• Sonuç bulunamadı

Festivalin yıldızı Türk sineması:Türkan Şoray ile Atıf Yılmaz, Orleans'ta çok sıcak karşılandılar...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Festivalin yıldızı Türk sineması:Türkan Şoray ile Atıf Yılmaz, Orleans'ta çok sıcak karşılandılar..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türkân Şoray ile Atıf Yılmaz, Orleans'ta çok sıcak karşılandılar...

Festivalin yıldızı Türk sineması

M eh m et BASUTÇU

5

Kasım gecesi açılışı yapılan

13. Orléans Sinema Günle­

rinin' yıldızı hiç kuşkusuz

Türkân Şoray oldu. Şoray,

Atıf Yılmaz ile birlikte sah­

neye çıkarak, Orleans'lı

kalabalığa,

ilgilerinden

dolayı teşekkür etti.

* | Kasım 'a dek sürecek 13.

X Orléans Sinema Günle- ri'nde, 24 film den olu­

şan "Türk Sinemasında Kadın

Portreleri" (Portraits de Femmes Dans le Cinéma Turc), festivalin

odak noktasını oluşturm akta. O rle- ans'a, hem bir y ıld ız oyuncu, hem de bir kadın yönetmen olarak yedi film iyle gelen Türkan Şoray ile ka­ dın sorunlarını işleyen altı film i gösterilecek olan Atıf Yılmaz, açı­ lış gecesinde sıcak bir ilgi gördüler. Yerel gazete "La Republique

du Centre"in 6 Kasım tarihli sayısı­

nın ilk sayfasında, festivalin afişini izleyen Türkân Şoray'ın büyük boy renkli bir fotoğrafına yer veril­ d i. Orléans Sinema Günleri'nin afişi, Türkân Şoray'ın bir film inden alınan portresinin değişik b içim ler­

Türkân Şoray

de, film kareleri gibi tekrarlanm a­ sından oluşuyor. Sözkonusu gaze­ te, ayrıca, iç sayfasında altı kolon üzerine verdiği haberde, açılış ge­ cesinden söz ederken, Türk sine­ m asına ve Türk konuklara geniş bir yer ayırm ış. Yazıd a, Atıf Yılmaz ve Türkân Şoray'la yapılan konuş­ m alara da yer verilm iş. Fransız ga­ zeteci, Türk sinem asının kendi ül­ kesinde, ancak yüzde 5, yüzde 4 gibi çok düşük bir oranda dağıtım olanağı bulabilm esinin getirdiği kaygılara da değinm iş.

A çılış gecesinin diğer önem li

A tıf Yılm az

o layı, Paris Büyükelçim iz Tansuğ

Bleda'nın da eşiyle birlikte O rle-

ans'a gelm esiydi.

Dün akşam , Atıf Yılmaz'ın yö­ nettiği, Türkân Şoray'ın yorum ladı­ ğı "Selvi Boylum Al Yazmalım" (1977) film inin gösterim inden son­ ra izle yicile rle Türk konuklar ara­ sında bir açıkoturum düzenlendi.

13. Orléans Sinema Günleri, 12

Kasım gecesi düzenlenecek ödül tö­ reninin ardından, Xavier Koller'in tüm Fransa'da dağıtıma girecek olan "Umut Yolculuğu"nun göste­ rilm esiyle son bulacak.

( Ortam» fffotteı)

13. Orieans Sinema Günle­

ri'nin açılışında, Türkân Şoray'ın hem heyecanlı, hem de sevinçli olduğu gözleniyordu. Ancak, o gü­ zelim gözlerinin derinlerinde hisse­ dilen bir üzüntü, bir sıkıntı vardı sanki. Sonunda Şoray, Paris'te ba­ şına gelen tatsız olayı anlatınca, bu durgunluğunun ve yorgunluğunun nedenlerini anladık.

13. Orieans Sinema Günleri'nin

onur konuğu olarak katılm ak üzere Paris'e geldiği gün, bir cafeden ç ı­ kıp, bir mağazaya giderken, içinde nakit para, bir dizi kart, belge ve pasaport bulunan cüzdan, kaşla göz arasında Türkân Şoray'ın çan­ tasından yankesicilerin cebine giri­ verm işti. "Allah kimseyi, hele ya­

bancı bir ülkede, kimliksiz ve para­ sız bırakmasın" diyen Türkân Şo­ ray, dostlarının yardımı ile hemen

bankalara telefon ederek, para transferi yaptırıyor, kartlarını iptal ediyor. Ve Paris Konsolosluğumu­ zun acele olarak çıkarttığı yeni pa­ saportunu cebine koyuyordu... Ama olan olmuş, cüzdan uçup git­ mişti. Türk sineması uğruna, insa­ nın başına bazen neler gelmiyor ki!

Referanslar

Benzer Belgeler

Görsel 88: Kullanım kılavuzunda dijital kullanıcı arayüz tasarımı, ZUG Görsel 89: Kullanım kılavuzunda piktogramlar hakkında bilgilendirme, ZUG Görsel 90: Ürün

Hagia Sophia was selected as a cultural venue on the World Heritage List of UNESCO, and Foursquare as a social media application.. Mixed method has been used in

Doğru, yalnız ben her zaman edebi açıdan yazılması en çok zor olan ürün olarak yazarın kendi ha- yatını konu olarak işlediği eserler ol- duğunu düşünürüm.. Bunun

tlattlAili, bevlevi hastal~klar~n tedavisindeki üstün ba~ar~lar~n~~ Herodot'tan bildi~imiz M~s~rl~~ tabiplerden ve getirecekleri ilaçlardan büyük bir safdillilikle bir

Lazerin yüksek parlaklığı, bir numunenin çok faz- la ışık soğurmasına, dolayısıyla numunede çok kısa zaman içinde çok fazla enerji depolanmasına neden olabilir..

B UGÜN beyaz perdenin bir nu­ maralı aktörlerinden sayılan Rock Hudson için bir zamanlar ne dedikodular çıkardılar bir bilse­ niz.... Kabiliyetsizliğinden tutun

SANAT YILI JÜBİLESİ 18 - OCAK -1967 HAYATI ESERLERİ HAKKINDA YAZILANLAR SÖYLENENLER... — Röportaj sorularına

Haziran 1998-Ocak 2002 tarihleri arasında 51 hastanın 56 tibia cisim açık kırığı Đlizarov Tekniği ve Đlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör uygulanarak tedavi

In this paper, we reported a case of ADD caused acute pancreatitis, presenting in emergency department with abdominal pain.©2008, Ondokuz Mayis University, Medical Faculty.. Key

Özellikle, günüm üzde ülkem izde R eşit E rzin, Ali Avcı- oğlu, gibi tanınm ış ve ayrıca ye­ tişm ekte olan birkaç yetenekli genç çellist dışında; bu

Neyzen iki yana sallanan başını dik tutmaya çalışarak, 'Vallahi de içmedim, billâhi de içmedim Paşam!' diye cevap verince, kulaklarına kadar kızaran Said Halim Paşa

[r]

Bu nedenle anlam yüzeyinde hem üretim ve alım- lama hem de bir sanat olarak geçmişin parodi ile ilişkisi postmodernizmin temel ilgisi olabilmektedir (Hutcheon, Winter, 1986-1987,

Abstract: In this study, short and long term possible relationships between savings (GRS) and inflation (INF) in Turkey were investigated by using a time series data covering the

Lady Layhard — Naime hanımın nutku — Mithat paşa zevcesinin sÖyliye.. ceği nutku yazıyor — Evli esnaf dükkânını geç açıyor — Ttkır

In this report the animals were submitted to acute restraint stress for different time lengths (15, 60 and 90 min) for further evaluation of behavioral patterns, whole-body cortisol

Bir başka çalışmada da, 7 aylık levotiroksin tedavisiyle sistolik kan basıncı ve arteryal sertlik üzerine olumlu etkiler gözlenirken, lipit profili ve yüksek sensitif

, NMDA 受體拮抗劑 AP-5 與 MK-801 ,以及 L- 型鈣離子通道抑制劑 nifedipine 抑制以 外,也可被 genistein , AG-879

黃帝內經.素問 舉痛論篇第三十九 原文

腦幹腫瘤新治療法「弧形刀」效果佳

Otobiyografi, öz değerlendirmeye dayanır, hayat hikâyeleri tipik olarak başkasının hayatını ele alır (kişisel olarak da kullanılabilir) ve andaçlar bir hayat

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA ANNEBABA DANIġMANLIĞI Atanur MERT1 Bu sunu makalesinde, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan Eğitim Danışmanlarına, anne