7.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı (1)

35  Download (1)

Tam metin

(1)

2020- 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYRİYECAN KİREÇÇİ ORTAOKULU 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA

ADI VE SOYADI:

https://yazilidayim.net/

SINIFI:7/….NO:...

(2)
(3)

1) Allah, Kur’an-ı Kerim’de peş peşe gelen iki surede, şeytanın kötülüğünden, korunmak için kendisine nasıl sığınacağımızı öğretmiştir. Bu sureler aşağıdakilerden hangisidir? A) Fatiha – Bakara

B) Felak – Nas C) Kevser – İhlas D) Mâûn– Nasr

2) Hangisi batıl inanç değildir? A) Gece tırnak kesmek ömrü kısaltır.

B) Elbise veya ayakkabı giymeye önce sağdan

başlanır.

C) Duvara at nalı asmak uğur getirir.

D) Nazar değmesine kurşun dökmek iyi gelir.

3) Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?

A) Bitki C) Melek B) Hayvan D) İnsan 4) Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail B) Münker Nekir C) Mikail D) Kiramen Kâtibin

5)

.

“Adalet terazisi“ olarak bilinen, öbür dünyada insanların amellerinin tartılacağı teraziye ne denir? A) Mahşer C) Berzah B) Mizan D) Sur

6) Melekler ……….. yaratılmışlardır, cinler ise ……….. yaratılmışlardır.

Boşluklara sırası ile ne gelmelidir?

A) Nurdan – Topraktan B) Ateşten – Nurdan C) Nurdan – Ateşten D) Ateşten - Toptaktan

7)

.

Aşağıdakilerden hangisi 4 büyük melekten biri değildir?

A) Azrail B) Münker Nekir C) İsrafil D) Mikail 8) Bir gün de yolda giderken ayağım takıldı birden. Dedem dedi ki “Çok şükür, tuttu melekler elinden.” Yukarıdaki şiirde anlatılan meleğin ismi nedir?

A) Kiramen katibin B) Mikail

C) Hafaza meleği D) Rıdvan

9) Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olmasına ne denmektedir?

A) Ahiret B) Kıyamet C) Mizan D) Kevser

10) Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene koyan Allah’tır. B) Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bu-lunmaktadır.

C) Varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimiz-den ibaret değildir. D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmektedir.

11) Muavvizeteyn sureleri, aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İhlâs - Kevser B) Fâtiha - Bakara C) Felâk - Nâs D) İhlâs – Kureyş

12) Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, ölüyü defnettikten sonra: " Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz; çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir"

buyurmuştur .

Yukarıdaki ayette bahsedilen melekler hangileridir?

A) İsrafil B) Münker Nekir

C) Mikail D) Hafaza meleği

13) “ Yapayalnızken bile dertli değildir başım.

Sağımda ve solumda melekler arkadaşım.”

Yukarıdaki mısrada hangi meleğin görevinden bahsedilmektedir?

A) Cebrail B) Münker Nekir C) Mikail

D) Kiramen Katibin

14)

Arif Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

dersinde Meleklerin özelliklerini anlatır. Dersin

sonunda ise öğrencilerine “Meleklerin özellikleri

nelerdir? sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden

bazıları şöyle cevap verir:

Müge: Nurdan yaratılmışlardır.

Ceren: Yemezler, içmezler.

Toprak: İçlerinde iyi ve kötüler vardır.

Meryem: Cinsiyetleri yoktur.

Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı

doğru değildir?

A) Müge B) Ceren C) Toprak D) Meryem

DİKKAT ET! KONTROL ET!

(4)

B) Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (2X5= 10 Puan.)

D) Nas Suresindeki boşlukları doldurunuz. (3x4= 12 Puan.)

https://yazilidayim.net/

1. Kul eûzü birabbinnâs. ……….. İlâhinnâs.

2. Min ………….. vesvâsil hannâs.

3. ………. yüvesvisü fî sudûrinnâs.

4. Minel ……… vennâs.

E) Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz (2x4= 8 PUAN)

1. Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek ……….’dir.

2. Yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………. denir. 3. İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana ………. denir. 4. ………. : Allah’ın (c.c.) vahyini peygamberlerine iletmekle görevli olan melektir.

DİKKAT ET! KONTROL ET!

Cevapların doğru olsun!

SÜRE: 40 dakika

ARİF ARSLANER

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni BAŞARILAR…

Durum Söylenecek Söz

1. Bekleme salonu anlamına gelen , kabir

hayatının diğer ismi.

(….) Ba’s

2. Amel defteri sağdan verilecek olanlar. (….) Sırat

3. ikinci defa surâ üflendikten sonra

insanların yeniden dirilmeleri.

(….) Ashab-ı Yemin 4. Cehennem üzerinde kurulduğu rivayet

edilen köprü

(….) İsrafil 5. Kıyamet günü sura üflemekle görevli

olan melek.

(….) Berzah

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :