktır. Bir iki ör- onları yöneten kuratiap öğrenmedikçe nekle bunu tekrar açıklayacağım. malzemenin gruplandınlmaaı sürekli

Bütün Avrupa'da yaygın olan Ody- yeni sonuçlar verecek olsa bile buçlar Hseus ve Poly8p0hemuı .(Aail3 anasalı daima ilginç olmayacaktır.

Odyse’de hiç bulunmayalı bir epizotu Filolojik tahsilinin dışında kendisine içerir. Adam davjnmağarasından dışarı " daha ilginç arattırm a konulan seçme çıktığında misafirperver dev ona bir he- . firkati verilen geleneğin problemleriyle diye verir. Nitekim adam b« hediyeye ilgili pek bir şey bilmeyen yetenekli bir bir müddet sadık kalır sonra kendi dÜ hüimcigibir hapt masalı monoğraflsi memleketinde ba|*Hj> çağırarak emene- hazırlamagöreviylekar^. karşıya geldi- '[ te hiyanet eder, taki dev onu yakaladığı ğinde İmmm. hemen bir acemi- kada^or- yere gelince ondan kurtulmak için devin lanacaktsr. Aurke-Thsı^m'dan tip n^a- . : parmağmıveya elini dernek zor unda* lama miktarını almayacak, fakat ilgili- :

kalır,. Ba& varyantlarda, ; Ibiy: yayılacak,

:

a ’ s,;: ^İjj^njÇ)csbul^ttiklsrij> mit, fabxl> azizlerin

altın bir ;y1İztÖM#,

hayatlarına daiı^ikâye ve

>tıızerierin-varyantlarda ise altın birbalta, bir dey- de&feirisiylehağlaiftttobulunan masalı

nek veya bir topuzdur.. Biri attınyüzük, tercih edecektir. ffitekjai dil İü^ncisi

>

diğeri silah olmak üsere iki *yjı kakp- haljca ait plan sözlü geleneğinbaşkası

laımâ ortsya çıkar. Yaygin bir kaynak- tarard an yönetilmeğini unutabilir,

tan getirilen ye farkıl bir tanda taabit Çoğu zam^n Keltler ve Çavların Karpat

edilen bu eaaslânn hangisinin orijinal dağlarında yan yana taşıdıkları asırlar

oldjlı^uaöylemiekgüçtür. Şadece mç- Cncesinichifünmeye »evkediliriz.

npğraflk araştırmaya birbakış metodu,

. Devin Yumurtadaki Kalbi (The

Or-yayjpnbir ilk örnek olarak ne zaman or- ge1ı Heart in the fegg). ’AaS02)(10) bu

, taya ^kbğını sorabiliriz. Bu araştırma - tnft«a1rfo

hfa»

r çeşidiyle gerekli bilgi istenmeyebilir, gişimle birisi Kelt diğeri Slav olarak iki

ama halk masallarının aslına ııygun tipleşmeye ayrıldığıdır, Buna rağmen

olarak en İyi şekilde derlenip bir araya prens yasaklanmış kapıyı açarak

par-getiriİmesi gereİdr, Birbiriyle yakın ilgi- makllklar içindezincirlenmiş devi bulur.

... m m. ■■,■■■■- mfmm mim mm n ı ^ ı . ^ ... ... .. , , l „ .... i şp n

(16)

Kendisinden su isteyendeve kahraman- nuç çıkarma fikrini anlayacaktır. Kendi verir. Fakat sonra zincirler ve par* yanlı kaynağından bulunan versiyonun maklıldar kırdır ve dev kurtulur. Pren- yanlış bir bölüm olabileceğine ihtimal sesi aldığı gibi gözden kaybolur. Aym vermez, oysa şüphesiz her zaman oldu* değişiminKdtîipieçmesinde kahraman ğu gibi zamanınmızm bilim adamlarının üç devle savaşiTr'btt ^ alanda tesbit ettikleri kayıtlar arasında çıplak bir adamla karşılaşır. Adamın hem çok mükemmel bazen de yanlış , kendisini sârb e ta t^ b ^ ^ â a ta l^ n i ilö varyantlar vardır.Filolog ne halkın ken-defa reddeder, «ma üçünc^de adamı ser- di kendteîni düşünme ve ifade etmesin* besi bırakmayı kabul eder, donra ani- deki yaygın itiyaÛarının yeterli bilgisi* deoı kendisini çıplak bir şekilde ağaçta ne, ne de aeıl konuyu geliştiren küçük bulur ve, serbest kalas adam prensesi yan motifler konusunda ünlü masal an* alarak uzaklaşır*Burada aydıdeğişimin takçılarının yeteneklerine sahiptir. Bu iki ayn ^pleçmesi dlduğu aşikârdır. Ko- sebepten konunun eleştiri kabilinden iıi* nu değişik bir seyir aldığında bu kez iki celenmesi için gelenekle ilgisi olmayan tipin uzımbir dönemden beri hiçbir ge- oldukça fakla ayrıntılara yer verir, leneksel bağlantı yenilemesi olmaksızın • . Bunu izah etmek için bir-iki örnek birbirinden bağımiız olarak geliştirilme* vereceğim, Yukarıda bahsedildiği. gibi leri bu sebeptendir; Argonauts masalında bulunan "The Ma* Masal gelenek taşıyıcıları hakkında-* gic Flight" (AaSIS) hakkındaki masalın k i , bit geleneğin nasıl uygulandığı ve varlığı ilk delildir. Samoalılann kaydın-nasıl aktarıldığı, muhtelif değişme çeşit* dan daha yüksek bir dereceye çıksa bile leriyle ortaya konabilen değişimler gibi masalın orijinal şeklini göstermek içni bütün bü sorular bilimsel masal çalış- kabul edilemezs Yunan kahramanlık malarının büyük bir bölümünü kapla* masalı üç ayrı masal tipinin birleşme* 'maktadır. Ve raetgele bir çalışmanın sinden meydana geür, bir dereceye ka-aonuçlan en iyi metodlarlabile, masal* dar birbirinin yerine geçen epizotlar as* lann Ömürleri hakkındadoğru bilgiye, lında birbirinin orijinalitesini azaltırlar.' onları yöneten doğru kurallara dayan* Zaten güzel sanatlara ait nazım pek madiği taktirde sıhhatli olmayabilirler. çokyerde orijinalliği yeniden modellen* Krohn, o zamana kadar elde olmayan dirdi, masalın fesas unsurları ve;orijinal gereklil&Ügiylekendimetodunu kurdu* şeklinden -vazgeçti. Bundan başka diğer gundan yazılı edebiyatta uygulanmaya bütün varyantlarla 8amoa'ya ait vergi-diğer kuralları ele geçirdi, örneğin çök yonu vergi-diğer şeyler arasında karşılaştıra-eski el yazması m ^ a & ^ e d S tâ ş edebi rak onların tüm özelliklerinde gerçekten ürünlerin tatihlerM te^feÖ; etmeyi ödev orijinal olan bir kaç* hususa bakarak ka-edindi, Şöyîeki en eski el yazmar eserin rar verebiliriz. Masalın tik memleketi* kopyası^ olan daha gâttşmiiş antika el mn Şamoa olmasının ihtimaline rağ-yazmasının kaybolduğumdan şüphelen inen, orijinal şekline karar vermek için mek için hiç Viraneden yoktur, . v Samoa'daki çevresel varyant bize ilgili

Yaygın , geleneğin masal ve sağnlen ohfaaktaü daha çok iyi bir kriter verir.20

edebi el yazmsdairınâan çofcdahaeski za- Yukarıda bahsedilen, eriçi Mısır'a ait madara aitti? ve yeterli sözlü gelenekte ^ masalı başka bir ör-olmayan bir dil bilimcisi geçmeşle ilgili nektir. tki'masal tipinin bir masal için--sadece on veya yirmi yıllık düşünceleri de birleştirilmesi orijinal olarak her iki vebuımdayalı olarak feagn'in ilk şeklin* masal tipinin İçerdiği bir çok özellikler den getirilen bir masal veya sagn'de araştırmacının iyi bir karar vermesine edebiyatta bulunan hemen kolayca so* yardım .-eder. Nitekim çok birleşimle, di*

(17)

gerinden’bölümler yerleştirilmesiyle len bütün masal tiplerinden çok-önce, masalların her birinin önemli özellikleri halk masalı araştırma öirelUğinin dia ortadan kayboldular. Mamafih eski Mı- almmatı gerektiğini iabat etti. Bu üıce-sır'a ait kayıtbirleştirildiğinden masal- lemeler profesyonel folklorcuların saha­ ların orijinal şekilleri bütfSmlük içinde lanna ait olanlarda filologlara da ilginç değildir. Mısır'a ati papirüs kağıda yazı- olan temcitleri yerine

getirmek

içinyün-lar ak önceden tesbit edilen bu gruptaki lendirilmelidir. Elbette ilk etapta dil bi-masaüar şayethalkmasah araştıroaeı limciieriylemümkünolduğukadarya&ın tekniğinden bihaber bir dil bilimcisi ta- işbirliği sağlanmalıdır,

rafından incelenmiş olsaydı, şüphesiz örneğin burada Aİax Qlrik ve Molt-Kusya'da yapılı bir el kitabındaki kay- ke Moe'nin geleneğin önemli kuralları dından önceki otuz-kırk yılı masalın ta- içindeki arattûın^aıiyla olağanüstü . rihi; ye onu Avrupa'ya ait ilk masal kay- önem kazanan bu çalışma eldeki halk di olarak karar vermiş olacaktı veya ma&allarmın ve sagn'lerin derin ve kap-. masalı Hindistan'a mal edecektikap-. samlı birgörüntüstlne ve geleneğin can-Bunu, geleneksel malzemenin kendi hlığı üzerine araştırmalara dayanmak-kurallarına gö>a incelenmesinin ne ka- taydı. Bu çalışma şüphesiz monoğraâa-dar önemli olduğunu hiç bilmeyen, sade*; ra uygulanan tamamiyle farkıl metod-ce icracının ortaya köyduğu» İsveç'te ta- larla yapıldı. Halk masattan yalnız ken-mamen dil bilimsel olması gereken me- ditiplerine göre değil,yukarıdaki bütün kanlardaki bazı kimselerin folklorla İlgi- gruplarla incelenmelidir, şöyle ki; aynı' li . araştırma yapmak isteyenler için be- tabii gruba ait olan bütün tiplerin ince­ li rtiyorum, Halk masalı araştırmasının lemeleri ferdi inceleme tipiyle birleştiril-kıyaslamak değil, tamamiyle îakandi- melidir. Nitekim bu eski tip, bir monoğ-navyaya ait ohnası gerektiğini öne sür- raf içinyeterli olmaktan daha çpk bilim mek hala kötü bir öneridir. Doğrusu adamının araştırma imkanlarını artırır, böyle rasyonel taraflılığa teşebbüs edil- Burada er-geç mümkün olduğu kadar mesi önemli olmayan ikazdan başka bir çok' sayıdaki bilim adamının işbirliği şey değildir. yapmaları gerekmektedir. Bu beraber- <

Diğer taraftan folklor incelemesi ve İlkte* ihtiyaç duyulan önemli şey amaç dil bilimi arasındaki işbirliğinin çok içing eniş hudutlu bir milletlerarası önen^i olduğu açıktır. Eski edebiyat araştırma enstitüsünün olmasıdır. ; üzerinde çafcşıtken dil b i t i ^ ^ Folklor araştırması ve dÜ bilimsel araştırmasına çok değerli

malzeme

üre-. metodlan arasındaki farkı ve Sik sık ya-tebiUr; Sanırım yukarıdaki örnekler bu- pûkti anlayış eksildiğini ısrarla açıkla-nu doğrulamaktadır. Fakat sözlü mater- ma fllologlan(dil bilimcilerin) bir kısmı yal ait olduğu fcütün hayatu} içindeki es* üzwinde folklor araşlarmasına karşı et­ ki kaynakların (menşelerin) esasi arım kili oldu. Doğu ve batl haUc masaJlSrm-yerleştirmek, çüoğu zaman hem parça daki kadar fian'a ait kahramanlık des-parçav e hem de başka ittrlübozulmuş tanları üSerindeyaptağ ıdeğerli çalışma-ifâdeleri tamamlamak için çok önemli- lari yapan, kapsamlı ve sempatik folklor

dir. incelemeleri anlayışım ortaya koyan

Her ayrı masal tipüıe önce monegra- profesör Arthur Chıistiensen’e teşek-flk olarak uygulama yapılmalı fikri Ka- kürlerimi ifaıje etmek istiyorum. Böyle-arle Krohn'a aittir. Daha sonra "Folklor ce:'dLU bilimi halk masalıaraştırmasının araştırma uygunluğu (Özelliği) başlatıl- birsenteziyle ne kadar iyi sonuçlar kaza-dı. Birçok teşebbüs, uygulama yapilabi- mlacağUu canlı bir timsaldir.

(18)

DtPNOTLAB kutba yakınbOlgalarde bulunabilen bir orijin

1) I852y0ı»dâ aaada» ytfpdm* kağıda yftnh olarak ^ örn^kterinltalak eden göçlo ilgili

bulunAn Hu ltgiaf mcMti vtn Sydoînceîedl, «oğnflk yayılmaya dayalı bir Mpote* önerdi.

MMaU.ki ön.mlf u n l a r d a n U ri* 9 a fc TKaÖw»nMaide», ku*ey Runya kökenli bir

b âr'» 'İta h ıât motifidir. K 21İ1. Bu »böffc* , maaşlıdır. "BuDatin of the School

ofOri-k#ndi*tndand*haysşü w ü bir «rfAMca» Studies" vol: M,2 (1961)896.

rini reddeden genç bir Adam daha eonrsi kadı* gg Nfrti)), '•

nın yalanıyla aynı kadim baştan çıkarmaya 6) Halk maaallamunbu önemli edebi

kellekıiypmm-uğraşanbiriai olarak itham ediitlv Von Sydo'un daki Mİt*- h»^iı«ı«; h ntmıninn Comparratti

İsveç dilinden incelemesi "Vetenskapssodst*-' İtesienihse eSesptatag theBoofc t f Slndibad"

• ;t«n«i Lundar*bok"(Lund 198$) pp 58*89 Ma*a* . {Umâon. 1882);M «m A. a<m*on"Tbe Bo^k

lın uygun birtereüme^ vemotif ûiururlartnın- af dindibad11 (OU«go, 1884); ve Küia Canlpbel,

bir listsal İçi» bakuu»; Stith Thompson, "The “Th, Savan 8ageş (B©aton, 1907); (Editörün

Folktale"ra (Ne York, 1946) pp 276-86 (Editö- Nota).

rünNotu) . 7) O. Ojerdman, "Sağa oelr şad" da 1941 "Hon aom

2) Grundtig-B Uekilde, EVentyr (1924) No; 8 Motif* w VUT9 «* ^ bnd«- Aslan w arkadış bo*ayl

J2411.3. Maaal Tipi 562 B deki sihirli yamak şüphdettdiiren kıaltanç çakal motifi K 2131.2. •

üretmenin beşan«S uyumunu Nowst veteveç. va 1858 »unıaralı "The old NVomsna. Tropla

ta ilkel olarak bulunan J 2426 nolu motif ara- Haker” masal tipinde kadımnkocasmın

şaka-*Bd«dü iüflld. A m ari^a ywW*rinin maı*H** İ ^ b l r a * k ^ ı w ? kan^

rmda oldukça yaygın olan bir hilakann w sa* lam çıkaran kadı» motifi K 1066 arasında

gO-kibini taklit ederken dbirie sofra kurmaman, rünürd* genetik Wr bat yoktur, Gecaî bir kay*

ev iabibinto baaariiui^fti tmn olarak açık da- naktan yayılmaya veyn yanûhşa atfedilen b«.

ğildir, Burada vo» Sydowt Stith fttespucn © ^ı< naralelUSİn bu çeşidi eorunu tekrar ortaya

T l» Fdiktale" (Ne* tt* k 1946) pp 56 No: 11 da çdcaroaktadır. (Editörün Notu)

pollnecMİı önerdiğinin etkisini ortay» koyar. 8) M 610 foudw yöneticilerinden

An-(EditfJ«*an Notu) M Birgitta Rootb bu ünlü masalı» gani* bir bi*

3) *0» Magic n ight D. 672, Maaal Tipi 813 ta ka- ' eslemesini yaptı. Bakımı Cinderells Cyde

çaklanh geçtiği yo& sihirli angetter oluşturan 1951} ^Aflik Ölma* dûföncadnin

kûlttt-naandari »fen al an ®s çbk dikkat çaktts mötif- ^ JjJj» bMjjlttfUV olduğu urtuftılmamiıhdırı Bu

tir. Bıİ mottt hanıao bama» daayamn bar yari,: - nof^ ll p a r t e r d e bulunmayabilir.

Ni-n e y â y ıto ^ . 08difc«teNota). *.••• «akim dtt»y»mn pak çokbölgaaindaki

«ylanme-4) 8*ran LO^ablad, "ArgoaaıâaMa oeb aaga» om ^ #yio»aoalUarlkaadÖarİ taraflıda» dağU

ta--flyktaö Ptan toİllirt- h t j ^ a o * 8adl996.ini ianHm WWlai>^târtünd^

dûMnİMÜrdi.Zama-güizce yaadan i ^ a u < « % 4 * l ^ ı û i » ^ A a^m » bir «dc y ^ n d a avl^acak

mal*amalarininb»aıamı g6ı 6nû»a alan kısa bir g » ^ çiftlarin U rtirfei gömaâan evlenmeleri

■' çin S t t l İ L f i p ; • ; :| ^ iiöımad^ad|*‘i Bu ytisdlan bîr adam k»a

SM a bakına (BâlSt'lsı Noteî, gormak lorunda de|Uaa bu evlenme onun

ka-5) B irç^m aiatm gW|4ı^görtî«».l&ı#u JCuı»ötf- deriyraiçgibf kabul aıfilir (Küçük (ocuklar için

0i B 861.1. 'öiPtta^:T ^ 4 lte 'T ^ ;iiiin i O * ' ^ karm a* gibi durum). Kıala vaya Fi*

' ^ ' aat ftr hi« Loat WifÜ" gibi. Motifin aıii fü » ! Wr^ ’ ^ »vuaa bir ayakkabı teki getire» kartal motift

kiM dönüşen bir kuğu il* ügiilâlr. Pak Çok var- bosuk vftyA kuıurhı gftrülnsenıelidir. Kabul

sdi-tfyonlarda gauç bir adam ku banyo ytfâA an İ«b kartai profesyonel bir evlilik düzenleyicini

. o®®® flJbiıaaİni^ çalarak km aoria ata <0açK ya da müaebyp olarak kabul adÜir.-(Editörün

' rir. (Motif Kl33fi). A.T. Hatto •ensamahlarda-■ ^ ' j^otu).',

■ kifüm ullü monoğrafik makaleaind» ve» 8 y d o l: çy Y a fa # iç yardım aevar k ın k e n d in e benzeyen

İla paralel düfüödft> » Hohnatröm tarafindan kıa kardoçlerindon ayırıyor, (MotifK lÖl

ben-teklif adaa» Poktriaar ffint Taoriai’nitt eaasma w «rkadaılan bafkalaçma kabulü) bu görev

karçi' çıktı, Bununla beraber Hatto kutup ve

(19)

; özlenen beraberlikten dolayı kolay Ur uygula- mayla başarılır. (Motif H 87.0,1. Nokian uzuv- ( la kişiyi yeniden diriltme kabulü) von Sydoıv'un MMŞ8 rfttiği dlğfrr çıotlfier H 1U4 içerir. Görev: Cam dağa tırmanma ve F 848.3. Kemiklerin Merdiveni, (Editörün Kotu). 10) Bu mainl tipi 420 A dır. Bazı md^oftra^erinko­

nura dan The Monetar (AnimaDas Bridegro- om. Bakınu. J. O. Slahn The Tale of Cupid and Peyehe" (Lund 1961). Maaal Tipinde cam dağdan yujanya tırmanma gerçekleşir; bu da* ha çok aşık görevi olarak k&hul edilir. <H, 831.11) maaal tipi 630 da- Mat dİ tipi 313 The Prinses on the Crlaaa Mountain"* masalındaki değişikliklere sebqbolan yardımın yapılması (Editörün Notu).

11) AmeVikaya ait malzemelere kalıplaşma fikrinin tatbiki için "Toward the Discernıftet of Oi- cotjp" in ilk ekin* bakınu. Rögar Abrahams'ın Amerika'daki zehci folkloru üzerindeki Önemli araştırmasında 'Deep Down in the Jungie.:. Negro Narrative Folklore from the Street* of Philadelphia (Hatbaro, Ptmn. 1964 pp. 345*88. (Editörün Notu).

12) Von Sydöw'un Özetlediği bu masal 802 nolu tip olarak görünmektedir Tip 302 nolu masaldan dahii vahşi bir dev. Cari jung tarafindan ince* den İnceye analiz edin* 802 nolu maaal tipinin bir vşraiyonu rastgele kşndi farldılığuu hâla korumaktadır. Onun tTha PhenamonelOgy Of the Spiril in/Fairy Tale" makalesine bakıiua.; j'Tgcşyhe and Symbol; A selectkm fitim the ri- •ting of C. 6. Jung ad. Vioİetde Laselo^Garden

Çity.N.Y. 1088) pp. 6M12 ( E t e t t n Notü) 13) Folklor araştırmasında en büyûllyid çalışma

k lp c u ıU » * » biri* Wktor triMUOn ğı çevresel tanzimdir. Bir belgenin diş hudu­ dunda veya marjinal bölgelerden 'versiyonlar fikri Ihtimalki dftha çok arkayik şekillerdir. Daha ©eki şekil asıl yerinde ortadan kalmış ve­ ya tamamen değişmiş olabilir, örneğin Fransız ve ispanyalar folklorlanyle birlikte yeni dün* yaya yerleştiler. Bu insanlar yeni dünyaya kül­ türlerinin birazını muhafkza ettilerse de birazı değişti. Neticede İspanya ve Fransa’da uzun , süre anlatılmayan Kanada'daki Fransızca ma­ sallar Orta Amerika'daki İspanyolca Masalla­ rının versiyonlarını tdplamAk mümkündür. Bundan başka masalların dil ve özellikleri çöğ

' zaman eskidir, maeela masajlarda kullanılan 4U 17, yy sözlüklerine aittir. Amerikklı yerli-lerinin olnVM»,ki bunlar dahataçs Amerika'ya yerleşeninden ödünç alınmıştır, marjinal sü­ rekliliğe bir örnektir. Bu masallânnbazısı Av­ rupa'dan göç ederek yerleşenlerin nesillerita- dm toplanmamıştır. Bir örnek için "Vestern Folklore" vol 23. (1264) pp 41-42; Alan Dün­ desin "A chagenne Yeni on ofTaleType 1176" makaleüne bakınız.

Maıjinel süreklilik fikri Kaasle Krohn tarafindan alana dahil edildi. Krohn bu hususta fioklorün bir bölümünün en eski veya eeaA şeklini yerleş­ tirmeye çalışmada düşünelen bir loblar olarak Fin ’karşüaştu-nıa) metodu hakkmdair miyar gibi kabul edilep İlmi eserini yazdı, Bakınız: "Die Folklovistisevhe Arbeitemethode" (Oslo • - , 1926) pp 93.115.18. Werren Roberte kaplamlı

çalışmadı Masal Tipi 480'de bu fikri yeniden ortaya attı. "The SpinningWomen by the spring, The Tale of the king and Unkind Girls" ‘Berlin 1986) pp.8-104. Bir örnek için dilde EU- zabeth dönemi deyimleri doğuda Ou Una Negro Dükü Lehçesinde korundu. Bakınu/ AG. Bar- nettin "Colonial Survival in Buah-Negro Spe- ech"; "American Speech), Vol 7 (1932) 39347;/ halk mthrtğiıi&aft bir örnek işinbakınu. Bumo Netti "The Hymns of the A midi; An Eqample of Marjinal Survival" (Journal of American FoBdort) Vol. 70(1987), 328-28 Ed. Notu 14) Von Sydow lhtimaUd Moe'nun destan kuraU an -.

mn incelenmesi, "Episke, GrundlOve* (Krietaa- , nia, 1914) çahşmasuu gösteriyor. Moltke Moe, Peter Ashjornnsn He beraber çalışarak 1843 de Norveç hdk masallarını toplayıp neticelendi­ ren folklorcu jorgen Moe'nun oğludur, Moltke

Moıe Wrkoleksiyoncudan ziyade folklar öğ­

retmeniydi ve Aqel Ohikonun öğrencisiydi, fik , üniversite folklor profesörlüğü payesi Moe^a verildi. Bakuuz, Aqel Olrik'in "Personal İmp- - s resskms of Moltke Moe, Folklora Fellos Com­

munications’ No, 17 (Bemina 1918) Ed-Notu 16) Bu makale "Nagra synspünkter pa sagofore-

kning och fllologi* Makale Qst og Yest. Af- handlinger tilegnede Prof, arthur christensen (Kobenhavn 19467 pp.140-86 dan. tercüme edil­ di. (Ed-Notu).

Referanslar

Benzer Belgeler

&#34;Fark Yaratan Koçlar&#34; projes sayes nde 200’den fazla profesyonel koçun koçluk saatler n arttırmaları ve koçluk hakkında çer k üretmeler sağlamıştır.. Çeş

Tırmanır Kalıp Sistemi / Climbing Formwork System / Система Подъемной Опалубки ...8-9 Tek Yüzeyli Perde Kalıp Destekleme Sistemi / Single Sided

tonik üzerine altdominant olarak (dört altı akoru) kullanılmıştır.. dominant akorunun üçüncü çevrimi, 3. dominant dominantı durumundadır. dominant şeklinde

Farklı endüstriler için uzman mühendislik çözümleri ile Otomasyon Sistemleri, Enstrumantasyon, Elektrifikasyon Sistemleri, Mekanik Sistemler, Pano Sistemleri, Motor

İçindekiler: %70 Organik Kızılcık, Pancar Şekeri, Limon Tuzu Saklama Koşulları: Serin yerde muhafaza ediniz...

Biyostatik'teki gümüş tuzu (AgCl, gümüş klorür), bakterilerden ve mantarlardan kaynaklanan kokuların büyümesini engeller ve bakterilere karşı koruma sağlar.. Bu

Çubuk Led Şer t Ledler Reklamcı Modülü Markanıza Özel Reklamcı Modülü Yüksek Tavan Armatürü Led Wallwasher Led Projektör 200W Led Sokak Lambası 200W Led Projektör 300W

dolgu, mezoterapi ürünleri, trombosit konsantre sistemleri, PRP tedavi kitleri, saç lazer terapi cihazları, mikrokanüller , gıda takviyeleri ve profesyonel saç ve cilt bakım