• Sonuç bulunamadı

[M. Saffet tarafından T.C. Maarif Vekaleti Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne yazılan bilgilendirme yazısı]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[M. Saffet tarafından T.C. Maarif Vekaleti Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne yazılan bilgilendirme yazısı]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

t r

-Mf. V.

GALATASARAY LİSESİ 4/IR/I93I

MÜDÜRLÜĞÜ 3« ... Hulâsa Muhterem Müdür B eyefendiye v • O ...G.e.ç.en. ..sa lı günü akşam yem eğini ta k ip eden te n e ffü s te gece s a a t...

y e d i buçukta ta le b e mektebin a ltk a tm d a k ı ş l ı k teneffüshanede - oynarken K â tib i Umumî Recep Beyin oğlu b i r i n c i s ı n ı f t a le b e s in ­ den 130 numaralı Erdoğan E fen d i koşarken i k in c i s ı n ı f t a le b e s in ­ den 212 numaralı Mahkemei Temyiz azasından N a il Beyin oğlu Behiç E fendiye çarpmış v e burnu ze d e le n m iş tir . Hadiseye vukuu anında v a z ' ı y e t eden n ö b etçi m uallim i Lütfü Bey ta ra fın d a n idareye ma­

lûmat v e r ilm iş veburun kem iğinin çatlam ış olm ası ih tim a lin e bin a­ en derh al Ş i ş l i Sıhhat Yurdu operatörü Mösyü Marko c e l| )ed ile re k m ü d a v a t ı e v v e l î y e s i ic r a ç d ilm iş t ir . E r t e s i günü Recep Beyin e - v in e t e le fo n e d ile r e k va lid esi mektebe davet e d ilm iş v e mektep t a ­ bibinin'm uvacehesinde çocuk kendisine te s lim e d ilm iş t ir . Mesele hadriizatinde ehemmiyyetsiz olmakla beraber Recep Beyin çocuğunu te d a v i ettirm ek üzere îstan bu la hareket e t t i ğ i n i Akşam g a z e te s in ­ de okuduk . B e lk i sizden soru lu r d iye k e y f i y e t i b era y ı malûmat arzediyorum efendim .

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Bundan sonra milli hükümet borçla rı hakkmdaki 2 haziran 1929 tarihli ve 1513 numaralı kanuna bir madde tezyi- line dair olan bütçe encümeni mazbata­ sı

Bir zamanlar padişah ve saray erkanına hizmet veren Çadır Köşkü, şimdi herkese açık.. Sessizliğe ve yeşile hasret İstanbullu için mükemmel bir

Bediüzzaman — Siz nizam namile sigara kâğıdı kadar ince bir perdeyi efkâr ve hissiyatın bu kadar fevera­ nına karşı herkesin üstüne örtmüşsü­

Özel sayımızın konu başlıkları 31.Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresinde Hemşirelik oturumunda sunulan “Kanıta Dayalı Hemşirelik

Türk sinema tarihinde önemli yeri olan bir diğer sinemacı aile ise Halil Kâmil.. Bey

Ayşe Sıtkı, Nâzım Hikmet’le karşılaşmasını da şöyle anla­ tıyor: “ Sabahattin çok beğendiğimi ve sevdiğimi bildiği Nâ­ zım Hikmet’le beni

duvardaki büyük fotoğraf-kir kakıma meslektaşı sayılan- cumhuriyetin ilk yıllarından keri fotoğrafçılığa tutkusu ile tanınan,dönemin İçişleri Bakanı,merhum

Avrupa'da rafine şeker (o dönemdeki adıyla kelle şekeri) üretildiğim duyup OsmanlI'ya getirip akide üretimi için ilk kullanan Hacı Bekir. Lokumu buğday unu yerine o tarihte