• Sonuç bulunamadı

ASALA Tahran'da saldırdı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ASALA Tahran'da saldırdı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

E S K İŞ E H İR BANKASI

I - n

E S B A N K

“ ted b irli ve k a ra rlı”

Cumhuriyet

YAŞAMA

FELSEFESİ

PROF. NERMİ UYGUR

İkinci bası: 351) lira

Çağdaş Yayınları: Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu - İstanbul

60. Yıl; Sayı: 21404

Kurucusu: Yuıuıs

Naili

40 TL. 29 Mart 1984 Perşembe

ASALA Tahra n’d a sald ırd ı

1 Ticaret M üşavir Yar­

dımcısı Işıl ÜneTin oto­

m o b ilin e y e rle ştirile n

bom ba patladı. Terörist

Gregoryan olayda öldü.

3 Başkâtip Haşan Servet

Öktem, sabah evinden çı­

karken teröristlerin silahlı

saldırısına uğradı. Ö ktem

om uzundan yaralandı.

3

A skeri A taşe Yardım­

cısı Başçavuş İsm ail Pa­

mukçu, sabah evinden çı­

karken teröristlerin ateşi

sonucu ağır yaralandı.

4 İran güvenlik m akam ­

ları soruşturm a ve ihbar

sonucu üç değişik yerde 7

Erm eni teröristini yaka­

ladılar.

Asgari

ücret: Brüt

24.525

• •

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ermeni te­ röristler Tahran Büyükelçiliğimiz mensuplarına karşı önceki gece ve dün sabah birbiri ardına seri suikastler düzenlediler. İlk belirlemelere göre top­ lam 14-15 kişilik bir terör grubu tarafından ay­ rı ayrı noktalarda gerçekleştirilen suikastlerde iki Türk görevli yaralanırken, iki suikast girişimi de bir grubu Büyükelçiliğimizin önünde olmak üzere teröristlerin yakalanması ile boşa çıkarıldı. Bu ara­ da Büyükelçi İsmet Bilsel’in makam otomobili de dün sabah şüpheli kişilerin bulunduğu bir otomo­

bil tarafından dikkat çekecek bir şekilde izlendi. Büyük bir olasılıkla Bilsel’e dönük bir saldırı pla­ nının da sonuçsuz kaldığı tahm in ediliyor. Erme­ ni saldırıları sırasında 7 terörist güvenlik görevli­ lerince yakalandı. Saldırıların sorumluluğunu Tah- ran ’da bir yabancı ajans bürosuna telefon eden ASALA üstlendi.

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu saldırıların Türk-lran ilişkilerinin gelişmesini istemeyen çev­ relerce gerçekleştirildiğini söyledi. Ve İran Dışiş­ leri Bakanı A li Ekber Velayeti’ye gönderdiği

me-ABD KONGRESİ NDE DURUM

Ve sahnede Super- Etendard.

3. Sayfada_________________ “S iste m D o s t-E T ’in eli k im in cebinde • A n ta ly a K urtuluş davası: 4 idam 6. S a y fa d a

• A ltın piyasası, Ö zal'ın zaferinden sonra, satışlarda azalm a bekliyor.

9. S a yfada

• Türel: Tapu tahsis belgelerinin dağıtım ı 1.5 y ıl sürecek.

• İ k i sen d ika m a h k e m e kararı ile y e tk i barajım aştı.

12. Sayfada

GÖZLEM

UĞUR MUMCU

Devlet Modası...

Yerel seçim lerden sonra, solculuktan çark etm iş dostla­ rımız, ilginç teoriler geliştirm eye başladılar. Ç oktandır “si­

vil toplum ’’ adına alaturka liberalizm e tuttukları çılgınca al­

kışa teorik taban bulm aya çalışıyorlardı. Şimdi bu teorik ta­ banı bulduklarını sandılar.

Ö yle ya, halk A N A P ’ı istediğine göre, aydınlar yanılm ış­ lardır; seçim sonuçları ortadadır. Mırın-kırın etm eye ne g e ­ rek vardır?

Son yirmi, yirmi beş yıl içinde “parti devletçiliği” adını verebileceğim iz bir tutum ve bir ahlak anlayışı ortaya çıktı.

(Arkası Sa. II, Sii. 7'de)

Ankara’nın Ortadoğu

politikasına Yahudi

lobisi tepki duyuyor

S E D A T ER G İN

Ocak ayında Ankara’ya giden Kongre heyetinden

bir yet kili “Sayın Özal, Kongre heyetine İsrail ile

ilişkilerin tümüyle kesilmeyeceği konusunda kesin

bir güvence verdi” dedi.

genelde İslam dünyası ile ilişki­ lerini geliştirme politikası doğ­ rultusunda attığı adımlar Was- hington’da yakından izleniyor. Bu çerçevede Özal Hükümetinin dış ekonomik ilişkilerde Ortado­ ğu’ya özel bir öncelik vermesi, bu arada Türkiye’nin ilk kez bir İs­ lam doruğuna Cumhurbaşkanı düzeyinde katılması ve bunun yarattığı etki, ayrıca

Cumhur-WASHlNGTON — Türkiye’­ nin Ortadoğu’ya açılmasının siya­ si alanda kazandığı boyutlar ve bu açılımın özellikle İsrail’e dö­ nük yansımaları, ABD yönetimi ve kongredeki Yahudi lobisi çev­ relerinde çeşitli soru işaretlerine yol açmış bulunuyor.

Türkiye’nin Arap ülkeleri ve

H A LE F SELEFTRT'nin 3 yıl 2 aylık Genel Müdürü Akm an (sol­ da), yeni Genel Müdür Toskay'a “hoşgeldiniz” diyor.

(Fotoğraf: RIZA EZER)

T R T Akm an’dan

Toskay’a geçti

ANKARA (Cumhuriyet Bü­ rosu) — TRT Genel Müdürlü- ğü’ne atanan İstanbul Üniversi­ tesi İktisadi Coğrafya Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof. Tun­ ca Toskay herhangi bir siyasi partiye üye olmadığını açıkladı ve “ Görevimi Kurum’un huzu­ runu ön planda tutarak yürütme

gayreti içinde olacağım ” dedi. TRT’nin yeni Genel Müdürü Toskay, dün saat 10.15’te, yürü­ yerek TRT Genel M üdürlüğü’- ne geldi. Kapıda TRT yöneti­ minden, hiç kimse tarafından karşılanmayan Toskay,

asansör-(Arkası Sa. 6, Sü. 6'da)

başkam Kenan Evren'in Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, ge­ rek yönetim, gerekse Kongre çev­ relerinde belirgin bir “ duyarlık­ la” karşılanıyor.

Türkiye’nin Ortadoğu politi­ kasındaki yeni oluşumların yö­ netim ve Kongre nezdindeki yan­ kılarını şöyle özetleyebiliriz:

• YÖNETİM: ABD Dışişleri Ba­ kanlığı çevreleri, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesini “ doğal” ve “ nor­ mal” bir eğilim olarak değerlen­ diriyorlar. Bu çevreler, Türkiye ile ABD arasında Ortadoğu’da­ ki sorunlar üzerinde giderek ge­ lişen bir danışma mekanizması­ nın kurulduğunu da belirti­ yorlar. Verilen bilgiye göre, bu danışmanlar daha çokj-tibnan’- daki bunalım, Suriye’deki Sov­ yet askeri varlığı ve İran-Irak sa­ vaşı gibi başlıklar üzerede yapı­ lan karşılıklı görüş alışverişleri şeklinde geçiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara ile Ortadoğu üzerindeki diyalogun artmasını “ Türkiye’nin Ortado­ ğu'da yeni boyutlar edinmekte oluşu” ile açıklıyorlar ve “ Bun­ dan on yıl önce Türkiye bölge­

ye kapalıydı. Dolayısıyla yapıla­ cak danışmalar içerik olarak bu­ günkü düzeyde olamazdı” görü­ şünü getiriyorlar.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişki­ lerini geliştirmesini normal bul­ makla birlikte, bu siyasetin İsra­ il’e dönük tonlarından belli bir rahatsızlık duyuyor. ABD Dışiş­ leri Bakanlığı’nın isminin açık­ lanmasını istemeyen üst düzey­ deki bir yetkilisi, “ Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılmasını biz de destekliyoruz, ancak bunun ba­ zı istisnaları da var” şeklinde ko­ nuştu.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı

Kenan Evren’in gerek Kazablan- ka’daki İslam Zirvesi’nde, ge­ rekse son Suudi Arabistan ziya­ retinden İsrail’e ilişkin olarak yaptığı açıklamalar, örneğin “İs­ rail’i bölgenin başlıca bunalım kaynağı olmakla” suçlamasının altı çiziliyor ve bu tür çıkışların

“ Batı kamuoyunda yaratacağı yankılara” dikkat çekiliyor.

ABD yönetimi, bundan bir süre önce Ankara’yı bu konuda­ ki hassasiyetinden diplomatik kanallar yoluyla haberdar etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüş­ lerini iletirken, Türkiye’nin Or­ tadoğu politikasında, temelde bir değişiklik görmediğini belirt­ mekle birlikte, İsrail karşısında alınan tavırların “ daha yumu­ şak” tutulması yolundaki bek­ lentisini de hissettirdi. ABD Dış- şişleri Bakanlığı’nm bu beklen­ tiyi ifade ederken, daha çok İsr ıail karşısında sergilenen tutum­ ların Kongredeki Yahudi lobisi

(Arkası Sa. 6, Sü. 3 ’te)

sajda suçluların bundan sonra herkese örnek ola­ cak şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Tahran’da önceki gece ve dün birbiri ardına ge­ len saldırılarla heyecanlı saatler yaşandı. İlk olay önceki gece saat 23.00’te Büyükelçilik Ticaret Mü­ şavir Yardımcısı Işıl Ünel’in otomobiline bomba konulması girişimi ile başladı. Ancak bombanın otomobile yerleştirilmesi sırasında patlaması üze­ rine terörist Sultan Gregory an Sepemcrden olay ye­ rinde öldü.

T ahran’dan A nkara’ya ulaşan haberlere göre

söz konusu suikast girişimini Büyükelçilik Başka­ tibi Haşan Servet Öktem’in dün sabah 8.30 sula­ rında evinden çıkarken, 2 silahlı teröristin silahlı saldırısına uğraması izledi. Saldırganlar olay ye-

(Arkası Sa. / / , Sü. 3'de) İ R A N ’D A 3 Y IL S O N R A Y E N İ E Y L E M

Cengiz Çandar’ın yorumu____________

11. Sayfada

ffPli 10 yönetici bildiri yayınladı:

44Calp istifa et”

PARTİ İÇİ M UHALEFETTEN_________

G enel Başkan istifa etsin

B aşkanlık Divanı derhal görev­

den çekilsin

Halkçı Parti’de huzursuzluk tam doruk noktasına vardı. HP Meclis Grubu bir bildiriyle SO- D E P ’in tutum unu kınarken, Merkez Karar ve Yönetim Kuru­ lu 10 üyesi bir deklarasyonla Ge­ nel Başkan Necdet Calp’in ka­ muoyuna verdiği sözü derhal tu­ tarak istifasını istedi.

P artinin tüm örgütleri yeniden

kurulm ak üzere feshedilsin

B ü y ü k kongre görevini üstlene­

cek kurul 1 nisanda toplarısın

H P Meclis Grubu ’nun açıkla­ masında da, SODEP ve Genel Başkan Erdal İnönü, ağır şekil­ de suçlanarak, “SODEP sağa ikinci kez ve bilinçle hizmet et­ miş olmanın mahcubiyetini duy­ malıdır” denildi. İnönü’nün si­ yasi ahlâk kurallarını hiçe saydı­ ğı öne sürüldü.

Haberi 7. Sayfada

Parti Toplam o y Oranı ( % )

İİ belediye buckum L ^AVAr^ p A f a T İ 3 İ A N A P 6.642.131 41.50 54 il 321 ilçe </> %r&'r g SODEP 3.669.977 22.93 8 il 101 itçe m i . DYP 2.195.904 13.72 61 ilçe

U tı

*

H A LK Ç I PaRTi HP 1.390.846 8.69 26 ilçe

1Sf)s

1.131.563 7.07 3 it 34 ilçe | | | j RP 757.043 4.73 2 il 5 İlçe B A Ğ I M S I Z L A R 217.670 1.36 22 İlçe

Not: Tablodaki oy rakamları ve oranları il genel meclisi seçimlerin­ de kullanılan oy toplamlarını vermektedir. Toplam oyların yüzde 9()'ına yakın olan ve sayımı tamamlanan 73 bin 637sandığın sonuç­ larını yansıtmaktadır. (Kaynak: A .A .)

SODEP ve DYP’de fa rk lı fik irle r

Parlamentoda temsil

Ö z a l,

g r u b u n a

ş ım a r m a y ın

d e d i

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)

— Başbakan Turgut Özal partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada seçim sonuçlarına değinerek “ Rüş­

tümüzü ispat ettik” dedi ve bu ba­

şarının kimseyi şımartmamasını iste­ di.

Özal, Partisinin grup toplantısın­ da yaklaşık bir saat süren bir konuş­ ma yaptı. Gruba girerken milletvekil­ leri tarafından alkışlanarak ayakta karşılanan Özal, grup Başkan Veki­ li Ercüment Konukman tarafından

“ Bizi zafere götüren genel başkanı- mız” takdimi ile kürsüye davet edil­

di.

Konuşmasına 6 Kasım seçimleri­ nin tahlili ile başlayan Özal, 6 Ka­ sım seçimlerinin yerel seçimlere dö­ nük yanı üzerinde durarak “ Dışar-

da, bizim aleyhimizdeki mihraklara

(Arkası Sa. 6, Sü. 2'de)

M E C L İS T E N

N O TLA R

 N  P ’ta

b a yra m

,

H P ’de endişe

B E T Ü L U N C U L A R

ANKARA — “ Millet hepsine der­ sini vermiştir” Başbakan ve ANAP

Genel Başkanı Turgut Özal bu söz­ leri yerel seçimlerden sonra dün ilk kez toplanan ANAP grubunda par­ lamento dışındaki partiler için söy­ ledi. Saat 13.30’da yapılacağı açık­ lanan toplantıya Başbakan saat 14.15’te geldi. Bu süre içinde ANAP kulisinde tam anlamıyla bir “ bay­

ram” havası yaşandı, kucaklaşanlar,

öpüşenler birbirlerini kutlayanlar... Gruba milletvekillerinin ayakta alkış­ ları ile giren Özal, gene ayakta alkış­ larla kürsüye gelerek seçim sonuçla­ rının değerlendirmesini yaptı. Özal’- daıı önce Grup Başkanvekili Ercü­ ment Konukman, seçim sonuçlarını

“ büyük zafer" olarak nitelendirdi.

Ve “ Bıı zaferde Başbakanın payı hü-

yiiktiir” dedi.

ANAP kulisinde bir milletvekili,

“ 35 MDP’li bize gelecek" derken,

bir başkası “ Belki o kadar

olnıaya-(Arkası Sa. 6, Sü. 5 ’de)

Y A L Ç IN D O Ğ A N

ANKARA — Gerek SO- DEP’te, gerekse Doğru Yol Par- tisi’nde ilk heyecandan kaynak­ lanan “ hemen parlamentoya gir­ memiz gerekir, bıınun yollarını bulmamız gerekir” havası, ilginç bir dönüşüm gösterme eğilimin­ de. En azından, her iki partide de, “ parlamentoda temsil edil­ m e” konusu farklı düşüncelerin üretilmesine yol açmaya başladı.

Hemen vurgulamakta yarar var: Bu tür dönemlerde siyasal hava, partilerde çok çabuk de­ ğişme eğilimi gösterir. Nitekim, şimdi benzer bir ortam yaşanı­

yor. İlk heyecan ve bunun bir tü­ revi olarak, “ ilginç düşünceler, yapıcı fikirler” ortaya atılır, ar­ dından bunların tam tersi bir ha­ va eser. Şu anda başkentin gö­ rünümü, bilinen bu deneylere ol­ dukça denk düşüyor. Dolayısıy­ la,partilerdebirbiriyle çelişen ge­ lişmeler, birbirini izleyebiliyor.

“ Parlamentoya girmek ve orada temsil edilmek” <Jüşünce- sine karşı çıkanlar, gerek SO­ DEP’te, gerekse Doğru Yol Par- lisi’nde şu sözü sergiliyorlar:

“ İktidar, her rejimde vardır. Rejimi demokratik kılan,

muha-(Arkası Sa. II, Sü. I ’de)

NET ASGARİ ÜCRET

B ekâ r işçi' 16.197 TL.

Evli, 1 çocuklu: 16.377 TL.

Evli, 2 çocuklu: 16.422 TL.

ANKARA (Cumhuriyet Bü­ rosu) — Asgari Ücret Tespit Ko­ misyonu dün yaptığı toplantıda, asgari ücretin brüt 24 bin 525 li­ ra olmasını kabul etti. 1 nisan­ dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni asgari ücret 16 yaşın­ dan küçükler için 16 bin 875 li­ ra olarak uygulanacak.

Buna göre, 16 yaşından büyük bekâr işçinin eline net 16.197 TL., 1 çocuklu işçinin eline 16.377 TL., 2 çocuklu işçinin eli­ ne 16.422 TU. geçecek.

16 yaşından küçük işçiler ise net 11.442 TL. alacaklar.

Asgari Ücret Tesbit Komisyo- nu’nun dün yaptığı iki ayrı top­ la n tıd a n sonra Çalışm a ve Sosyal Güvenlik Bakanı Musta­ fa Kalemli, asgari ücretin komis­ yon tarafından 24 bin 525 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kararın oybirliği ile alındığını bildiren Kalemli, şunları söyle- di:

“ Asgari Ücret Tesbit Komis­ yonu, çalışmalarım bugün (dün) bitirmiştir. Yeni asgari ücret 24.525 TL. olarak tespit olun­ muştur. 16 yaşından küçük olan­ ların asgari ücreti ise 16.875 TL.dir.

Yürürlükte olan asgari ücrete kıyasla yeni asgari ücret yüzde

51.39 artış göstermiştir. Bilindiği gibi, memurlar ve is­ çiler için 1984’de öngörülen ar­ tış bu oranın altındadır. Ancak, bu durum düşük gelir grupların­ daki vatandaşlarımızın durumla­ rının iyileştirilmesi yönündeki hükümet politikamıza, genel ter­ cih ve anlayışımıza uygun düş­ mektedir.

Tespit olunan yeni ücretin yu­ varlak bir rakam olmayışının se­ bebi bu rakama endekslerden ve hesaplamalar yoluyla gelinmiş olmasıdır.

Yeni asgari ücret rakamının tespitinde komisyonun ittifakla karar vermesini, çalışma haya­ tında işçi-işveren- hükümet üç­ lüsünün barış ve sükunet sağla­ ma konusundaki mutabakatının ve kararlılığının anlamlı ve yeni bir göstergesi olarak görüyo­ rum.”

Kalemli, yeni asgari ücretin ne zamandan itibaren yürürlüğe gi­ receği yolundaki bir soru üzeri­ ne “ Bilindiği gibi yasa tespit edildiği tarihten sonraki ilk ay başlangıcını gösteriyor. 1 nisan­ dan itibaren” yanıtını verdi. Ta­ rım işkolunda çalışan işçilerin asgari ücretlerinin belirlenmesi

(Arkası Sa. 11, Sü. l'de)

P etrolde yin e

za m koku su

1 9 ocaktaki son zamdan bu yana dolar 9 lira arttı.

Toplu Konut Fonu akaryakıt zammını bekliyor.

K am u kuruluşlarının İstikrar Fonu’na borcu 40

milyar lirayı buldu.

Sanayi Bakanı Aral ise, “şekere zam söz konusu de­

ğil” dedi.

ANKARA (Cumhuriyet Bü­ rosu) — Akaryakıt istikrar fonu

nun açık vermesi nedeniyle pet­ role yeniden zam yapılması gün­ deme geliyor. 19 Aralık 1983 ta­ rihinde düzenlenen akaryakıt fi­ yat istikrar fonu uyarınca petrol fiyatının cari olan döviz satış ku­ ru üzerinden yapılması öngörül­ müştü. Son petrol fiyat ayarla­ masının yapıldığı 19 ocaktan bu yana doların fiyatı 9 lira artarak 321 lira oldu. Alınan son bilgi­ ye göre kamu kuruluşlarının A karyakıt İstikrar F onu’na borçları 40 milyar lirayı buldu.

Petrole zam yapılmasını ge­

rektiren ikinci gelişme ise 17 mart günü Resmi Gazete’de ya­ yımlanarak yürürlüğe giren Top­ lu Konut Yasası’ndan kaynakla­ nıyor. Yasayla kurulması öngö­ rülen Toplu Konut Fonu’nun ana kaynağı olarak petrolden yapılacak kesintiler gösterildi. Söz konusu kesinti yasada şöy­ le tanımlandı:

“ Dahilde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın rafineri çıkış fiyatı üzerinden, benzinden sa­ tış fiyatının yüzde 15’ini, moto­ rin, gazyağı ve fuel oil’den satış

(Arkası Sa. 6, Sü. 3 ’te)

Libyulı

b

a

k

a

n

,

Türk

müteahhitlere çattı

ANKARA’DAKİ SÖZLERİ_____________

L ibya’daki bazı Türk şirketleri alacaklarını büyü­

tüp gürültü çıkarıyor.

Buna son verilmezse, Libya’ya karşı başka ülkeler

yararına çalışan başarısız Türk firmalarını açıkla­

rız.

B azı şirketlerin, Türk işçilerini olumsuz koşullar­

da nasıl çalıştırdıklarını açıklarız.

ANKARA (ANKA) — Libya Tarım Bakanı Ömer Durda, “ Libya’da taahhüt alan bazı şir­ ketler alacaklarını büyüterek, gürültü çıkarıyorlar” dedi. Durda, “ Libya’da hizmet ve­ ren Türk Müteahhitleri Derne-

ği” nin A nkara’da yapılan Ola­ ğanüstü Genel Kurul toplantısın­ da yaptığı konuşmada, Türk fir­ malarının Libya’daki alacakları konusunda yanlış bilgi verildiği­ ni, bu tür yayınlara son verilme­ sini isteyerek, şunları söyledi.

“ Libya’da başarısız olmuş ba­ zı firmalar, basına yanlış bilgi vermesinler. Bunlar, bizi daha önce söylemediklerimizi sövlet- meyc mecbur bırakmasınlar.

Eğer bunlara son verilmezse, biz de Libya emniyetine karşı başka ülkeler yararına çalışan Libya'daki başarısız Türk firma­ larını açıklayabiliriz. Yine bazı şirketlerin Türkiye’den götür­ dükleri işçileri uygun olmayan koşullarda nasıl çalıştırdıklarım açıklarız.”

Türkiye’nin ekonomik sıkın­ tılarla karşılaşması halinde Lib­ ya’nın her türlü yardımı sağladı­ ğını ifade eden Libya Tarım Ba­ kanı, bu konuda da şunları söy­ ledi:

“ Biz ekonomik yardımda bulunurken, batılı ülkeler gibi yüksek faizli kredi yerine, daha gerçekçi yardımlarda bulunuyo­ ruz. Türk firmalarının Libya’da taahhüt almalarını, buralarda Türk işçilerini istihdam etmele­ rini sağlıyoruz.

1980’e kadar Libya’da çalışan Türk firmalarının sayıları bir elin parmakları kadar iken, bu­ gün 150’ye, Libya’da çalışan Türk işçilerinin sayısı ise 120 bi­ ne ulaştı. Müteahhitlerin taah­ hütleri ise 9 milyar dolar dola­ yındadır.

Biitiin bunlar, Türkiye’nin ekonomik sıkıntıya girdiği

dö-(Arkası Sa. 6, Sü. 6 ’da)

Darbeler

kıtasında ölümün

devirdiği başkan:

Seku

Türe

Hıfzı Topuz’un yazısı

3. Sayfada

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Uzun dönemli ilişkiye bakıldığı zaman enflasyon oranı ve GSYH oranındaki artışlar işsizliği azaltırken, asgari ücretteki artışlar işsizlik oranını

Buna göre ilk altı ayda asgari ücrette yüzde 4 oran ında artış yapılarak emekçilere net 435,92 YTL ikinci altı ayda ise yüzde 5 oranında zam yap ılarak net 457,63 YTL

Öncelikli taleplerinin &#34;insanca yaşanacak bir ücret&#34; olduğunun altını çizen çerkezoğlu, şöyle konuştu: &#34;Asgari ücretin vergi d ışı bırakılması,

Ultrasonografinin neoplastik lezyonlar için olan negatif kestirim değeri %92 saptanmıĢtır.Sitoloji sonucu yetersiz gelen nodüllerin boyutu, yeterli olanlardan

Çevre kenar sayısı ve bölüm sayısı açısından en karmaşık plan tipine sahip olan 40 ada, toplam blok, toplam birim ve bağımsız bölümlerde de en derin

Bu çalışmada, kalite yönetiminin altı temel uygulaması (üst yönetim liderliği, insan kaynakları yönetimi, müşteri odaklılığı, tedarikçi yönetimi, kalite veri ve

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yo- luyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem

(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.666,66 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde

1.Dönem Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Ver 600 10,00 1.Dönem Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. ve Diğer Mal. İlişkin Özel Tüketim Verg.

Sabah saatlerinde 82.40 dolar seviyesinde alıcılı seyrini sürdüren emtiada yükselişlerin devamı halinde 83.90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir...

Önümüzdeki günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplantıya çağrılacak ve 01.01.2005 den

2006 döneminde asgari ücret 531 YTL olarak belirlenmifl, bundan çal›flan›n eline geçecek tutar 380,46 YTL olarak hesaplan›rken, asgari ücretten çal›flan bir kiflinin firmaya

Yani bu asgari ücret hem asgari geçim standartlarının çok altında hem de ucuz emek yüzünden istihdamı arttırıcı bir yönü de fazla yok çünkü işçinin işverene yükü

Tablo 7’ye bakıldığında asgari ücret üzerinde- ki vergi yükünün, kendisinden yüksek gelir elde eden ücretli bir memura kıyasla yaklaşık üç kat fazla olduğu

mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. İdare tarafından

Genel ücret düzeyleri ve emek gelirleri asgari ücret artışının çok altında arttığı için ortalama ücretler asgari ücrete yakınlaşıyor.. Önemli olan ücretlerde

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde asgari ücret civarında (yüzde 10 altı ve yüzde 10 üstü) bir ücretle çalışanların oranı ortalama yüzde 9 düzeyindedir.. 2021 yılı

1) 2019 yılı için verilecek asgari ücret desteği tutarı işyerlerinin çalıştırdığı uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılara bağlı olarak farklılık

Örnek 5: 2020 yılı için yararlanılacak olan gün sayısının tespitinde 2019 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için Kuruma verilmiş olan

yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın

Davanın bir kısmının reddinde karşı taraf yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı için takdir olunan ücreti geçemiyeceği

Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82 nci maddesinde, bu Kanun

2021 Yılında açıklanan asgari ücrete bağlı olarak İşsizlik Sigorta Fonu aracılığıyla ödenen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneklerinde