8.SINIF LGS TÜRKÇE ÖZNEL VE NESNEL CÜMLELER TESTİ VE CEVAPLARI

151  Download (0)

Tam metin

(1)

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

1. (1) Kuşburnu, genellikle çay olarak tüketi-len bir bitkidir. (2) Bitkinin içinde tüylü olan çok sayıda tohum bulunur. (3) Meyveleri sonbaharda olgunlaşır.(4) Kuşburnunu mar-melat olarak hazırlamak zahmetli bir iştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “öznel

bir yargı” vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kişisel görüş” bildirmektedir?

A) Ailesinin en yaşlı üyesi seksen yaşında-ki dedesiydi.

B) Çay ocağının önünde bir sehpa ve iki ta-bure vardı.

C) Bahçedeki ilginç şekiller çocukların dik-katini çekiyordu.

D) Sahilde birkaç aile yaktıkları ateşin ba-şında oturuyordu.

3. (1) Yarasalar yollarını ve avlarını ekolokas-yon adı verilen bir yöntem kullanarak bulur. (2) Saniyede yaklaşık 10 ila 20 kere tiz ses-ler çıkarırlar ve bu sesses-lerin yankılarını kul-lanarak çevrelerindeki nesnelerin konumla-rını kolayca algılayabilirler. (3) İnsanlar, ya-rasaların çıkardıkları bu sesleri duyamazlar. (4) Yarasalar bu yöntem sayesinde tama-men karanlık bir ortamda uçabilirler.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel-lik” söz konusudur?

A) Sıcaklıklar 50 dereceyi geçince yetkililer ihtiyaç olmadıkça öğle saatinde dışarı çı-kılmamasını tavsiye etti.

B) İstanbul’daki muhteşem surlar on sene önce aslına uygun şekilde restore edildi. C) Dün yapılan açıklamada vatandaşlar sel

baskınları konusunda uyarıldı.

D) Antalya’daki çiftçilere geçen hafta sera bakımı uygulamaları hakkında kurs ve-rildi.

5. Aşağıdakilerden hangisi “nesnel” cümle-ye örnek olabilir?

A) Sağlıksız iletişim, aile bireyleri arasında-ki bağların tamamen kopmasına neden oluyor.

B) Valiliğin ilde başlatmış olduğu okuma kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

C) Çatalhöyük’te yapılan çalışmalara yağış nedeniyle iki gün ara verildi.

D) Bu güzel manzarayı hiçbir yerde bula-mazsınız.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtla- nabilirlik açısından diğerlerinden farklı-dır?

A) Filmin sonuna doğru gerçek suçlu orta-ya çıktı.

B) Toplumsal uyumla ilgili yazdığı son kita-bı kitapçılardaki yerini aldı.

C) Kişisel çıkar gözetmeyeceğine söz verdi bize.

D) Gecenin ürkütücü sessizliğinde yol alı-yorduk.

(2)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 3

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Öznel Nesnel Cümleler

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7. (1) Yaz tatillerinde kardeşimle birlikte

anne-annemin yanına giderdik. (2) O zaman sa-hil yolu yoktu, bostanların hemen önü de-nizdi. (3) Denize giderken bostanlar arasın-dan geçilir; dalınarasın-dan domates, salatalık top-lanırdı. (4) Herkes ayaklarını suya sokup ya-nında getirdiklerini zevkle yerdi.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi “kişisel görüş” bildirmektedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. Aşağıdakilerden hangisi nesnel cümle-dir?

A) Çocuk, her hafta harçlığının bir miktarı-nı kitap almak için ayırıyordu.

B) Küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandır-mak çocuğumuza yapacağımız en büyük iyiliklerdendir.

C) Özel günlerde çocuğumuza oyuncak, kı-yafet almak yerine kitap almak daha iyi-dir.

D) Öğretmenler, çocuklara okuma alışkan-lığı kazandırmada en etkili kişilerdir.

9. (1) Ülkemiz sınırları içinde onlarca ırk, mez-hep yıllarca birlikte yaşamışlardır. (2) Ana-dolu toprakları buna yıllarca ev sahipliği yap-mış cömert bir yapıya sahiptir. (3) Lazlar da bu topraklar içinde varlıklarını devam ettir-mişlerdir, hâlâ da devam ettirmektedirler. (4) Lazlar hakkında eskiden beri değişik araş-tırma ve çalışmalar da yapılmıştır.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi öz-nel bir ifade anlamı taşır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. (1) Halikarnas Balıkçısı, hikâyelerinde ko-nularını denize bağlı olaylardan seçti. (2) Denizi, balıkçıları, dalgıçları, sünger avcıla-rını, gemileri sürükleyici bir dille işledi. (3) Bodrum’da yaşadığı dönemde arkadaşlarıy-la ilk “mavi yolculuk” uyguarkadaşlarıy-lamasını gerçek-leştirdi. (4) Halikarnas Balıkçısı’na 1971 yı-lında Kültür Bakanlığınca “Devlet Kültür Ar-mağanı” verildi.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümle-lerden hangisi “kanıtlanabilirlik” açısından diğerlerinden farklıdır?

(3)

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“karşı-laştırma” yapılmamıştır?

A) Yaşar Kemal, dünya edebiyatının en önemli betimleme ustalarından biridir. B) Ömrümde onun kadar pratik zekâ birini

görmedim.

C) Dünyadaki en büyük ördek heykeli Fran-sa’dadır.

D) Takımımız, sene başı hazırlık kampını Antalya’da yapacak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlana-bilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A) O, daha çok ölüm temasını işlemiştir şi-irlerinde. B) Yazarın bu tutumu, dönemindeki edebi- yatçıların birkaçı tarafından eleştirilmiş-tir. C) Ben şiirlerimi birileri bir şey anlasın, ders çıkarsın diye yazmam, dedi şair. D) Tüm eleştirilere karşın dönemindeki en etkileyici, en hisli şiirler onun kaleminden dökülmüştür.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“karşı-laştırma” yoktur? A) Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. B) En vefalı insan, dostlarını zor zamanlar-da yalnız bırakmayan insandır. C) Kimse şiiri onun kadar güzel okuyama-dı. D) Her zaman yanında şemsiyesini taşırdı. 4. (1) Okul öncesi eğitim denince akla anao-kulları gelir. (2) 3-6 yaş arası çocuklar bu okulların ana kaynağıdır. (3) Çocukların da- ha bilinçli olarak yetiştirilmesi için anaokul-larının önemi büyüktür. (4)Bu okulları bitirip ilkokula başlayan öğrenciler daha uyumlu olurlar.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi “ki-şisel görüş” içermez?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Söyleyenin kendi düşünce veya beğenesi-ni taşımayan, kanıtlanabilir cümlelere “nes-nel cümle” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir cümledir? A) Karacaoğlan 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında yaşamıştır. B) Şiirlerini sade bir dille yazmış, hece öl-çüsünü ustaca kullanmıştır. C) Saz şairlerinin arasındaki yeri farklıdır. D) Söylediği koşmalar herkes tarafından be-ğenilir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“karşı-laştırma” vardır? A) Tiyatroya toplumumuz gereken ilgiyi gös-termemektedir. B) İlk tiyatro eserlerimiz Tanzimat Dönemi’n-de verilmiştir. C) Sinema, tiyatroya göre daha çok ilgi çek-mektedir ülkemizde. D) Çağdaş Türk tiyatrosunun kurulmasında Muhsin Ertuğrul’un katkısı büyüktür.

(4)

2

8. SINIF - MAT

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

8. SINIF TÜRKÇE

TEST 4

turkcedersietkinlikpaylasimi

Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL - Osman Nuri CEYLAN - Mehmet Akif ÜNALDI

Türk

çe Dersi Etkinlik P

aylaşımı f

ac

ebook grubu

Adı-Soyadı

Sınıf Şube

Öznel Nesnel Cümleler

Cevap anahtarını

indirmek için

kodu okutunuz

7.

Söyleyenin kendi düşünce veya beğenesi-ni ifade eden cümlelere “öznel cümle” de-nir.

Aşağıdakilerden hangisi “öznel” bir cüm-ledir? A) Düşman edinmek dost kazanmaktan ko-lay değildir. B) Fransa’da 70’inci Cannes Film Festivali bugün başlıyor. C) On iki gün sürecek festival için Cannes’e yaklaşık 200 bin ziyaretçi geldi. D) Şehir, 550 güvenlik kamerasıyla sürekli izleniyor.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kişisel

görüş” belirtmektedir? A) Taksim’deki trafik problemi için bir düzen-leme yapılıyor. B) Bir kır düğünü yapmaya karar verdiler. C) Düzenli çalışmak her zaman başarı ge-tirir, dedi. D) Böyle zor zamanlarda insanların birbiri-ni daha çok araması lazım.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel-dir?

A) Oyunla öğrenme çocuklarda uygulanan en etkili yöntemdir.

B) Okul çağındaki çocuklar okulla ilgili uyum problemi yaşarlar.

C) Öğrencilerin endişelerini gidermek için rehberlik servisi okulda çalışma yapıyor. D) Aileler çocuklarını sürekli takip ederse

çocukların gelişimi daha sağlıklı olur.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“karşı-laştırma” yoktur? A) Yeni evi daha geniş ve havadardı. B) Geçen senelere göre fındık üretimi azal-dı. C) Televizyonu çok izleyen çocukların dik-kati daha dağınık oluyor. D) İnsan, zamanın kıymetini yeteri kadar an-layamıyor. 11. (1) “Tekirdağ’ı en güzel simgeleyen şey ne-dir?” sorusuna birden fazla cevap alırsınız. (2) Kimisi köftesini söyler, kimisi karpuzunu ama en güzel simgesi kirazdır bence. (3) Şehirde her yıl haziran ayında Uluslararası Kiraz Festivali düzenlenir. (4) Bu festivalde yörenin birbirinden güzel ve lezzetli kirazla-rı sergilenir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?

(5)

CÜMLEDE ANLAM TEST-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D B A B A C B D TEST-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B A D C C C A A TEST-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D C B B C D D A B B TEST-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D D D B A C A D C D C TEST-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A B B C B B B C B C A TEST-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C A A C A B A B C TEST-7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C C D C D B C A C B A D TEST-8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B A C C B C A A A A B TEST-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D B C A C C D C A D TEST-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A C D A B D C B C TEST-11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B A A A B A C D D A

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :