• Sonuç bulunamadı

Türk medeniyeti hakkında yanlış tefsir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk medeniyeti hakkında yanlış tefsir"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

I' I MM ~ m * * *

S o s y o l o g G ö z i l e

Türk Medeniyeti

hakkında yanlış tefsirler

Eskidenberi ts-lâm ve Türk me- f

deniyeti hakkında bir çok sathî ve hatalı tefsirlerle karşılaşma k t a - yız. Bunların başında

Y A Z A N :

I __P r o f . H ilm i Z iy a Ü lk e n

|

Profesör Köprülünün şiddetli bir tenkit süz­ gecinden geçirdiği Bizans medeniye­ tinin taklidine ait iddialar, yahut Is- lâmiyetin «Mâni-i-terakkî» olduğu hakkındaki mütalâalar gelir. Birçok­ ları esaslı surette tenkit edilen bıı görüşler üzerinde duracak değilim. Pek yakın zamanlara ait olduğu için bunlardan yalnız iki iddiaya dokun­ madan geçemiyeceğim; birisi Ch. Pi- renne’in «Umumî Tarih» inde, öteki Toynbee’nin Fransızcası yeni neşre­ dilen «Tarih, Bir Tefsir Denemesi» adlı kitabında bize dair ileri sürü­ len mütalâalardır. Memleketimizde bulunduğu sıralarda Türk muhibbi diye tanınan bu ikinci muharririn başka bir kitabından iki sene evvel yine bu sayfalarda bahsetmiştim. Bu makaleyi aynı muharririn eserine hasrettikten sonra başka bir yazımda Pirenne’e döneceğim.

Toynbce, kitabının «Haıeketsizle- şen Medeniyetler» faslında Polinez- yalılar göçebelerle bir arada Osman­ lIlara temas ediyor ve şöyle diyor: «Osmanlı medeniyetinin hususiyeti göçebe bir cemaatin stepten çıkara­ rak birdenbire yeni bir muhite gir­ mesi, o zamana kadar meçhul olan bir meseleyle, yabancıları idare et­ mek meselesiyle karşılaşmasıdır. Gö­ çebe devletleri ancak bir veya iki nesil devam ederler. İbni Haldun bunların en çok üç nesil sürdüğünü söylüyor. Avar’lar, Attilâ ve Cengiz | devletleri birer nesil sürmüştür. Os­ manlI Hegemonyası bir istisnadır. Asıl imparatorluk 1774 — 1372 ara­ sında dört asır sürmüş, hazırlığı ve inhitatı ile beraber 6,5 asır uzamış­ tır. Bu devam kaideyi bozuyor. Bu­ nun sebebi OsmanlIların istilâ et­ tikleri kavimleri devşirme usulile kendilerine mal etmeleri; şelfleri as­ kerler ve idareciler h a l i n e koymala­ rıdır.» Toynbee'ye göre «Bu göçe­ belere mahsus bir müessesedir ve Avrupalılarca meçhuldür. Osman­ lIlardan başka Parthe'lcrde, Abbasî- lerde ve Mısır Memlûklarında da vardır. Bu sayede müstevliler ken­ dilerinde bulumıyan ve yerlilere mahsus olan istihsal kabiliyetinden istifade etmişlerdir.»

Medeniyetimizin göçebelikle izahı teşebbüsü yeni değildir. Tarihimizi OsmanlIlardan başlatmak ve «Bir aşiretten cihangirane bir devlet çı­ kartmak» şeklindeki hatalı görüş — maalesef — tahkiksizce bizim muharrirlerimize ve şairlerimize (meselâ Namık Kemale) kadar so­ kulmuştu. Fakat gerek bizde Türk tarihi etrafındaki araştırmalar derin­ leştiği, gerekse Avrupada bu sahada pek çok tetkikler yapıldığı için artık bu safdil ve yanlış görüşten tama­ men vazgeçilmiş bulunuyordu. Bu­ na rağmen umumî tarihi ile popüler olan bu zatın aynt hatayı başka bir şekilde tekrar etmesini esefle kar­ şılamamak mümkün değildir.

). Her şeyden evvel şunu söyliye- lim ki Orta Asyada Türklerin mü­ him bir kısmı göçebe olmakla bera­ ber şehirler ve siteler kurmuş olan kısmı da ihmal edilmiyecek kadar büyüktür. Türk siteleri Marcel Brion un tâbirde Asya medeniyetlerinin dörtyol ağzında bulunuyorlardı: Bu­ dizm, Manişeizm, Hıristiyanlık, Şa- manlık, İslâmiyet bu sitelere nüfuz etmek suretiyle aralarında en zengin fikirlerin yayılmasını temin etmiştir. Pelliot, von be Cog, Griinsvedel gibi âlimler Çin Türkistanmda bıı şehirlerden bir çoklarını meydana çıkarmışlardır. Bezeklik, Murtuk, Turfan, Karaşar, Koça, Kaşgar, Ho- tan, Yarkend başlıcalarıdır. Batı Türkistanındaki Samarkand, Buhara, Taşkend, Kandahar, Urgenç v.s. şe­ hirlerini de bunlara katmalıyız. Türkler komşuları olan Tokharlar ve Sogd’lar vasıtasile daima büyük medeniyetler arasında mutavassıt vazifesini görmüş ve medeniyetçe in kişaf imkânı bulmuşlardır.

2. Türkler Müslüman olduktan sonra gerek Orta Asyada, gerek İ- ıan ve Aııadoluda İslâm kaidesine göre bir cami etrafında külliyeler ve ınedineler kurmuşlar ve eskiden­ beri tesis etmiş oldukları siteleri İs­ lâm zihniyeti içinde devam ettirmiş­ lerdir. İslâmî hayatın site kuruluşu üzerinde tesiri büyük olmakla bera­ ber, yerli medeniyetten tamamen mahrum olan bir kavm’in istilâdan biraz sonra siteler kurması müm­ kün değildir. İstilâdan sonra yerliler

yerleşmiş, göçebeler uzun müddet ] göçebeliğini muhafaza etmiş, ancak

J

asırlarca sonra yerleştirilmişlerdir, i 3. Garbî Roma Cermen kabilele­ rinin yerleştikleri sahalarda İçtimaî teşekkülleri üzerine müessir olduğu gibi, Şarkî Roma (Bizans) da Türk­ lerin yeni yerleştikleri sahalarda İç­ timaî teşekkülleri üzerinde az çok müessir olmuştur. Bu tesiri müba- lâğalandırmadan ve kavmî karak­ terle dinî tesirin hisselerini hesaba katmak üzere, daima gözönünde bu­ lundurmak lâzım gelir.

4. Fakat bilhassa şu noktayı u- nutmamalıdır ki: OsmanlIlar Anado- luya yerleşen Türklerin muayyen bir tarihten sonra ve bir hânedana göre aldıkları isimdir. Onuncu asır içeri­ sinde Doğu Anadoluya yerleşmeye başlıyan Türkler Selçukî, Artuk, Danişmenli, v.s. devletlerini kurmuş­ lar; Selçukîler büyük merkezler, ti- | caret yolları ve şehirler kurduktan I sonra siyasî vahdeti temin etmişler; Moğol istilâsile parçalanan ilk mo­ narşi yerinde beylikler doğmuş, bun lardan birisi olan Osmanlıların garp tekniğinden istifadesi sayesinde mer keziyet tekrar kurulmuştur. Gerek birinci monarşi gerek Fatih’e kadar süren ikinci Osmanlı monarşisi za­ manında Türk devleti bünye ve ida re bakımından tam bir tecanüs gös­ termektedir. Osmanlı devletinin ku­ ruluşunda ve ilk istilâsında derviş­ lerin, Akkî'lerin, İktisadî - dinî te­ şekküllerin ve bunların tesis ettiği kasabalar ve köylerin büyük rolü olmuştur. Selçukî lerin son zamanla rından Fatihe ka dar bütün sanat­ lar, zenaatlar ve ziraî faaliyet bu Türk müesseselerinin elinde bulunu­ yordu.

Bunlar Anadolu ve Rumeliyi imâr etmekle kalmıyor; aynı zamanda İs- lâmiyetin yayılmasına, yani assimi- lation’a da hizmet ediyorlardı. [Bu mesele hakkında Profesör Köprülü, Uzunçarşılıoğlu, Barkan, Profesör Taeschner, Massignon, Doçent Tay- yip Gökbilgin, Asistan M. Aktepc ve daha başkalarının tetkikleri var­ dır.]

(2)

5. Fatihten sonra Bizans smırla- 1 rım kuşatan bir imparatorluk kurul­

duğu zaman tecanüssüz kavmî züm­ releri bir ümmet halinde birleştiren bu imparatorluğun kendine mahsus ; yeni İçtimaî müesseseleri inkişafa başlamıştır. Bu müesseselerin ba­ şında Acemi oğlanları, Yeniçeri, Enderun Mektebi, Kapı Kulu, Ehl-i -hiref yani sanat sahipleri gelmekte- j dir. Bu müesseselerden bir kısmına Türklerle beraber Türk olmıyanların \da dahil olması Ümmet ruhunun neticesidir. Fakat bu suretle yetişen insanlar artık tecanüssüz ve yabancı unsurlar olmaktan çıkarak cemiyet bünyesi tarafından yoğurulmakta vc tamamen cemiyete mal olmaktadır. İmparatorluk kudretini ve temsil kabiliyetini muhafaza ettiği müd­ detçe bu müesseseler de vazifelerini hakkiyle yapmışlar ve cemiyetin ya­ ratıcılığım arttırmışlardır. Bu mües- seseyi göçebeliğin mahsulü gibi tef- s sir etmek hakikatle alâkasız bir fan teziden ibarettir. Romada Illirya’lı >

esirler imparatorluk mevkiine kadar yükseliyorlardı. Bu takdirde ya Ro- ] malıların göçebe sayılması, yahut Osmanlı imparatorluğunun hakikî bir imparatorluk olduğunun tasdik edilmesi lâzım gelir. Türk kabileleri­ nin kendi bünyelerine bir çok va­ sıfları getirdikleri muhakkaktır. Fa kat teşekkül eden imparatorluk bir göçebe imparatorluğu değildir. 16— 17 inci asırda Rtfmeliyi dolduran Türkler yerine bir kısım hıristiyan nüfusun Anadoluya ve İstanbula nak j li bazı sanatların bu zümreler eline | geçmesine sebep olmuştur. Hayriye j esnafı Türk ticaret ve sanayiini c a n -, landırdığı halde garp sermayesi ve kapitülâsyonlar vaziyeti tekrar " boz- ‘ muştur. Görülüyor ki Toynbee’nin izahı son derecede sathî ve kifayet­ sizdir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Məsələn, şirkət avtomobil şirkətidirsə, öz sahəsi ilə bağlı olan problemlərin həllinə yönələn layihələr gerçəkləşdirsə, daha çox fayda vermiş olar..

https://yazilidayim.net/ Adı: Soyadı: Sınıf: 7 - A No: PUAN.. Lisesi’ne girebilirse Allah rızası için kurban kesip bir hayır kurumuna bağışlayacağım” derse bu kurban

Dinamometrelere uygulanan kuvvetlere göre dinamometreleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız... Aşağıda dinamometrelerin ölçebileceği en büyük

Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafın- dan, tasarlanıp üretilen yer gözlem uydusu RASAT, Rusya Federasyonu’nun Kazakistan sınırındaki Orenburg Bölgesi’nde bulunan

“A f talebi b ile yokken, ben Nâzım Hikm et’i niye affedeyim ” diyen Çay, “T ürkiye’nin başka işi gücü yok mu” diye ekledi. Bahçeli de ‘geri çekelim

In large konaks, seaside residences and sum­ mer pavilions the decoration is highly ornate, with various motifs such as grooved columns, oyster shells, cartouches

Nitekim Kurtuluş Kayalı, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Behice Boran, Şerif Mardin, Kemal Karpat, Pertev Naili Boratav, Süleyman Hayri Bolay, Mete Tunçay, İsmail

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü İbrahim Türkyılmaz, birliğe 16 bin çiftçinin toplam 26 milyon YTL vadesi geçmi ş borcunun bulunduğunu belirterek,

ylı aşkın süren u2rrıan bilirkişi heyetince düzenlenen raporlanna dayanarak ve dava konusu santrallerde mevzuatın emrettiğ izin ve ruhsatlann hiç birinin

Ders izlence Formu Dersin koclu ve İsmi 7,BK319 Neırıalolo.ji. Dersin

yeminlerin bozulma vakti nasıl bitecek bu hikâye dökülen kan kırmızı tutunan mürekkep mavi maalesef bir maalesefin pençesine taktın

Çalışma ortamlarından kaynaklı stres en sık rastlanan sağlıksızlık etkeni olarak insanın psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkiliyor; kardiyo-vasküler

Birliginize iiye bir araci kurumdan alinan yazida, 09/01/2008 tarihli ve 26751 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Suc Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terorun Finansmanini.n Onlenmesine

頂的哭喪臉,我常常想著會不會太小題大作了,到底是沒有胸部比較好還是讓癌

Konya' da, günümüzde yaygın olan kanaat, çift başlı kartalın Selçukluların doğu ve bah hakimiyetini sembolü olduğu yönündedir.. Türk Kartallari, Astronomi ve

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization.. Editors / Editors in Chief

Advisory Board and Academic Referees of Foreign Universities Prof. Jean-Louis

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization Editors / Editors in

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Journal of the Academic Studies of Turkish-Islamic Civilization Editors / Editors in

Sekülarist ve laik kimlik çoğu zaman yeni kurulmuş olan Orta Doğudaki ulus devletlerde kadim bir aidiyet ve kimlik aracı olan İslam’ın bu yeni ulus devlette nasıl

 Sonuç olarak bu madde , iĢletmede pazarlama ve satıĢ personeli olarak çalıĢtırılan kiĢilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taĢınmaz ticareti ile

Bugünkü yapı, çağdaş bir Hükümet Konağı anlayışına uygun olarak 1893-1908 yılları arasında Kütahya valisi olan Giritli Ahmet Fuat Paşa tarafından

Bu kavramları biraz daha özelleştirmek gerekliliği karşısında, evren Hüsn ü Aşk Mesnevisi, örneklem ise bu mesnevi içinde yer alan yolculuk kavramı ve